ЕКСПЕРТУ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКРЕДИТАЦІЯ ОП “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР АКРЕДИТУВАТИ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”, “ПСИХОЛОГІЯ” (магістри)

ЗАЯВА ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ” 

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМ

НАКАЗ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ» № 183-Е ВІД 14 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

ПРОГРАМА РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

ЗВІТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ»

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного й інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях здійснюється всебічний, системний та послідовний науково-методичний супровід реформування та розвитку національної системи вищої освітизабезпечення її якості.

У БІНПО розроблена дієва інтегративна багаторівнева педагогічна система наукового і методичного супроводу забезпечення якості вищої освіти, яка гарантує досягнення стратегічної мети реалізації Стратегії розвитку Інституту на 2020-2025 рр., зосередженої на підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають ключові і фахові компетентності, уміють вирішувати комплексні задачі, створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють цінності вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

Відповідно до Закону «Про вищу освіту», якість освіти визначається відповідністю умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам зацікавлених сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.

Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг зокрема є освітнім трендом діяльності БІНПО. Система якості вищої та професійної (професійно-технічної) освіти ґрунтується на системі стратегічного планування, перманентного внутрішнього та зовнішнього моніторингу, самооцінки забезпечення якості замовниками освітніх послуг, роботодавцями та ключовими стейкґолдерами, що зреалізовані на всіх рівнях структури управління Інститутом.

При формуванні політики БІНПО щодо забезпечення якості вищої освіти враховано такі засадничі принципи побудови відкритої освіти: сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти впродовж життя; доступності вищої освіти, незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; студенто(людино)центрованого навчаннябезперервностісистемностіваріативності; академічної доброчесності; академічної мобільності;  раціонального поєднання самостійності і творчої активностііндивідуалізації і диференціації;відповідності європейським стандартам і рекомендаціям з якості вищої  освіти (ESG-2015) та національним стандартам вищої освіти; моніторингу якості тощо.

Науково-педагогічні працівники БІНПО  долучилися до формування національної мережі експертів з акредитації освітніх програм, стали експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та увійшли до складу Галузевих експертних рад. Для оптимізації підготовки і/або проходження акредитації освітніх програм, за якими БІНПО провадить освітню діяльність, установлення відповідності якості освітніх програм та освітньої діяльності за цими програмами, надання замовникам освітніх послуг, роботодавцям інформації про якість освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмо, сприяння інтеграції закладу до Європейського простору вищої освіти,презентуємо філософію культури якості Інституту, розроблені чинні локальні нормативні документи відповідно до Критеріїв оцінювання якості освітніх програм, запропонованих Національним агентством з якості вищої освіти.

З метою організації внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до стратегії Інституту, ефективної системи дотримання принципів академічної доброчесності, запобігання та виявлення плагіату в наукових (кваліфікаційних) роботах здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників, сприяння поширенню цінностей європейського освітнього простору наказом директорки БІНПО від  16 вересня 2021 року № 01-01/64-О.Д. створено Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЕКСПЕРТА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА 2021-2031 РОКИ

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН УКРАЇНИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ (Навчально-методичний посібник)

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ІНСТРУМЕНТИ, ПРОЦЕДУРИ, ЗАХОДИ (навчально-методичний путівник)

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ІНСТРУМЕНТИ, ПРОЦЕДУРИ, ЗАХОДИ

КРИТЕРІЙ 1 – ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОП

Визначення мети, проєктування цілей і фокусу кожної ОП відповідають Стандартам вищої освіти, НРК, принципами ЄПВО, зумовлені Стратегічним планом БІНПО на 2020-2025 роки, Річними планами роботи БІНПО, що зреалізовані за кластерним підходом як основною формою взаємодії і партнерства та уможливлюють планування і взаємодію всіх кафедр і структурних підрозділів, надавачів і замовників освітніх послуг, а також цілковито корелюються з місією, візією і системою цінностей, організаційною культурою закладу. ОП ураховують галузевий і регіональний контекст. Кожен член нашої академічної спільноти (науково-педагогічні і педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти), роботодавці і ключові стейкголдери, бенефіціари  беруть активну участь у громадському обговоренні освітніх програм відповідно до вимог ринку праці, потреб замовників освітніх послуг.

Упродовж 2020-2021 рр. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти розроблено низку локальних нормативних документів, які дозволяють забезпечити інтеграцію і функціональну єдність структурних складників якості вищої освіти (умов, процесу, результатів) для організації безперервної освіти впродовж життя, упровадження нових технологій навчання дорослих шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, максимально ефективно організувати діяльність Інституту в цілому та кафедр, структурних підрозділів. Серед локальних нормативних документів, що окреслюють напрями і перспективи надання якісних освітніх послуг, такі:

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 3. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2023 РІК
 4. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022 РІК
 5. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021 РІК
 6. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020 РІК
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У БІНПО
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ КЛЮЧОВИХ ДОКУМЕНТІВ У БЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 12. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІНПО
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ, КОНСУЛЬТАТИВНУ ТА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ, ПРАКТИКУ І СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БІНПО
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 18. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО на 2021-2022 навчальний рік
 19. СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 роки
 20. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 21. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ОТРИМАНИХ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У БІНПО
 22. ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 23. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

                     НДР 2017-2021 РР.

                             ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ    

                             ОБЛІКОВА КАРТКА НДДКР 2020 РІК

                             ОБЛІКОВА КАРТКА НДДКР 2021 РІК

                     НДР 2020-2021 РР.

                             ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

                              ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

                              ПРО ХІД ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

                              ОБЛІКОВА КАРТКА НДДКР

   23. ЗВІТ З НДР «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» (0117U002381, 2017-2021)

                       ЗА 2021 РІК (остаточний)

                       ПРО РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ ЗАВЕРШЕНОЇ НДР

                       ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВЕРШЕНОЇ НДР (презентація) 

   24. ЗВІТ З НДР «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (0121U108611, 2021 р.)

                       ЗА 2020 РІК

                       ЗА 2021 РІК

                       ЗА 2021 РІК (презентація)

   25. ПЛАН РОБОТИ  КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

                      2020 РІК

                      2021 РІК

                      2022 РІК

                      2023 РІК

    26. ЗВІТ ПРО РОБОТУ  КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

                     2020 РІК

                     І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ 

                     2021 рік

                     І ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ

                     2022 рік

    27. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДІСЦИПЛІН

                      2020 РІК

                      2021 РІК

                      2022 РІК

                      2023 РІК

    28. ЗВІТ ПРО РОБОТУ  КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДІСЦИПЛІН

                      2020 РІК

                      І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

                      2021 РІК

                      І ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ

                      2022 РІК

    29. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ

                      2020 РІК

                      2021 РІК

                      2022 РІК

                      2023 РІК

    30. ЗВІТ ПРО РОБОТУ  КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ

                      2020 РІК

                      І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

                      2021 рік

                      2022 рік

    31. РАДА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

          ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО на 2021-2022  навчальний рік

                      ЗАСІДАННЯ І

                      ЗАСІДАННЯ ІІ

                      ЗАСІДАННЯ ІІІ

     32. ЗВІТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

                      ЗВІТ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЗА І півріччя 2022 року

                      ЗВІТ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЗА 2022 РІК

                      ЗВІТ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЗА І півріччя 2023 року

                      ЗВІТ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ЗА 2023 рік

                      ЗВІТ ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА за І півріччя 2022 року

                      ЗВІТ ВІДДІЛУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за І півріччя 2022 року

Освітні програми, за якими здійснюється навчання здобувачів освіти у БІНПО, унікальні, ураховують соціокультурні й освітні виклики, запити і потреби замовників освітніх послуг, роботодавців та внутрішніх і зовнішніх ключових стейкголдерів, відповідають Стратегічному плану БІНПО на 2020-2025 роки та цілковито корелюються із місією, візією і системою цінностей, організаційною культурою Інституту, зорієнтовані на галузеві вимоги. Фокус кожної ОП дозволяє виділити її з-поміж інших. Можливості подальшого вдосконалення ОП і/або спеціальності, у межах якої вона існує, ураховані в перспективах розвитку БІНПО.

 1. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС 
 4. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”
 5. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”  
 6. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
 7. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЯ” (МАГІСТРИ)
 8. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ПСИХОЛОГІЯ” (БАКАЛАВРИ)
   • РЕЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
   • ВІДГУКИ КЛЮЧОВИХ СТЕЙКГОЛДЕРІВ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ
  •  

Вивчення думки внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів, залучення їх до освітнього процесу, до формулювання цілей освітніх програм та програмних результатів навчання у формі розвитку/удосконалення ключових і фахових компетентностей є невіддільним складником системи забезпечення якості вищої освіти БІНПО.

Планові і позапланові (тематичні) опитування внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів проводяться кафедрами і структурними підрозділами БІНПО (навчальний відділвідділ сучасних технологій виробництваКонсалтинговий центр БІНПО) відповідно до Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів, які організовуються на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості, відкритості і достовірності інформації. Моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти проводиться з метою отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволеності станом навчання, викладання за освітніми програмами у БІНПО, виявлення і поширення кращих освітніх практик, удосконалення освітніх програм відповідно до соціокультурних та суспільних викликів, вимог ринку праці; виявлення кращих освітніх практик та їх подальше поширення; забезпечення здобувачів освіти необхідними ключовими і фаховими компетентностями, що відповідають вимогам ринку праці; сприяння проходженню виробничої практики на сучасних виробництвах та ознайомлення з виробничими інноваціями; розроблення  сучасних методик, технологій провадження освітнього процесу, зорієнтованих на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти тощо.

У БІНПО напрацьована практика залучення внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів до перманентного моніторингу та громадського обговорення Освітніх програм за такими формами:

 • проведення спільних засідань кафедр із зовнішніми і внутрішніми стейкголдерами;
 • організація і проведення спільних науково-практичних заходів (міжнародних/усеукраїнських/регіональних конференцій, майстер-класів, вебінарів, міжнародне стажування,
 •  проведення тематичних онлайн-зустрічей;
 • проведення планових і тематичних опитувань студентів, випускників, роботодавців і ключових стейкголдерів тощо.

– ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ СТЕЙКГОЛДЕРІВ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ, ПРАКТИКУ І СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ І ВИПУСКНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

– СТЕЙКГОЛДЕРИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

                ОП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

                ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

                ОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

– ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ КАФЕДР ЩОДО МОНІТОРИНГУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

                ОП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

                ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

                ОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

– РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

                ОП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

–       здобувачі вищої освіти 

–       науково-педагогічні працівники 

–       роботодавці та експерти галузі 

–       випускники закладу вищої освіти

              ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

–       здобувачі вищої освіти 

–       науково-педагогічні працівники 

–       роботодавці та експерти галузі 

–       випускники закладу вищої освіти

                ОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

–       здобувачі вищої освіти 

–       науково-педагогічні працівники 

–       роботодавці та експерти галузі 

–       випускники закладу вищої освіти

КРИТЕРІЙ 2 – СТРУКТУРА І ЗМІСТ ОП

Зміст ОП, відповідно до статті 1, статті 9 Закону України «Про вищу освіту», становить єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій).

Перелік освітніх компонентів (їх логічна послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за тією чи іншою ОП; обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для виконання ОП; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, та результатів їх навчання; перелік обов’язкових компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти) формується відповідно до Стандартів, потреб ринку праці, портрету випускника БІНПО, що моделюється під час громадських обговорень ОП із роботодавцями та зовнішніми і внутрішніми стейкголдерами.

У БІНПО здійснюється систематичний моніторинг щодо актуальності дисциплін, практико-орієнтованості результатів навчання, якості викладання і структури ОП – послідовності вивчення дисциплін і взаємозв’язку між освітніми компонентами.

 

 1. Відповідно до Розділу 2 частини 5 Закону України «Про вищу освіту» загальний обсяг всіх Освітніх програм становить:

  • СО «Бакалавр» – 240 кредитів ЄКТС,
  • СО «Магістр» – 90-120 кредитів ЄКТС.

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

          ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

Усі Освітні програми, що реалізуються у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, мають чітку, логічну, збалансовану структуру. Обов’язкові освітні компоненти складають не більше 75% та спрямовані на отримання програмних результатів навчання, визначених стандартом спеціальності, Національною рамкою кваліфікацій та відтворюють особливості реалізації Освітніх програм.

Взаємопов’язаність ОК визначається структурно-логічною схемою навчання і викладання, зокрема тих ОК, що є передумовами для вивчення інших.

Досягнення програмних результатів навчання і формування загальних компетентностей, передбаченими стандартами вищої освіти, досягається шляхом вивчення як окремої дисципліни, так синтезом кількох ОК.  Кожен програмний результат навчання реалістично охоплений змістом освітньої програми

Навчальний план сформований відповідно до опису освітньої програми та структурно-логічної схеми.

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освітнього ступеня «магістр», що складає не менше 25%, передбачає вибір низки дисциплін, переліки яких оновлюється щорічно і спрямовані на їх опанування здобувачами Освітньої програми. Індивідуальна траєкторія навчання студентів регулюється Положенням про організацію освітньої діяльності та спеціальним окремим локальним документом.

В ОП освітні компоненти за своїм змістом безпосередньо корелюють з визначеною спеціальністю, спрямовані на безпосередній розвиток/удосконалення загальних компетентностей здобувачів освіти. Зміст ОП та освітніх компонентів відповідає теоретичному змісту предметної сфери (зокрема поняття, концепції, принципи та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів), методам і технологіям, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці. В ОП включено дисципліни з набуття та вдосконалення мовних компетентностей, ОК гуманітарного та суспільствознавчого спрямування.

У БІНПО індивідуальна освітня траєкторія реалізації особистісного потенціалу кожного здобувача освіти формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і компетентнісного досвіду та передбачає вибір окремих дисциплін з переліку, що пропонує БІНПО або інші ЗВО/наукові установи і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або вибіркові навчальні дисципліни вводяться кафедрами Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, а також ефективного використання можливостей Інституту, врахування регіональних потреб, інтересів стейкголдерів тощо.

Навчальний план включає обов’язкові дисципліни та передбачає наявність кредитів для вибіркових дисциплін Обсяг вибіркових дисциплін становить не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП (пункт 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту»).

Саме вибірковість є засобом підвищення якості освіти та освітньої діяльності зокрема. Визначення вибіркових дисциплін індивідуального навчального плану відповідає принципам альтернативності (не менше двох приблизно рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності (здобувач вищої освіти здійснює свій вибір після ознайомлення з програмами дисциплін) та академічної відповідальності (не допускати нав’язування здобувачам вищої освіти певних вибіркових дисциплін в інтересах кафедр та окремих викладачів).

Координує формування індивідуальних освітніх траєкторій навчальний відділ БІНПО. Здобувачі вищої освіти ознайомлюються з можливостями формування таких траєкторій під час Дня першокурсника, кураторських годин, координаційних та тематичних зустрічей із заступником директора з навчальної роботи БІНПО.

Інформування здобувачів про зміст дисциплін за вибором є прозорим і доступним: розділи сайту БІНПО «Здобувачам», «Онлайн-опитування щодо забезпечення якості освіти» вкладка «Каталог вибіркових дисциплін на 2021/2022 н.р.». Проводиться онлайн-опитування здобувачів освіти щодо вибіркових дисциплін, результати аналізуються на засіданнях Ради з якості освіти та освітньої діяльності, проєктними групами.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ОТРИМАНИХ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПОТОЧНОГО, СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ, АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН циклу професійної підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ОПП «Педагогіка вищої школи» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) на 2021/2022 н.р. 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН циклу професійної підготовки спеціальності  073 менеджмент ОПП «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) на 2021/2022 н.р. 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН циклу професійної підготовки спеціальності 073 менеджмент ОПП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) на 2021/2022 н.р.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН циклу професійної підготовки спеціальності 053 соціальні та поведінкові науки ОПП «ПСИХОЛОГІЯ» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) на 2021/2022 н.р.

АНКЕТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Партнерами БІНПО (на основі підписаних договорів, меморандумів про співпрацю) є заклади освіти різних рівнів, організації, підприємства, установи, які виступають базами практик для здобувачів вищої освіти.  У 2020 році підписано 133 угоди про співпрацю, у 2021 – 75.

При формуванні ОП передбачено необхідні види та кількість практично орієнтованих складників/ компонентів, що дозволять здобувачам вищої освіти отримати необхідні практичні навички та фахові компетентності.

Понад 80% здобувачів освіти проходять практичну підготовку (науково-педагогічну, виробничу практику) в закладах освіти, на провідних підприємствах регіону та України.

Відповідно до Стандартів вищої освіти обсяг практичної підготовки складає 8 – 30 кредитів ЄКТС (для бакалаврів і магістрів).

Навчальний відділ здійснює моніторинг здобувачів та роботодавців з метою визначення якості практичної підготовки.

Результати опитувань оприлюднюються на засіданнях Вченої ради БІНПО, Ради з якості вищої освіти та освіти щорічно з метою вдосконалення і розширення напрямів практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

У рубриці «Стейкголдерам» на сайті БІНПО розміщено на офіційному вебсайті (https://binpo.com.ua) вакансії (на умовах повної або часткової зайнятості) в установах, організаціях і на підприємствах, які будуть доступні для ознайомлення здобувачам освіти і випускниками; організація заходів із працевлаштування (зустрічі студентів з роботодавцями, проведення фахових тренінгів тощо).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ І СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ І ВИПУСКНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ СТЕЙКГОЛДЕРІВ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження науково-педагогічної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи»

Кожна ОП дає змогу здобувачеві набути ті неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні навички, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність та не пов’язані з конкретною професійною сферою.

Формування соціальних навичок (soft skills) відбувається при вивченні конкретних дисциплін, також може відбуватися в межах загальних і фахових дисциплін.

Політика БІНПО щодо формування soft skills відкриває різновекторні можливості здобувачам вищої освіти, а саме:

 1. інтерактивність дисциплін професійної і практичної підготовки забезпечують розвиток соціальних навичок (комунікативні, навички self-менеджмента, або персонального менеджмента, професійна гнучкість та адаптивність, емоційний інтелект, лідерство та командна робота, соціальна згуртованість та соціальна взаємодія) у межах спеціальності;
 2. індивідуальна траєкторія навчання здобувача передбачає вибір окремих дисциплін з переліку, що пропонує Інститут;
 3. додатково Інститут пропонує постійно діючі Школи, студії для формування soft skills як здобувачів, так і науково-педагогічних працівників ( Школа педагогічного коучингуШкола лідерів професійної освіти,  Онлайн Академія цифрових технологій,  Онлайн-школа корекції деструктивної поведінки учнів, Студія корпоративного тимбілдингу). У плані роботи БІНПО є графік роботи Шкіл, студій, теми майстер-класів, методологічних семінарів, коуч-сесій, тематичних зустрічей для формування soft skills;
 4. Інститут пропонує участь здобувачів освіти та викладачів у тематичних курсах підвищення кваліфікації, міжнародному стажуванні, літніх школах з різних напрямів.

Щорічно БІНПО проводить низку міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій з професійного розвитку сучасного фахівця, формування умінь і навичок, залучає до цих заходів працедавців та випускників, що впливає на репутаційний капітал Інституту, його імідж.

Це відповідає пріоритетам стратегії розвитку БІНПО та цілям освітніх програм і регламентується Положенням про організацію освітньої діяльності БІНПО  та додатковими локальними актами.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН циклу професійної підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ОПП «Педагогіка вищої школи» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) на 2021/2022 н.р. 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН циклу професійної підготовки спеціальності  073 менеджмент ОПП «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) на 2021/2022 н.р. 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН циклу професійної підготовки спеціальності 073 менеджмент ОПП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) на 2021/2022 н.р.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН циклу професійної підготовки спеціальності 053 соціальні та поведінкові науки ОПП «ПСИХОЛОГІЯ» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) на 2021/2022 н.р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

АНКЕТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Професійні стандарти відсутні. Професійну кваліфікацію БІНПО не присвоює.

Кількість аудиторних годин у навчальних дисциплінах планується з урахуванням досягнутою здобувачами освіти здатності навчатися автономно і складає (у відсотках до загального обсягу навчального часу, для денної форми навчання): 

 • від 33 до 50% для СО «Бакалавр»;
 • від 20 до 35% для СО «Магістр»

КРИТЕРІЙ 3 ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Правила прийому у БІНПО враховують особливості самої ОП. Форми та зміст вступних випробувань чи їхні окремі елементи відповідають рівневі початкових (вхідних) компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати навчання за ОП.

Щорічно формуються/переглядаються програми творчих конкурсів, вступних випробувань, оновлюється відповідна документація.

У Правилах прийому визначено:

 • перелік конкурсних пропозицій та рівнів вищої освіти, ліцензованих та акредитованих спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 • перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра
 • предмети, сертифікати ЗНО, з якими приймаються для вступу на ОП
 • перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

На підставі вивчення освітнього ринку і ринку праці, зокрема регіонального, БІНПО на правах організаційної автономної самостійно:

ПРОГРАМИ СПІВБЕСІД, ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ, ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабонській конвенції), доступні для всіх учасників освітнього процесу

Третя СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ Стратегії розвитку БІНПО інтернаціоналізація освіти та покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва, передбачає підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва в галузі наук про освіту, педагогіки і психології, підвищення конкурентоспроможності студентів, викладачів БІНПО на внутрішньому та міжнародному ринку праці, міжнародного стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки, залучення до  кращих світових практик, підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами.

Передусім це стосується активізації науково-дослідницького співробітництва на міжнародному рівні, інтернаціоналізації навчальної діяльності, інтернаціоналізації наукової діяльності, академічної мобільності науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, замовників освітніх послуг, створення умов для «інтернаціоналізації вдома», популяризації діяльності БІНПО  на міжнародному рівні.

Партнерські стосунки оформлені угодами про співпрацю, меморандумами про наміри і договорами, предметом яких є практична підготовка здобувачів, програма спільних (подвійних дипломів), конкретний освітньо-науковий або соціально-корисний проєкт, експеримент, спеціальна програма підвищення кваліфікації, участь у міжнародних заходах, зокрема конференціях, форумах, виставках, майстер-класах, семінарах, вебінарах тощо.

СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 роки

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ, ПРАКТИКУ І СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО IНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону України «Про освіту» результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються у системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством. БІНПО визнає ці форми здобуття освіти (зокрема неформальної освіти, яка здобувалася за освітніми програмами та не передбачала присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але могла завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій під час навчання на території України чи за її межами, а також інформальної освіти, яка здійснювалася здобувачами шляхом самоосвітньої діяльності), створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх видів. Для зарахування результатів неформальної освіти При цьому використовується європейський трансфер та накопичення кредитів ЄKTC i Європейська системи переведення оцінок EGRACONS (Egracons Grade Conversion System).

Перезарахування результатів здійснюється на добровільній основі та передбачає підтвердження того, що здобувач вищої освіти досяг результатів навчання, передбачених освітньою програмою, за якою він навчається.

Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті, поширюється лише на нормативні дисципліни ОП, оскільки вибіркові дисципліни здобувач може обирати самостійно з широкого переліку, що дає йому змогу вивчати те, що для нього більш пріоритетним i бажаним, а також забезпечує формування його індивідуальної освітньої траєкторії.

Інститут визнає результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/чи інформальної освіти в обсязі, що, як правило, не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених ОП, але не більше 6-ти кредитів на освітньому рівні «бакалавр» та не більше 5-ти кредитів на освітньому рівні «магістр» в межах навчального року.

Перезарахуванню можуть підлягати результати навчання шляхом неформальної освіти, що за тематикою, обсягом вивчення і змістом відповідають як навчальній дисципліні в цілому, так i окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню (курсовій роботі, контрольній роботі тощо), які передбачені робочою програмою (силабусом) даної навчальної дисципліни.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ОТРИМАНИХ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У БІНПО

КРИТЕРІЙ 4 НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

Вибір форм, методів, технологій навчання і викладання зумовлюється специфікою кожної навчальної дисципліни (обов’язкової та вибіркової), відповідає вимогам компететнісного, андрагогічного, акмеологічного, студентоцентрованого, особистісно зорієнтованого, аксіологічного, герменевтичного тощо підходів.

Кожна ОП поділяє філософію визначення вимог до сучасного фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проєкті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING) та базується на основних системоутворювальних принципах побудови відкритої освіти, зокрема:

 • сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти впродовж життя;
 • людиноцентрованого навчання, за якого освітній процес побудований з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей, професійних потреб, сензитивних періодів розвитку особистості;
 • безперервності – це принцип, що передбачає організацію систематизованого й цілеспрямованого розвитку ключових компетентностей для підвищення особистого потенціалу, розширення можливостей працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства шляхом формального, неформального та інформального навчання;
 • системності – сукупність взаємозв’язаних елементів, зокрема цілей, умов, чинників, організаційного, змістового, акметехнологічного, діагностичного й нормативно-правового забезпечення, що уможливлює послідовний, цілісний, логічно впорядкований і структурований, безперервний професійний розвиток;
 • гуманізації – реалізація принципу уможливлює побудову людиноцентрованої освіти, за якої створюється диференційований освітній простір, тобто сприятливі, комфортні умови для професійного розвитку, вияву творчої індивідуальності та реалізації потенційних ресурсів, що забезпечують високий рівень професійної самоактуалізації, кваліфіковане, якісне, продуктивне виконання професійних завдань, інноваційних ролей і функцій, причому освітній процес ґрунтується на повазі, взаємній довірі, толерантності;
 • варіативності, що передбачає комбінаційну гнучкість, можливість вибору параметрів, змісту, методів, джерел, термінів, темпу навчання за індивідуальною освітньою траєкторією, що робить систему навчання ефективною, економічною і цікавою;
 • модульності – принцип до організації освітнього процесу шляхом опанування освітніх програм (освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) на основі поєднання модульних технологій навчання і залікових кредитів, причому здобувач вищої освіти/слухач послідовно й виважено засвоює освітній матеріал цілісними, ієрархічно впорядкованими й структурованими частинами (змістовими модулями і підмодулями), результати яких є підставою для визначення результативності і якості освіти;
 • гнучкості і мобільності – принцип полягає в розробленні змісту, варіативних планів і програм, параметрів навчання з урахуванням соціокультурних змін і вимог до підготовки конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг фахівця;
 • академічної доброчесності як сукупності етичних принципів та визначених Законом України «Про вищу освіту» правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень;
 • академічної мобільності – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами;
 • академічної свободи – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, установлених законом.

Усі програмні результати навчання спрямовано на реалізацію принципу, закладеного в ESG– 2015 FITNESS FOR PURPOSE («ПРИДАТНІСТЬ ДО ЦІЛЕЙ»).

Кожному здобувачу вищої освіти надаються можливості самостійного вибору відповідних освітніх компонентів ОП та формування індивідуальної траєкторії навчання відповідно до власних інтересів, потреб, цілей.

Студентське самоврядування бере участь у формуванні змісту освіти через обговорення робочих навчальних планів підготовки фахівців, якості викладання, послідовності вивчення дисциплін та прозорості оцінювання знань здобувачів. Форматами таких обговорень є:

1) онлайн-опитування щодо забезпечення якості освіти (сайт БІНПО, АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, https://forms.gle/kcdP6PhE1GQwmmRS9, анкети щодо визначення рейтингу викладачів);

2) спільні засідання директорату, Студради і Ради з якості освіти БІНПО;

3) спільні проєкти здобувачів і викладачів, що спрямовані на покращення матеріально-технічної бази навчання та розширення можливостей навчання і викладання.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Публічність інформації про діяльність Інституту забезпечується згідно з Законом України «Про освіту» (стаття 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти»), наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів».

Каналами інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес є: офіційний сайт БІНПО (http://binpo.com.ua/ Розділи Здобувачам, Освітня діяльність в умовах карантину, Моніторинг якості освіти та освітніх послуг, Онлайн-опитування щодо забезпечення якості освіти), сторінки кафедр і структурних підрозділів,  корпоративна пошта, сторінки кафедр і структурних підрозділів у соціальних мережах, вайбер-групи.

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» для організації освітнього процесу створено єдину освітньо-цифрову екосистему, що поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища та передбачає використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних технологій у віртуальному просторі.

Єдина освітньо-цифрова екосистема включає: LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org, зареєстровано більше 7500 учасників), хмарний сервіс Microsoft Teams платформи Office 365,  інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка», Віртуальну школу педагогічного коучингу, онлайн консультпункт «Новітні виробничі технології», Консалтинговий центр, цифрові освітні курси, цифрові програмно-методичні комплекси, персональні вебресурси викладачів тощо.

БІНПО має власний Youtube-канал (https://www.youtube.com/channel/UClmwbNXs_VtXXPdWGNoBx8Q) як для проведення наукових та освітніх заходів, так і збереження записів заходів для можливості подальшого перегляду.

Методику використання LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) поділено на декілька частин: загальні рекомендації, використання інструментів електронного освітнього ресурсу, закладання компетентностей в курс і моніторинг результатів навчання. У вебресурсі всі завдання побудовано на основі компетентнісного підходу із закладанням компетентностей після проходження та формування загального показника компетентностей. Результати навчання відображаються в журналі оцінок та приводяться статистичні показники, на основі яких викладачі мають змогу регулювати подачу та зміст навчального контенту.

Теоретична інформація в курсі подається у вигляді тексту, мультимедійних презентацій, відеоконтенту, практика підкріплюється інтерактивними завданнями та  навчальними тестовими тренажерами тощо. Навчальний матеріал згрупований по модулях. В кожному модулі присутні завдання, які забезпечують розвиток компетентностей, необхідних для опанування матеріалу. Також модулі підкріплені тестами та інтерактивними  завданнями. LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) відображається та функціонує у відповідності до поставленого завдання в усіх браузерах та має адаптацію для мобільних пристроїв під керуванням операційних систем iOS, Android та Windows Phone.

Додатково організовано віртуальні комунікативні майданчики для проведення онлайн-занять із застосуванням програм відеокоференцій, зокрема myownmeeting.net, Zoom, myownconference.com.ua, каналу youtube.com тощо. За необхідності проводиться анкетування та онлайн-інтерв’ювання, зокрема ресурсу https://ovr.com.ua.

Серед цифрових технологій, які використовуються в освітньому процесі БІНПО, найпоширенішими є:

 • хмарні технології Google для роботи з документами, розробки календарів для візуалізації строків та етапів реалізації проєктів, аналітики та зворотного зв’язку щодо якості надання освітніх послуг;
 • соціальні мережі, зокрема Facebook, Instagram для обміну персональними профілями, а також повідомлення як новин, так і наукових, законодавчих, нормативно-правових та громадських новин у сфері освіти;
 • Youtube як для проведення наукових та освітніх заходів онлайн, так і збереження для можливості подальшого переглядів;
 • технології візуалізації освітнього контенту, наприклад, мультимедійні презентації, інфографіка, відеоінфорграфіка, інтелект-карти, таймлайни, QR-коди, хмари слів, , скрайбінг, гейміфікаціїя, 3d моделювання, доповнена (AR) та віртуальна (VR) реальності, відео;
 • технології електронного тестування та аналітики в освітньому процесі, що включають використання електронних тестів, упровадження Plickers як хмарної технології фронтального опитування, електроних тестів Google Форми, Майстер-Тест, Quizlet, Online Test Pad, Тесторіум та ін.;
 • створення профілів науково-педагогічних працівників в наукових та наукометричних базах даних – ORCID, Web of Science, Google Scholar, Електронна бібліотека НАПН України.

З усіх освітніх компонентів ОП викладачами розроблено Силабуси і Робочі програми навчальних дисциплін, що розміщені на сайті і призначені для інформування студентів про можливості і вимоги опанування навчальної дисципліни, систему оцінювання та формат проведення контрольних заходів. Додаткову інформацію здобувачі та їх батьки можуть отримати з:

Розділ сайту Загальна інформація

Розділ сайту Здобувачам

Розділ сайту Освітня діяльність в умовах карантину

Розділ сайту Моніторинг якості освіти та освітніх послуг

Розділ сайту Онлайн-опитування щодо забезпечення якості освіти

СИЛАБУСИ І РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ОП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

СИЛАБУСИ І РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ОП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

СИЛАБУСИ І РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ОП “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

СИЛАБУСИ І РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ОП “ПСИХОЛОГІЯ (МАГІСТРИ)”

Реалізація моделі поєднання навчання і досліджень передбачає організацію освітньо-наукової діяльності викладачів і здобувачів, що ґрунтується на інтеграції наукових і прикладних досліджень, експериментів, висновків і апробацій (Розділ сайту Науково-дослідна робота). Форми імплементації дослідницького компоненту в освітній процес відрізняються в залежності від цілей ОП, особливостей спеціальності та рівня вищої освіти.

Дослідницький складник є обов’язковим компонентом ОП та умовою формування інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей.

Наукові, проєктні, експертні здобутки колективів кафедр БІНПО створюють унікальний науковий і соціальний капітал в академічній та прикладній сферах не тільки регіону, а й України та світу.

Приклади реалізації моделі «навчання через дослідження»:

1) відкриття нової освітньої програми і поява нової дисципліни в освітній програмі та робочому навчальному плані завжди зумовлені її апробацією в прикладному полі чи запитом на неї з боку ключових стейкголдерів. Це відбувається шляхом трендвотчінгу глобального, всеукраїнського та регіонального ринку праці, запровадження додаткових освітніх послуг на замовлення роботодавців та зовнішніх стейкголдерів, результатів науково-дослідних тем, продуктів, що з’явилися внаслідок наукової діяльності;

2) наукові і методичні розробки викладачів кафедр, спільно зі здобувачами всіх рівнів та колегами з науково-дослідних установ НАПН України, ЗВО України та світу впроваджуються в освітньому процесі (в окремих темах дисципліни, інтерактивних методиках, інтерактивних формах навчання, зокрема тематичних дискусіях, дебатах, презентаціях тощо);

3) експертна діяльність і практичні рекомендації наукових робіт здобувачів зорієнтовані на розвиток окремих галузей суспільного життя, якості вищої освіти та національної економіки. Викладачі БІНПО є експертами Національного агентства з якості вищої освіти, членами робочих груп при НАПН України, НАН України, МОН України, виконавчих органах влади України та органах місцевого самоврядування регіону, що дає можливість здобувачам брати участь у професійній діяльності вже під час навчання в Інституті, зокрема експертизі нормативних документів, розробках різних видів уроків, соціально-економічних розрахунках тощо.

Оновлення викладачами змісту РПНД, силабусів, методик навчання і форм роботи відбувається у БІНПО шляхом:

– моніторингу професійної і академічної активності НПП та відповідності викладачів дисциплінам, що викладаються в межах ОП (періодичність – раз на рік). Різнорівневість моніторингу: гарант ОП, кафедра, експерт з якості спеціальності, засідання кафедр, навчальний відділ, Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, Вчена рада БІНПО;

– системного підвищення кваліфікації викладачів (зокрема міжнародного стажування) у ЗВО, та на базі провідних підприємств із провадженням результатів;

–  моніторингу та громадського обговорення змісту освіти, надання пропозицій БІНПО до проєктів нормативних документів НАПН України, МОН України, КМУ;

– навчання і взаємонавчання науково-педагогічних працівників інституту (Студія корпоративного тимбілдингу, онлайн Академія цифрових технологій,  Школа лідерів професійної освіти,  Онлайн школа педагогічного коучингу, Онлайн-школа корекції деструктивної поведінки учнів);

– експертну і тренерську діяльність НПП та участь у міжнародних/національних заходах (конференціях, тренінгах, майстер-класах, вебінарах, освітніх коворкінгах тощо);

– проєктну діяльність та академічну мобільність (Рубрика сайту Міжнародне стажування, рубрики кафедр Міжнародне стажування, Міжнародне партнерство, Співпраця із ЗВО, ЗПО, освітніми установами та громадськими організаціями)

Оновлення змісту освіти є обов’язковим елементом системи забезпечення якості вищої освіти Університету і зафіксоване в локальних документах:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Інтернаціоналізація освіти, підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях, розвиток у студентів soft skills (м’яких навичок) для працевлаштування, підприємництва та інновацій, налагодження зв’язків із бізнесом та об’єднаними територіальними громадами задля соціального та економічного внеску у регіони, вирішення соціальних і демократичних викликів – ці світові тенденції характеризують міжнародний складник у діяльності БІНПО як необхідну умову її комплексного розвитку.

Стратегією розвитку БІНПО передбачена інтернаціоналізація освіти та покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва (Стратегічна ціль 3).

Інтернаціоналізація розглядається як ключовий пріоритет діяльності БІНПО та є невід’ємним складником зміцнення авторитету закладу в освітньому та науковому міжнародному просторі.

У Стратегії інтернаціоналізації БІНПО на 2021-2025 роки розвиток міжнародної академічної мобільності передбачає підвищення конкурентоспроможності студентів і викладачів на внутрішньому та міжнародному ринку праці шляхом:

 • міжнародного стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки;
 • залучення до кращих світових практик;
 • підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами;
 • професійний науковий дискурс;
 • удосконалення освітніх програм;
 • стратегічного співробітництва, партнерства і нарощування потенціалу в доменах освіти, науки, практичної культурно-мистецької діяльності;
 • участі в міжнародних заходах, зокрема конференціях, форумах, виставках, майстер-класах, семінарах, вебінарах тощо;
 • участі в міжнародних асоціаціях і консорціумах закладів освіти;
 • участі в міжнародних наукових дослідженнях, проєктах тощо.

 

Інтернаціоналізація БІНПО включає: науково-дослідницьке співробітництво на міжнародному рівні, інтернаціоналізацію навчальної діяльності, інтернаціоналізацію наукової діяльності, академічну мобільність науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, замовників освітніх послуг, створення умов для «інтернаціоналізації вдома», систему моніторингу реалізації стратегії та механізми її вдосконалення

На досягнення належного рейтингу в академічній міжнародній спільноті спрямована стратегічна мета, завдання, інноваційні методи навчання і викладання.

Завдяки цифровим технологіям реалізується віртуальна інтернаціоналізація (einternationalization) вищої освіти, що полягає у включенні різних міжнародних аспектів у дослідницьку, викладацьку та адміністративну діяльність закладу на основі використання цифрових технологій

Інститут забезпечує можливості для введення здобувачів вищої освіти та працівників у міжнародну академічну спільноту за спеціальністю та галуззю, зокрема через сприяння апробації результатів наукових досліджень на міжнародних конференціях і семінарах, надання широких можливостей для стажування кожного учасника освітнього процесу за кордоном в ЗВО – партнерах БІНПО.

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ

СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 роки 

РОЗДІЛ САЙТУ МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

РОЗДІЛ САЙТУ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БІНПО

КРИТЕРІЙ 5 – КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ, ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання представлено в анотації до кожної навчальної дисципліни та силабусі, каталозі освітніх компонентів, що знаходяться на офіційному вебсайті БІНПО.

На початку викладання навчальної дисципліни (під час першого заняття в семестрі) кожен викладач знайомить здобувача із системою оцінювання знань, графіком контрольних заходів, принципами академічної доброчесності.

Для оцінювання здобувачів освіти застосовуються різнорівневі види завдань, запитання, завдання і тести для самоконтролю за певною темою вебсторінці групи на LMS «Профосвіта». Це дає можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому.

Накопичення балів протягом семестру є прозорим процесом і відображається на у відповідних електронних ресурсах.

Також до кожної ОП сформовано Е-бібліотеку ОП “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

Контрольні заходи освітнього процесу із використанням дистанційних технологій навчання відповідають таким вимогам:

– авторизований доступ до цифрових інструментів організації дистанційного навчання;

– можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості виконання завдань;

– об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним використанням автоматизованих засобів оцінювання знань;

– варіативність формування завдань контрольних заходів із використанням алгоритмів випадкового вибору запитань.

