НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Єрмоленко Андрій Борисович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Sydorenko, V.V., Yermolenko, A.B., Lukіianchuk, A.N., Denysova, A.V., Haragirlo, V.Y. «PLATFORM PROFOSVITA» as innovative educational and digital environment for specialists professional development. Revista Educação & Formação. 2020. Vol 5, No 3. URL: https://doi.org/10.25053/redufor.v5i15.3397
 2. Kulishov, V.S., Skyba, Y.A., Yermolenko, A.B., Shevchuk, S.S.& Shchypska, T.P. Development of Scientific and Methodical Competence of Teachers of Vocational Education Institutions. Propósitos y Representaciones. Mar. 2021. Vol. 9. URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/994

Навчальні посібники, підручники:

 1. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: мультимедійний науково-методичний комплекс / Сдоренко В.В., Єрмоленко А.Б. та ін. / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2017. 950 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718904
 2. Сидоренко В.В., Єрмоленко А.Б. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. Київ: Агроосвіта, 2020. 64 с. URL: http://umo.edu.ua/pidvishhennja-kvalifikaciji-pedaghoghiv-profesijnoji-peredvishhoji-osviti
 3. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти: збірник робочих програм / Сдоренко В.В., Єрмоленко А.Б. та ін. / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. Агроосвіта, 2020. 172 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720905
 4. Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник / Єрмоленко А.Б., Набок М.В., Шевчук С.С., Масліч С.В., Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 101 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725510

Монографії:

 1. Yermolenko A. Modern requirements and opportunities for postgraduate education in Ukraine in the context of adult education development. Association agreement: from partnership to cooperation: collective monograph / edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communication & Publishing, 2018. P. 253-256. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710054

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1.   Yermolenko A., Kulishov V., Shevchuk S. Innovative principles of development of methodical competence of modern teacher of vocational education. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. 2020. 38(2). P. 113–118 URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/696

Наукові міжнародні публікації:

 1. The effectiveness of personal development in the context of adult education: practical experience. Management of higher education quality: problems and prospects: collection of scientific papers / edited Victor Oliynyk. London: Iashe, 2017. P. 94-97. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710056
 2. Yermolenko A. Realities of the educational space of Ukraine through the prism of the Theory of generations / Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference. Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. P 179-195. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713587

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. К.: АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 3(32). C. 9-19. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710055
 2. Єрмоленко А.Б. Формальна складова освіти дорослих в Україні: виклики, протиріччя, запити. Науковий вісник УМО : наук.-практ. електронне вид. Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. Вип. 3. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710057
 3. Синергія суб’єктів освітнього процесу Нової української школи в контексті Теорії поколінь. Методист. 2018. №2. С. 47-52. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709965
 4. Єрмоленко А.Б. STEM-освіта: думка експерта. Методист. 2018. №4 . С. 14-20.
 5. Єрмоленко А.Б. Актуалізація Концепції Нової української школи в контексті надбань Теорії поколінь. Методист. 2018. №6 . С. 72-79. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710751
 6. Єрмоленко А.Б. Перспективи розвитку вітчизняної моделі освіти дорослих в контексті соціокультурних трансформацій. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки», 2019. №9 (38). C. 32-47 URL: https://lib.iitta.gov.ua/719553/
 7. Єрмоленко А.Б. Вплив глобальних цивілізаційних трансформацій на формування вимог до післядипломної освіти в Україні. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки», 2019. №10 (39). С. 57-73. URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1039-2020
 8.  С.С. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журнал. 2020. №5 (194). С. 52-57. URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/2522-9729-2020-5%28194%29
 9. Єрмоленко А.Б. Сучасна модель розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників професійної освіти в системі підвищення кваліфікації. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (45). С. 205-213 URL: http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/home1/45-visnyk-hlukhivskoho-natsionalnoho-pedahohichnoho-universytetu-imeni-oleksandra-dovzhenka-2021-vyp-1-45

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Єрмоленко А.Б. Вища освіта України: цілеспрямування та результативність. Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці: збірник матеріалів ІІІ регіональної науково-практичної конференції. Вінниця: ТОВ “Вінницька міська друкарня”, 2017. С. 19–24. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706356
 2. Єрмоленко, А.Б. (2017) Сучасні вимоги та можливості післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції (28 квітня 2017 р.). Київ. С. 40-45. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707074

Кулішов Володимир Сергійович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Kulishov V.S., Skyba, Y.A., Yermolenko, A.B., Shevchuk, S.S.& Shchypska, T.P. Development of Scientific and Methodical Competence of Teachers of Vocational Education Institutions. Propósitos y Representaciones, Mar. 2021, Vol. 9, SPE(2), e994. URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/994

Навчальні посібники, підручники:

 1. Кулішов В.С. Методика розробки сучасного комплексного методичного забезпечення: навч.-метод. посібн. для самостійної роботи. Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України, 2017. 64 с.
 2. Кулішов В.С.Застосування квест-технології у професійно-теоретичній підготовці учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України, 2018. 81 с.
 3. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти: збірник робочих програм / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. Агроосвіта, 2020. 172 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720905
 4. Кулішов В.С.Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 68 с.
 5. Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник / Єрмоленко А.Б., Набок М.В., Шевчук С.С., Масліч С.В., Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 101 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725510

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Кулішов В.С. Інформаційно-комунікаційне забезпечення професійно-практичної підготовки у професійних навчальних закладах України. Zbióartykułónaukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej” Pedagogika. Teoretyczne praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki” (29.11.2017 – 30.11.2017). Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. Р. 240–245.
 2. Yermolenko A., Kulishov V., Shevchuk S. Innovative principles of development of methodical competence of modern teacher of vocational education. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. 2020. 38(2). P. 113–118 URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/696

Наукові міжнародні публікації:

 1. Kulishov V.S. Formation of entrepreneurial competence of students of vocational educational institutions of Ukraine by means of modern educational technologies. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Chęstochowie, 2018, 26 (2018) nr 1, S. 101–107.
 2. Kulishov V.S. Project activity as a component of extra-curricular educational work of students of vocational education institutions. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, 2019, 32(1), S. 84–89.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Кулішов В.С. Особливості застосування технології проектів при підготовці фахівців сфери торгівлі у професійних навчальних закладах України. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наукових праць. 2017. Випуск 8. С. 49–55.
 2. Кулішов В.С., Сілаєва І.Є. Науково-практичний інтернет-семінар як інноваційна форма методичної роботи у міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти. Імідж сучасного педагога. 2017. № 6 (175). С. 26–28
 3. Кулішов В.С. Деякі аспекти становлення та розвитку проектної технології навчання у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників. Молодь і ринок. 2018. № 8 (163). С. 32–36.
 4. Кулішов В.С. Досвід навчального проектування у закладах професійно-технічної освіти Республіки Білорусь. Молодь і ринок. 2019. № 10 (177). С. 39–43.
 5. Кулішов В.С. Сучасні підходи до професійно-особистісного розвитку педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2020. Вип. 12. С. 263–272.
 6. Єрмоленко А.Б., Кулішов В.С, Шевчук С.С. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журнал. 2020. №5 (194). С. 52-57. URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/2522-9729-2020-5%28194%29
 7. Сидоренко В.В., Денисова А.В., Сахно О.В., Кулішов В.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 29. Т. 2. С. 135–141.
 8. Кулішов В.С., Щипська Т.П. Реалізація сучасних освітніх практик у процесі позааудиторної навчальної діяльності майбутніх фахівців з поліграфії. Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. № 80.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Кулішов В. С. Використання технології веб-квест у системі підготовки кваліфікованих робітників. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25 – 26 квітня 2018 р. / за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І. Стойчик. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. том 1. С. 313–317.
 2. Кулішов В.С. Від проектного підходу до STEAM-освіти у професійній підготовці кваліфікованих робітників. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.). Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 129–132.
 3. Кулішов В.С. Проектна підготовка кваліфікованих робітників швейної галузі. Інноваційні технології при підготовці фахівців для швейної промисловості: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12 грудня 2018 року) / за заг. ред. Ситнікова О. П. Біла Церква, 2019. С. 57–60.
 4. Кулішов В.С. Освітній квест: етапи становлення та перспективи  застосування. Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 лютого 2019 року) / за заг. ред. Ситнікова О. П. Біла Церква, 2019. С. 249–251.
 5. Кулішов В.С. Дистанційна складова підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (за іноз. уч.). Кривий Ріг, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р./ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. том 1. С. 143–147.
 6. Кулішов В.С. Колективно-групова форма проектної діяльності учнів ЗП(ПТ)О та її переваги. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 173–175.
 7. Кулішов В.С. Проєктні технології у професійній діяльності педагога ЗП(ПТ)О. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (05 листопада 2020 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2020. С. 55–57.
 8. Кулішов В.С. Інтеграція в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О: етапи становлення. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (02 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 99–103.

Мандрагеля Володимир Андрійович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Мандрагеля В.А. Наднаціональна природа європейського права та горизонти акультурації національних правових систем: теоретико-історичний аналіз. Philosophy & Cosmology. 2016. Vol 16. P. 171-179.
 2. Mandragelia V.A. Challenges of Online-Education: What Society Expects from Teachers. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume V. May 28th-29th. 2021. P. 522-532. URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6285

Навчальні посібники, підручники:

 1. Мандрагеля В.А. Освіта і суспільство: навчальний посібник. Рада ректорів Київського вузівського центру. Київ, 2018. 364 с.

Монографії:

 1. Мандрагеля В.А. Гібридна війна: in verbo et in praxi: монографія / під заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2017. 412 с.
 2. Мандрагеля В.А. Агресивна сутність імперської великодержавності Росії: історія та сучасність: монографія. К.: ЛА “Друге дихання”, 2019. 272 с.
 3. Mandragelia V.A. Education during a pandemic crisis: problems and prospects: monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020.Р. 151-157.

Наукові міжнародні публікації:

 1. Mandragelia V.A. Policy and Media: Issues of Trust. Assosiation Agreement Driving Integrational Changes. Vol. III. (Eds.) Maryna Dei, Olha Rudenko, Vitali Lunov. Accent Graphics Communications & Publishing. 2020. P. 121-131.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Формування європейської ідентичності: утопія чи реальність. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. 2019. Випуск № 2 (86). С. 28-38.
 2. Мандрагеля В.А. Науково-методична компетентність педагога в умовах пандемії та діджиталізації: світовий досвід та українські реалії. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (45). С. 170-179.
 3. Мандрагеля В.А. Online learning and digital competence: Ukraine and the world. Збірник наукових праць ХНУ імені В.Н. Каразіна. (прийнято до друку)

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Нові інтерпретації гібридної війни у дослідженнях західних експертів. Погляд з України. Невоєнний вимір війн нового покоління. Енергетичний компонент: матеріали за підсумками міжнародної конференції. Національний інститут стратегічних досліджень. Центр глобалістики «Стратегія ХХІ». 2018. С. 22 – 29.

Студінський Володимир Аркадійович

Навчальні посібники, підручники:

 1. Студінський В.А. Ресурс свободи як чинник формування економічної поведінки суб’єкта: конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2019. 18 с.
 2. Студінський В.А. Екологічна складова у сучасному поведінковому процесі суспільства. конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2019. 22 с.
 3. Студінський В.А. Історична пам’ять у контексті формування економічної поведінки нації: конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2019. 24 с.
 4. Студінський В.А. Історичний часопростір Юрка Гудзя: конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2020. 24 с.

Монографії: 

 1. Studinsky V. Scientific development and achievements. Brand in the evalution he economic component of strategic partnership (On the example of Ukraine – France relations) / Studinska G., Studinsky V. London: SCIEMCEE, 2018. V. 2. P. 357-373.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Студінський В.А. Українська класична література як джерело вивчення економічного розвитку України у ХІХ – на прочатку ХХ століття. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2017. Вип. 33/2. С. 83-87.
 2. Студінський В.А. Висвітлення актуальних економічних питань освітньої сфери в працях Т.М. Боголіб. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2018. Вип. 36/1. С. 17-23.
 3. Студінський В.А. Питання земельної власності в системі економічних відносин у творчості Івана Франка. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2018. Вип. 37/1. С. 185- 189.
 4. Студінський В.А., Студінська Г.Я. Стратегічне партнерство України та ЄС. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 7-8. С.22-35.
 5. Студінський В.А., Долгопол І.С. Сучасні тренди високошвидкісних перевезень у контексті політики європейської інтеграції України: визначення проблеми Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2019. Вип. 40. С. 129-133.
 6. Студінський В.А., Студінська Г.Я. Українсько-польські торговельні відносини: ретроспективний аналіз. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3. С.69-82.
 7. Студінський В.А., Рошкар К.М. Історико-економічний аналіз співробітництва Міжнародного валютного фонду та України в розрізі сучасних викликів. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2020. Вип. 44. С. 165-172.
 8. Студінський В.А., Щипська Т.П. Економічні та організаційні засади удосконалення діяльності педагога в системі професійної (професійно-технічної) освіти України. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2021. Вип. 49. С.31-37.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Студінський В.А., Лінчевська М.О. Актуальні питання діджиталізації економіки послуг на сучасному етапі. Цифрова економіка: збірник матеріалів ІІ Національної науково-методичної конференції. К.: КНЕУ, 2019. С.322-325.
 2. Студінська Г.Я., Студінський В.А. Дорожня карта бренд-особистості С.К.Харічкова. Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвиткуматеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ОНПУ, 2019. С.133-137.
 3. Студінський В.А. Маніпуляції у ЗМІ як засіб впливу на громадську думку в умовах гібридної війни. Журналістика та реклама: вектори взаємодії: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: КНТЕУ, 2020. С.199-202.
 4. Студінський В.А. Глобальні суспільно-економічні трансформації в контексті пандемії covid-19. Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект: матеріали VІ науково-практичної конференції (23 квітня 2020 року, м. Черкаси) / Упор. Т. О. Дроздова. Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2020. С.25-29.
 5. Студінський В.А. Урбаністичне краєзнавство: теоретико-методологічні питання в системі міждисциплінарного дослідження. Родина Рильських у європейському культурному просторі ХІХ-ХХ століття. Новоград-Волинський: Новоград, 2020. С.309-315.
 6. Студінський В.А. Соціальні наслідки першого постчорнобильського десятиліття на Житомирщині (1986-1996 рр.): історико-економічний аналіз. Сучасний менеджмент економічних систем у координатах парадигми сучасного розвитку. Дніпро: Середняк Т.К., 2020. С.202-205.
 7. Студінський В.А. Проблемні питання організації ефективного управління територіями в умовах адміністративної реформи в Україні. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи. Одеса: Принт бистро, 2020. С.90-92.
 8. Студінський В.А. Висвітлення та акцентуалізація соціально-економічних питань українського суспільства в творчості Панаса Мирного. П’яті Череванівські наукові читання (на пошану професора А.С.Череваня): збірник наукових статей. Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2020. Випуск V. С.32-38.
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю