У БІНПО ВІДБУЛОСЬ РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

07.05. 2023

  05 травня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулось засідання Комісії з питань етики та академічної доброчесності. Тема засідання: «Розвиток довіри у здобувачів вищої освіти до освітньої, наукової, інноваційної діяльності БІНПО».

Модерувала засідання Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, о організаційно-технічний супровід забезпечила секретар комісії – Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну.

З метою дотримання відповідного рівня прозорості діяльності комісії були запрошені: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка; Владислав Чертов, відповідальний за сектор з протидії корупції та дотримання принципів академічної доброчесності колегії студентського самоврядування БІНПО, студент І курсу освітнього рівня «магістр» спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи», зовнішні ключові стейкголдери (Вікторія Баркар, директорка Державного навчального закладу «Білицький професійний ліцей»; Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка Національного університету «Києво-Могиляньска академія»).

Було розглянуто питання порядку денного:

  1. Аналіз виконання рішень комісії з питань етики та академічної доброчесності. Внесення змін до складу комісії.
  2. Обговорення та схвалення проєкту «Етичного кодексу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти».
  3. Про стан виконання положень етики та академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками БІНПО.
  4. Про стан виконання положень етики та академічної доброчесності студентами-магістрантами БІНПО.
  5. Аналіз поданих до навчальної частини декларацій (студентів та педагогічних працівників).
  6. Оновлення стендів з виховної роботи кафедр з урахуванням підтримки принципів та створення атмосфери академічної доброчесності у БІНПО, створення тематичного буклету.
  7. Оновлення інформації на сайті, планування просвітницько-консультаційної роботи.
  8. Забезпечення персональної відповідальності за етичність та доброчесність при виконанні науково-дослідних робіт на кафедрах.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО звернула увагу присутніх на змістове наповнення рубрики «Академічна доброчесність» на сайті закладу, авторкою якої вона є, а також на системному підвищенні кваліфікації з означеного напряму діяльності науково-педагогічних працівників. Наголосила на тому, що академічна доброчесність є обов’язковою умовою довіри до результатів навчання та наукових досягнень. А також гарантію всебічної підтримки формування культури академічної доброчесності у БІНПО.

У своїй доповіді Олена Юденкова зазначила, що в Україні останнім часом зростає інтерес до питань, пов’язаних з академічною доброчесністю, частково через розробку та прийняття нової законодавчої бази з питань освіти, через збільшення кількості повідомлень про випадки академічної неправомірної поведінки на національному рівні. Наразі світ отримав універсальний лінгвістичний інструмент ChatGPT, який може за лічені секунди аналізувати інформацію, надавати відповіді, генерувати сенси, навіть створювати мистецькі твори, а головне – постійно вдосконалюватись. На засіданні комісії з питань етики та академічної доброчесності намагалися разом  сформулювати нові підходи до організації освітнього процесу, щоб мати змогу дотримуватись основного принципу – надавати якісну освіту, яка у майбутньому дасть можливість студенту капіталізуватися. Перед системою вищої освіти постає виклик – викладач та студент мають однаковий доступ до інформації, якою володіє штучний інтелект. Відповідно до цього, члени комісії намагалися напрацювати нові рішення, щоб адаптувати широкий потенціал ШІ під потреби доброчесно.

Член комісії Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, звернула увагу на процеси трансформації внутрішньої філософії закладу освіти та імплементацію нових алгоритмів діяльності, необхідності вчити студентів критично мислити. Додатково зауважила на продовженні планування та реалізації просвітницько-консультаційної роботи з даного напряму.

Член комісії Володимир Кулішов, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту, звернув увагу на результати проведеного опитування серед 30 респондентів, з яких 10 викладачі, науково-педагогічні працівники та 20 здобувачів освіти. Перший блок питань був спрямований на здобувачів, де вони повинні були визначитись, які причини їх спонукають до плагіату та академічної недоброчесності. У другому блоці питань, викладачам пропонувалось визначити  найбільш ефективні ініціативи, які могли б здійснити в БІНПО для реалізації та сприяння академічної доброчесності та зменшення академічної недоброчесності серед здобувачів. Результати дослідження вказують на те, що існує потреба у відповідному цілеспрямованому та контрольованому освітньому середовищі. У цьому відношенні викладачі за допомогою закладу освіти можуть відігравати ключову роль.

Член комісії Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, звернула увагу присутніх на результати проведення виховних заходів у БІНПО з ширення принципів академічної доброчесності для магістрів-першокурсників спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент». За підсумками таких заходів на платформі Microsoft Teams Office 365 у ресурсах навчальних груп в рубриці «Академічна доброчесність здобувача вищої освіти» щоразу збільшується кількість декларацій в підтримку принципів академічної доброчесності.

Члени комісії прийняли низку рішень, які зосередженні на подальшому залученні до реалізації стратегій ширення принципів академічної доброчесності в БІНПО.

Дякуємо всім членам комісії за продуктивну працю і толерування принципів доброчесності в БІНПО!