У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 ПСИХОЛОГІЯ

21.04. 2022

18 квітня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся захист курсових робіт студентів
І-го курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 053 Психологія із
дисципліни «Методика викладання психології у вищій школі».
Метою курсової роботи із дисципліни «Методика викладання психології у
вищій школі» є розвиток професійної компетентності майбутнього фахівця у
галузі психології, здатності здобувача другого рівня вищої освіти застосовувати
здобуті теоретичні знання з основ викладання психології в закладі вищої та
фахової передвищої освіти на практиці й самостійно осмислювати актуальні
проблеми сучасного освітнього середовища та чітко й логічно викладати свої
думки й судження; формулювати висновки, рекомендації, оформляти
результати.
До складу комісії із захисту курсових робіт увійшли:
Наталія ТОРБА, гарантка освітньої програми «Психологія», доцентка кафедри
педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидатка психологічних наук,
доцентка;
Микола МАКСИМОВ, професор кафедри педагогіки, психології та
менеджменту БІНПО, доктор психологічних наук, доцент;
Алла ЛУКІЯНЧУК, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту
БІНПО, кандидатка психологічних наук, доцентка.
Під час захисту здобувачі вищої освіти презентували власні дослідження
актуальних питань методики викладання психології у вищій школі.
Презентуючи результати виконання теоретичних завдань власних робіт
студенти продемонстрували вміння актуалізувати проблему, чітко окреслювати
її у межах дидактики. Не менш цікавими та корисними були й практичні
аспекти реалізації досліджуваних питань, адже кожний здобувач освіти творчо
підійшов до створення власної методичної розробки.
Члени комісії високо оцінили науково-дослідницькі здобутки наших
студентів, зазначили важливість і необхідність отриманих теоретичних знань і
практичних умінь та навичок для майбутньої професійної діяльності.
Бажаємо магістрантам успіхів у написанні майбутньої кваліфікаційної
роботи та реалізації професійних задумів!