ЕКСПЕРТУ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного й інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях здійснюється всебічний, системний та послідовний науково-методичний супровід реформування та розвитку національної системи вищої освітизабезпечення її якості.

У БІНПО розроблена дієва інтегративна багаторівнева педагогічна система наукового і методичного супроводу забезпечення якості вищої освіти, яка гарантує досягнення стратегічної мети реалізації Стратегії розвитку Інституту на 2020-2025 рр., зосередженої на підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають ключові і фахові компетентності, уміють вирішувати комплексні задачі, створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють цінності вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

Відповідно до Закону «Про вищу освіту», якість освіти визначається відповідністю умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам зацікавлених сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.

Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг зокрема є освітнім трендом діяльності БІНПО. Система якості вищої та професійної (професійно-технічної) освіти ґрунтується на системі стратегічного планування, перманентного внутрішнього та зовнішнього моніторингу, самооцінки забезпечення якості замовниками освітніх послуг, роботодавцями та ключовими стейкґолдерами, що зреалізовані на всіх рівнях структури управління Інститутом.

При формуванні політики БІНПО щодо забезпечення якості вищої освіти враховано такі засадничі принципи побудови відкритої освіти: сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти впродовж життя; доступності вищої освіти, незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; студенто(людино)центрованого навчаннябезперервностісистемностіваріативності; академічної доброчесності; академічної мобільності;  раціонального поєднання самостійності і творчої активностііндивідуалізації і диференціації;відповідності європейським стандартам і рекомендаціям з якості вищої  освіти (ESG-2015) та національним стандартам вищої освіти; моніторингу якості тощо.

Науково-педагогічні працівники БІНПО  долучилися до формування національної мережі експертів з акредитації освітніх програм, стали експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та увійшли до складу Галузевих експертних рад. Для оптимізації підготовки і/або проходження акредитації освітніх програм, за якими БІНПО провадить освітню діяльність, установлення відповідності якості освітніх програм та освітньої діяльності за цими програмами, надання замовникам освітніх послуг, роботодавцям інформації про якість освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмо, сприяння інтеграції закладу до Європейського простору вищої освіти,презентуємо філософію культури якості Інституту, розроблені чинні локальні нормативні документи відповідно до Критеріїв оцінювання якості освітніх програм, запропонованих Національним агентством з якості вищої освіти.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЕКСПЕРТА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА 2021-2031 РОКИ

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН УКРАЇНИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

КРИТЕРІЙ 1 – ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОП

Визначення мети, проєктування цілей і фокусу кожної ОП відповідають Стандартам вищої освіти, НРК, принципами ЄПВО, зумовлені Стратегічним планом БІНПО на 2020-2025 роки, Річними планами роботи БІНПО, що зреалізовані за кластерним підходом як основною формою взаємодії і партнерства та уможливлюють планування і взаємодію всіх кафедр і структурних підрозділів, надавачів і замовників освітніх послуг, а також цілковито корелюються з місією, візією і системою цінностей, організаційною культурою закладу. ОП ураховують галузевий і регіональний контекст. Кожен член нашої академічної спільноти (науково-педагогічні і педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти), роботодавці і ключові стейкголдери, бенефіціари  беруть активну участь у громадському обговоренні освітніх програм відповідно до вимог ринку праці, потреб замовників освітніх послуг.

Упродовж 2020-2021 рр. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти розроблено низку локальних нормативних документів, які дозволяють забезпечити інтеграцію і функціональну єдність структурних складників якості вищої освіти (умов, процесу, результатів) для організації безперервної освіти впродовж життя, упровадження нових технологій навчання дорослих шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, максимально ефективно організувати діяльність Інституту в цілому та кафедр, структурних підрозділів. Серед локальних нормативних документів, що окреслюють напрями і перспективи надання якісних освітніх послуг, такі:

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 3. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021 РІК
 4. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020 РІК
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ КЛЮЧОВИХ ДОКУМЕНТІВ У БЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІНПО
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ, КОНСУЛЬТАТИВНУ ТА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 12. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ, ПРАКТИКУ І СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 13. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БІНПО
 14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 15. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО на 2021-2022 навчальний рік
 16. СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 роки
 17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО
 18. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

                     НДР 2017-2021 РР.

                             ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ    

                     НДР 2020-2021 РР.

                             ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

                              ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

                              ПРО ХІД ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

   19. ЗВІТ З НДР ЗА 2020 РІК

   20. ПЛАН РОБОТИ  КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

                      2020 РІК

                      2021 РІК

    21. ЗВІТ ПРО РОБОТУ  КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

                     2020 РІК

                      І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ  

    22. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДІСЦИПЛІН

                       2020 РІК

                       2021 РІК

    23. ЗВІТ ПРО РОБОТУ  КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДІСЦИПЛІН

                         2020 РІК

                        І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

    24. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ

                        2020 РІК

                        2021 РІК

    25. ЗВІТ ПРО РОБОТУ  КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ

                        2020 РІК

                        І ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

    26. РАДА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

          ПЛАН РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО на 2021-2022  навчальний рік

                      ЗАСІДАННЯ І

                      ЗАСІДАННЯ ІІ

Освітні програми, за якими здійснюється навчання здобувачів освіти у БІНПО, унікальні, ураховують соціокультурні й освітні виклики, запити і потреби замовників освітніх послуг, роботодавців та внутрішніх і зовнішніх ключових стейкголдерів, відповідають Стратегічному плану БІНПО на 2020-2025 роки та цілковито корелюються із місією, візією і системою цінностей, організаційною культурою Інституту, зорієнтовані на галузеві вимоги. Фокус кожної ОП дозволяє виділити її з-поміж інших. Можливості подальшого вдосконалення ОП і/або спеціальності, у межах якої вона існує, ураховані в перспективах розвитку БІНПО.

 1. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ
 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС
 4. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ”                

Вивчення думки внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів, залучення їх до освітнього процесу, до формулювання цілей освітніх програм та програмних результатів навчання у формі розвитку/удосконалення ключових і фахових компетентностей є невіддільним складником системи забезпечення якості вищої освіти БІНПО.

Планові і позапланові (тематичні) опитування внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів проводяться кафедрами і структурними підрозділами БІНПО (навчальний відділвідділ сучасних технологій виробництваКонсалтинговий центр БІНПО) відповідно до Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів, які організовуються на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості, відкритості і достовірності інформації. Моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти проводиться з метою отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволеності станом навчання, викладання за освітніми програмами у БІНПО, виявлення і поширення кращих освітніх практик, удосконалення освітніх програм відповідно до соціокультурних та суспільних викликів, вимог ринку праці; виявлення кращих освітніх практик та їх подальше поширення; забезпечення здобувачів освіти необхідними ключовими і фаховими компетентностями, що відповідають вимогам ринку праці; сприяння проходженню виробничої практики на сучасних виробництвах та ознайомлення з виробничими інноваціями; розроблення  сучасних методик, технологій провадження освітнього процесу, зорієнтованих на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти тощо.

У БІНПО напрацьована практика залучення внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів до перманентного моніторингу та громадського обговорення Освітніх програм за такими формами:

 • проведення спільних засідань кафедр із зовнішніми і внутрішніми стейкголдерами;
 • організація і проведення спільних науково-практичних заходів (міжнародних/усеукраїнських/регіональних конференцій, майстер-класів, вебінарів, міжнародне стажування,
 •  проведення тематичних онлайн-зустрічей;
 • проведення планових і тематичних опитувань студентів, випускників, роботодавців і ключових стейкголдерів тощо.

– ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ СТЕЙКГОЛДЕРІВ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ, ПРАКТИКУ І СТАЖУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ І ВИПУСКНИКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

– СТЕЙКГОЛДЕРИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

                ОП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

                ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

                ОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

– ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ КАФЕДР ЩОДО МОНІТОРИНГУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

                ОП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

                ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

                ОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

– РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

                ОП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

–       здобувачі вищої освіти 

–       науково-педагогічні працівники 

–       роботодавці та експерти галузі 

–       випускники закладу вищої освіти

              ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

–       здобувачі вищої освіти 

–       науково-педагогічні працівники 

–       роботодавці та експерти галузі 

–       випускники закладу вищої освіти

                ОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

–       здобувачі вищої освіти 

–       науково-педагогічні працівники 

–       роботодавці та експерти галузі 

–       випускники закладу вищої освіти

КРИТЕРІЙ 2 – СТРУКТУРА І ЗМІСТ ОП

Зміст ОП, відповідно до статті 1, статті 9 Закону України «Про вищу освіту», становить єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій).

Перелік освітніх компонентів (їх логічна послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за тією чи іншою ОП; обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для виконання ОП; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, та результатів їх навчання; перелік обов’язкових компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти) формується відповідно до Стандартів, потреб ринку праці, портрету випускника БІНПО, що моделюється під час громадських обговорень ОП із роботодавцями та зовнішніми і внутрішніми стейкголдерами.

У БІНПО здійснюється систематичний моніторинг щодо актуальності дисциплін, практико-орієнтованості результатів навчання, якості викладання і структури ОП – послідовності вивчення дисциплін і взаємозв’язку між освітніми компонентами.

 

 1. Відповідно до Розділу 2 частини 5 Закону України «Про вищу освіту» загальний обсяг всіх Освітніх програм становить:

  • СО «Бакалавр» – 240 кредитів ЄКТС,
  • СО «Магістр» – 90-120 кредитів ЄКТС.

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

          ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ БІНПО

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю