НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО В ПЕРІОДВОЄННОГО СТАНУ: СТАРТ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

07.04. 2022

04 квітня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України розпочалася заліково-
екзаменаційна сесія у здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» за
спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073
Менеджмент (Управління навчальним закладом), 073 Менеджмент
(Адміністративний менеджмент).
Навчальні заняття в групах проводяться із використанням технологій
змішаного навчання на LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org) та
з використанням хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office
365Google Meet.
У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти
використання технологій змішаного навчання при підготовці фахівців
спричинено посиленням глобальних викликів, які виникли перед світовою
економікою на сьогодні, посиленням впливу ринку праці й освітніх трендів
на підготовку сучасного фахівця, і найбільше – розвитком технологій нового
покоління, необхідністю підвищення якості освіти та освітніх послуг і
конкурентоспроможності закладу в новому соціокультурному контексті.
Упровадження змішаного навчання у БІНПО включає перехід закладу
на нову освітню модель, заміну традиційно-класичного освітнього простору
на віртуально-мережевий, цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності
Інституту, забезпечення всіх учасників освітнього процесу рівних
можливостей доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на основі
цифрових технологій.
Реалізації моделі змішаного навчання ґрунтується на основі
взаємного доповнення технологій традиційного, електронного,
дистанційного і мобільного навчання і технічних засобів (комп’ютери,
мобільні Інтернет-пристрої, мобільні Інтернет-комунікатори, смартфони,
планшети, ноутбуки, ультрабуки, інтерактивна дошка тощо), становить мікс
онлайн-навчання з періодичним виходом на викладача для
консультацій, супервізії, мобільного навчання, коучингу.
Під час сесії із студентами працює потужний склад науково-
педагогічних працівників БІНПО, серед яких: академіки, доктори наук,
кандидати наук, ключові стейкголдери.
Наші студенти мають унікальну можливість набути не лише глибокі
теоретичні знання із навчальних дисциплін, а й сформувати практичні
навички завдяки досвіду профільної практичної діяльності професорсько-
викладацького складу.
Нашим здобувачам освіти бажаємо плідних і цікавих занять, наснаги і
творчого розвитку! Vivat Academia!