ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВЕРШЕНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ»
(0117U002381, 2017-2021)

Січ 20, 2022

19 січня 2021 року на Вченій раді ДЗВО «УМО» НАПН України заслуховувалось планове питання порядку денного «Про результати виконання завершеної НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (0117U002381, 2017-2021). НДР виконувалось на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Мета роботи – теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності інноваційних моделей розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної та цифрової компетентності як складників професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, експериментальна перевірка умов розвитку компетентностей педпрацівників ЗП(ПТ)О з урахуванням сучасних вимог до особистості педагога та освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Науковий пошук здійснювався впродовж 2017-2021 рр. і охоплював п’ять дослідницьких етапів.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в підготовку педагогічних працівників інноваційні моделі розвитку професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти; виявлено основні чинники та організаційно-педагогічні, методичні умови для розвитку психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників закладів професійної освіти; визначено складники психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників закладів професійної освіти; визначено рівні та критерії оцінки розвитку психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників закладів професійної освіти
У результаті наукового пошуку розроблено та апробовано на КПК моделі розвитку компетентностей педагога ПО:
1) Структурно-процесульну модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів П(ПТ)О в системі безперервної освіти.
2) Структурно-функціональну модель розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти.
3) Структурно-процесульну модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів П(ПТ)О у системі безперервної освіти
Дослідно-експериментальна робота проводилася комплексно на базі 28 НМЦ ПТО.
Розроблено понад 700 одиниць продукції.
За темою НДР підготовлено до друку міжнародну колективну монографію.
Основні положення і одержані результати, матеріали монографій, навчальних і навчально-методичних посібників можуть бути використані в процесі модернізації вітчизняної системи професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема в діяльності закладів післядипломної освіти усіх рівнів акредитації, при розробленні проєктів, навчальних планів, освітньо-професійних програм, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності педагогічних працівників, організації їх самостійної та індивідуальної роботи, а також стати підґрунтям для проведення теоретичних та експериментальних досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти.