У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗВІТ КАФЕДР ПРО ОСВІТНЮ, НАУКОВУ, МЕТОДИЧНУ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2022 РІК

07.12. 2022

  05 грудня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України відбувся звіт кафедр про виконану освітню, методичну, наукову та організаційну діяльність за 2022 р.

Звіт кафедр і науково-педагогічних працівників відбувся за запрошенням Вікторії Сидоренко, директорки БІНПО, докторки педагогічних наук, професорки.

Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент, презентував результати SWOT-аналізу діяльності кафедри, зазначивши при цьому, що працівники кафедри зроблять усе можливе у 2023 році задля того, аби виявлені слабкі сторони перетворити на сильні сторони та можливості для реалізації. Зосереджено увагу на аналізі кадрового потенціалу кафедри, 100 % виконанні навчального плану, проаналізовано науково-методичний супровід безперервного професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти, визначено, що мінімальний обсяг Міжнародного стажування на кожного члена кафедри складає не менше 90 годин. Основні наукові результати НПП кафедри за 2022рік були оприлюднені в 71 публікації. Зокрема із них – 11 наукових статей, в тому числі 5 із них у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Web of science core collection – 1, Scopus – 4), 6 – у наукових фахових виданнях, 60 – матеріали конференцій тощо.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував звіт кафедри за 2022 рік, основні досягнення науково-педагогічних працівників у навчальній, методичній, науковій та організаційній роботі. Володимир Сергійович представив пріоритетні завдання кафедри на 2023 рік:

1) на рівні підготовки фахівців – розроблення навчально-методичного забезпечення основних та вибіркових освітніх компонентів за 4 освітньо-професійними програмами, удосконалення змісту практичної підготовки здобувачів вищої освіти, підготовка магістрів до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, популяризація Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції серед здобувачів освіти БІНПО та вітчизняних ЗВО;

2) на рівні підвищення кваліфікації – оновлення змістових модулів та тематики курсів підвищення кваліфікації відповідно до запитів замовників освітніх послуг, розширення переліку короткострокових тематичних курсів підвищення кваліфікації, розроблення електронних навчальних курсів для забезпечення освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації у дистанційному форматі;

3) на рівні науково-дослідницької діяльності – виконання планового наукового дослідження згідно із технічним завданням, публікації у наукометричних, фахових зарубіжних та вітчизняних наукових виданнях, системне висвітлення результатів наукової діяльності через проведення низки масових науково-практичних заходів різних рівнів;

4) на рівні міжнародного співробітництва – розширення перспектив міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки, участь у міжнародних стажуваннях та спільних науково-практичних заходах із зарубіжними партнерами БІНПО;

5) створення позитивного іміджу кафедри на теренах вітчизняного освітнього простору та популяризація діяльності кафедри в інформаційному віртуальному середовищі – залучення співробітників кафедри до іміджевої роботи у соціальних мережах, у тому числі з метою популяризації та просування сторінки кафедри у мережі Facebook.

Оксана Маслова, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, прозвітувала про виконання навчального навантаження, виконання наукової і методичної роботи. Кафедра провела впродовж року регіональний науково-практичний семінар:  «Упровадження сучасних педагогічних технологій в умовах цифровізації економіки та суспільства: регіональний вимір», Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до охорони праці в закладах професійної освіти». За результатами науково-методичної діяльності викладачів кафедри було розроблено 5 електронних навчальних курсів, видано два методичні посібники для підготовки студенів для  практичних та самостійних робіт. Обговорено план роботи кафедри на 2023 рік.

На засіданні кафедр також було заслухано та затверджено звіти науково-педагогічних працівників, проаналізовано здобутки та недоліки в роботі за поточний рік, затверджено рейтинги науково-педагогічних працівників та загальний рейтинг кафедр за 2022 рік.