Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

РАДА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

21.02. 2022

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти БІНПО є дорадчо-консультаційним органом, який утворюється наказом директора і відповідно до Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти розробляє стратегію Інституту у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Діяльність Ради з якості ґрунтується на принципах колегіальності та гласності обговорення питань, які належать до її завдань, академічної доброчесності, прозорості, неупередженості, відкритості і достовірності інформації.

У своїй діяльності Рада з якості керується чинним законодавством України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоінститутського рівнів, локальними документами Інституту,

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ

Мета діяльності Ради з якості – організація внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до стратегії Інституту.

Рада з якості здійснює певні процедури (функції) у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на рівні Інституту за відповідними напрямами, а саме:

 • Моніторинг змін у національному освітньому законодавстві та приведення у відповідність до нього локальних нормативних документів Інституту.
 • Організація та координація діяльності кафедр і структурних підрозділів Інституту для досягнення цілей і завдань у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
 • Розробка пропозицій щодо оптимізації організаційної структури Інституту на основі аналізу результативності та ефективності освітньої, наукової, методичної, організаційної діяльності структурних підрозділів (за результатами рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр; опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін та якості освітніх програм і науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в Інституті, ключових стейкголдерів щодо якості впровадження освітніх програм, конкурентоспроможності випускників на ринку праці тошо).
 • Погодження ліцензійних/акредитаційних справ, що подаються Інститутом до Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 • Експертиза освітніх програм у таких складниках: установлення відповідності освітніх програм державним стандартам і локальним нормативним документам Інституту; аналіз пропозицій робочих проєктних груп із розроблення та науково-методичного супроводу освітніх програм щодо структури і змісту; періодичний перегляд освітніх програм з урахуванням пропозицій та зауважень зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів; надання рекомендацій Вченій раді Інституту щодо затвердження освітніх програм та/або навчальних планів тощо.
 • Моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (організація опитувань здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників з питань якості організації освітнього процесу, академічної доброчесності; випускників інституту, представників ринку праці – з питань якості освітніх програм та підготовленості випускників до професійної діяльності; формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти).
 • Моніторинг якості кадрового забезпечення освітньої діяльності в Інституті, системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до акредитації освітніх програм.
 • Моніторинг стану науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
 • Аналіз науково-методичного супроводу акредитації освітніх програм і формування рекомендацій з планування кафедрами і структурними підрозділами Інституту (організаційно-методичної та науково-методичної) роботи щодо належного організаційного, наукового, методичного тощо забезпечення освітніх програм.
 • Аналіз результатів рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів Інституту.
 • Аналіз результатів успішності здобувачів вищої освіти й узагальнення підсумків певних видів контролю.
 • Забезпечення ефективної системи дотримання принципів академічної доброчесності, запобігання та виявлення плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників, кваліфікаційних роботах здобувачів освіти; сприяння реалізації заходів щодо академічної доброчесності.
 • Забезпечення оприлюднення інформації щодо громадського обговорення освітніх програм, ступенів вищої освіти і кваліфікації, результатів оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, а також інших заходів системи забезпечення якості освіти в Інституті.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ З ЯКОСТІ

Головою Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є директор, заступником – заступник директора з навчальної роботи.

Секретаря Ради з якості призначає директор відповідним наказом.

Робота Ради з якості здійснюється за планом, який складає на навчальний рік голова Ради (у разі його відсутності – заступник).

Формою роботи Ради з якості є засідання, які проводять не рідше ніж чотири рази на рік.

Матеріали засідань Ради з якості оприлюднюють на сайті Інституту або в інший спосіб.

Засідання Ради з якості вважають легітимним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Ради.

У засіданнях Ради з якості мають право брати участь запрошені особи.

Рішення Ради з якості приймають більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні, і оформлюють протоколами, які підписує голова Ради (у разі його відсутності – заступник) та секретар. Кожен член Ради має один голос.

Рішення Ради з якості, які мають рекомендаційний характер, доводять до відома зацікавлених осіб та оприлюднюють на офіційному вебсайті Інституту (htpp:binpo.com.ua).

СКЛАД РАДИ З ЯКОСТІ

Кількісний та персональний склад Ради з якості затверджується директором. До складу Ради з якості обов’язково включають представників органів студентського самоврядування.

До складу Ради з якості входять представники кафедр та структурних підрозділів Інституту, за поданням кафедр – експерти із забезпечення якості вищої освіти (за спеціальністю), внутрішні та зовнішні стейкголдери, які здійснюють експертизу освітніх програм на основі результатів моніторингу виконання заходів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Інституті, аналізу вимог законодавства, освітніх трендів, запитів ринку праці та роботодавців.

Для розгляду окремих питань у разі необхідності залучають, із правом дорадчого голосу, представників відповідних структурних підрозділів Інституту, профільних фахівців, експертів, роботодавців та інших стейкголдерів.

Рада з якості створює ситуаційні робочі групи (комісії) для здійснення роботи за окремими напрямами підготовки і попереднього розгляду питань, виконання покладених на Раду функцій.

Перелік, склад, статус та функції ситуаційних робочих груп (комісій) визначаються Радою з якості. Головами ситуаційних робочих груп (комісій) є члени Ради з якості. До складу робочих груп (комісій) можуть залучати на постійній або тимчасовій основі інших висококваліфікованих науково-педагогічних працівників та співробітників Інституту, які не є членами Ради з якості. Робочі групи (комісії) проводять свою діяльність у формі робочих нарад і засідань, що скликають за потреби для вирішення актуальних питань, результати яких оформлюють відповідними протоколами.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОБОТА РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У 2021-2022 навчальному році

РОБОТА РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У 2022-2023 навчальному році

РОБОТА РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У 2023-2024 навчальному році

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial