НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Бородіна Наталія Анатоліївна

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Calculation of Losses from Rainfall Falling in the Design of Culverts and Drainage Systems on Highways / Vol 10. No 7 (2019): Journal of Environmental Management and Tourism.  Volume X Issue 7(39) Winter 2019. p. 1532-1538. He Yulin, Andrii O. Bieliatynskyi, Nikolaj V. Sytnichenko  DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.v10.7(39).11

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Невизначеність та протиріччя законодавчої бази України у сфері цивільної безпеки. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. 2019. Вип. 2 (38). Василь Голінько, Сергій Чеберячко.
 2. Вибір ЗІЗ для пожежників залежить від стратегії ліквідації НС. Охорона праці і пожежна безпека. Київ, 2020. № 6 (114). С. 12-20. Бородіна Н.А., Чеберячко С.І., Дерюгін О.В. http://oppb.com.ua/about
 3. Вибір ефективних фільтрувальних респіраторів. проблеми і можливості. Cheberiachko , S., Deryugin О., Mirnenko , V., & Borodina , N. (2020). Selection of effective filter respirators. Challenges and opportunities. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security»10 (4), 23-41. https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.4.3
 4. Ергономічний аналіз ручного інструменту для умов автосервісу Метод дослідження. Частина 1 Автошляховик України. Київ, 2020. № 3. http://journal.insat.org.ua/?page_id=3589&lang=uk
 5. Участь у роботі методичних семінарів, науково-методичних конференцій.  VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті» (Україна, м. Дніпро, 19-20.11.2020 р.)

Горлова Ганна Григорівна

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Горлова Г.Г. Консалтинговий центр БІНПО як модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів П(ПТ)О в системі дистанційного навчання/ Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науковометодичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи»/ 20 травня 2021.
 2. ГорловаГ.Г. інтерактивні методи навчання при викладанні дисциплін за напрямом «охорона праці»./ «Сучасна парадигма освіти з охорони праці»: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. викладачів та фахівців-практиків / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО УМО, 2021. С.37-42

Грядуща Віра Володимирівна

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Griadushcha V. The applying of digital technologies in innovative models of continuing professional education. Scientific Collection «InterConf», (49): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (April 7-8, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. P.189-195. (DOI 10.51582/interconf.7-8.04.2021.017. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.017

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Грядуща В.В. Огляд програмних засобів та вебінарних платформ для організації дистанційного навчання в синхронному режимі // Challenges in science of nowadays: 6th International Scientific and Practical Conference. 6-8.09.2020. Washington, USA. Р.19-22. https://interconf.top/documents/2020.09.6-8.pdf
 2. Грядуща В.В. Звітність про нещасні випадки як складова культури безпеки // Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 2), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. С.67-69. DOI 10.36074/24.04.2020.v2.18 (La conferencia está incluida en el catálogo de conferencias científicas internacionales; aprobado por ResearchBib y UKRISTEI (Certificado № 266 del 19/03/2020); está certificada por Euro Science Certification Group (Certificado № 22148 del 27/03/2020). https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/download/24.04.2020/281
 3. Грядуща В.В., Шевченко М.П. Використання цифрових технологій при управлінні закладом дошкільної освіти // Інноваційна педагогіка.  № 21. Т.3. 2020. С. 164-168. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/part_3/37.pdf

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Griadushcha V.V. Using of «UTAS system» data at risk-oriented approach to the occupational safety system organization on mines of ukraine // Scientific discoveries: projects, strategies and development: international scientific-practical conference (25.10.2019, Edinburgh, Scotland, GBR). – P. 83-85. Захід схвалено ResearchBib та включено до каталогу міжнародних конференції на офіційному веб сайті Academic Research Index Конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за науковим стандартом SCC-2000. DOI:10.36074/25.10.2019.v1.10 СЕРТИФИКАТ
 2. Грядуща В.В. Використання вебінарів в освіті // Наукові теорії сьогодення та перспективи розвитку наукової думки: матер. міжнар. наук. конф., 11 жовтня, 2019 р. – К.: МЦНД. – Т.2. ‑С.102-103. СЕРТИФИКАТ
 3. Грядуща В.В. Соціальні мережі та освіта // Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-4 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – С. 489-493. СЕРТИФИКАТ
 4. БЕЗ ПУБЛІКАЦІЇ: Участь у Міжнародному форумі лідерів післядипломної освіти «ВІДКРИТА ОСВІТА У СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ» (1-2 жовтня, 2019, Київ, УМО).
 5. Грядуща В.В. Використання доповненої реальності в освіті [Електронний ресурс]/ В.В. Грядуща // Розвиток інформаційної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: матер. всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 30 травня 2019 р. – м. Біла Церква, БІНПО – 2019. ‑ С. 28-30.
 6. Грядуща В.В. Основні засади підвищення комунікаційної компетентності викладачів професійно-технічної освіти [Електронний ресурс]/ В.В. Грядуща // Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення // IX Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція – м. Біла Церква, БІНПО, 2018.‑ С.140-141.
 7. Грядуща В.В. Використання технологій віртуальної реальності у дистанційній освіті // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: Матер. ІV Міжнар. наук.-практичн. інтернет-конф. (29 листопада 2018 р., Біла Церква). – Біла Церква: БІНПО, 2018. – С.365-369.
 8. Грядуща В.В. Урахування показників надійності устаткування при управлінні ризиками в системі охорони праці вугледобувних підприємств // Вісті Донецького гірничого інституту: Цивільна безпека. – №2 (43).–2018. – С.69-79.  DOI: 10.31474/1999-981x-2018-2-69-79
 9. Грядуща В.В., Денисова А.В. Застосування інформаційних технологій при підвищенні кваліфікації з питань охорони праці робітників вугільних підприємств // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: Матер. III Міжнар. наук.-практичн. інтернет-конф. (30 листопада 2017 р., Біла Церква). – Біла Церква: БІНПО, 2017. – С.334-338.

Денисова Анастасія Володимирівна

Навчальні посібники, підручники:

 1. Сахно О.В., Денисова А.В. Самоменеджмент: навчально-методичний посібник до самостійного вивчення спецкурсу «Тайм-менеджмент» слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПНЗ  / О.В. Сахно., А.В.Денисова – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2017. – 146 с.
 2. Сахно О.В., Денисова А.В. «Правові основи діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти)»: навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О / О.В. Сахно., А.В.Денисова – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2019. – 152 с.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Денисова А. В. Якість підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти у системі неперервної професійної освіти» / А.В. Денисова. // Вісник післядипломної освіти, – № 6(35), серія «Педагогічні науки» – 2018. – С.69-82

Наукові публікації в матеріалах конференцій та семінарів

 1. Денисова А. В. Інтеграція комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у навчальний процес // Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій: матеріали Регіонального науково-практичного семінару 12 квітня 2017 р., м. Херсон. – 2017. – С. 9-12.
 2. Денисова А. В. Деякі аспекти моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / А.В. Денисова. // Proceedings of the International Scientific Conference “Topical Issues of Science and Education” (July 17, 2017, Warsaw, Poland- 2017.-№5.- С. 39-43.
 3. Грядуща В. В., Денисова А. В. Застосування інформаційних технологій при підвищенні кваліфікації з питань охорони праці робітників вугільних підприємств. / В. В. Грядуща, А. В. Денисова. // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада 2017 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2017. – С.334-338
 4. Денисова А. В. Моніторинг якості курсів підвищення кваліфікації: досвід та інновації. // Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару 16 травня 2018 р., м. Кропивницький / за ред. Ситнікова О.П. / БІНПО УМО НАПНУ. – Біла Церква, 2018. – С.11-14
 5. Денисова А. В. Ретроспективний аналіз становлення і розвитку моніторингу в освіті //Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (26 березня – 20 квітня 2018 р.) – Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. – Біла Церква : БІНПО, 2018. – С.15-17
 6. Денисова А. В. Моніторинг як складова управління процесом розвитку закладу освіти в умовах євроінтеграції. // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. – С.324-326
 7. Денисова А. В. Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників як напрям моніторингу якості підвищення кваліфікації у БІНПО. // «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі»: матеріали Всеукраїнській науково-практичної Інтернет-конференції (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)» (27.02.2019 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. – С.58-62
 8. Денисова А. В. Деякі аспекти моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / А.В. Денисова. // Proceedings of the International Scientific Conference “Topical Issues of Science and Education” (July 17, 2017, Warsaw, Poland). – 2017. – №5. – С. 39–43.
 9. Денисова А. В. Інтеграція комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у навчальний процес [Електронний ресурс]/ А.В. Денисова. // Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій // Матеріали Регіонального науково-практичного семінару 12 квітня 2017 р., м. Херсон. – 2017. – С. 9–12.

Жуковська Світлана Анатоліївна

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Жуковська С. А. Діджиталізація суспільства: прийняти і зрозуміти нове! [Електронний ресурс] / Світлана Анатоліївна Жуковська // Збірник матеріалів міжнародної конференції “Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти України”. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2020/11/zbirnyk-materialiv-22.10.2020.pdf.
 2. Іщенко Т. Д., Жуковська С.А. Технології педагогічного дизайну при створенні електронних програмно-методичних комплексів у Науково-методичному центрі ВФПО / Т. Д. Іщенко, С. А. Жуковська. – Київ: НМЦ ВФПО, 2020. – 348 с. – (Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства”).

Лукіянчук Алла Миколаївна

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Sydorenko, V.V., Yermolenko, A.B., Lukіianchuk, A.N., Denysova, A.V., Haragirlo, V.Y. «PLATFORM PROFOSVITA» as innovative educational and digital environment for specialists professional development. Revista Educação & Formação. 2020. Vol 5, No 3. URL: https://doi.org/10.25053/redufor.v5i15.3397

Навчальні посібники, підручники:

 1. Лукіянчук А.М. Розвиток критичного мислення учнів : методичні рекомендації. Біла Церква : БІНПО УМО, 2018. 73 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722979
 2. Практичний порадникдо виконання підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук, Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. – 81с.
 3. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників: методичні рекомендації / укладач А.М. Лукіянчук – Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. – 46 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723305
 4. Лукіянчук А.М. Психологічні основи професійного становлення та розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навчально-методичний посібник.. Вид 2-ге, поробл. Доповн, Біла Церква : БІНПО, 2020. 155 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722960

Монографії:

 1. Lukіianchuk A. N. Theoretical aspects of motivation of professional activity of pedagogical workers of professional educational establishments are on the basis of competitiveness.  Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. Р 133-149 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710101

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Lukіianchuk A.N. Тo the problem of motivation of labor activity of teachers system of professional education. Education in modern university – project-based approach to the work organization in political science, sociology, philosophy, psychology, history, according to the guidelines of the European Qualification Framework (experience of Danubius University) : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of Ukrainian universities on March 22-24, 2017 in Sladkovicovo, Slovak Republic. Р 40-43
 2. Łukijanczuk A. Motywacja czynności pracowników pedagogicznych w warunkach odnowienia edukacji zawodowej (zawodowo-technicznej). Europejskie studia humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo 2018 – 4(ІІ) – S 161-172.
 3. Лукиянчук А.Н. Развитие психологической компетентности педагогов в работе с детьми с особенными потребностями. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы: Сборник материалов международной on-line конференции (25 вересня 2018 года), Республика Казахстан, г.Тараз, «Өрлеу», 2018. 87–90 С. 
 4. Sydorenko V.. Labor relations in the field of professional (vocational) education: theoretical and applied aspect. Sydorenko V., Sakhno O. Lukiianchuk A, Denysova A., Kharahirlo V. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 38, No 2. Accent Graphics Communications & Publishing, Canada,2020. P. 122-126.  http://farplss.org/ ISSN 2708-0994
 5. Лукиянчук А.Н., Лукиянчук А.А. Технологии  инклюзивного  обучения  учеников  в заведениях профессионального (профессионально-технического)  образования Украины. «Инклюзивті білім беру:  тәжірибесі,  мәселелері және даму болашағы»  тақырыбында Республикалық  on-line  конференциясының  жинағы/  Материалы  республиканской  on-line конференции «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, перспективы развития»– Тараз, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПРпо Жамбылской области 2021 г. С.110-115.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Лукіянчук А.М., Н.Г.Торба  Конфлікт як слкдова посттравматичного стресу та подолання його на основі мотивації саморозвитку. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  Тематичний випуск «Посттравматичний стрес:  дорослі, діти та родини в ситуації війни». К. : Гнозис, 2017.
 2. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як складова психолого-педагогічної компетентності. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць, серія «Соціальні та поведінкові науки»  К. : Апол-Груп, 2017.  Вип. 4/5 (33/34). – С 58-67.  https://lib.iitta.gov.ua/719636/
 3. Лукіянчук А.М. Розвиток мотивації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах реформування освіти. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор ліцею, школи, гімназії» – Спеціальний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2019. №4. Кн1. Том І (83). С 206-214  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719052
 4. Лукіянчук А.М. Мотивація педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до інноваційної діяльності. Габітус. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.Видавничий дім «Гельветика» 2021. Випуск 24 том 2. С 55-59. DOI https://doi.org/10.32843/2663- http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725423

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Лукіянчук А.М. Проблеми мотивації трудової діяльності педагогів системи ПТО Інноваційна професійна-технічна освіта: шляхи пошуків оновлення:матеріали VІІІ Всеукраїнської наково-практичної інтернет-конференції (27.03-21.03 2017). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – Біла Церква : БІНПО, 2017. С 30-32.
 2. Лукіянчук А.М. Ціннісний підхід в удосконаленні професійної підготовки фахівців у сучасному. Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій : матеріали Регіонального науково-практичного семінару (12.04 2017).  Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».  Біла Церква : БІНПО, 2017.  С 92-96.
 3. Лукіянчук А.М. Організаційно-психологічні засади мотивації професійної діяльності педагогічних працівників у системі неперервної освіти. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада 2017 р.)  Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква : БІНПО, 2017.  С 28-31
 4. Лукіянчук А.М. Ідеї національного виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції (20.09.2018). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Біла Церква : БІНПО, 2018  С 34-37.
 5. Лукіянчук А.М. Ціннісна основа мотивації професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.). Біла Церква : БІНПО, 2018. С. 173–175.
 6. Лукіянчук А.М. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педпрацівників у системі неперервної освіти  Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (16.05.2018). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Біла Церква : БІНПО, 2018 С 76-79.
 7. Лукіянчук А.М.,  Малафай О.В. Психологічні аспекти емоційного вигорання педагогічних працівників в контексті гуманізації освітнього простору Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО) (27 лютого 2019 р.) : матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції ., м. Біла Церква : БІНПО, 2019. С. 306-309.
 8. Лукіянчук А.М. Психологічні основи формування інформаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О шляхом впровадження освітніх інновацій засобами ІКТ :матеріали Регіонального науково-практичного семінару., м. Біла Церква : БІНПО, 2019. С. 42-44
 9. Лукіянчук А.М. Делепенюк О.О. Гуманізація освітнього простору як превенція формування агресивності здобувачів освіти Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 листопада 2019р.).,м.Біла Церква : БІНПО, 2019 С. 207-2104
 10. Лукіянчук Алла Миколаївна. Психологічні умови розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників у сучасному освітньому просторі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства» (11 листопада 2020 р.). – Біла Церква : БІНПО, 2020. – С.106-108 С.
 11. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Lukіianchuk A. Financial mechanisms of vocational (vocational education and training) institutions. І Всеукраїнська конференція «Боголібські читання». 18 вересня 2020 р. Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Матеріали конференції Матеріали  І  Всеукраїнської  конференції  «БОГОЛІБСЬКІ  ЧИТАННЯ» (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого  працівника  народної  освіти  України,  академіка  Академії економічних  наук  України,  академіка  Академії  вищої  освіти  України  Боголіб Тетяни  Максимівни)  (м.  Переяслав  18  вересня  2020  р.).  Переяслав : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020. С 227-229. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722823
 12. Лукіянчук А.М. Ціннісно-мотиваційна основа професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2020 р.) / Глухівський  НПУ ім. О. Довженка. Глухів,  2020. – 60-61С. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723809
 13. Лукіянчук А.М. Профорієнтаційна робота закладу вищої освіти в умовах децентралізації. Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / за ред. О. В. Радзімовської. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2021 С 59-63 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725792

Сахно Олександр Володимирович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science

1.  Labor relations in the field of professional (vocational) education theoretical and applied aspect V. Sydorenko, 0. Sakhno, a. Lukiianchuk, a. Denysova, v. Kharahirlo122-126 internship on the topic “unified educational space: ukraine-eu” september – october, 2020 journal homepage: http://farplss.org doi: 10.33531/farplss.2020.2.22

Наукові публікації у фахових виданнях:

1.  Сахно О.В. Цифрова компетентність і технології для освіти: принципи та інструменти. Імідж сучасного педагога. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. – № 6, 2020р. ст. 10-14

Навчальні посібники, підручники:

 1.  Сахно О.В., Денисова А.В. Самоменеджмент: навчально-методичний посібник до самостійного вивчення спецкурсу «Тайм-менеджмент» слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПНЗ  / О.В. Сахно., А.В.Денисова – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2017. – 146 с.
 2. Сахно О.В., Денисова А.В. «Правові основи діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти)»: навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О / О.В. Сахно., А.В.Денисова – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2019. – 152 с.
 3. Сахно О.В., Денисова А.В. Самоменеджмент: навчально-методичний посібник до самостійного вивчення спецкурсу «Тайм-менеджмент» слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПНЗ  / О.В. Сахно., А.В.Денисова – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2017. – 146 с.

Участь у науково-практичних заходах 

 1. Сахно О. В. Піготовка навичок роботи в системі інтернет як складова підвищення ІКТ компетентності ПП / О. В. Сахно // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти»,  29 листопада 2018 року, м. Біла Церква.
 2. Сахно О. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти / О. В. Сахно // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)», 27 лютого 2019 року в м. Біла Церква. – С. 455-457.
 3. Сахно О. В. Основні чинники та їх вплив на набуття інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти / О. В. Сахно // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-конференції  «Розвиток інформаційної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»,  30  травня 2019 року, м. Біла Церква. – С. 87-90.
 4. Сахно О. В. Формування цифрової інформаційної компетентністі засобами мультимедіа / О. В. Сахно //  Матеріали Всеукраїнської  науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти компетентнісного підходу у системі неперервної освіти»,20 вересня 2019 року м. Біла Церква. – С. 55-58.
 5. Сахно О.В. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників і організація дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Міжнародна конференція «IMPULSE, 2021: креативність, підприємництво, інновації: Управлінські та освітні тренди майбутнього» 25-28 травня 2021 року.
 6. Сахно О.В. Безпечне освітнє середовище, як основа створення ефективної системи безперервної освіти/«Сучасна парадигма освіти з охорони праці»: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. викладачів та фахівців-практиків / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО УМО, 2021с 173-174.
 7. Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. / тези доповіді на міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства» м. Київ 11 листопада 2020 року.
 8. Формування цифрової інформаційної компетентністі засобами мультимедіа \\ тези Всеукраїнської  науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти компетентнісного підходу у системі неперервної освіти», 20 вересня 2019 року м. Біла Церква ст 55-58
 9.  Застосування сучасних цифрових технологій у аграрному секторі.// Тези доповіді Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців аграрного сектору» 30 жовтня 2019 року, м. Біла Церква
 10.  Дистанційне навчання дорослих: ефективність та переваги // тези V міжнародна Науково-практична інтернет-конференція «психолого-педагогічні аспекти Навчання дорослих у системі неперервної освіти»,  27 листопада 2019 року, м. Київ.
 11. Круглий стіл «Соціальні гарантії педпрацівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти» на базі ДПТНЗ «Центр професійно-технічної освіти № 3», 31.05.2018 р., м. Харків
 12. ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології при підготовці фахівців для швейної промисловості», 12 грудня 2018 року БІНПО, м. Біла Церква.
 13. Всеукраїнська інтернет-конференція «Історична правда як складова формування майбутнього громадянина (до річниці великого терору 1937-1938 рр.)», 5 грудня 2018 р.,  БІНПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 
 14. Сахно О.В. Рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями та його вплив на розробку і використання електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП) / Впровадження інновацій у професійну підготовку кваліфікованих робітників: матеріали Регіонального науково-практичного семінару 28 вересня 2017 р., Суми, Україна [Електронний ресурс] / за заг. ред. Ситнікова О. П. / БІНПО УМО НАПН України – Біла Церква, 2017. – 120 с.
 15. Сахно О.В. Використання електронних засобів навчального призначення викладачами професійно-технічних навчальних закладів/ ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти» м. Біла Церква (Україна) 30 листопада 2017 року
 16. Сахно А.В. Использование информационных технологий в условиях ИПК: проблемы и перспективы /Материалы международной online-конференции «Системное мышление: педагогические условия, технологии формирования, методы развития» ФАО  «НЦПК  «Өрлеу»  институт  повышения  квалификации педагогических работников по Жамбылской области, 2017-С. 146-148.
 17. Сахно О.В. Підготовка навичок роботи в системі інтернет як складова підвищення ІКТ компетентності педагогічних працівників/ О.В. Сахно // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018.– с. 337-340
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю