ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

20.12. 2023

(за тиждень пройшли навчання 145 слухачів курсів підвищення кваліфікації та 174 здобувачі освіти освітнього рівня «магістр»)

 

 

З 11 по 16 грудня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за тиждень пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації 104 працівники ТОВ «Газорозподільні мережі України», 41 педагог закладів фахової передвищої освіти та продовжили навчання на заліково-екзаменаційній сесії 174 здобувачі освіти освітнього рівня «магістр».

За дистанційною формою підвищення кваліфікації розпочали навчання 104 працівники Дніпровської, Криворізької та Кропивницької філій ТОВ «Газорозподільні мережі України» за категорією: «Персонал, що залучається до професійного навчання на виробництві». Освітній процес побудований на основі чотирьох модулів: «Психологія професійної діяльності в умовах виробництва», «Професійна (виробнича) педагогіка і педагогіка праці», «Методика професійної підготовки фахівців на підприємстві», «Освітні технології в професійній діяльності сучасного фахівця». До викладання залучені науково-педагогічні працівники трьох кафедр Інституту: кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

Продовжили навчання на ІІ тижні заліково-екзаменаційної сесії здобувачі вищої освіти 1 курсу освітнього рівня «магістр» у кількості 174 особи за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки (ОП Педагогіка вищої школи), 053 Психологія, 073 Менеджмент (ОП Управління навчальним закладом). Заняття в групах проводилися з використанням технологій дистанційного навчання за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365. Розміщено організаційну інформацію (розклади занять, контактна інформація викладачів тощо), матеріали для опрацювання здобувачами освіти. Вихід на платформу науково-педагогічними працівниками БІНПО здійснювався відповідно розкладів занять, додатково викладачами організовано спілкування електронною поштою та через спільноту у Вайбер. Під час сесії зі студентами працює потужний склад науково-педагогічних працівників БІНПО, серед яких: доктори наук, кандидати наук, ключові стейкголдери. Наші студенти мають унікальну можливість набути не лише глибокі теоретичні знання із навчальних дисциплін, а й сформувати практичні навички завдяки досвіду профільної практичної діяльності професорсько-викладацького складу.

За дистанційною навчання пройшли підвищення кваліфікації 41 педагог закладів фахової передвищої освіти за авторською короткотерміновою варіативною програмою «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (має авторське право). Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців розроблено цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації», що включає робочі навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «ІнклюзіяРобота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті», «Мовленнєва компетентність педагога як ключова для навчання впродовж життя».

Бажаємо нашим слухачам курсів підвищення кваліфікації та здобувачам вищої освіти плідного цікавого та корисного навчання, а також запрошуємо до участі в заходах міжкурсового періоду!

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!