РОБОТА КОМІСІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» З ПИТАННЯ: «ПРО СТАН ДІЯЛЬНОСТІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У 2023 РОЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ»

13.10. 2023

З 11 по 12 жовтня 2023 року з метою об’єктивного вивчення справ у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти та підготовки матеріалів на засідання Вченої ради Університету (розпорядження № 18-р від 03.10.2023 року) працювала комісія ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

До складу комісії входили: Лариса ОЛІФІРА, заступник директора Центрального інститут післядипломної освіти, голова комісії, Марина ЛАПОША, провідний юрисконсульт ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Віталій СТАНКЕВИЧ, помічник ректора, Вікторія КУПРІЄВИЧ, доцент кафедри професійної і вищої освіти Центрального інститут післядипломної освіти.

Перелік питань, які перевірялися членами комісії ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, з вивчення проблеми:

І. Нормативне забезпечення БІНПО:

1.1. Положення про структурні підрозділи інституту: кафедри, відділи тощо.

1.2. Посадові інструкції педагогічних, науково-педагогічних працівників.

1.3. Положення, які регулюють освітній процес у БІНПО.

1.4. Особові справи здобувачів освіти.

ІІ. Документи кафедр:

2.1. План роботи кафедри.

2.2. Протоколи засідань кафедри.

2.3. Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників кафедри.

2.4. Звіти науково-педагогічних працівників.

ІІІ. Розпорядчі документи

3.1. Накази:

  • про річні обсяги навчального навантаження науково-педагогічних працівників на навчальний рік;
  • про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників кафедр на навчальний рік.

ІV. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Освітні (освітньо-професійні) програми:

  • для здобувачів освіти;
  • для слухачів курсів підвищення кваліфікації.

4.2. Навчальні та робочі навчальні плани.

4.3. Робочі навчальні програми.

4.4. Платформа для дистанційного навчання та освітнє веб-середовище (доступ, віртуальні кімнати, електронні освітні ресурси тощо).

  1. Документи навчального відділу з організації освітнього процесу, моніторингу

5.1. Розклади навчальних занять.

5.2. Журнали навчальних груп здобувачів освіти та слухачів.

5.3. Журнал видачі документів про підвищення кваліфікації.

5.4. Журнал видачі дипломів про вищу освіту.

5.5. Моніторинг освітнього процесу.

VІ. Документи колегіальних органів:

6.1. Протоколи засідань:

  • Вченої ради інституту;
  • Ради з забезпечення якості освіти;
  • Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

VІІ. Система ЄДЕБО

7.1. Внесення актуальної інформації.

Колективом БІНПО презентована системна робота закладу щодо розробки нормативної бази, що забезпечує освітній процес підготовки і підвищення якості фахівців (понад 200 документів), напрями цифрової трансформації Інституту, діяльність кафедр і структурних підрозділів, інноваційне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, лінцензійні платформи для дистанційного навчання та освітнє веб-середовище для неформальної та інформальної освіти замовників освітніх послуг. Під час зустрічі виступали ключові стейкголдери БІНПО, зокрема студенти.

Від комісії чекаємо конструктивних пропозицій щодо подальшого забезпечення якості освіти та освітніх послуг у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.