Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Внутрішні нормативні документи

12.04. 2021

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ


 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 2. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021-2026 РОКИ
 3. ПРО ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 5. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 6. СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 РОКИ
 7. КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022-2026 РОКИ
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД НАУКОВИХ УСТАНОВ НАПН УКРАЇНИ
 9. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПІД ЧАС ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
 11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
 12. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У БІНПО
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО
 14. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ, ДОПЛАТ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГО ПРАЦІВНИКАМ БІНПО
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У БIНПО
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО
 18. ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 19. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ДРУКУ, ВИДАЧI ТА ОБЛIКУ ДОКУМЕНТIВ ПРО ВИЩУ ОСВIТУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ПIДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БIЛОЦЕРКIВСЬКОМУ IНСТИТУТI НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСIЙНОЇ ОСВIТИ


ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО


 1. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2024 РІК
 2. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2023 РІК
 3. АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА 2023 РІК: ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ, ОСВІТНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 4. ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ЗВІТУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У 2023 РОЦІ

 5. ПЛАН-ГРАФІК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ УКРАЇНИ НА 2024 РІК

 6. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2024 РОЦІ
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ВСТУПНИКА БІНПО: ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ

 8. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022 РІК

 9. ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ за 2022 рік
 10. ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ за І півріччя 2022 року
 11. ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА 2018-2022 РОКИ
 12. РЕАЛІЗАЦІЯ У 2022 РОЦІ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2021-2023 РОКИ
 13. ЗВІТ ПРО ПОРІВНЯННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ І УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ
 14. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021 РІК
 15. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020 РІК
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 18. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У БІНПО
 19. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС У БІНПО
 20. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 21. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У 2023 РОЦІ
 22. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У 2023 РОЦІ (зі змінами)
 23. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 році (ІЗ ЗМІНАМИ)
 24. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 2022 році
 25. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ
 26. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО БІНПО З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 27. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ВСТУПНИКА БІНПО: ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
 28. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ВСТУПНИКА БІНПО: ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ (2023 рік)
 29. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ КЛЮЧОВИХ ДОКУМЕНТІВ У БЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 30. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 31. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 32. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРУПУ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 33. КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 34. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 35. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 36. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 37. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС
 38. ПОЛОЖЕННЯ ПРО IНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 39. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 40. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У БІНПО
 41. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ, ПРАКТИКУ І СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 42. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ другого магістерського рівня освіти за спеціальністю 053 “ПСИХОЛОГІЯ”
 43. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ, КОНСУЛЬТАТИВНУ ТА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 44. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ
 45. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІНПО
 46. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ІНСТРУМЕНТИ, ПРОЦЕДУРИ, ЗАХОДИ
 47. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 48. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 49. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО на 2022-2023 навчальний рік
 50. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО на 2023-2024 навчальний рік
 51. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ  ГРУПИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 52. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ СТЕЙКГОЛДЕРІВ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 53. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 54. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 55. ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 56. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 57. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 58. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПОТОЧНОГО, СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ, АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
 59. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 60. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 61. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 62. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСОВУ РОБОТУ (ПРОЄКТ)
 63. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ У БІНПО
 64. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 65. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ОТРИМАНИХ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У БІНПО
 66. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ І ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» У БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 67. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 68. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ БІНПО
 69. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ДРУКУ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 70. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА КРАЩЕ ЗАНЯТТЯ для здобувачів освіти і слухачів курсів підвищення кваліфікації у БІНПО
 71. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА КРАЩЕ НАУКОВО (НАВЧАЛЬНО)-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 72. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА КРАЩУ ВИПУСКНУ РОБОТУ (ПРОЄКТ) СЛУХАЧА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО
 73. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ІЗ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У БІНПО
 74. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ, БУЛІНГУ І МОБІНГУ, ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА ІНШИМ ПРОЯВАМ НЕЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
 75. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У БІНПО
 76. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО З ЗАХИСТУ ПРАВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 77. СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 роки
 78. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БІНПО
 79. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ І ВИПУСКНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 80. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОШТОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ “СКРИНЬКИ ДОВІРИ” У БІНПО
 81. ПОЛОЖЕНИЯ ПРО ЦИФРОВУ БIБЛIОТЕКУ (РЕПОЗИТАРIЙ) Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
 82. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
 83. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
 84. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 85. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ВИДІВ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 86. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВИДІВ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 87. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 88. ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 89. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ/ПОВІДОМЛЕНЬ ЩОДО ФАКТІВ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ, ФАБРИКАЦІЇ, ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА ІНШИХ ПРОЯВІВ АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ


ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


 
 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial