У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

19.04. 2024

З 15 по 19 квітня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулися захисти курсових робіт магістрів І курсу за  спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія та 073 Менеджмент.

Метою написання курсової роботи є формування здатності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти застосовувати здобуті теоретичні знання з відповідних профільних дисциплін на практиці й самостійно осмислювати актуальні проблеми з педагогіки, психології та управління; уміння проводити відповідні експериментальні дослідження, чітко й логічно викладати свої думки й судження; удосконалювати науковий стиль викладу матеріалу; формулювати висновки, рекомендації, оформляти результати наукового дослідження.

До складу комісій із захисту курсових робіт магістра увійшли:

  • за спеціальністю 053 Психологія: Наталія Торба, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка; Олег Фурс, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат психологічних наук; Ілля Пахомов, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту;
  • за спеціальністю 073 Менеджмент: Юлія Герасименко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, доцентка; Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, професорка;
  • за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки: Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатка педагогічних наук.

Здобувачі вищої освіти презентували власні дослідження актуальних питань: методики викладання психології, теорії і практики застосування психологічних знань у роботі з військовими, здобувачами освіти, особами з особливими освітніми потребами; менеджменту організацій та особливостями управління кадровою політикою, маркетинговою діяльністю і матеріально-технічною базою закладів освіти; педагогіки вищої школи, що присвячені формуванню інформаційно-цифрової культури майбутнього викладача ЗВО, використанню ігрових технологій в освітньому середовищі ЗВО, теорії і практиці реалізації дистанційних технологій навчання у вищій школі, сучасним формам і методам організації освітнього процесу у ЗВО, національно-патріотичному та естетичному вихованню здобувачів вищої освіти тощо.

Члени комісії об’єктивно оцінили науково-дослідницькі напрацювання здобувачів освіти, зазначили важливість і необхідність отриманих теоретичних знань і практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності.

Бажаємо здобувачам освіти успіхів у написанні майбутньої кваліфікаційної роботи магістра та реалізації професійних задумів!