Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

08.11. 2021

2023 рік

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему «Сучасні технології навчання в системі кон’юнктурних досліджень ринку праці» у межах загальної теми НДР БІНПО «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» (РК № 0122U202007), яка затверджена протоколом Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №  12 Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України від 21 грудня  2022 р. та протоколом № 10 засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України від 21 грудня 2022 р.

Сучасне суспільство рухається від аграрно-промислового суспільства до суспільства знань. Триває Четверта промислова революція Industry 4.0 з більш гнучкими процесами виробництва товарів, стиранням межі між фізичною, цифровою та біологічною сферами.

Інтенсивно впроваджуються глобальні, корпоративні та індивідуальні інформаційні центри. Від технологій електронної комерції (e-commerce), медицини (e-health), уряду (e-government), різноманітних форм навчання (e-learning) відбувається перехід до поглибленого використання можливостей хмарних технологій (Cloud Computing), великих даних (Big Date), управління датами (Date Management), розробки і впровадження стандартів цифрового навчального середовища нового покоління (The Next Generation Digital Learning Environment – NGDLE; LearningOS тощо) для сприяння переходу до Освіти 4.0, Освіти 5.0.

Динамічно змінюється ринок праці та послуг глобалізованого світу. Ці явища спонукають розглядати сучасні технології навчання в системі кон’юнктурних досліджень ринку праці як актуальну наукову і практичну проблему. Необхідність вирішення цієї проблеми підсилюється багаторічним і систематичним відставанням менталітету суспільства, темпів розвитку економіки України від довготривалих тенденцій напряму розвитку групи передових країн, які тривалий час розвиваються по пришвидшеній модернізаційній траєкторії розвитку.

Направленість досліджень у цьому напрямку відповідає Стратегії розвитку БІНПО, а саме

Стратегічній цілі 1. Забезпечення якості освітньої діяльності для освіти впродовж життя; маркетинг освітніх послуг;

операційній цілі 1.1. Розбудова дієвої системи внутрішнього і зовнішнього забезпечення та моніторингу якості освіти, та відповідає пріоритетним напрямкам, визначеним МОН України в програмі “Освіта 4.0: український світанок”.

Мета дослідження:

Провести дослідження і аналіз тенденцій розвитку сучасних засобів і технології навчання в галузі професійної, професійно-технічної освіти орієнтованих на результати кон’юнктурних досліджень ринку праці; сформулювати рекомендації щодо забезпечення рівня якості освіти в БІНПО в цьому контексті.

Завдання дослідження:

  1. Провести кон’юнктурне дослідження ринку праці в регіонах України.
  2. Провести дослідження і аналіз тенденцій розвитку сучасних засобів і технології навчання в галузі професійної, професійно-технічної освіти.
  3. Сформулювати рекомендації щодо застосування сучасних засобів і технології навчання в БІНПО, які забезпечать рівень якості освіти наближений до вимог динамічного ринку праці.

Наявні розробки: На момент початку досліджень наявні наступні основні розробки працівників кафедри та інші джерела інформації : Стратегія розвитку Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2020–2025 роки. Вікторія Сидоренко. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 52  с.

За результатами наукового дослідження сучасних технологіq навчання в системі кон’юнктурних досліджень ринку праці, прийнято до друку 2 статті у фахове видання журналу «Економічний вісник Університету Григорія Сковороди» м. Переяславі:

  1. Васильєва О.О., Горошкова Л.А., Швидка С.П. Дисбаланс ринку праці України: сучасні тенденції та орієнтири подолання диспропорцій. Економічний вісник Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 2023. №57.
  2. Горошкова Л.А., Маслова О.В., Чорнобук Д.О. Ринок праці та технології підготовки кадрів для повоєнного відновлення України. Економічний вісник Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 2023. №57.

У 1 півріччі кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну провела експериментально-дослідну роботу, використовуючи інструмент SELFIE для оцінки своїх педагогічних практик та рівня цифрової зрілості. Оцінка SELFIE допомагає зрозуміти, наскільки ефективно використовуються технології в навчанні та відповідність потребам сучасних здобувачів освіти.

Під час самооцінювання використовувався безкоштовний, простий у використанні онлайн-інструмент для самооцінки закладів освіти SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) – онлайн-інструмент, створений Європейською комісією, який допомагає закладам освіти самооцінюватися та здійснювати аналіз своєї діяльності в галузі використання інноваційних освітніх технологій, з’ясувати, на якому етапі цифрового розвитку знаходиться заклад освіти.

SELFIE дозволив всім учасникам освітнього процесу оцінити рівень в напрямку ІКТ та зробити висновки про те, як їх можна поліпшити, а також надав можливість отримати зворотний зв’язок від здобувачів освіти, а це допоможе зробити відповідні корективи у своїх методах навчання.

Використання онлайн-інструменту SELFIE надає такі можливості:

  • допомога закладам освіти реалізовувати демократичний підхід до управління, втілювати на практиці можливості автономії закладу освіти та академічної свободи;
  • організація моніторингу діяльності закладу освіти щодо процесів цифровізації та ефективності використання сучасних цифрових технологій;
  • підбір та застосування методики збору інформації для вивчення освітніх та управлінських процесів у закладі освіти;
  • використання різних видів і форм контролю відповідно до рівня цифровізації;
  • ефективне реагування на зміни та управління ними.

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2023 РІК

 

2020 рік


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial