НАУКОВА БІБЛІОТЕКА БІНПО ПІДГОТУВАЛА ВІРТУАЛЬНУ
КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ ДО ДНІВ НАУКИ В УКРАЇНІ

18.05. 2022

До Днів науки в України наукова бібліотека Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України підготувала
Віртуальну книжкову полицю.
«Дні науки» – проєкт популяризації науки, організований молодими
вченими Національної академії наук України та ГО Наукова Унія. Головною
його метою є формування в суспільстві позитивного ставлення до науки,
усвідомлення її значущості для розвитку нашої держави.
На Віртуальні книжковій полиці «Дні науки у БІНПО» представлено
цифрові програмно-методичні комплекси, монографії, навчальні посібники
команди БІНПО, які було розроблено впродовж 2020-2021 років для науково-
педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів вищої,
професійної та фахової передвищої освіти, замовників освітніх послуг,
роботодавців і ключових стейкголдерів, а також усіх, хто цікавиться
питаннями модернізації вітчизняної системи освіти. Уміщені на книжковій
полиці праці є переможцями численних конкурсів, спеціалізованих
міжнародних освітянських виставок.
На Віртуальні полиці Ви знайдете особливо знакову для Інституту
працю, що є результатом п’ятирічного наукового пошуку науково-
педагогічних працівників, роботодавців і ключових стейкголдерів –
колективну англомовну монографію «Improving modern models of
professional development of teachers of vocational education in the context of
the development of professional competence» («Удосконалення сучасних
моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в
контексті розвитку професійної компетентності»). У монографії
теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність
інноваційних моделей розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної
та цифрової компетентності в системі підвищення кваліфікації як
обов’язкових складників фахової компетентності педагогічних працівників.
Результати наукової розвідки спрямовано на модернізацію, компетенізацію
та акмеологізацію підготовки педагогів професійної освіти, підвищення
якості освіти та маркетинг освітніх послуг. Дослідження виконано в межах
науково-дослідної роботи «Удосконалення сучасних моделей підвищення
кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та
розвитку професійної компетентності» (0117U002381, 2017–2021 рр.).
Монографію підготовлено в друкованому вигляді та на електронному носії
(CD). Матеріали можуть бути опановані в off-line і on-line режимах та
всебічно сприятимуть безперервному професійному саморозвитку і
самореалізації фахівців у системі формальної, неформальної та інформальної
освіти.
У колективній монографії «Удосконалення сучасних моделей
підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого

розвитку» («Improvement of modern advanced training models for CTE
teachers in the context of sustainable development» / за науковою редакцією
доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Poland: Bilostok. 2021. 160 с.)
розроблено, теоретично обґрунтувано та експериментально перевірено нові
компетентнісно орієнтовані моделі підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладів професійної освіти впродовж життя з урахуванням
соціокультурних та освітніх трансформацій. Дослідження виконано в межах
науково-дослідної роботи БІНПО «Удосконалення сучасних моделей
підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого
розвитку» (0121U108611, 2021р.). Сферою впровадження результатів
наукового дослідження стали 28 закладів професійної освіти, навчально-
методичні центри професійної освіти із 6 областей України, зокрема
Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Київської, Одеської,
Черкаської, Херсонської.
Запрошуємо усіх, хто цікавиться питаннями розбудови вітчизняної
освіти та науки, ознайомитися із сучасними розробками БІНПО у
Віртуальній книжковій полиці за посиланням: http://surl.li/bztpw.
Ми працюємо разом заради майбутнього нашої України!