У БІНПО ВІДБУЛАСЯ НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИДІВ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ»

19.11. 2022

  18 листопада 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася настановча конференція: «Організація і проведення видів практик здобувачів освітнього рівня «магістр» у період воєнного стану».

Практична підготовка здобувачів у закладі вищої освіти є обов’язковий складник їхньої професійної підготовки, необхідний для підготовки конкурентоздатного на ринку праці сучасного фахівця, який володіє широким спектром умінь, навичок, інтересів, професійного досвіду, здатний працювати у багатомовних і мультикультурних середовищах, на перетині різних наук, сфер та галузей, виконує професійну діяльність на новому рівні. Практична підготовка здобувачів вищої освіти проводиться з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації з особливостями майбутньої професійної діяльності магістрів, відпрацювання умінь і навичок майбутньої професії, а також збір матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи магістра. Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає системність, комплексність, послідовність її проведення на засадах компетентнісного, діяльнісного, акмеологічного та студентоцентрованого підходів, розкриття і розвиток творчого, мотиваційного, лідерського потенціалу особистості, формування soft skills.

Під час настановчої конференції «Організація і проведення видів практик здобувачів освітнього  рівня «магістр» у період воєнного стану»  визначено основну мету і завдання, підходи до організації видів практик в умовах дистанційного навчання та в період воєнного стану за освітньо-професійними програмами: «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент». Конкретизовано бази практик за кожною освітньою програмою.

З вітальним словом до студентів звернулася Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, яка акцентувала увагу на важливості і необхідності практичної підготовки магістрів для ефективної майбутньої професійної діяльності, ознайомила з основними нормативними документами БІНПО щодо організації і проведення різних видів практик в умовах дистанційного навчання та воєнного стану («Положення про навчання, практику і стажування здобувачів вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти», «Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи», «Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 053 «Психологія», «Щоденник практики», «Положення про організацію і проведення видів практик здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», «Положення про порядок організації і проведення видів практик здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання та в період воєнного стану у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», Програми практик).

Євгеній Івашев, заступник директора БІНПО, кандидат юридичних наук, провів цільовий інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності для магістрів під час проходження практики.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант ОПП «Педагогіка вищої школи», ознайомив здобувачів освіти з особливостями проходження науково-педагогічної практики за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, вимогами щодо оформлення звітної документації.

Наталія Торба, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка, гарант ОПП «Психологія», обгрунтувала основні вимоги щодо проходження переддипломної практики та оформлення звітної документації для здобувачів освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Ольга Фархшатова, вчена секретарка БІНПО, кандидатка економічних наук, членкиня ОПП «Адміністративний менеджмент» та «Управління навчальним закладом», розкрила особливості проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 073 Менеджмент, наголосила на ключових аспектах підготовки звіту з переддипломної практики.

Навчально-методичне забезпечення щодо проходження практики та оформлення звітної документації розміщено на офіційному сайті БІНПО за посиланням https://binpo.com.ua/здобувачам-2/

Бажаємо магістрам успіхів і вдалої практичної підготовки для набуття нових фахових компетентностей.