ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

02.05. 2022

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ ДРУЗІ!

МОЛОДІ НАУКОВЦІ, АСПІРАНТИ, ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ!

ДО ДНІВ НАУКИ В УКРАЇНІ
Запрошуємо Вас взяти участь у

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ

КОНФЕРЕНЦІЇ

«СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ»,
Дата проведення:19 травня 2022 року об 11:00.
Місце проведення: Білоцерківський інститут неперервної професійної
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії
педагогічних наук України.
Мета конференції: обґрунтування соціальних та освітніх домінант
підготовки сучасного компетентного фахівця в закладі вищої освіти, обговорення
актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді в період війни,
координація науково-дослідної роботи.
Формат заходу: Усеукраїнська науково-практична конференція для
молодих науковців, аспірантів, здобувачів освіти

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Теоретичні і практичні засади підготовки сучасного компетентного
  фахівця: вітчизняний і зарубіжний досвід.
 2. Особливості підготовки конкурентоспроможного випускника ЗВО в
  період війни.
 3. Становлення особистості сучасного компетентного фахівця: виховний
  аспект.
 4. Проєктування і розвиток професійної та особистісної успішності
  майбутнього фахівця.
 5. Психологічний супровід підготовки компетентного фахівців в умовах
  суспільних трансформацій.
  6. Розвиток кадрового потенціалу системи вищої освіти.
 6. Розвиток компетентності молодих фахівців щодо прийняття ефективних
  управлінських рішень.
  Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська.
  Для реєстрації та участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній
  конференції просимо до 15 травня 2022 року:
   пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/s1GfGXoxkNV1TyPg8
   надіслати текст доповіді, презентаційні матеріали (за умови виступу на
  пленарному чи секційному засіданнях);
   надіслати тези для розміщення в Е-збірнику матеріалів конференції.
  Робота конференції передбачає проведення пленарного та секційних
  засідань в режимі онлайн.
  Загальний доступ до трансляції буде відкрито на ютуб-каналі БІНПО за
  посиланням:  https://youtu.be/HMvELu_5OEQ.
  Учасникам конференції посилання для підключення та інструкцію буде
  надіслано 18 травня 2022 року.
  Тези доповідей учасників будуть розміщені в Е-збірнику матеріалів
  Усеукраїнської студентської науково-практичної конференції.
  Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на
  розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет.
  Матеріали розміщуються в авторській редакції.
  Учасники конференції, які взяли участь у конференції з доповідями або
  надіслали матеріали до Е-збірника, отримають сертифікат учасника та
  електронний збірник матеріалів Усеукраїнської студентської науково-практичної
  конференції.
  Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати до
  15.05.2022 на електронну адресу: kafpppo@ukr.net з приміткою: «До участі у
  Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції»

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

 мова – українська, англійська, польська;
 обсяг тез може бути в межах 3-5 стор. машинописного тексту;
 текст має бути оформлений у форматі Microsoft Word 98-2003 (*.doc);
 параметри сторінки: усі поля 2 см.; розмір сторінки – А4, шрифт Times New Roman,
кегль 14, стиль «нормальний» («звичайний»), міжрядковий інтервал – 1,5 см.,
абзацний відступ – 1 см. Текст друкується без переносів;
 у верхньому лівому куті вказується УДК;
 на першому рядку в правому куті друкуються напівжирними літерами прізвище,
ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто;
 на наступному рядку – назва тез доповіді (відцентрована, великими
напівжирними літерами);
 через один рядок – основний тезовий виклад;
 таблиці в тексті мають бути виконані у Word;
 ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок
повинен мати підпис, таблиця – заголовок (оформлені курсивом);
 ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію;
 вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між
рядками 1,5, відступи не допускаються;
 посилання в тексті публікації на використані джерела оформлюються в квадратних
дужках, де першою цифрою позначають номер літературного джерела в списку
використаних джерел, а другою – сторінку, з якої запозичено цитату, наприклад [15,
457],
 примітки (виноски) робляться автоматично;
 список літератури подається в алфавітному порядку (абетковий список
розташування літератури) із дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ
7.1:2006);
 назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту
(напівжирним шрифтом посередині рядка);
 розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до
і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).
 після основного тексту подаються відомості про автора/авторів.
Тези повинні мати чітко регламентовану змістово-композиційну
структуру, в якій виокремлюють такі складники:

 актуальність проблеми дослідження;
 стан розроблення проблеми в науці і практиці;
 основна ідея, положення, висновки дослідження;
 основні результати та їх практичне значення.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ПІДГОТОВКУ:

 • програми Всеукраїнської науково-практичної конференції;
  – Е-збірника матеріалів конференції (у форматі PDF). Подані матеріали
  будуть опубліковані впродовж місяця після проведення конференції;
  – сертифіката учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції із
  вказівкою ЕКТС-кредитів.

Приклад оформлення
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ

ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

ПЕТРЕНКО Микола Вікторович,
аспірант кафедри педагогіки, психології та
менеджменту Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» НАПН України

ТЕКСТ ДОПОВІДІ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Устинова Н.В. Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної
  педагогічної освіти : дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.В. Устинова; [Центральний ін-т
  післядипломної пед. освіти НАПН України]. Київ, 2022. 232 с.
 2. Boyatzis R. Competencies in the 21 st century / Richard E. Boyatzis. Journal of Management
  Development. 2012. Vol. 27. № 1. P. 5-12.
  Контактні особи організаційного комітету:
  Рудич Оксана Олександрівна – доцентка кафедри педагогіки, психології та
  менеджменту, к.е.н., е-mail: oorudych@ukr.net; тел.: 097-998-65-50
  Лукіянчук Алла Миколаївна – доцентка кафедри педагогіки, психології та
  менеджменту, к. психол. н., е-mail: luallan@ukr.net; тел.: 095-325-29-39

Фінансова основа проведення заходу: безкоштовно