Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР ВІДДІЛУ

Лют 3, 2022

ЗВІТ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЗА І півріччя 2022 року

ЗВІТ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЗА І півріччя 2023 року

 

ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ:

• організаційне забезпечення навчальної роботи за ліцензованими спеціальностями з вищої освіти та освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації;

• координація діяльності кафедр і структурних підрозділів щодо забезпечення виконання освітньо-професійних програм, навчальних планів для всіх категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації за різними формами і моделями навчання, здобувачів вищої освіти;

• формування графіків освітнього процесу на навчальний рік;

• комплексний внутрішній моніторинг якості освітнього процесу (здобувачі освіти, науково-педагогічні працівники, ключові стейкголдери, замовники освітніх послуг);

• планування розкладу занять здобувачів вищої освіти за всіма спеціальностями;

• планування розкладу занять слухачів курсів підвищення кваліфікації за різними моделями і формами навчання;

• планування і моніторинг виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками кафедр;

• облік динаміки руху контингенту слухачів, здобувачів вищої освіти, підготовка та надання відповідної звітності;

• облік чисельності та руху контингенту слухачів курсів підвищення кваліфікації;

• розробка і затвердження графіків практик (науково-педагогічної, переддипломної та ін.) для здобувачів вищої освіти;

• робота з договорами здобувачів вищої освіти;

• здійснення моніторингу за якістю й ефективністю освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації;

• участь у розробленні навчальних планів і робочих навчальних планів за напрямами та спеціальностями підготовки фахівців в Інституті;

• ведення особових справ здобувачів вищої освіти;

• ведення документації, необхідної для організації навчальної роботи в Інституті (списки студентів, залікові книжки або індивідуальні навчальні плани студентів, заліково-екзаменаційні відомості студентів, списки викладачів, перелік предметів відповідно до навчального плану, навчальні картки студентів; журнал навчальних занять тощо);

• участь у розробленні проєктів нормативних, інструктивних та організаційно-мето-дичних документів із питань планування та організації освітнього процесу;

• планування роботи для здійснення позабюджетної діяльності із підвищення кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб;

• щотижневе формування звітів про роботу Інституту відповідно до плану роботи БІНПО та звітів тьюторів груп.

Наукова інфраструктура:

обласні Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти, навчально-методичні кабінети, заклади професійної (професійно-технічної) освіти України, заклади фахової передвищої освіти.

За держзамовленням заплановано 3 категорії слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки і старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти в обсязі 2000 осіб за очною, заочною та очно-дистанційною формами навчання на базі ЗП(ПТ)О у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Черкаській та НМК у м. Київ (17 областей і м. Київ).

 

РИЗИКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ

Зовнішні ризики:

Законодавчі:

 • ризик зміни пріоритетів/стратегій державної політики в галузі освіти;
 • ризик зміни законодавства щодо регулювання (регламентування) діяльності закладів вищої, професійної та фахової передвищої освіти.

Операційно-технологічні:

 • контингент-ризики, збільшення рівня конкуренції на ринку освітніх послуг.

Фінансово-господарські:

 • ризик недостатнього бюджетного фінансування.

Внутрішні ризики:

Нормативні:

 • обсяг документаційних потоків.

Операційно-технологічні:

 • несвоєчасне надходження звітності від науково-педагогічних працівників, тьюторів навчальних груп;
 • відповідність первинних документів і звітності;
 • невідповідність технічним, санітарним, пожежним та іншим нормам безпеки життєдіяльності.

Кадрові:

 • недостатній для сучасних соціокультурних та освітніх викликів професійно-кваліфікаційний рівень персоналу;
 • плинність кадрів;
 • ризик демотивування персоналу.

Фінансово-господарські:

 • зростання вартості освітніх послуг;
 • недосконалості механізмів залучення коштів стейкголдерів.

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial