Вт. Тра 24th, 2022

Внутрішні нормативні документи

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 2. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021-2026 РОКИ
 3. ПРО ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 5. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 6. СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 роки
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД НАУКОВИХ УСТАНОВ НАПН УКРАЇНИ
 8. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПІД ЧАС ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
 9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
 11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У БІНПО
 12. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО
 13. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ, ДОПЛАТ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГО ПРАЦІВНИКАМ БІНПО
 15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У БIНПО
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО

ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО

 1. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022 РІК
 2. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021 РІК
 3. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020 РІК
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У БІНПО
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС У БІНПО
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 9. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 році (ІЗ ЗМІНАМИ)
 10. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році
 11. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
 12. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ КЛЮЧОВИХ ДОКУМЕНТІВ У БЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС
 18. ПОЛОЖЕННЯ ПРО IНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 19. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 20. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У БІНПО
 21. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ, ПРАКТИКУ І СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 22. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ, КОНСУЛЬТАТИВНУ ТА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 23. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ
 24. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІНПО
 25. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ІНСТРУМЕНТИ, ПРОЦЕДУРИ, ЗАХОДИ
 26. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 27. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 28. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ  ГРУПИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 29. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ СТЕЙКГОЛДЕРІВ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 30. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 31. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 32. ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 33. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 34. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 35. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПОТОЧНОГО, СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ, АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
 36. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 37. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 38. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 39. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВУ РОБОТУ (ПРОЄКТ)
 40. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ У БІНПО
 41. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 42. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ОТРИМАНИХ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У БІНПО
 43. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 44. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ БІНПО
 45. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ДРУКУ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 46. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА КРАЩЕ НАУКОВО (НАВЧАЛЬНО)-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 47. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА КРАЩУ ВИПУСКНУ РОБОТУ (ПРОЄКТ) СЛУХАЧА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО
 48. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ІЗ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У БІНПО
 49. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ, БУЛІНГУ І МОБІНГУ, ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА ІНШИМ ПРОЯВАМ НЕЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
 50. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У БІНПО
 51. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО З ЗАХИСТУ ПРАВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 52. СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 роки
 53. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БІНПО
 54. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ І ВИПУСКНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 55. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОШТОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ “СКРИНЬКИ ДОВІРИ” У БІНПО

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ (ТЕМ, СПЕЦКУРСІВ) ПО КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЇ та МЕНЕДЖМЕНТУ НА 2022 РІК

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ (ТЕМ, СПЕЦКУРСІВ) ПО КАФЕДРІ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ та СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН НА 2022 РІК

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ (ТЕМ, СПЕЦКУРСІВ) ПО КАФЕДРІ ПО КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ та ДИЗАЙНУ НА 2022 РІК

Авторизація
*
*
Генерація паролю