Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЕКСПЕРТУ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

07.07. 2021

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного й інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях здійснюється всебічний, системний та послідовний науково-методичний супровід реформування та розвитку національної системи вищої освіти, забезпечення її якості.

У БІНПО розроблена дієва інтегративна багаторівнева педагогічна система наукового і методичного супроводу забезпечення якості вищої освіти, яка гарантує досягнення стратегічної мети реалізації Стратегії розвитку Інституту на 2020-2025 рр., зосередженої на підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають ключові і фахові компетентності, уміють вирішувати комплексні задачі, створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють цінності вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

Відповідно до Закону «Про вищу освіту», якість освіти визначається відповідністю умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам зацікавлених сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.

Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг зокрема є освітнім трендом діяльності БІНПО. Система якості вищої та професійної (професійно-технічної) освіти ґрунтується на системі стратегічного планування, перманентного внутрішнього та зовнішнього моніторингу, самооцінки забезпечення якості замовниками освітніх послуг, роботодавцями та ключовими стейкґолдерами, що зреалізовані на всіх рівнях структури управління Інститутом.

При формуванні політики БІНПО щодо забезпечення якості вищої освіти враховано такі засадничі принципи побудови відкритої освіти: сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти впродовж життя; доступності вищої освіти, незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; студенто(людино)центрованого навчання; безперервності; системності; варіативності; академічної доброчесності; академічної мобільності;  раціонального поєднання самостійності і творчої активності; індивідуалізації і диференціації;відповідності європейським стандартам і рекомендаціям з якості вищої  освіти (ESG-2015) та національним стандартам вищої освіти; моніторингу якості тощо.

Науково-педагогічні працівники БІНПО  долучилися до формування національної мережі експертів з акредитації освітніх програм, стали експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та увійшли до складу Галузевих експертних рад. Для оптимізації підготовки і/або проходження акредитації освітніх програм, за якими БІНПО провадить освітню діяльність, установлення відповідності якості освітніх програм та освітньої діяльності за цими програмами, надання замовникам освітніх послуг, роботодавцям інформації про якість освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмо, сприяння інтеграції закладу до Європейського простору вищої освіти,презентуємо філософію культури якості Інституту, розроблені чинні локальні нормативні документи відповідно до Критеріїв оцінювання якості освітніх програм, запропонованих Національним агентством з якості вищої освіти.

Методичні рекомендації для експерта Національного агенства з якості вищої освіти України 

КРИТЕРІЙ 1 – ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОП

Визначення мети, проєктування цілей і фокусу кожної ОП відповідають Стандартам вищої освіти, НРК, принципами ЄПВО, зумовлені Стратегічним планом БІНПО на 2020-2025 роки, Річними планами роботи БІНПО, що зреалізовані за кластерним підходом як основною формою взаємодії і партнерства та уможливлюють планування і взаємодію всіх кафедр і структурних підрозділів, надавачів і замовників освітніх послуг, а також цілковито корелюються з місією, візією і системою цінностей, організаційною культурою закладу. ОП ураховують галузевий і регіональний контекст. Кожен член нашої академічної спільноти (науково-педагогічні і педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти), роботодавці і ключові стейкголдери, бенефіціари  беруть активну участь у громадському обговоренні освітніх програм відповідно до вимог ринку праці, потреб замовників освітніх послуг.

Упродовж 2020-2021 рр. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти розроблено низку локальних нормативних документів, які дозволяють забезпечити інтеграцію і функціональну єдність структурних складників якості вищої освіти (умов, процесу, результатів) для організації безперервної освіти впродовж життя, упровадження нових технологій навчання дорослих шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, максимально ефективно організувати діяльність Інституту в цілому та кафедр, структурних підрозділів. Серед локальних нормативних документів, що окреслюють напрями і перспективи надання якісних освітніх послуг, такі:

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 2. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2023 РІК
 3. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021 РІК
 4. ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020 РІК
 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ КЛЮЧОВИХ ДОКУМЕНТІВ У БЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ, КОНСУЛЬТАТИВНУ ТА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
 12. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

НДР 2017-2021 РР.

НДР 2020-2021 РР.

12. ЗВІТ З НДР ЗА 2020 РІК

13. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

2020 РІК

2021 РІК

Підкрітерій 1.1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії і стратегії БІНПО

Освітні програми, за якими здійснюється навчання здобувачів освіти у БІНПО, унікальні, ураховують соціокультурні й освітні виклики, запити і потреби замовників освітніх послуг, роботодавців та внутрішніх і зовнішніх ключових стейкголдерів, відповідають Стратегічному плану БІНПО на 2020-2025 роки та цілковито корелюються із місією, візією і системою цінностей, організаційною культурою Інституту, зорієнтовані на галузеві вимоги. Фокус кожної ОП дозволяє виділити її з-поміж інших. Можливості подальшого вдосконалення ОП і/або спеціальності, у межах якої вона існує, ураховані в перспективах розвитку БІНПО.

 1. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН БІНПО НА 2020-2025 РОКИ
 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС
Підкрітерій 1.2.  Залучення внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів, зацікавлених сторін до формулювання цілей ОП та програмних результатів навчання

Вивчення думки внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів, залучення їх до освітнього процесу, до формулювання цілей освітніх програм та програмних результатів навчання у формі розвитку/удосконалення ключових і фахових компетентностей є невіддільним складником системи забезпечення якості вищої освіти БІНПО.

Планові і позапланові (тематичні) опитування внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів проводяться кафедрами і структурними підрозділами БІНПО (навчальний відділ, відділ сучасних технологій виробництва, Консалтинговий центр БІНПО) відповідно до Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів, які організовуються на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості, відкритості і достовірності інформації. Моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти проводиться з метою отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволеності станом навчання, викладання за освітніми програмами у БІНПО, виявлення і поширення кращих освітніх практик, удосконалення освітніх програм відповідно до соціокультурних та суспільних викликів, вимог ринку праці; виявлення кращих освітніх практик та їх подальше поширення; забезпечення здобувачів освіти необхідними ключовими і фаховими компетентностями, що відповідають вимогам ринку праці; сприяння проходженню виробничої практики на сучасних виробництвах та ознайомлення з виробничими інноваціями; розроблення  сучасних методик, технологій провадження освітнього процесу, зорієнтованих на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти тощо.

У БІНПО напрацьована практика залучення внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів до перманентного моніторингу та громадського обговорення Освітніх програм за такими формами:

 • проведення спільних засідань кафедр із зовнішніми і внутрішніми стейкголдерами;
 • організація і проведення спільних науково-практичних заходів (міжнародних/усеукраїнських/регіональних конференцій, майстер-класів, вебінарів, міжнародне стажування,
 •  проведення тематичних онлайн-зустрічей;
 • проведення планових і тематичних опитувань студентів, випускників, роботодавців і ключових стейкголдерів тощо.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ СТЕЙКГОЛДЕРІВ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

СТЕЙКГОЛДЕРИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

                ОП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

                ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

                ОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ КАФЕДР ЩОДО МОНІТОРИНГУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

                ОП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

                ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

                ОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

                ОП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

–       здобувачі вищої освіти 

–       науково-педагогічні працівники 

–       роботодавці та експерти галузі 

–       випускники закладу вищої освіти

              ОП «ПСИХОЛОГІЯ»

–       здобувачі вищої освіти 

–       науково-педагогічні працівники 

–       роботодавці та експерти галузі 

–       випускники закладу вищої освіти

                ОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

–       здобувачі вищої освіти 

–       науково-педагогічні працівники 

–       роботодавці та експерти галузі 

–       випускники закладу вищої освіти


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial