У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

14.06. 2023

  13 червня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулось підсумкове засідання Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

 

Тема засідання: «Про впровадження системи академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти».

Модерувала засідання Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, організаційно-технічний супровід забезпечила секретар комісії – Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну.

З метою дотримання відповідного рівня прозорості діяльності комісії були запрошені: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка; Владислав Чертов, відповідальний за сектор з протидії корупції та дотримання принципів академічної доброчесності колегії студентського самоврядування БІНПО, студент І курсу освітнього рівня «магістр» спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи»; зовнішні ключові стейкголдери (Вікторія Баркар, директорка ДНЗ «Білицький професійний ліцей»; Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка Національного університету «Києво-Могилянська академія»).

Під час засідання було розглянуто питання порядку денного:

  • Звіт про впровадження системи академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти;
  • Про стан виконання положень етики та академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками БІНПО.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, звернулась до присутніх зі вступною промовою та зосередила  увагу на якісних змінах системи вищої освіти в БІНПО, що вимагає системного запровадження нових підходів до навчання та викладання, утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності, створення нових механізмів побудови комунікації в закладі вищої освіти, формуванню високої академічної культури, носіями якої є науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти. БІНПО докладає системно зусилля щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

У науковій доповіді Олена Юденкова зазначила, що у БІНПО здійснюється перевірка магістерських кваліфікаційних робіт здобувачів освіти технічним засобом виявлення збігів/ідентичності/схожості – системою Unicheck. Усі кваліфікаційні роботи магістрів проходять перевірку на предмет академічного плагіату. Проведено низку інформаційно-популяризаційних заходів для здобувачів освіти (відкриті лекції, семінари) про неприпустимість порушення принципів академічної доброчесності й етики академічних взаємовідносин та з тематики переваг чесного навчання та реалізації наукових досліджень для всіх учасників освітнього процесу.

Членами комісії з питань етики та академічної доброчесності проводилися опитування здобувачів освіти щодо випадків порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти і співробітниками. За вказаний звітний період не було виявлено випадків неправомірної поведінки, які б призвели до проведення офіційних розслідувань. За результатами проведеної роботи головою комісії Оленою Юденковою підготовлено наукову статтю «Домінантна роль академічної доброчесності в закладах вищої освіти України» у фаховому виданні «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах», № 86, 2023.

Члени комісії Андрій Єрмоленко, заступник директорки з навчальної роботи, кандидат політичних наук, та Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, запропонували продовжити розроблення сучасної нормативно-правової бази розбудови системи академічної доброчесності у БІНПО. У ІІ півріччі 2023 року запропоновано провести науково-практичну студентську конференцію «Академічна доброчесність: від теорії до рефлексії з академічної доброчесності».

Члени комісії прийняли низку рішень, які зосередженні на подальшому залученні до реалізації стратегій поширення принципів академічної доброчесності у БІНПО.

Дякуємо всім членам комісії за продуктивну працю і толерування принципів доброчесності у БІНПО!