Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ І

06.10. 2021

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ І

ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДИРЕКТОРКИ БІНПО, СИДОРЕНКО В.В.

1. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2021/2022 навчальний рік.

Доповідач: голова Ради з якості, заступник директора БІНПО з навчальної роботи Кулішов В.С.

2. Про результати моніторингу щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти серед науково-педагогічних працівників, здобувачів осві-ти та ключових стейкголдерів.

Доповідачі: голова Ради з якості, заступник директора БІНПО з навчальної роботи Кулішов В.С., заступниця голови Ради з якості, вчена секретарка БІНПО Лукіянчук А.М.

3. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент.

Доповідач: доцентка кафедри ПП та М Рудич О.О., ключові стейкголдери

4. Про громадське обговорення освітньо-професійних програм «Управ-ління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» для підготовки здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань.

Доповідач: завідувач кафедри ПП та М, гарант освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» Грозний І.С., ключові стейкголдери.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”

5. Про рекомендацію до затвердження робочих навчальних програм та силабусів навчальних дисциплін спеціальності 073 Менеджмент.

Доповідачі: завідувачі кафедр Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., Грозний І.С.

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ

6. Різне.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial