НА ЗБОРАХ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ БІНПО ЗАТВЕРДЖЕНО ЗВІТ ДИРЕКТОРА ВІКТОРІЇ СИДОРЕНКО ЗА 2022 РІК

27.12. 2022

   26 грудня 2022 року відбулися збори трудового колективу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

Із звітом про освітню, наукову, методичну та організаційну діяльність колективу в цей непростий для України рік виступила Сидоренко Вікторія, директорка БІНПО. Повний текст щорічного звіту директора розміщено на офіційному вебсайті Інституту (https://binpo.com.ua/).

Вікторія Вікторівна детально проаналізувала діяльність колективу за всіма видами діяльності, конкретизувала цільові показники кафедр і структурних підрозділів.

Директорка зазначила, що у 2022 році Інститут гідно долав всі освітні виклики, розвивався. Колектив йшов вперед, має численні здобутки щодо забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях, творив, навчав і продуктивно діяв.

Вікторія Вікторівна окреслила стратегічні напрями роботи БІНПО у 2022 році, що ґрунтуються на сучасному законодавчому та нормативному забезпеченні, науково обґрунтованих критеріях оцінювання якості освітнього процесу, державних стандартах вищої і професійної освіти, результатах перманентного внутрішнього та зовнішнього моніторингу.

У 2022 році активізовано роботу щодо здійснення всебічного, системного та послідовного науково-методичного супроводу реформування та розвитку національної системи вищої та професійної освіти, забезпечення її якості. Розроблена дієва інтегративна багаторівнева педагогічна система наукового і методичного супроводу забезпечення якості освіти, яка гарантує досягнення стратегічної мети реалізації Стратегії розвитку Інституту на 2020-2025 рр., зосередженої на підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають ключові і фахові компетентності, уміють вирішувати комплексні задачі, створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють цінності вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг визначено як освітній тренд діяльності БІНПО. У 2022 році у БІНПО функціонувала Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, до складу якої увійшли 11 науково-педагогічних працівників БІНПО, 4 ключових стейкголдери, представники студентського самоврядування. Діяв уповноважений із захисту прав здобувачів освіти – освітній омбудсмен, функціонула поштова та електронна «Скриньки довіри».

Процес навчання замовників освітніх послуг максимально компетенізовано, переглянуто традиційний арсенал засобів, принципів, технологій, при цьому надається перевага суб’єктній активності й творчості педагогічного працівника. В умовах воєнного стану здійснено перехід на нову освітню модель, заміну традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-мережевий, цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності Інституту за 5 напрямами. Створена єдина освітньо-цифрова екосистема, що поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища, передбачає використання цифрових, андрагогічних та інтерактивних технологій у віртуальному просторі, трансформацію від лінійної до мережевої (кластерної) моделі розвитку ключових, предметних і міжпредметних компетентностей.

Розроблена власна модель реалізації змішаного навчання – Self-blend модель, реалізується модель «перевернутого навчання» або перевернутого класу, колаборативного навчання, інтегрованого навчання,  сторітелінгу.

У період воєнного стану на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за різними формами і моделями навчання пройшли курси підвищення кваліфікації 3226 педагоги,
 із них – за державним замовленням 2000 осіб із
17 областей України та м. Київ. Створено 125 вебресурсів для підвищення кваліфікації фахівців.

Упродовж 2020-2022 років за програмою «Персонал, який залучається до навчання на виробництві» пройшли підвищення кваліфікації 40 підприємств, організацій (усього 860 осіб), зокрема 3 підприємства через систему тендерного відбору (2021-2022 рр.), зокрема КП «Швидкісний трамвай» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), ПрАТ «Суха Балка» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ДНІПРОГАЗ».

У 2022 р. переможцями Міжнародного і Всеукраїнського конкурсу студентських наукових і дипломних робіт стали два магістри спеціальності 073 «Менеджмент» напряму 07 «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент».

Упродовж 2022 року колективом БІНПО організовано і проведено 93 масових науково-практичні заходи. Підготовлено 312 публікацій.

Позитивними стали результати акредитації 2 освітніх програм: ОПП «Психологія», ОПП « Педагогіка вищої школи».

Пріоритетним напрямом діяльності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти було встановлення та розвиток міжнародних наукових зв’язків із закладами освіти та інституціями держав ближнього та далекого зарубіжжя. 100% науково-педагогічних і педагогічних працівників пройшли міжнародне стажування.

Колектив здобув золоту медаль на ХІV-ій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» в номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в умовах цифрової трансформації освіти» (колективна монографію «IMPROVING MODERN MODELS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF VOCATIONAL EDU CATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE: collective monograph / according to the scientific edition of Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Victoriіa Sydorenko. Poland: Bilostok. 2021. 236 p.» ).

Під час звіту проаналізовано інформаційно-ресурсне, організаційно-методичне та наукове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у період воєнного стану. Простежено участь БІНПО у проведенні заходів Програми спільної діяльності Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук України.

На зборах трудового колективу затверджено звіт директора Вікторії Сидоренко. Було визначено перспективні напрями роботи на 2023 рік.