Проведення поточного контролю із використанням дистанційних технологій здійснюється за допомогою різних типів завдань: 

– автоматизовані тести для контролю і самоконтролю навчальних досягнень здобувачів освіти;

– різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, презентація, проєкт, відеозапис тощо) із наданням зворотного зв’язку про результати перевірки навчальних досягнень здобувачів освіти за матеріалом, що вивчається;

– оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між здобувачами освіти в асинхронному та синхронному режимах за допомоги чату, форуму, опитування, анкетування тощо;

-оцінювання викладачем результатів виконання здобувачами освіти групових завдань з використанням глосаріїв, баз даних навчальних дисциплін;

– завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді (наприклад, кейси);

– завдання, форма яких адаптована до виконання засобами LMS та інші інструменти

Поточний контроль проводиться у формі усного або письмового опитування, бесіди, тестування, колоквіуму, дебатів, ділової гри тощо. Форми і зміст поточного контролю, розподіл балів між окремими заходами контролю та завданнями в межах одного заходу визначаються викладачем, який проводить заняття, та затверджуються на засіданнях кафедр, за якими закріплені навчальні дисципліни, курсові роботи, кваліфікаційні роботи, практика, включаються до робочих програм і доводяться до відома здобувачів вищої освіти на початку семестру, в якому вивчаються ці навчальні дисципліни та /або виконуються зазначені види роботи.

Оцінювання рівня засвоєння знань і умінь здобувачів вищої освіти здійснюється на підставі аналізу результатів їхньої навчально-пізнавальної діяльності: відповідей, повідомлень, виступів з доповідями, звітів, рефератів з відповідних тем дисципліни, письмових контрольних робіт, індивідуальних практичних завдань, які виконуються здобувачами під час практичних занять.

Екзаменаційне завдання може складатись:

– випадковим чином згенерованого засобами LMS або іншого ресурсу набору практичних ситуацій (стереотипних, діагностичних та евристичних завдань), які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни;

– тестових запитань із активованою опцією автоматичного вибору випадкових тестових запитань з бази тестів для кожного здобувача освіти, а також перемішуванням запропонованих варіантів відповіді (такі опції наявні у більшості LMS, спеціалізованих сервісів із онлайн-тестування: Moodle, Qassmarker та ін.);

– творчих завдань та експериментальних ситуацій, розв’язання яких потребує від здобувача освіти комплексних знань з дисципліни;

– інших завдань, які можуть продемонструвати рівень отриманих результатів навчання, на перевірку яких спрямований екзамен.

РОЗДІЛ САЙТУ «Інформаційна відкритість» – «ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПОТОЧНОГО, СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ, АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ У БІНПО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У БІНПО напрацьована послідовна цілісна система для поточних, підсумкових контролів та атестацій. Вибір їх форм спричинений навчальними планами та стандартами.

Чіткість, зрозумілість, доступність і відкритість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти забезпечуються цілісним і системним підходом групи забезпечення спеціальності до їх планування і формулювання.

Правила проведення контрольних заходів охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження.

Поточний контроль проводиться викладачами навчальних дисциплін, керівниками курсових і кваліфікаційних робіт, керівниками практики впродовж семестру з метою оцінювання, рівня підготовленості здобувачів вищої освіти до виконання усіх видів робіт та якості засвоєння навчального матеріалу за темами, модулями навчальної дисципліни, визначених навчальною програмою.

На підсумковий контроль виносяться теоретичні питання, тестові завдання, кейси, що передбачають перевірку розуміння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу дисципліни в цілому та рівня сформованості відповідних компетентностей як результатів навчання.

Об’єктивність науково-педагогічних працівників при проведенні заходів підсумкового контролю (заліків, екзаменів, захистів курсових, кваліфікаційних робіт і практик) забезпечується такими процедурами:

 • оприлюднення критеріїв оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти на вебресурсах LMS «Профосвіта» на початку семестру;
 • застосування різних форм проведення заліків і екзаменів: в усній та письмовій формі, за допомогою комп’ютерного тестування, захист проєктів або творчих завдань тощо (форма підсумкового контролю визначається навчальним планом відповідної освітньої програми);
 • оцінювання результатів навчання здобувачів освіти з кожного освітнього компоненту протягом семестру (застосування накопичувальної системи нарахування балів);
 • проведення публічного захисту курсових робіт та практик;
 • перевірка кваліфікаційних робіт / кваліфікаційних наукових праць на плагіат, проведення їх публічного захисту, оприлюднення у репозитарії БІНПО.

Форми підсумкової атестації передбачені всіма освітніми програмами, відповідають Стандартам вищої освіти відповідних спеціальностей і забезпечуються такими локальними документами:

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПОТОЧНОГО, СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ, АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ У БІНПО
 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИБІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИПУСКУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО З ЗАХИСТУ ПРАВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 6. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ

Правила проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, включають процедури оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження, послідовно дотримуються всіма учасниками під час реалізації ОП.

Відповідно до вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти оцінювання результатів навчання як інструмент визнання успішного завершення здобувачем освіти обов’язкових видів навчальної діяльності і досягнення визначених результатів навчання – як за окремими навчальними дисциплінами (присвоєння кредитів), так і за програмою загалом (присвоєння кваліфікації), – є найважливішим елементом освітнього процесу 

Основними завданнями оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти відповідно до Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу є:

 • забезпечення мобільності здобувачів вищої освіти під час навчання, що надасть їм можливість реалізувати себе в сучасних ринкових умовах України і світу;
 • заохочення учасників освітнього процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти;
 • стимулювання систематичної та якісної аудиторної і самостійної роботи здобувачів вищої освіти, ефективної практичної підготовки;
 • прищеплення здобувачам вищої освіти почуття навчальної дисциплінованості;
 • заохочення здобувачів вищої освіти до активного навчання та розвитку їх творчих здібностей;
 • забезпечення мобільного зворотного зв’язку викладачів зі здобувачами вищої освіти; − зниження пікових психологічних та емоційних перевантажень здобувачів вищої освіти і викладачів під час екзаменаційних сесій;
 • запровадження критеріїв оцінювання якості викладання тощо.

Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах об’єктивності, систематичності, системності, плановості, єдності вимог, відкритості, прозорості, доступності і зрозумілості методики оцінювання, врахування індивідуальних можливостей здобувачів вищої освіти, відповідності стандартам вищої освіти, застосування стандартизованої та уніфікованої систем діагностики; визначеності критеріїв оцінювання, комплексності, етичності

Об’єктом оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти є програмний матеріал з відповідних навчальних дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого, відповідно, перевіряється під час поточного і підсумкового контролю.

Конкретні умови змісту, методики проведення та оцінювання всіх форм контролю з окремої дисципліни, практики, курсової роботи визначаються викладачем, гарантом  ОП, схвалюються випусковою кафедрою чи кафедрою, на якій працює викладач, та відображаються в силабусі, робочій програмі навчальної дисципліни чи практики, методичних вказівках тощо. 

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПОТОЧНОГО, СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ, АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИБІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС
 6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ У БІНПО
 7. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Забезпечення академічної доброчесності є неодмінним складником внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності і передбачає зокрема такі елементи, як політику, стандарти, процедури дотримання академічної доброчесності та внутрішню нормативну базу БІНПО.

Політика забезпечення академічної доброчесності у БІНПО відображена в Положенні про дотримання принципів академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, Положенні про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти (Розділ 3.9), Положенні про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти (Розділи 3,4,5), Плані роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2021/2022 навчальний рік, Річному плані БІНПО на 2022рік (План роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, с. 26).

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (наукову, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивну оцінку результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає:

 • самостійне виконання освітніх завдань, завдань поточного й підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної освітньої (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Науково-педагогічними, педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти підписуються  Декларації про академічну доброчесність  (Додаток А, Додаток Б, Додаток В), що є важливим кроком для утвердження високих етичних норм і доброчесності в академічній спільноті Інституту.

У навчальних дисциплінах, які передбачають виконання письмових аналітичних робіт (курсової роботи, написання есеїв тощо) кожен викладач:

 • пояснює пов’язані із письмовим завданням вимоги, а також сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату якомога раніше, на початку кожної дисципліни;
 • пояснює здобувачам вищої освіти цінність набуття нових знань, академічні норми, яких необхідно дотримуватися, чому вони важливі, що таке академічна доброчесність, які її цінності, чуму вона слугує, як студенти своїми діями можуть долучитися до її розбудови;
 • надає зрозумілу інформацію про правила академічного письма;
 • прописує в програмі курсу політику щодо академічного плагіату;
 • формулює завдання в такий спосіб, аби їх не можна було сплагіатити (аналітичне, а не відтворювальне формулювання завдання; висока конкретизованість завдання; опрацювання конкретних джерел і даних);
 • розробляє нестандартні, творчі завдання, оновлювати їх щорічно;
 • обговорює приклади якісного та неякісного академічного письма;
 • оцінки.

У БІНПО діє Комісія з питань етики та академічної доброчесності як колегіальний експертно-консультативний орган, метою якого є сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів та розв’язанню етичних конфліктів між членами інститутської спільноти (наказ про затвердження складу комісії з питань етики та академічної доброчесності у БІНПО).

Запроваджено функції Омбудсмена із захисту прав здобувачів вищої освіти (наказ про запровадження функцій омбудсмена).

До повноважень заступника директора з навчальної роботи та вченого секретаря відноситься забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників БІНПО і здобувачів вищої освіти, а також контроль за дотриманням Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики.

Головним технологічним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності є програмний продукт Unicheck, що надає технологічну можливість виявляти різновиди академічного плагіату: привласнення авторства; копіювання чужих матеріалів; представлення поєднання власних та запозичених аргументів; приховане некоректне запозичення; самоплагіат; парафрази; компіляцію.

До захисту допускаються кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти лише після їх перевірки на предмет відсутності академічного плагіату на основі використання технічної й інформаційної бази контрагентів, висновків за результатами перевірки випускової кафедри педагогіки, психології та менеджменту.

З 2021 р. відповідно до вимог законодавства на базі наукової бібліотеки формується відкритий електронний архів кваліфікаційних робіт студентів з метою забезпечення перевірки рівня їх унікальності. 

