ОГОЛОШУЄМО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

17.08. 2023

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

На заміщення вакантних із 01.12.2023 року посад науково-педагогічних працівників (учений ступінь/звання ВІДПОВІДНО ДО ПРОФІЛЮ КАФЕДРИ):

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін:

– завідувач кафедри – 1 од.;

– професор (д-р н., доц./проф.) – 1;

– доцент (канд./д-р наук, доц.) – 4;

– старший викладач (магістр) – 3

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту:

– професор (д-р н., доц./проф.) – 3;

– доцент (канд./д-р наук, доц.) – 4;

– старший викладач (магістр) – 2

Кафедра технологій навчання, охорони праці  та  дизайну:

– завідувач кафедри – 1;

– професор (д-р н., доц./проф.) – 1;

– доцент (канд./д-р н., доц.) – 1;

– старший викладач (магістр) – 3

Завідувача наукової бібліотеки – 1

Із кваліфікаційними вимогами до претендентів на посади та Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитись на офіційному вебсайті Інституту: http://binpo.com.ua/ (Розділ_ Конкурс на заміщення вакантних посад), вебсайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Розділ_Оголошення).

ДЛЯ  УЧАСТІ В КОНКУРСІ НЕОБХІДНО
ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

 • заяву на ім’я директора Інституту, написану власноруч (Додаток Б)Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників БІНПО та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
 • особовий листок з обліку кадрів, копію трудової книжки, завірені в установленому порядку за останнім місцем роботи;
 • автобіографію;
 • завірені в установленому порядку копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання із пред’явленням оригіналів цих документів.
 • копії паспорта громадянина України (стор. 1, 2 і 11), ідентифікаційного коду, завірені в установленому порядку;
 • дві фотокартки розміром 4×6 см;
 • копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465;
 • копії документів, які підтверджують результати підвищення кваліфікації та стажування протягом останніх п’яти років відповідно до частини 5 статті 60 Закону України «Про вищу освіту»;
 • виконання за останні п’ять років умов, зазначених у кваліфікаційних вимогах до претендентів на посади науково-педагогічних працівників БІНПО відповідно до пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);
 • письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку персональних даних;
 • для завідувачів кафедр – цільові показники діяльності, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді завідувача, терміни для досягнення таких цільових показників.

Для науково-педагогічних працівників Інституту додатково:

 • відгук на відкрите заняття;
 • витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду;
 • звіт про освітню, методичну, наукову та організаційну роботу за попередній період;
 • відомості про види і результати професійної діяльності;
 • список наукових та навчально-методичних праць, завірений в установленому порядку;
 • оцінний лист визначення рейтингу професійної діяльності, завірений в установленому порядку;
 • цільові показники ефективності діяльності на наступний термін обрання.

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду професора:

– вчене звання та (за наявності) науковий ступінь відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації та/або стажування за останні 5 років;

– не менше 10 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях;

– навчально-методичні комплекси дисциплін (тем, модулів, спецкурсів) за профілем кафедри;

 • рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше семи видів та результатів із перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347).
 • позитивний висновок кафедри про проведене відкрите заняття.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду доцента:

– науковий ступінь, вчене звання доцента відповідно до профілю кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації та стажування за останні 5 років;

– не менше 7 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях;

– наявність не менше однієї статті у виданнях, які індексуються в Scopus або Web of Science за останні три роки (у тому числі публікацій, прийнятих до друку) та/або не менше двох публікацій в іноземних виданнях за останні три роки;

– навчально-методичні комплекси дисциплін (тем, модулів, спецкурсів) за профілем кафедри;

– рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше п’яти видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);

– позитивний висновок кафедри про проведене відкрите заняття.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду старшого викладача:

– науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії або кваліфікація магістра за відповідним профілем кафедри;

– стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років;

– документ, що засвідчує підвищення кваліфікації та стажування за останні 5 років;

– не менше 5 наукових праць за фахом, що опубліковані за останні 5 років у наукових фахових виданнях, у тому числі які індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science);

– науково-методичні комплекси дисциплін (тем, модулів, спецкурсів) за профілем кафедри;

– виконання за останні п’ять років не менше чотирьох умов, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347);

– позитивний висновок кафедри про проведене відкрите заняття.

СТРОК ПОДАННЯ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

1 місяць з дня публікації оголошення в регіональній газеті Надросся «Замкова гора»

З 19.08.2023 РОКУ ПО 18.09.2023 РОКУ ВКЛЮЧНО

ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:

09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4; Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Довідки за тел. факс: (04563) 7-16-07; тел.: (04563) 7-20-84; 067-52-033-78;

e-mail: binpo@ukr.net; dipodist@ukr.net