У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

17.04. 2022

15 квітня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся захист курсових
робіт студентів І-го курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності 011
Освітні, педагогічні науки із дисципліни «Педагогіка вищої школи».
Метою курсової роботи із дисципліни «Педагогіка вищої школи» є
здатність здобувача другого рівня вищої освіти застосовувати здобуті
теоретичні знання з основ педагогіки вищої школи в закладі вищої та фахової
передвищої освіти на практиці й самостійно осмислювати актуальні
проблеми сучасного освітнього середовища; формувати початкові вміння
проводити педагогічний експеримент, чітко й логічно викладати свої думки й
судження; формулювати висновки, рекомендації, оформляти результати.
До складу комісії із захисту курсових робіт увійшли: Володимир
Кулішов, гарант ОП «Педагогіка вищої школи», доцент кафедри методики
професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат
педагогічних наук, доцент; Олександр Самойленко, завідувач кафедри
технологій навчання, охорони праці та дизайну, доктор педагогічних наук,
професор; Наталія Бабченко, старша викладачка кафедри педагогіки,
психології та менеджменту, доктор філософії.
Здобувачі освіти презентували власні дослідження актуальних питань
педагогіки вищої школи, присвячені формуванню інформаційно-цифрової
культури майбутнього викладача закладу вищої освіти, використанню
ігрових технологій в освітньому середовищі закладів вищої освіти, теорії і
практиці реалізації дистанційних технологій навчання у вищій школі,
сучасним формам і методам організації освітнього процесу в закладах вищої
освіти, національно-патріотичному та естетичному вихованню здобувачів
вищої освіти тощо.
Члени комісії об’єктивно оцінили науково-дослідницькі здобутки
студентів, зазначили важливість і необхідність отриманих теоретичних знань
і практичних умінь та навичок для майбутньої професійно-педагогічної
діяльності.
Бажаємо магістрантам успіхів у написанні майбутньої кваліфікаційної
роботи та реалізації професійних задумів!