У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

15.02. 2023

  14 лютого 2023 р. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України пройшло засідання Комісії з питань етики та академічної доброчесності. Тема засідання: «Підтримка принципів та створення атмосфери академічної доброчесності в БІНПО».

Модерувала засідання Олена Юденкова, учений  секретар БІНПО, його організаційно-технічний супровід забезпечила секретар комісії – Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну.

З метою дотримання відповідного рівня прозорості діяльності комісії були запрошені Вікторія Сидоренко, докторка педагогічних наук, директорка БІНПО, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту; Андрій Єрмоленко, кандидат політичних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи; Оксана Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва, голова первинної профспілкової організації БІНПО; Наталія Кійко, голова колегії студентського самоврядування; Владислав Чертов, відповідальний за сектор з протидії корупції та дотримання принципів академічної доброчесності колегії студентського самоврядування БІНПО, студент І курсу освітнього рівня «магістр» спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» ОП «Педагогіка вищої школи».

          Було розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Обговорення проєкту «Положення про групу сприяння академічній доброчесності».
  2. Обговорення кандидатур та затвердження Голови групи сприяння академічній доброчесності та її персонального складу.
  3. Обговорення нової редакції проєкту Кодексу академічної доброчесності.
  4. Вивчення стану готовності суб’єктів освітнього процесу підтримувати принципи академічної доброчесності на підставі аналізу поданих до навчальної частини декларацій (студентів та науково-педагогічних працівників)
  5. Оновлення стендів з виховної роботи кафедр з урахуванням підтримки принципів та створення атмосфери академічної доброчесності у БІНПО, створення тематичного буклету.
  6. Залучення студентського самоврядування до системи інформування про академічну доброчесність в БІНПО.
  7. Проведення дискусійної панелі серед здобувачів освіти: «Історія етичної думки в Україні» (квітень, 2023 року)
  8. Проведення вебінару для студентів: «Академічна доброчесність: від теорії до практики».

У своїй доповіді Олена Юденкова зазначила, що один з необхідних елементів системи забезпечення якості освіти – це політика щодо академічної доброчесності в закладі вищої освіти. Під час обговорення проєктів внутрішніх нормативно-правових актів було зауважено на необхідності широкого їх обговорення у БІНПО.

Члени комісії детально обговорили об’єктивні причини, які сприяють поширенню академічної недоброчесності у вищій освіті в цілому та провели відкриту співбесіду з представниками студентського самоврядування щодо виявлення слабких місць у БІНПО у цьому напрямку діяльності. Розмова була щирою і лідери думок від студентства схвально віднеслися до дотримання науково-педагогічними працівниками БІНПО фундаментальних цінностей академічної доброчесності: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, мужність.

Член комісії Олександр Сумець, доктор економічних наук, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту, звернув увагу на особливостях упровадження в педагогічну практику БІНПО розробленого ним авторського курсу «Академічна доброчесність як складник забезпечення якості освіти», а також на особливостях в подальшому  проведення внутрішнього дослідження з означеної теми роботи комісії.

Член комісії Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, звернула увагу присутніх на результати проведення наукового вебінару для магістрів-першокурсників спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент» на тему: «Забезпечення академічної доброчесності у сфері вищої освіти: політика, стандарти і процедури дотримання». За підсумками вебінару на платформі Microsoft Teams Office 365 у ресурсах навчальних груп було створено рубрику «Академічна доброчесність здобувача вищої освіти».

Члени комісії прийняли низку рішень, які зосередженні: на подальшому залученні до розробки стратегій ширення принципів академічної доброчесності експертів із цього напрямку; продовженні порівняльного дослідження та впровадження кейсів успішних освітніх систем; контролі корупційних ризиків та виключення конфлікту інтересів; запровадження коригувальних курсів та індивідуальних освітніх траєкторій для непідготовлених до академічного письма студентів, їхнього навчання правилам цитування та основам міжнародних стандартів тощо.