Вт. Тра 24th, 2022

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Самойленко Олександр Миколайович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Аналіз результатів упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів. 2018, Київ (WOS) Самойленко О. М. Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів / О. М. Самойленко, І. В. Бацуровька, О. О. Самойленко, Н. А. Доценко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. – Т. 64. – № 2. – С. 197-220.
 2. Формування професійних компетенцій майбутніх агроінженерів у комп’ютерно-орієнтованому середовищі закладу вищої освіти. 2018, Київ (WOS) Інформаційні технології і засоби навчання (2018), Том 68(№6), сс. 140-154.  doi:10.33407/itlt.v68i6 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2525/1419 Олійник В.В., Самойленко О.М., Бацуровська І. В., Доценко Н.А.
 3. Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів. 2018 Київ (WOS) Інформаційні технології і засоби навчання, Том 64(№2), сс. 197-220. doi:10.33407/itlt.v64i2 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/93/showToc Самойленко О.М., Бацуровська І.В., Самойленко О.О., Доценко, Н.А.
 4. Методика автоматизованого оцінювання результатів виконання лабораторних робіт з прикладної математики здобувачами вищої освіти. 2018, Київ (WOS)Інформаційні технології і засоби навчання, Том 66(№4), сс. 162-172 https://journal.iitta.gov.ua  Олійник В. В., Самойленко О. М., Ручинська Н.С.
 5. Pedagogical model of preparation of future engineers in specialty “elektrik power, electrical engineering and engineering mechanics” with use of massive online courses (ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРИЧНА МЕХАНІКА” З ВИКОРИСТАННЯМ МАСОВИХ ОНЛАЙН-КУРСІВ). 2019, Київ (WOS, фахова) статья Information Technologies and Learning Tools, 2019, Vol 73, №5 ISSN: 2076-8184 С.161-173 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/102 Олійник В. В., Самойленко О. М., Бацуровська І. В., Доценко Н. А., Горбенко
 6. STEM-ОСВІТА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 2020, Київ (WOS), фахова статья Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 80, No6. DOI: 10.33407/itlt.v80i6.3635. ISSN: 2076-8184. С 127-139 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3635/1748 Олійник В. В., Самойленко О. М., Бацуровська І. В., Доценко Н. А.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Самойленко, О. М. Історія становлення електронної педагогіки та її особливості. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / За ред. О. М. Пєхоти. – № 1 (48), лютий 2015. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. — С.278-282 
 2. Самойленко, О. М. Features of technological approaches to teaching. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології  : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 266-274
 3. Самойленко, О. М. Підготовка науково-педагогічних працівників до підтримки навчального процесу дистанційними курсами. Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м. Кіровоград, 22-23 травня 2015 року./Відповідальний редактор: С.П.Величко – Кіровоград: ПП “Ексклюзив-Систем”, 2015. – с. 71-73
 4. Самойленко, О. М. Структурні компоненти готовності майбутніх бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності. Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Вінниченка, 2015 – с.87-93.
 5. Самойленко, О. М. Класифікація сучасного програмного забезпечення для рішення математичних задач. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / За ред. А. Л. Ситченка. – № 3 (50), вересень 2015. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. — С.251-257
 6. Самойленко, О. М. Застосування хмарних технологій у процесі навчання математичних дисциплін. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 42 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – с. 365-369.
 7. Самойленко, О. М. Вплив аудіовізуальних навчальних матеріалів веб-ресурсу на якість підготовки вчителя математики. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка” / ред. кол. М.Чепіль (гол. редактор) та ін. – Дрогобич: Видавничій відділ ДДПУ імені Івана Франкаю Випуск 1/33 (2015).  с. 176-182.
 8. Самойленко, О. М. Впровадження технологій дистанційного навчання у підготовку фахівців математичних спеціальностей в університеті. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології/Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип.1 (12). – Херсон: Грінь Д.С., 2015 Т.-1. – с.71-74.
 9. Самойленко, О. М. Шляхи оновлення обчислювальної практики у процесі підготовки бакалавра математики. Педагогіка вищої та середної школи: Збірник наукових праць. За редакцією доктора пед. наук, професора З. П. Бакум. – Кривий Ріг – 2015. – Вип. 45, с. 86-91
 10. Самойленко, О. М. Підготовка бакалаврів математики за технологіями змішаного навчання. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-педагогічного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – № 1 (13). – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. -с.161-171.
 11. Самойленко, О. М. Особливості використання мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: Педагогічні науки. Випуск №3 (81) 2015. – с.19-23.

Навчальні посібники, підручники:

 1. Формування відкритого персонального веб-ресурсу викладача на основі хмарних технологій [посібн.] / Кол. авторів: Самойленко О.О., Гребеник Т.В., Бацуровська І.В. та ін. За заг. ред. Самойленко О.М., – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 290 с.
 2. Комп’ютерно-мережеві інтерактивні технології в системі неперервної освіти: методичний посібник / [уклад. О.М. Самойленко, І.В. Бацуровська, Н.С. Ручинська]. – Миколаїв, 2016. – 167 с.
 3. Теорія та практика функціонування та управління електронним університетом: нормативно-правовий аспект: посібник / О.М. Самойленко, І.В. Бацуровська. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 90 с.
 4. Проектування моделей вивчення технічних дисциплін у відкритих освітніх ресурсах: навчально-методичний посібник / О. М. Самойленко, В.І. Гавриш, І.В. Бацуровська, та ін. – Херсон: Гринь Д.С., 2016. – 275 с.

Монографії:

 1. Самойленко, О. М.; Бацуровська, І. В. 2017. Теорія та практика формування професійних компетентностей фахівців аграрної галузі в умовах єдиного інформаційно-освітнього університетського простору: [колективна монографія]. Миколаїв, с. 387–410.
 2. Самойленко, О. М.; Бацуровська, І. В. 2018. Теорія і методика навчання у масових відкритих дистанційних курсах. В: Самойленко, О. М. та Бацуровська, І. В., ред. Модернізація технології навчання в умовах реформи університетської освіти: [колективна монографія]. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, с. 95–131
 3. Теорія та практика формування професійних компетентностей фахівців аграрної галузі в умовах єдиного інформаційно-освітнього університетського простору: колективна монографія. / за загальною редакцією д-ра пед. наук О.М. Самойленко та канд. пед. наук І.В. Бацуровська. – Миколаїв: 2017. – 414 с.

Бородіна Наталія Анатоліївна

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Calculation of Losses from Rainfall Falling in the Design of Culverts and Drainage Systems on Highways / Vol 10. No 7 (2019): Journal of Environmental Management and Tourism.  Volume X Issue 7(39) Winter 2019. p. 1532-1538. He Yulin, Andrii O. Bieliatynskyi, Nikolaj V. Sytnichenko  DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.v10.7(39).11

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Невизначеність та протиріччя законодавчої бази України у сфері цивільної безпеки. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. 2019. Вип. 2 (38). Василь Голінько, Сергій Чеберячко.
 2. Вибір ЗІЗ для пожежників залежить від стратегії ліквідації НС. Охорона праці і пожежна безпека. Київ, 2020. № 6 (114). С. 12-20. Бородіна Н.А., Чеберячко С.І., Дерюгін О.В. http://oppb.com.ua/about
 3. Вибір ефективних фільтрувальних респіраторів. проблеми і можливості. Cheberiachko , S., Deryugin О., Mirnenko , V., & Borodina , N. (2020). Selection of effective filter respirators. Challenges and opportunities. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security»10 (4), 23-41. https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.4.3
 4. Ергономічний аналіз ручного інструменту для умов автосервісу Метод дослідження. Частина 1 Автошляховик України. Київ, 2020. № 3. http://journal.insat.org.ua/?page_id=3589&lang=uk
 5. Участь у роботі методичних семінарів, науково-методичних конференцій.  VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті» (Україна, м. Дніпро, 19-20.11.2020 р.)

Горлова Ганна Григорівна

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Горлова Г.Г. Консалтинговий центр БІНПО як модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів П(ПТ)О в системі дистанційного навчання/ Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науковометодичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи»/ 20 травня 2021.
 2. ГорловаГ.Г. інтерактивні методи навчання при викладанні дисциплін за напрямом «охорона праці»./ «Сучасна парадигма освіти з охорони праці»: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. викладачів та фахівців-практиків / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО УМО, 2021. С.37-42

Грядуща Віра Володимирівна

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Griadushcha V. The applying of digital technologies in innovative models of continuing professional education. Scientific Collection «InterConf», (49): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (April 7-8, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. P.189-195. (DOI 10.51582/interconf.7-8.04.2021.017. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.017

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Грядуща В.В. Огляд програмних засобів та вебінарних платформ для організації дистанційного навчання в синхронному режимі // Challenges in science of nowadays: 6th International Scientific and Practical Conference. 6-8.09.2020. Washington, USA. Р.19-22. https://interconf.top/documents/2020.09.6-8.pdf
 2. Грядуща В.В. Звітність про нещасні випадки як складова культури безпеки // Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 2), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. С.67-69. DOI 10.36074/24.04.2020.v2.18 (La conferencia está incluida en el catálogo de conferencias científicas internacionales; aprobado por ResearchBib y UKRISTEI (Certificado № 266 del 19/03/2020); está certificada por Euro Science Certification Group (Certificado № 22148 del 27/03/2020). https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/download/24.04.2020/281
 3. Грядуща В.В., Шевченко М.П. Використання цифрових технологій при управлінні закладом дошкільної освіти // Інноваційна педагогіка.  № 21. Т.3. 2020. С. 164-168. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/part_3/37.pdf

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Griadushcha V.V. Using of «UTAS system» data at risk-oriented approach to the occupational safety system organization on mines of ukraine // Scientific discoveries: projects, strategies and development: international scientific-practical conference (25.10.2019, Edinburgh, Scotland, GBR). – P. 83-85. Захід схвалено ResearchBib та включено до каталогу міжнародних конференції на офіційному веб сайті Academic Research Index Конференцію сертифіковано Euro Science Certification Group за науковим стандартом SCC-2000. DOI:10.36074/25.10.2019.v1.10 СЕРТИФИКАТ
 2. Грядуща В.В. Використання вебінарів в освіті // Наукові теорії сьогодення та перспективи розвитку наукової думки: матер. міжнар. наук. конф., 11 жовтня, 2019 р. – К.: МЦНД. – Т.2. ‑С.102-103. СЕРТИФИКАТ
 3. Грядуща В.В. Соціальні мережі та освіта // Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-4 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – С. 489-493. СЕРТИФИКАТ
 4. БЕЗ ПУБЛІКАЦІЇ: Участь у Міжнародному форумі лідерів післядипломної освіти «ВІДКРИТА ОСВІТА У СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ» (1-2 жовтня, 2019, Київ, УМО).
 5. Грядуща В.В. Використання доповненої реальності в освіті [Електронний ресурс]/ В.В. Грядуща // Розвиток інформаційної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: матер. всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 30 травня 2019 р. – м. Біла Церква, БІНПО – 2019. ‑ С. 28-30.
 6. Грядуща В.В. Основні засади підвищення комунікаційної компетентності викладачів професійно-технічної освіти [Електронний ресурс]/ В.В. Грядуща // Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення // IX Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція – м. Біла Церква, БІНПО, 2018.‑ С.140-141.
 7. Грядуща В.В. Використання технологій віртуальної реальності у дистанційній освіті // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: Матер. ІV Міжнар. наук.-практичн. інтернет-конф. (29 листопада 2018 р., Біла Церква). – Біла Церква: БІНПО, 2018. – С.365-369.
 8. Грядуща В.В. Урахування показників надійності устаткування при управлінні ризиками в системі охорони праці вугледобувних підприємств // Вісті Донецького гірничого інституту: Цивільна безпека. – №2 (43).–2018. – С.69-79.  DOI: 10.31474/1999-981x-2018-2-69-79
 9. Грядуща В.В., Денисова А.В. Застосування інформаційних технологій при підвищенні кваліфікації з питань охорони праці робітників вугільних підприємств // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: Матер. III Міжнар. наук.-практичн. інтернет-конф. (30 листопада 2017 р., Біла Церква). – Біла Церква: БІНПО, 2017. – С.334-338.

Денисова Анастасія Володимирівна

Навчальні посібники, підручники:

 1. Сахно О.В., Денисова А.В. Самоменеджмент: навчально-методичний посібник до самостійного вивчення спецкурсу «Тайм-менеджмент» слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПНЗ  / О.В. Сахно., А.В.Денисова – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2017. – 146 с.
 2. Сахно О.В., Денисова А.В. «Правові основи діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти)»: навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О / О.В. Сахно., А.В.Денисова – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2019. – 152 с.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Денисова А. В. Якість підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти у системі неперервної професійної освіти» / А.В. Денисова. // Вісник післядипломної освіти, – № 6(35), серія «Педагогічні науки» – 2018. – С.69-82

Наукові публікації в матеріалах конференцій та семінарів

 1. Денисова А. В. Інтеграція комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у навчальний процес // Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій: матеріали Регіонального науково-практичного семінару 12 квітня 2017 р., м. Херсон. – 2017. – С. 9-12.
 2. Денисова А. В. Деякі аспекти моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / А.В. Денисова. // Proceedings of the International Scientific Conference “Topical Issues of Science and Education” (July 17, 2017, Warsaw, Poland- 2017.-№5.- С. 39-43.
 3. Грядуща В. В., Денисова А. В. Застосування інформаційних технологій при підвищенні кваліфікації з питань охорони праці робітників вугільних підприємств. / В. В. Грядуща, А. В. Денисова. // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада 2017 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2017. – С.334-338
 4. Денисова А. В. Моніторинг якості курсів підвищення кваліфікації: досвід та інновації. // Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару 16 травня 2018 р., м. Кропивницький / за ред. Ситнікова О.П. / БІНПО УМО НАПНУ. – Біла Церква, 2018. – С.11-14
 5. Денисова А. В. Ретроспективний аналіз становлення і розвитку моніторингу в освіті //Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (26 березня – 20 квітня 2018 р.) – Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. – Біла Церква : БІНПО, 2018. – С.15-17
 6. Денисова А. В. Моніторинг як складова управління процесом розвитку закладу освіти в умовах євроінтеграції. // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. – С.324-326
 7. Денисова А. В. Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників як напрям моніторингу якості підвищення кваліфікації у БІНПО. // «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі»: матеріали Всеукраїнській науково-практичної Інтернет-конференції (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)» (27.02.2019 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. – С.58-62
 8. Денисова А. В. Деякі аспекти моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / А.В. Денисова. // Proceedings of the International Scientific Conference “Topical Issues of Science and Education” (July 17, 2017, Warsaw, Poland). – 2017. – №5. – С. 39–43.
 9. Денисова А. В. Інтеграція комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у навчальний процес [Електронний ресурс]/ А.В. Денисова. // Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій // Матеріали Регіонального науково-практичного семінару 12 квітня 2017 р., м. Херсон. – 2017. – С. 9–12.

Жуковська Світлана Анатоліївна

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Жуковська С. А. Діджиталізація суспільства: прийняти і зрозуміти нове! [Електронний ресурс] / Світлана Анатоліївна Жуковська // Збірник матеріалів міжнародної конференції “Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти України”. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2020/11/zbirnyk-materialiv-22.10.2020.pdf.
 2. Іщенко Т. Д., Жуковська С.А. Технології педагогічного дизайну при створенні електронних програмно-методичних комплексів у Науково-методичному центрі ВФПО / Т. Д. Іщенко, С. А. Жуковська. – Київ: НМЦ ВФПО, 2020. – 348 с. – (Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства”).

Івашев Євгеній Володимирович

Навчальні посібники, підручники:

 1. Основи професійної діяльності персоналу органу пробації: Навчальний посібник для персоналу органу пробації / авт. кол.; за ред. Джеймса Седхема, Майкла Октігана. – К., 2017. – 242 с.
 2. Динамічна безпека, комунікативні навички та просоціальне моделювання в установах виконання покарань: Навчально-методичний посібник для проведення тренінгових занять / Івашев Є.В., Дука О.А. – К., 2020. – 78 с.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Івашев Є.В., Микитенко М.С. Досудова доповідь як елемент соціально-правової роботи з неповнолітніми, які опинилися у конфлікті із кримінальним законом // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2017. – №6. – С. 32-35.
 2. Івашев Є.В., Івашева Т.В. Розробка ефективної моделі взаємодії установи виконання покарань та уповноваженого органу з питань пробації – запорука впровадження пенітенціарної пробації в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи]: (Чернігів, 2018) – С. 265-267.
 3. Івашев Є.В., Івашева Т.В. Пенітенціарна пробація крізь призму окремих поведінкових теорій: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Актуальні питання запобігання і протидії корупції»]: (Біла Церква, 2019). –С. 87-92.

Лукіянчук Алла Миколаївна

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Sydorenko, V.V., Yermolenko, A.B., Lukіianchuk, A.N., Denysova, A.V., Haragirlo, V.Y. «PLATFORM PROFOSVITA» as innovative educational and digital environment for specialists professional development. Revista Educação & Formação. 2020. Vol 5, No 3. URL: https://doi.org/10.25053/redufor.v5i15.3397

Навчальні посібники, підручники:

 1. Лукіянчук А.М. Розвиток критичного мислення учнів : методичні рекомендації. Біла Церква : БІНПО УМО, 2018. 73 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722979
 2. Практичний порадникдо виконання підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук, Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. – 81с.
 3. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників: методичні рекомендації / укладач А.М. Лукіянчук – Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. – 46 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723305
 4. Лукіянчук А.М. Психологічні основи професійного становлення та розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навчально-методичний посібник.. Вид 2-ге, поробл. Доповн, Біла Церква : БІНПО, 2020. 155 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722960

Монографії:

 1. Lukіianchuk A. N. Theoretical aspects of motivation of professional activity of pedagogical workers of professional educational establishments are on the basis of competitiveness.  Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. Р 133-149 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710101

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Lukіianchuk A.N. Тo the problem of motivation of labor activity of teachers system of professional education. Education in modern university – project-based approach to the work organization in political science, sociology, philosophy, psychology, history, according to the guidelines of the European Qualification Framework (experience of Danubius University) : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of Ukrainian universities on March 22-24, 2017 in Sladkovicovo, Slovak Republic. Р 40-43
 2. Łukijanczuk A. Motywacja czynności pracowników pedagogicznych w warunkach odnowienia edukacji zawodowej (zawodowo-technicznej). Europejskie studia humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo 2018 – 4(ІІ) – S 161-172.
 3. Лукиянчук А.Н. Развитие психологической компетентности педагогов в работе с детьми с особенными потребностями. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы: Сборник материалов международной on-line конференции (25 вересня 2018 года), Республика Казахстан, г.Тараз, «Өрлеу», 2018. 87–90 С. 
 4. Sydorenko V.. Labor relations in the field of professional (vocational) education: theoretical and applied aspect. Sydorenko V., Sakhno O. Lukiianchuk A, Denysova A., Kharahirlo V. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 38, No 2. Accent Graphics Communications & Publishing, Canada,2020. P. 122-126.  http://farplss.org/ ISSN 2708-0994
 5. Лукиянчук А.Н., Лукиянчук А.А. Технологии  инклюзивного  обучения  учеников  в заведениях профессионального (профессионально-технического)  образования Украины. «Инклюзивті білім беру:  тәжірибесі,  мәселелері және даму болашағы»  тақырыбында Республикалық  on-line  конференциясының  жинағы/  Материалы  республиканской  on-line конференции «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, перспективы развития»– Тараз, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПРпо Жамбылской области 2021 г. С.110-115.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Лукіянчук А.М., Н.Г.Торба  Конфлікт як слкдова посттравматичного стресу та подолання його на основі мотивації саморозвитку. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  Тематичний випуск «Посттравматичний стрес:  дорослі, діти та родини в ситуації війни». К. : Гнозис, 2017.
 2. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як складова психолого-педагогічної компетентності. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць, серія «Соціальні та поведінкові науки»  К. : Апол-Груп, 2017.  Вип. 4/5 (33/34). – С 58-67.  https://lib.iitta.gov.ua/719636/
 3. Лукіянчук А.М. Розвиток мотивації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах реформування освіти. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор ліцею, школи, гімназії» – Спеціальний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2019. №4. Кн1. Том І (83). С 206-214  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719052
 4. Лукіянчук А.М. Мотивація педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до інноваційної діяльності. Габітус. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.Видавничий дім «Гельветика» 2021. Випуск 24 том 2. С 55-59. DOI https://doi.org/10.32843/2663- http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725423

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Лукіянчук А.М. Проблеми мотивації трудової діяльності педагогів системи ПТО Інноваційна професійна-технічна освіта: шляхи пошуків оновлення:матеріали VІІІ Всеукраїнської наково-практичної інтернет-конференції (27.03-21.03 2017). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – Біла Церква : БІНПО, 2017. С 30-32.
 2. Лукіянчук А.М. Ціннісний підхід в удосконаленні професійної підготовки фахівців у сучасному. Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій : матеріали Регіонального науково-практичного семінару (12.04 2017).  Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».  Біла Церква : БІНПО, 2017.  С 92-96.
 3. Лукіянчук А.М. Організаційно-психологічні засади мотивації професійної діяльності педагогічних працівників у системі неперервної освіти. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада 2017 р.)  Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква : БІНПО, 2017.  С 28-31
 4. Лукіянчук А.М. Ідеї національного виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції (20.09.2018). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Біла Церква : БІНПО, 2018  С 34-37.
 5. Лукіянчук А.М. Ціннісна основа мотивації професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.). Біла Церква : БІНПО, 2018. С. 173–175.
 6. Лукіянчук А.М. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педпрацівників у системі неперервної освіти  Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (16.05.2018). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Біла Церква : БІНПО, 2018 С 76-79.
 7. Лукіянчук А.М.,  Малафай О.В. Психологічні аспекти емоційного вигорання педагогічних працівників в контексті гуманізації освітнього простору Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО) (27 лютого 2019 р.) : матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції ., м. Біла Церква : БІНПО, 2019. С. 306-309.
 8. Лукіянчук А.М. Психологічні основи формування інформаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О шляхом впровадження освітніх інновацій засобами ІКТ :матеріали Регіонального науково-практичного семінару., м. Біла Церква : БІНПО, 2019. С. 42-44
 9. Лукіянчук А.М. Делепенюк О.О. Гуманізація освітнього простору як превенція формування агресивності здобувачів освіти Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 листопада 2019р.).,м.Біла Церква : БІНПО, 2019 С. 207-2104
 10. Лукіянчук Алла Миколаївна. Психологічні умови розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників у сучасному освітньому просторі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства» (11 листопада 2020 р.). – Біла Церква : БІНПО, 2020. – С.106-108 С.
 11. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Lukіianchuk A. Financial mechanisms of vocational (vocational education and training) institutions. І Всеукраїнська конференція «Боголібські читання». 18 вересня 2020 р. Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Матеріали конференції Матеріали  І  Всеукраїнської  конференції  «БОГОЛІБСЬКІ  ЧИТАННЯ» (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого  працівника  народної  освіти  України,  академіка  Академії економічних  наук  України,  академіка  Академії  вищої  освіти  України  Боголіб Тетяни  Максимівни)  (м.  Переяслав  18  вересня  2020  р.).  Переяслав : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020. С 227-229. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722823
 12. Лукіянчук А.М. Ціннісно-мотиваційна основа професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2020 р.) / Глухівський  НПУ ім. О. Довженка. Глухів,  2020. – 60-61С. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723809
 13. Лукіянчук А.М. Профорієнтаційна робота закладу вищої освіти в умовах децентралізації. Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / за ред. О. В. Радзімовської. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2021 С 59-63 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725792

Максимов Микола Володимирович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. «Job satisfaction and self-realization of bookmakers» Trofimov, A., Miliutina, K., Bulatevych, N., Maksymov, M., Nevidoma, Y., Bilous O. Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume 8, Issue 4, 2017, Pages 1356-1361 SCOPUS 57201299133;
 2. «Impact of person’s social adaptability on perception of music» Mykola Maksymov Published: 2017 in SCIENCE AND EDUCATION, №9, С.48-52 DOI: 10.24195/2414-4665-2017-9-8 Web of Science Core Collection H-5506-2018;
 3. “Environmental friendliness of a person’s musical space as a factor of personality disharmony prevention” and authored by Nataliia Yu. Maksymova, Antonina Hrys, Mariia M. Pavliuk, Mykola V. Maksymov and Nataliia I. Ivantsev has been accepted to be published in “Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment” that is currently indexed by SCOPUS.

Навчальні посібники, підручники:

Навчальний посібник «Психологія розвитку. Тести» (2020)

Монографії:

Монографія «Психолого-педагогічні умови розвитку рефлексії у дітей» (2020)

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Maksymov M. / Correction of the emotional state of people affected in armed conflicts. “International Journal of Education & Development” (Psychology) №1, – 2016 – p. 44-48.
 2. Maksymov M. / Music space influence on human mental health / Врачебное дело №7/2017 ISSN 0049-6804 p. 157-161
 3. Maksymov M. / Features of music perception by persons with addictive behaviour / Pol Journal Public Health 2017;127(2): 74-77/ Online ISSN 2083-4829  
 4. Максимов М.В. / Роль восприятия музыки в процессе формирования навыков рефлексии / Запека Я. Г., Максимова Н.Ю., Максимов М.В. / Белорусский государственный университет.  Межвузовский сборник научных статей с международным участием «Современные проблемы психологии» Минск 2018 – С. 58-65 (www.elib.bsu.by)

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Максимов М. В. / Екологічність інформаційного простору як умова розвитку творчого потенціалу дитини / Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Том VII, Екологічна психологія, випуск 41, Житомир «Вид-во ЖДУ ім. І.Франка», 2016 – С.229-237
 2. Максимов М. В. / Прогностична роль музичного сприймання у визначенні ступеню адаптивності людини / М. В. Максимов / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К, 2016. – Вип. 2 (5) Серія: Психологія. – С 43-46  
 3. Максимов М. В. / Розвиток творчого потенціалу як ресурс позитивної соціалізації / М. В. Максимов / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ХI Випуск 14 – Житомир, Вид  ЖДУ ім. І.Франка, 2016. – С. 50-60
 4. Максимов М. В. / Екологічність музичного простору як чинник формування особистості / М. В. Максимов / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І.Франка», 2017. – Т. VII. Екологічна психологія. – Випуск 44. – С 155-163
 5. Максимов М. В. / Творчість як складова реабілітаційного процесу учасників бойових дій М. В. Максимов / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2017. – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 15. С 285-291. 
 6. Максимов М. В. / Розвиток рефлексивних вмінь учнів через творчість М. В. Максимов, Р. Б. Чаусова / Актуальні проблеми психології: Збірник наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 17. С 114-124. 
 7. Максимов М. В. / Невербальні методи розвитку рефлексії. М. В. Максимов / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том VІІ: Екологічна психологія. – Випуск 45. С 179-187. 
 8. Максимов М. В. / Усвідомлення свого життєвого досвіду як індикатор ступеню адаптивності / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 18. С 142-157. 
 9. Максимов М. В. / Умови підвищення ефективності формування правосвідомості / Чаусова Р.Б., Максимов М.В., Кубанцева Н.В. / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2019 – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 19. С 274-288.
 10. Максимов М. В. / Вплив ціннісних орієнтацій сучасних старшокласників на вибір професії / Чаусова Р.Б., Максимов М.В., Кубанцева Н.В. / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2019 – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 20. С 119-132
 11. Максимов М. В. / Особливості соціалізації дитини в умовах суспільних змін / Максимов М. В., Максимова Н. Ю. / Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи: збірник наукових праць Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2020р. С. 260-268.
 12. Максимов М. В. Діагностика рівнярозвитку рефлексії у дітей молодшого шкільного віку / М. В. Максимов // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2020. – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 21. С 189-204. 
 13. Максимов М. В. Вікові аспекти визначення рівня розвитку рефлексії /М. В. Максимов //  Науковий фаховий журнал з соціології та психології «Габітус» (категорія «Б») Index Copernicus International (Республіка Польща) Випуск 13. Т. 2. 2020 С. 91-96
 14. Максимов М. В. Особливості рівня розвитку рефлексії у осіб різного віку / М. В. Максимов // Науковий журнал «Психологічний часопис» (категорія «Б») Volume 6 Issue 5  2020 – C.145-152. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.5.13

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Максимов М. В. / Виховання національної ідентичності студентів засобами музичного мистецтва / Матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch)» м. Київ, 22–23 вересня 2016 року Київ– С. 330-332 
 2. Максимов М. В. / Розвиток особистості через творчість як складова процесу соціалізації / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства / факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 11-12 листопада 2016р. Київ– С. 88-90 
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія сексуальності: наукові пошуки, теорії та практики» Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 21-22 травня 2016 року.
 4. Українсько-польська міжнародна наукова конференція «Класичний університет у контексті викликів епохи», 22-23 вересня 2016 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 5. V Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства / факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 11-12 листопада 2016р.
 6. I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна робота в контексті соціокультурних змін», 15-16 квітня 2016 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 7. XII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: Еколого-психологічні наслідки криз та катастроф», присвячена пам’яті фундатора вітчизняної екологічної психології – доктора психологічних наук, професора Василя Олексійовича Скребця, 12-13 травня 2016 року Київ-Чернігів
 8. Максимов М. В. / Корекція негативних емоційних станів засобами музики / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) 21-22 квітня 2017 року, Київ
 9. I всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічна реабілітація військовослужбовців, які повернулися із зони АТО: теорія та практика» 24 лютого 2017 року. Верховна рада України, Міністерство освіти і науки України, Національний  педагогічний університет імені М.П.Драгоманова / доповідь: Творчість як складова реабілітаційного процесу учасників бойових дій.
 10. XII Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми / організатори: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, м. Київ, факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 17 березня 2017 року. доповідь: Міжкультурні аспекти соціалізації особистості
 11. XIX Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR) / організатори: факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 17 березня 2017 року. доповідь: Вплив особистісних рис на сприймання музики
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) 21-22 квітня 2017 року, Київ доповідь: Корекція негативних емоційних станів засобами музики
 13. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитина в тяжкій хворобі: психологічний та психотерапевтичний супровід дітей та їх батьків» / організатори: Київський інститут сучасної психології та психотерапії. 20-21 травня 2017 року. Тема майстер-класу: «Як порозумітися зі своїми дітьми»
 14. Круглий стіл «Витоки та перспективи філософсько-психологічної освіти і науки в Україні»  присвячений 155-річчю професора Київського університету Г.І.Челпанова, 26 травня 2017 року.
 15. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія грошей та влади» факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 27-28 травня 2017 року.
 16. III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»  / організатори: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Херсонський державний університет / 22-23 вересня 2017 року. Тема доповіді: «Розвиток рефлексії як чинник попередження девіантної поведінки школярів».
 17. International conference on mental health care: Global challenges of XXI century. Hosted by Interregional Academy of  Personnel Management (Ukraine) 26-27 October 2017
 18. Максимов М. В. / Роль музичного мистецтва у соціалізації обдарованої дитини / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства / факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 8-9 листопада 2018р. Київ – С. 84-87. 
 19. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства / факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 8-9 листопада 2018р. Тема доповіді: Роль музичного мистецтва у соціалізації обдарованої дитини
 20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях» 15 березня 2019 р., м. Київ. Тема доповіді: «Формування рефлексивних вмінь засобами музичного мистецтва»
 21. Участь у IV міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика», яку проводить Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України 27-28 вересня 2019 року в місті Києві. Додаткова інформація міститься у вкладеному файлі. Тема доповіді: «Розвиток рефлексивних вмінь у дітей молодшого шкільного віку»
 22. Методологічний семінар НАПН України, який відбувся 9 квітня 2020 р. «Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи» тема статті: Особливості соціалізації дитини в умовах суспільних змін.

Сахно Олександр Володимирович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science

1.  Labor relations in the field of professional (vocational) education theoretical and applied aspect V. Sydorenko, 0. Sakhno, a. Lukiianchuk, a. Denysova, v. Kharahirlo122-126 internship on the topic “unified educational space: ukraine-eu” september – october, 2020 journal homepage: http://farplss.org doi: 10.33531/farplss.2020.2.22

Наукові публікації у фахових виданнях:

1.  Сахно О.В. Цифрова компетентність і технології для освіти: принципи та інструменти. Імідж сучасного педагога. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал. – № 6, 2020р. ст. 10-14

Навчальні посібники, підручники:

 1.  Сахно О.В., Денисова А.В. Самоменеджмент: навчально-методичний посібник до самостійного вивчення спецкурсу «Тайм-менеджмент» слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПНЗ  / О.В. Сахно., А.В.Денисова – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2017. – 146 с.
 2. Сахно О.В., Денисова А.В. «Правові основи діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти)»: навчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О / О.В. Сахно., А.В.Денисова – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2019. – 152 с.
 3. Сахно О.В., Денисова А.В. Самоменеджмент: навчально-методичний посібник до самостійного вивчення спецкурсу «Тайм-менеджмент» слухачами курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПНЗ  / О.В. Сахно., А.В.Денисова – Біла Церква: – БІНПО УМО, 2017. – 146 с.

Участь у науково-практичних заходах 

 1. Сахно О. В. Піготовка навичок роботи в системі інтернет як складова підвищення ІКТ компетентності ПП / О. В. Сахно // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти»,  29 листопада 2018 року, м. Біла Церква.
 2. Сахно О. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти / О. В. Сахно // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)», 27 лютого 2019 року в м. Біла Церква. – С. 455-457.
 3. Сахно О. В. Основні чинники та їх вплив на набуття інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти / О. В. Сахно // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-конференції  «Розвиток інформаційної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»,  30  травня 2019 року, м. Біла Церква. – С. 87-90.
 4. Сахно О. В. Формування цифрової інформаційної компетентністі засобами мультимедіа / О. В. Сахно //  Матеріали Всеукраїнської  науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти компетентнісного підходу у системі неперервної освіти»,20 вересня 2019 року м. Біла Церква. – С. 55-58.
 5. Сахно О.В. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників і організація дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Міжнародна конференція «IMPULSE, 2021: креативність, підприємництво, інновації: Управлінські та освітні тренди майбутнього» 25-28 травня 2021 року.
 6. Сахно О.В. Безпечне освітнє середовище, як основа створення ефективної системи безперервної освіти/«Сучасна парадигма освіти з охорони праці»: Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. викладачів та фахівців-практиків / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО УМО, 2021с 173-174.
 7. Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. / тези доповіді на міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства» м. Київ 11 листопада 2020 року.
 8. Формування цифрової інформаційної компетентністі засобами мультимедіа \\ тези Всеукраїнської  науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти компетентнісного підходу у системі неперервної освіти», 20 вересня 2019 року м. Біла Церква ст 55-58
 9.  Застосування сучасних цифрових технологій у аграрному секторі.// Тези доповіді Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців аграрного сектору» 30 жовтня 2019 року, м. Біла Церква
 10.  Дистанційне навчання дорослих: ефективність та переваги // тези V міжнародна Науково-практична інтернет-конференція «психолого-педагогічні аспекти Навчання дорослих у системі неперервної освіти»,  27 листопада 2019 року, м. Київ.
 11. Круглий стіл «Соціальні гарантії педпрацівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти» на базі ДПТНЗ «Центр професійно-технічної освіти № 3», 31.05.2018 р., м. Харків
 12. ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології при підготовці фахівців для швейної промисловості», 12 грудня 2018 року БІНПО, м. Біла Церква.
 13. Всеукраїнська інтернет-конференція «Історична правда як складова формування майбутнього громадянина (до річниці великого терору 1937-1938 рр.)», 5 грудня 2018 р.,  БІНПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 
 14. Сахно О.В. Рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями та його вплив на розробку і використання електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП) / Впровадження інновацій у професійну підготовку кваліфікованих робітників: матеріали Регіонального науково-практичного семінару 28 вересня 2017 р., Суми, Україна [Електронний ресурс] / за заг. ред. Ситнікова О. П. / БІНПО УМО НАПН України – Біла Церква, 2017. – 120 с.
 15. Сахно О.В. Використання електронних засобів навчального призначення викладачами професійно-технічних навчальних закладів/ ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти» м. Біла Церква (Україна) 30 листопада 2017 року
 16. Сахно А.В. Использование информационных технологий в условиях ИПК: проблемы и перспективы /Материалы международной online-конференции «Системное мышление: педагогические условия, технологии формирования, методы развития» ФАО  «НЦПК  «Өрлеу»  институт  повышения  квалификации педагогических работников по Жамбылской области, 2017-С. 146-148.
 17. Сахно О.В. Підготовка навичок роботи в системі інтернет як складова підвищення ІКТ компетентності педагогічних працівників/ О.В. Сахно // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2018.– с. 337-340
Авторизація
*
*
Генерація паролю