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇОСВІТИ
 3. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 4. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО З ЗАХИСТУ ПРАВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 6. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

КРИТЕРІЙ 6 ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

Однією із стратегічних цілей, визначених у Стратегії розвитку БІНПО на 2020-2025 рр (СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4), є розвиток кадрового потенціалу БІНПО. Стратегічна ціль передбачає створення умов для кар’єрного й особистісного розвитку науково-педагогічних працівників для навчання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти

Підвищення статусу викладачів БІНПО в суспільстві реалізується шляхом:

 • забезпечення умов, гарантій праці та соціальних гарантій викладачів;
 • розроблення і запровадження системи морального й матеріального стимулювання досягнень викладачів, студентів, слухачів у науковій діяльності, механізмами якої є моніторинг якості наукової роботи та складання рейтингів її результатів;
 • формування у працівників зацікавленості в успішності всіх аспектів діяльності БІНПО;
 • формування корпоративного середовища та організаційної культури, що є відображенням цінностей закладу, визначає підходи для продуктивної діяльності та досягнення своєї місії.

 

Забезпечення можливостей і стимулювання безперервного професійного розвитку викладачів і студентів БІНПО шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти реалізується шляхом:

 • оптимізації структури навантаження викладачів;
 • мотивація на досягнення високих наукових та освітніх результатів та усунення формальних бар’єрів їх ефективної діяльності;
 • застосування в практиці технологій супервізії творчих ініціатив та інновацій, менторства, тьюторства, фасилітації;
 • забезпечення можливості підвищення кваліфікації викладачів і стажування на провідних вітчизняних і закордонних підприємствах та організаціях задля вдосконалення фахової компетентності;
 • розвитку Soft Skills науково-педагогічних працівників для успішної кар’єри шляхом організації і проведення впродовж року (Студія корпоративного тимбілдингу, онлайн Академія цифрових технологій, Школа педагогічного коучингу, Школа лідерів професійної освіти);
 • розбудови системи академічної мобільності викладачів;
 • забезпечення академічної свободи викладача як носія і творця наукових знань.

 

Людський капітал БІНПО робить його в регіоні одним із топових ЗВО України та майданчиком синергії між владою, наукою, практикою, бізнесом, роботодавцями, ОТГ. Постійний аналіз кадрового забезпечення ОП, залучення практиків до освітнього процесу, сприяння безперервному професійному розвитку науково-педагогічних працівників шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, заохочення кращих та стимулювання до саморозвитку усіх учасників освітнього процесу – пріоритетні напрями менеджменту діяльності та маркетингу освітніх послуг.

Підкритерій 6.1. стосується відповідності академічної та/або професійної кваліфікації викладачів цілям ОП та ПРН.  У звіті про самооцінювання ЗВО обґрунтовує відповідність викладачів тим ОК, які вони забезпечують. Кадрова автономія ЗВО означає, що саме заклад є відповідальним за рішення стосовно викладання певної дисципліни певним викладачем, керівництва практиками, кваліфікаційними роботами тощо. Водночас ЗВО повинен мати раціональне пояснення щодо кожного ОК (зокрема кількості дисциплін та пропорційності аудиторної і позааудиторної складових) у термінах академічної та/або професійної кваліфікації викладача. «Академічна кваліфікація» стосується компетентностей у певній спеціальності, підтвердженням яких є наявність освіти або наукова діяльність у цій сфері. «Професійний досвід» у межах цього підкритерію означає досвід професійної діяльності у відповідній сфері, що дозволяє фахово викладати відповідну дисципліну. Характеризуючи цей підкритерій, варто вказати загальну кількість викладачів, які працюють на ОП, проаналізувати структуру викладацького складу (кількість та %) за віком, статтю, науковим ступенем, вченим званням, за наявністю сертифікату В1/В2 з іноземної мови. Викладачі, які залучаються до наукового керівництва бакалаврських (магістерських) випускових робіт, як правило, повинні мати науковий ступінь

Динаміка показників зростання академічної та професійної кваліфікації викладачів відповідно до цілей ОП та змісту дисциплін, що викладаються, зумовлює прийом на роботу НПП, продовження трудових відносин з БІНПО, розподіл навчального навантаження, обрання за конкурсом на вакантні посади НПП. Інструментами вимірювання цієї відповідності є:

– моніторинг відповідності НПП (червень і грудень щорічно);

– моніторинг відповідності викладачів дисциплінам, що викладаються (серпень щорічно);

– аналіз виконання ключових показників ефективності діяльності науково-педагогічного працівника (щорічно);

– рейтингування діяльності викладачів, кафедр з оприлюдненням (червень і грудень щорічно);

– аналіз виконання графіка підвищення кваліфікацій НПП (щорічно);

– наявність статей у наукометричних базах даних (щорічно);

– сертифікат В1/В2 з іноземної мови;

– аналіз виконання перспективних планів розвитку кафедр (щорічно) та індивідуальних планів викладачів (два рази на рік: червень і грудень).

«Академічна кваліфікація» стосується компетентностей у певній спеціальності, підтвердженням яких є наявність освіти або наукова діяльність у цій сфері.

«Професійний досвід» означає досвід професійної діяльності у відповідній сфері, що дозволяє фахово викладати відповідну дисципліну.

Локальні документи, що регламентують ці процеси у БІНПО:

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД НАУКОВИХ УСТАНОВ НАПН УКРАЇНИ
 2. ПОРЯДОККОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПІД ЧАС ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти всі посади НПП заміщуються на конкурсній основі. Для участі в конкурсі претенденти на вакантні посади подають пакет документів відповідно п.30 Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників БІНПО та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

Строк подання заяв та документів – 30 календарних днів з наступного дня після публікації оголошення про конкурс у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Інституту та Університету. Термін проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – не більше трьох місяців після завершення прийняття заяв претендентів (без урахування канікулярного періоду).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії Інституту конкурсну справу, що має містити такі обов’язкові документи:

– заяву на ім’я голови конкурсної комісії, написану власноруч;

– список наукових та навчально-методичних праць, за наявності (списки оформлюються за підписом претендента);

– документи, що підтверджують підвищення кваліфікації впродовж останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465;

– копію документів про постановку на військовий облік.

Претенденти, які працюють в Інституті, додатково подають:

– звіт про навчальну, методичну, наукову, організаційну роботу за термін дії контракту;

– мотивоване обґрунтування кафедри про можливість заміщення даної посади на новий термін, претендентом який перебуває на цій посаді, не маючи відповідного вченого звання;

– витяг з протоколу засідання кафедри про проведення відкритого заняття;

– відомості про види і результати професійної діяльності;

– оцінний лист визначення рейтингу професійної діяльності, завірений в установленому порядку;

– цільові показники ефективності діяльності на наступний термін обрання.

Претенденти, які не працюють в Інституті, додатково подають:

– письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних;

– особовий листок з обліку кадрів;

– автобіографію;

– дві фотокартки розміром 4 на 6 см;

 – копії дипломів про повну вищу освіту з додатками, науковий ступінь, атестатів про вчені звання;

– копію трудової книжки;

– копії паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки) або копію іншого документа на право перебування в Україні та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для завідувачів кафедр – цільові показники діяльності, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача, терміни для досягнення таких цільових показників.  
Серед обов’язкових документів претендента на вакантну посаду – цільові показники ефективності викладача / завідувача кафедри, що стають додатками до контракту після обрання.

Перелік цільових показників діяльності науково-педагогічних працівників БІНПО (наказ директора)

Додатково претендент на вакантну посаду НПП може подати документи, що можуть підтвердити його професійну репутацію, серед яких – рекомендаційні листи роботодавців, результати опитування студентів і випускників щодо якості викладання викладачем навчальних дисциплін тощо. За результатами конкурсу з НПП укладається контракт.

1. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПІД ЧАС ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)

Реалізація соціального партнерства БІНПО реалізується як простір можливостей для всіх учасників освітнього процесу.

Роботодавці залучаються для спільного виконання науково-дослідних робіт, організації стажування науково-педагогічних кадрів на виробництві.

Ключовий стейкґолдер та експерт-аналітик А.Хорінпрезидент Консорціуму інжинірингових підприємств України «Еко 21» (м. Київ), залучений для спільного виконання науково-дослідної роботи «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (0117U002381; 2017-2021 рр.) Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти:

 • Цифровий програмно-методичний комплекс «потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження в україні: актуальний стан та розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020–2025) (режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/724268/) (золота медаль Дванадцятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021»)
 • цифровий інформаційно-аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці» (У конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, створені у 2020 році, у номінації «За кращі аналітичні матеріали, доповіді» дипломом ІІ ступеня, постанова Президії НАПН України від 18 березня 2021 року №1-2/4-54). Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/723115/https://lib.iitta.gov.ua/723109/)

Формами такої реалізації соціального партнерства є:

– подвійне керівництво практичною підготовкою здобувачів вищої освіти (з представниками підприємств);

– використання експериментальної бази партнерів для наукових досліджень та навчання;

– спільна проєктна та експертна діяльність в межах реалізації додаткових освітніх послуг, надання експертних висновків і наукових рекомендацій.

Професіонали-практики і експерти залучені до аудиторних занять в якості зовнішніх сумісників та на основі погодинної оплати праці. Серед них: ректори/директори закладів вищої, професійної, фахової та загальної середньої освіти, наукові співробітники науково-дослідних інститутів, громадських організацій, зокрема міжнародних, представники медіа, ІТ-компаній, громадські діячі, представники бізнесу (бухгалтери, менеджери, керівники та власники підприємств).

У БІНПО розроблено цілісну систему безперервного професійного розвитку викладачів упродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, удосконалення педагогічної майстерності, що передбачає:

1) професійний розвиток викладачів за індивідуальною освітньою траєкторією професійного, що затверджується на засіданні кафедри та є основою для річного плану роботи кафедри зі щорічним звітом, цільових показників діяльності кожного викладача та кафедри зокрема;

2) використання викладачами широких баз підвищення кваліфікації (на основі угод та меморандумів про співпрацю) із спільними продуктами діяльності (наукові публікації, навчально-методичне забезпечення дисциплін, дистанційні курси, вебресурси, створення та нові редакції документів щодо провадження освітньої діяльності);

3) сприяння і визнання результатів неформальної освіти викладача, серед яких – сертифікат зі знання іноземних мов В1/В2, інтерактивних методик викладання, використання ІТ-сервісів, цифрових технологій в освітньому процесі тощо;

4) внутрішньокорпоративне навчання шляхом систематичного запланованого в річному плані роботи БІНПО впродовж року проведення шкіл, студій ( Школа педагогічного коучингуШкола лідерів професійної освіти,  Онлайн Академія цифрових технологій,  Онлайн-школа корекції деструктивної поведінки учнів, Студія корпоративного тимбілдингу), що спрямовано на професійне розвиток викладачами soft skills;

5) супервізорську, коучингову, модераторську, тренерську діяльність викладачів на замовлення зовнішніх стейкголдерів, що спонукає підвищувати свій професійний рівень і шукати нові методичні рішення подання інформації;

6) волонтерську діяльність в різних цільових групах, що надає додаткового досвіду та сприяє зміцненню професійної репутації викладачів;

7) спільні наукові проєкти та видання з іноземними та вітчизняними колегами-дослідниками

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У БІНПО 
 2. СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 роки
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БІНПО
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ, ДОПЛАТ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГО ПРАЦІВНИКАМ БІНПО
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА КРАЩЕ НАУКОВО (НАВЧАЛЬНО)-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Система морального і матеріального заохочення науково-педагогічних і педагогічних  працівників передбачає:

 • визнання кращих викладачів за результатами внутрішнього рейтингування показників діяльності викладачів, кафедр (фінансове заохочення та дипломи);
 • визнання кращих співробітників і структурних підрозділів БІНПО за результатами виконання ними ключових показників ефективності (презентація кращих освітніх практик і обмін досвідом);
 • фінансове стимулювання і заохочення публікаційної та наукової активності учасників освітнього процесу за підсумками навчального року (перемоги в конкурсах студентських наукових робіт і олімпіадах, захист дисертацій, публікації в наукометричних платформах);
 • фінансове стимулювання організації міжнародних теоретико-практичних курсів, стажувань науково-педагогічних (педагогічних) працівників і студентів;
 • підготовка спільних міжнародних видань за результатами удосконалення та поліпшення навчального процесу та проведеної науково-дослідної роботи;
 • активну участь у профорієнтаційній роботі з абітурієнтами, роботу у відбірковій комісії;
 • сприяння використанню викладачами широких можливості освіти впродовж життя, академічної мобільності та самореалізації.
 1. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021-2026 РОКИ
 2. ПРО ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ, ДОПЛАТ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦІВНИКАМ БІНПО
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА КРАЩЕ НАУКОВО (НАВЧАЛЬНО)-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

КРИТЕРІЙ 7 – ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України функціонує єдина освітньо-цифрова екосистема, що поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища та передбачає використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних технологій у віртуальному просторі.

Єдина освітньо-цифрова екосистема БІНПО включає: LMS «Профосвіта» (понад 7500 користувачів), хмарний сервіс Microsoft Teams платформи Office 365 (Центром адміністрування Microsoft 365 призначено 500000 безкоштовних ліцензій для викладачів та 1000000 для здобувачів освіти),  Школу педагогічного коучингу та її цифровий двійник – Віртуальну школу педагогічного коучингу, Консалтинговий центр, онлайн консультпункт «Новітні виробничі технології», інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка», цифрові навчальні курси, персональні веб-ресурси викладачів, цифрові програмно-методичні комплекси, Цифрову бібліотеку БІНПОЕ-бібліотеку ОП “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”, власний сайт БІНПО https://binpo.com.ua/, власний Ютуб-канал тощо.

Освітній процес здійснюється в навчальному корпусі, на базах практик. У БІНПО функціонує конференц-зал, 3 комп’ютерних класи, 2 вебстудії для проведення навчальних занять.

Усі навчальні аудиторії Інституту під’єднано до мережі Інтернет й обладнано персональними комп’ютерами викладача і мультимедіа проєкторами. Кожна з трьох кафедр та відділи мають персональні комп’ютери, які підключено до мережі Інтернет. Територія Інституту охоплена мережею WI-FI, що дає можливість під’єднувати пристрої з WI-FI до мережі Інтернет, доступ надається провайдером  на швидкості 50 мегабіт за секунду за типом PPPOE.

У конференц-залі встановлено сучасний комп’ютер, монітор 27 дюймів, мультимедійну дошку, широкоформатну відеокамеру 720P, сучасні звукові колонки, SmartTV-телевізор, який дає можливість транслювати заходи (конференції, круглі столи, семінари, заняття), проводити заняття із використанням цифрових технологій, 11 нових комп’ютерів.

Окремо здійснюється періодичний аналіз щодо відповідності ліцензійним умовам, підсистеми збору, обробки та збереження інформації в «Єдиній електронній базі даних з питань освіти».

Хмарне середовище Microsoft Teams забезпечує легкість та зручність інтерфейсу; мобільність (можливість працювати на платформі як з комп’ютера, так і з мобільного телефону); безпечність у використанні; безкоштовна ліцензія для закладу; постійний доступ до даних; кращі умови роботи для викладачів, слухачів, інших учасників освітнього процесу; електронні поштові скриньки для всіх слухачів, викладачів, адміністрації та дозволяє:

 • проводити аудіо- та відеоконференції;
 • створювати миттєво або планувати заздалегідь у календарі онлайн-наради, а потім перемикатися між вікнами групового чату й відеоконференцїї одним натисканням;
 • ділитися повідомленнями, файлами, посиланнями зі своєю командою, надсилаючи їх у груповому чаті;
 • публікувати в рамках робочого простору групи новини та загальні документи;
 • вести планування спільної діяльності учасників команди;
 • дозволяє ефективно використовувати всю різноманітність функцій і можливостей Office 365;
 • підключати додаткові онлайн-сервіси Microsoft.

Контент платформи MS Office 365 має практично безмежні можливості широкого охоплення всіх категорій замовників освітніх послуг із залученням ключових стейкголдерів, організації вільного доступу до розроблених науково-педагогічними працівниками БІНПО інформаційно-освітніх ресурсів.

Значущість використання LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org, зареєстровано більше 7500 учасників) для організації навчання як освітньо-цифрового середовища полягає в трансформації її від лінійної до мережевої (кластерної) моделі розвитку ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, формування європейських цінностей та вдосконаленні зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, їхніми замовниками та ключовими стейкґолдерами, формування навичок використовувати цифрові засоби, нарощувати обсяги інформації, створювати власні цифрові продукти.

У БІНПО для ефективної роботи науково-педагогічних працівників та студентів створено цифрові робочі місця, які забезпечують присутність викладачів у режимі реального часу та дають можливість проводити онлайн-зустрічі, зокрема аудіо-, відео-та вебконференції, а також засновані на використанні електронного документообігу, безпаперових цифрових технологіях, хмарних технологіях та кіберзахисту. Додатково організовано віртуальні комунікативні майданчики для проведення онлайн-занять із застосуванням програм відеокоференцій, зокрема myownmeeting.net, Zoom, myownconference.com.ua, власного Ютуб-каналу. За необхідності проводиться анкетування та онлайн-інтерв’ювання, зокрема за допомогою ресурсу https://ovr.com.ua.

Інститут має базу відпочинку в с.Мелекіне Першотравневого району Донецької області.

Розділ сайту «Інформаційна відкритість»

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІНПО (ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ)
 2. КОШТОРИС БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ НА ПОТОЧНИЙ РІК ТА ВСІ ЗМІНИ ДО НЬОГО
 3. ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ
 4. ШТАТНИЙ РОЗПИС НА ПОТОЧНИЙ РІК
 5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР
 6. ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО

Комфортність освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу забезпечується через реалізацію їх прав на:

– безоплатне використання ліцензованих програмних продуктів Microsoft Office 365, бездротового доступу до інтернету у корпусах і локаціях БІНПО;

– безоплатне користування науковою бібліотекою, інформаційними фондами, навчальними приміщеннями;

– участь у науково-дослідних роботах, конференціях (Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних), олімпіадах, Міжнародних спеціалізованих виставках, фахових конкурсах;

– безоплатний доступ до повнотекстових без даних та наукометричних баз даних Scopus & WoS з корпоративних мереж Університету;

– академічну мобільність, у тому числі, міжнародну;

– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту;

– вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти;

– участь в діяльності органів студентського самоврядування.

Для покращення освітнього середовища відбувається придбання нового обладнання, впровадження цифрових технологій в освітній процес тощо.

Серед цифрових технологій, які використовуються в освітньому процесі БІНПО, найпоширенішими є:

 • цифрові технології колективної комунікації. Технології відеозустрічей (наприклад, net, myownconference.com.ua, zoom.us, Skype, jitsi.org, youtube.com) для проведення онлайн-заходів у відео- та аудіо- форматах, а саме онлайн-занять, веб-конференцій, засідань кафедр;
 • хмарні технології Google для роботи з документами, розробки календарів для візуалізації строків та етапів реалізації проєктів, аналітики та зворотного зв’язку щодо якості надання освітніх послуг;
 • соціальні мережі, зокрема Facebook, Instagram для обміну персональними профілями, а також повідомлення як новин, так і наукових, законодавчих, нормативно-правових та громадських новин у сфері освіти;
 • власний Youtube-канал як для проведення наукових та освітніх заходів онлайн, так і збереження для можливості подальшого переглядів;
 • технології кіберзахисту включають використання програмних засобів для забезпечення інформаційної безпеки Інституту та персональних комп’ютерів працівників;
 • цифрові технології аналізу академічної доброчесності, зокрема використання програми на антиплагіат https://unicheck.com/
 • технології електронне тестування та аналітики в освітньому процесі, що включають використання електронних тестів, упровадження Plickers як хмарної технології фронтального опитування, електроних тестів Google Форми, Майстер-Тест, Quizlet, Online Test Pad, Тесторіум та ін.;

створення профілів науково-педагогічних працівників в наукових та наукометричних базах даних – ORCID, Web of Science, Google Scholar, Електронна бібліотека НАПН України, Цифрова бібліотека БІНПО.

Для здійснення освітньої діяльності орендує будівлю в місті Біла Церква.

БІНПО – академічна спільнота з власним корпоративним духом, індивідуальним стилем та давніми традиціями.

Заклад має мізію, візію, цінності, свій логотип і професійне гасло (Perstare et praestare (перстáре ет престáре), To persevere and to excel, Продовжити й перевершити), брендбук.

Освітнє середовище БІНПО формується цінностями академічної спільноти, практиками соціальних взаємодій, суб’єктивним досвідом усіх учасників освітнього процесу.

ЦІННОСТІ, що є фундаментом, на якому базується вся діяльність БІНПО, проявляється у повсякденній поведінці науково-педагогічних працівників та функціонуванні самого закладу:

 • студенто(людино)центризм;
 • патріотизм;
 • академічна доброчесність;
 • автономність і академічна свобода;
 • спрямованість на освітні інновації;
 • лідерство в навчанні дорослих;
 • інтеграція з ринком праці;
 • внутрішня й зовнішня відкритість;
 • гуманізм і толерантність стосовно культурної різноманітності;
 • професійний успіх і кар’єра;
 • якість освіти та освітніх послуг відповідно до умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.

Освітнє середовище спрямовано на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, утвердження ґендерної рівності, недопущення дискримінації за ознакою статі, запобігання та протидію насильству за ознакою статі, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок; забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень; забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних обов’язків; виховання і пропаганду культури ґендерної рівності.

Освітнє середовище також стосується навчання і викладання (умови навчання, стосунки з викладачами тощо) та позаосвітньої діяльності (можливості для соціальних активностей на території закладів, включно із студентськими сервісами тощо).

У БІНПО функціонує поштова та електронна скринька довіри БІНПО. Систематично проводиться опитування серед здобувачів вищої освіти на ОП щодо їхніх потреб та інтересів,проявів булінгу, мобінгу, кібербулінгу. Гарантується безпека освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти.

До загальноінститутських служб та відділів, що відповідають за підтримку студентів, належать:

− Відбіркова комісія;

− керівництво БІНПО;

− кафедри БІНПО;

− наукова бібліотека;

− навчальний відділ;

− орган студентського самоврядування.

Підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується соціальною інфраструктурою. Зокрема навчальні заняття здобувачів освіти пр оходять в навчальному корпусі. Проблемами соціально-вразливої частини здобувачів освіти у БІНПО опікуються заступник директора з навчальної роботи, орган студентського самоврядування. Регулярно обговорюються пропозиції щодо адресного захисту і підтримки соціально-вразливої частини молоді, а саме: студентівінвалідів, сиріт, студентів із багатодітних та неблагополучних сімей, студентів з дітьми тощо.

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

Метою психологічної підтримки здобувачів освіти БІНПО є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей і завдань системи освіти. Психологічне забезпечення освітнього процесу в Інституті здійснюють кваліфіковані психологи із числа науково-педагогічних працівників, гарант освітньої програми «Психологія».

Система психологічної підтримки включає:

− психологічне забезпечення освітнього процесу;

− психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;

− психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;

− психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;

− реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;

− консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного й професійного розвитку тощо;

− роботу із постраждалими від насильства, булінгу чи мобінгу тощо.

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами розробляється за його участю, з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (за наявності), підписується самим здобувачем освіти та затверджується керівником закладу вищої освіти.

З метою створення належних умов для забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу у БІНПО можуть обладнуватися ресурсні кімнати; приміщення для надання консультацій психологом, відпочинку, особистої гігієни, медичного обслуговування тощо.

Обов’язки співробітників:

 • дотримуватися законодавства України, Положення про БІНПО, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативних документів;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх осіб, які працюють і здобувають освіту в Інституті;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, гуманізму, толерантності;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою;
 • повідомляти керівництво БІНПО про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-­педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Обов’язки завідувачів кафедр і керівників структурних підрозділів:

 • забезпечити створення людиноцентрованого (студентоцентрованого) безпечного і гармонійного освітньогосередовища у підпорядкованих структурних підрозділах, бути взірцем найвищих стандартів поведінки;
 • забезпечити систематичне проведення просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання проявів дискримінації, сексуальних домагань, булінгу та інших проявів неетичної поведінки.

Обов’язки здобувачів освіти:

 • дотримуватися законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативних документів Університету;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх осіб, які працюють і здобувають освіту у БІНПО, дотримуватися етичних норм;
 • повідомляти керівництво БІНПО про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-­педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 3. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022 РІК
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У БІНПО
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ, КОНСУЛЬТАТИВНУ ТА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ, БУЛІНГУ І МОБІНГУ, ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА ІНШИМ ПРОЯВАМ НЕЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
 9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОШТОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ “СКРИНЬКИ ДОВІРИ” У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Освітня підтримка здобувачів вищої освіти здійснюється в контексті питань, що безпосередньо стосуються організації навчання і викладання.

Організаційна підтримка стосується, наприклад, взаємовідносин здобувачів із ЗВО з адміністративних питань (отримання інформації, довідок і т. ін.) шляхом електронного анкетування, електронної та поштової Скриньки довіри БІНПО.

Працюють Студія корпоративного тимбілдингу,  Онлайн-школа корекції деструктивної поведінки учнів.

Організаційно БІНПО сприяє забезпеченню психологічного комфорту усіх учасників освітнього процесу.

Соціальна підтримка членів колективу забезпечується також з боку профспілки шляхом матеріальної допомоги, фінансової та організаційної підтримки відпочинку та дозвілля.

Розділ сайту «Інформаційна відкритість»

До осіб з особливими освітніми потребами відносять осіб, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їхнього права на освіту (пункт 20 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту»).

Особливі потреби не зводяться до потреб людей з інвалідністю. Додаткову підтримку можуть потребувати також студенти, що мають дітей.

Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в БІНПО передбачає створення інклюзивного освітнього середовища із застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі.

Директор БІНПО на підставі письмового звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з батьків (інших законних представників), а також індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності), іншої документації, що підтверджує наявність в особи особливих освітніх потреб, утворює інклюзивну групу. Утворення інклюзивної групи та припинення її діяльності здійснюється відповідно до наказу директора БІНПО.

З метою організації інклюзивного навчання в межах існуючої штатної чисельності БІНПО може створюватися група психолого-педагогічного супроводу (далі – Група).

Група психолого-педагогічного супроводу виконує такі завдання:

 • співпрацює із структурними підрозділами БІНПО щодо організації інклюзивного навчання та забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
 • розробляє індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами, проводить моніторинг його виконання, вносить до нього зміни;
 • організовує підготовку (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних працівників, волонтерів для роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами шляхом проведення лекцій, семінарів, тренінгів тощо;
 • консультує та надає методичну допомогу науково-педагогічним працівникам щодо організації освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
 • провадить інформаційно-просвітницьку діяльність з формування толерантного ставлення до здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
 • співпрацює із закладами соціального захисту населення, громадськими об’єднаннями з метою провадження волонтерської діяльності, спрямованої на підтримку здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами розробляється за його участю, з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (за наявності), підписується таким здобувачем освіти та затверджується директором БІНПО.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОШТОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ “СКРИНЬКИ ДОВІРИ” У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У БІНПО напрацьована практика вирішення конфліктних ситуацій різного характеру.

Академічні непорозуміння розв’язуються шляхом апеляцій та звернень до Омбудсмена із захисту прав здобувачів вищої освіти.

Порушення корпоративної етики та академічної доброчесності є компетенцією відповідної Комісії.

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативних документів у цій галузі у БІНПО здійснюються передбачені чинним законодавством заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

У БІНПО діє ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У БІНПО.

Цим же положенням встановлюються завдання та функції Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. До них належать, зокрема:

1) розроблення, організація і контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Інституту, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій директору Інституту;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування директора Інституту про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

7) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

8) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;

9) інформування директора Інституту, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

У межах покладених завдань проводиться періодичний моніторинг щодо наявності конфлікту інтересів у співробітників, здійснюється контроль та забезпечення вчасного подання декларацій суб’єктами декларування, надаються роз’яснення щодо особливостей застосування чинного антикорупційного законодавства.

У чинному законодавстві та локальних актах відсутній обов’язок “фіксування” виконання Уповноваженою особою своїх функцій. В порядку та в строки встановлені Законом, відповідні форми звітності надаються до центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Кожен здобувач освіти у Інституті, його батьки, законні представники, мають безперешкодне право безпосереднього звернення до Омбудсмена (письмово або усно) і отримання аргументованої відповіді (письмової або усної) на своє звернення в установлені законодавством строки.

Основними завданнями Омбудсмена є:

1) сприяння реалізації єдиної державної політики, спрямованої на забезпечення права особи на здобуття якісної та доступної освіти;

2) співпраця та взаємодія з Освітнім омбудсменом, призначеного Кабінетом Міністрів України в установленому порядку;

3) здійснення заходів щодо додержання законодавства України про освіту;

4) вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти учасниками освітнього процесу Інституту;

5) забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів здобувачів освіти у Інституті;

6) представлення законних інтересів здобувачів освіти перед керівництвом Інституту;

7) аналіз стану реалізації та забезпечення прав і свобод здобувачів освіти в Інституті;

8) здійснення контролю за діяльністю Інституту та його структурних підрозділів у сфері забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів здобувачів освіти;

9) проведення превентивних заходів щодо запобігання порушення прав, свобод і законних інтересів здобувачів освіти;

10) вжиття необхідних заходів у випадку порушення прав, свобод і законних інтересів здобувачів освіти через звернення до керівництва Інституту та його структурних підрозділів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО З ЗАХИСТУ ПРАВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Підрозділ сайту «Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики»

КРИТЕРІЙ 8 – 

КРИТЕРІЙ 9 – ПРОЗОРІСТЬ І ПУБЛІЧНІСТЬ

Прозорість і публічність діяльності БІНПО зумовлені нормами національного законодавства:

– частиною четвертою статті 79 Закону України «Про вищу освіту» (імперативно вказує, що заклади вищої освіти зобов’язані публікувати на своїх офіційних вебсайтах);

– статтею 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» Закону України «Про освіту»;

– статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що забезпечується шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на єдиному державному вебпорталі відкритих даних;

– статтею 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на вебсайті та відзеркалюються в локальних нормативних документах і практиках:

 1. ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 2. ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ
 3. ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО
 4. ДОКУМЕНТИ

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними для них, їх послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. Їхня доступність для учасників освітнього процесу забезпечується на офіційному вебсайті БІНПО (https://binpo.com.ua/), Електронній бібліотеці НАПН України, сайтах кафедр і структурних підрозділів.

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 3. ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У БІНПО
 4. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2022 РІК
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У БІНПО
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОШТОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ “СКРИНЬКИ ДОВІРИ” У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У БІНПО
 11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО З ЗАХИСТУ ПРАВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial