У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

09.06. 2023

  08 червня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося чергове засідання Школи лідерів професійної освіти.

Модератором чергового засідання Школи лідерів професійної освіти виступив Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук, доцент.

На сучасному етапі соціокультурних трансформацій, перманентних викликів та загроз життєдіяльності соціумів, поняття лідерства та лідерської компетентності набуває особливої актуальності та значимості. Поряд із цим, підсилення перспективних тенденцій науково-технічного розвитку України та її інституцій зумовлюють попит на лідерські якості не лише менеджерів, а й викладачів. Виклики, пов’язані із безпековою ситуацію та воєнним станом в країні, лише підсилюють цю необхідність. Долаючи перепони і загрози сучасності, колектив Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти розвиває освітні перспективи та шукає шляхи створення інноваційних моделей освітнього середовища, здатного протистояти майбутнім викликам.

Андрій Єрмоленко акцентував увагу, що важливим є підвищення ролі освіти як одного з основних важелів економічного прогресу, забезпечення конкурентоспроможності окремих фахівців та організацій в цілому. Лідерство в освіті сьогодні розглядають як здатність педагога до самоорганізації та саморозвитку, конструктивний вплив на особистісно-професійне становлення здобувача освіти і колег, можливість спрямовувати їх до ефективної діяльності, продуктивного вирішення завдань, досягнення цілей, зберігаючи при цьому сприятливу психологічну атмосферу співпраці і співтворчості. Лідерство, як рушійна сила, здатне переборювати адміністративні перепони та втілювати в життя інноваційні підходи у викладацькій та науково-дослідній діяльності. Відтак, лідерська компетентність – це особистісне утворення, що забезпечує професійну успішність та прагнення до саморозвитку освітян.

Одним із ключових моментів зустрічі стала дискусія щодо проблеми реалізації лідерства в освіті та можливостей педагогічних працівників розвивати лідерську компетентність. В подальшому вона набула акцентів ціннісних орієнтирів та світоглядних засад концепції освітнього лідерства.

Під час засідання Школи лідерів професійної освіти розглядались питання конструктивної взаємодії педагогів для досягнення спільної мети та реалізації місії закладу освіти. В контексті розв’язання протиріч на підґрунті різних світоглядних парадигм, було розглянуто моделі взаємовигідної співпраці.

Одним із висновків зустрічі стала пропозиція Андрія Єрмоленка щодо реалізації моделі диференціації рівнів лідерської компетентності задля саморозвитку та вибудови професійної траєкторії педагогічних працівників інституту. Зазначена модель була ґрунтовно досліджена та апробована під час виконання науково-дослідної роботи БІНПО на тему: «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку».

Підводячи підсумки засідання Школи лідерів професійної освіти, Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, підкреслила прикладний аспект розвитку лідерської компетентності педагогів професійної освіти. Адже ефективність лідерства сьогодні визначається здатністю педагога гармонійно поєднувати індивідуальні та колективні потреби із забезпеченням необхідних умов для виконання завдань, підтримки консенсусу і єдності персоналу освітньої організації на основі загальних цілей і цінностей. Аргументація Вікторії Вікторівни підкріплюються не лише ґрунтовними науковими розвідками, а й успішним досвідом освітнього лідерства та кар’єри.

З матеріалами засідання Школи лідерів професійної освіти можна ознайомитись на офіційному вебсайті (http://surl.li/hulxj) та ютуб-каналі (https://www.youtube.com/@user-gg1ih2qp6j/featured) Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.