У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

27.12. 2022

  27 грудня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України пройшло чергове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Було розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Про зміни в складі Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
  2. Забезпечення академічної доброчесності під час реалізації ОП: політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності БІНПО.
  3. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни
  4. Результати громадського обговорення освітньо-професійних програм «Психологія» за спеціальністю 053 Психологія та «Педагогіка вищої школи» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти
  5. Залучення роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу
  6. Про роботу Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти БІНПО у 2022 році.

Участь у засіданні Ради з якості взяли 12 науково-педагогічних працівників БІНПО та 2 представники Колегії студентського самоврядування.

Модерував засідання Володимир Кулішов, голова Ради з якості, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.

Володимир Сергійович привітав учасників зібрання та звернув увагу на зміни в складі Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Гаранти освітніх програм БІНПО Володимир Кулішов (ОПП «Педагогіка вищої школи»), Наталія Торба (ОПП «Психологія»), Олександр Сумець (ОПП «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент») окреслили основні аспекти забезпечення академічної доброчесності під час реалізації ОП у БІНПО. Володимир Кулішов зазначив, що питання академічної доброчесності знаходиться серед основних засад політики БІНПО у сфері освіти та принципів освітньої діяльності, як і академічна свобода, прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень, забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності. Наталія Торба підкреслила, що академічна доброчесність є фундаментом сталого розвитку освіти у БІНПО та моральним імперативом для її подальшого вдосконалення. Олександр Сумець акцентував увагу на тому, що академічна доброчесність є обов’язковим складником якості освітньої діяльності БІНПО під час реалізації освітніх програм та звернув увагу на відповідальність, яку може понести особа у разі порушення принципів академічної доброчесності.

Члени проєктних груп ОП «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент» Олена Юденкова, Наталія Торба, Лідія Горошкова презентували результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент» в умовах воєнного часу.

Результати громадського обговорення ОП «Психологія» та «Педагогіка вищої школи» для підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти представили гаранти – Наталія Торба та Володимир Кулішов. У своїй доповіді Володимир Сергійович зазначив, що залучення зовнішніх стейкголдерів на етапі розробки ОП допоможе більш ефективно сформувати програмні результати навчання, що реально відображатимуть потреби ринку праці. Чим ширше обговореною буде ОП, тим більше шансів уникнути можливих недоліків і зробити програму більш ефективною, привабливою для майбутніх здобувачів і роботодавців. Наталія Григорівна, висвітлюючи результати громадського обговорення ОП «Психологія», зосередила увагу на сильних і слабких сторонах ОП, окреслила перспективи подальшого її розвитку.

Гаранти освітніх програм БІНПО Володимир Кулішов (ОПП «Педагогіка вищої школи»), Наталія Торба (ОПП «Психологія»), Олександр Сумець (ОПП «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент») висвітлили актуальність та важливість залучення роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу. Гаранти програм зазначили, що підготовка майбутніх фахівців є сьогодні процесом формування спеціаліста нового типу, який здатен швидко та адекватно реагувати на різноманітні змінювані процеси, що постійно відбуваються в нашому суспільстві, компетентно вирішувати проблеми, що виникають під час його трудової діяльності. Таким чином, підготовка сучасних фахівців не можлива без залучення роботодавців, професіоналів-практиків, експертів в галузі до організації та реалізації освітнього процесу.

Оксана Петрушак, секретарка Ради з якості представила звіт роботи Ради у 2022 році. Оксана Михайлівна відмітила важливість та затребуваність питань, що розглядалися на засіданнях Ради з якості упродовж звітного періоду, звернула увагу на рекомендаційний характер рішень Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО.

Щиро дякуємо членам Ради з якості, ключових стейкголдерам, представникам Колегії студентського самоврядування за плідну роботу та співпрацю у 2022 році.

Бажаємо продуктивної діяльності Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти у 2023 році.