Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ВЧЕНА РАДА

19.02. 2021

Вчена рада Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти є колегіальним дорадчим органом управління освітньою, науковою, інноваційною та методичною діяльністю Інституту. Основним напрямом діяльності Вченої ради є забезпечення колегіальності у схваленні рішень з управління Інституту відповідно до чинного законодавства України.

Вчена рада вирішує питання, пов’язані із забезпеченням належних умов, необхідних для підготовки всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, розвитку професійної кар’єри, підприємництва й самозайнятості, яка здобула освітні та професійні компетентності  відповідно до її інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та суспільства.

Очолює Вчену раду директор БІНПО. До складу Вченої ради за посадами входять: директор Інституту; заступники директора Інституту; учений секретар Інституту; голова первинної профспілкової організації Інституту; завідувач бібліотеки; провідний юрисконсульт, провідний інспектор з кадрів, головний бухгалтер, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників Інституту із числа завідувачів кафедр і структурних підрозділів, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), виборні представники, які представляють інших працівників Інституту та які працюють в ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

Вчена рада утворюється строком на 5 років, її кількісний і персональний склад затверджується наказом директора Інституту. Рішення Вченої ради БІНПО вводяться в дію наказом директора Інституту.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У БІНПО

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2025 РОКИ

СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на 2021-2025 роки

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ БІНПО за 2020 рік

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ БІНПО за 2021 рік


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial