ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВЕРШЕНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ»
(0117U002381, 2017-2021)

20.01. 2022

19 січня 2021 року на Вченій раді ДЗВО «УМО» НАПН України заслуховувалось планове питання порядку денного «Про результати виконання завершеної НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (0117U002381, 2017-2021). НДР виконувалось на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Мета роботи – теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності інноваційних моделей розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної та цифрової компетентності як складників професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, експериментальна перевірка умов розвитку компетентностей педпрацівників ЗП(ПТ)О з урахуванням сучасних вимог до особистості педагога та освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Науковий пошук здійснювався впродовж 2017-2021 рр. і охоплював п’ять дослідницьких етапів.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в підготовку педагогічних працівників інноваційні моделі розвитку професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти; виявлено основні чинники та організаційно-педагогічні, методичні умови для розвитку психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників закладів професійної освіти; визначено складники психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників закладів професійної освіти; визначено рівні та критерії оцінки розвитку психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової компетентностей педагогічних працівників закладів професійної освіти
У результаті наукового пошуку розроблено та апробовано на КПК моделі розвитку компетентностей педагога ПО:
1) Структурно-процесульну модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів П(ПТ)О в системі безперервної освіти.
2) Структурно-функціональну модель розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти.
3) Структурно-процесульну модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів П(ПТ)О у системі безперервної освіти
Дослідно-експериментальна робота проводилася комплексно на базі 28 НМЦ ПТО.
Розроблено понад 700 одиниць продукції.
За темою НДР підготовлено до друку міжнародну колективну монографію.
Основні положення і одержані результати, матеріали монографій, навчальних і навчально-методичних посібників можуть бути використані в процесі модернізації вітчизняної системи професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема в діяльності закладів післядипломної освіти усіх рівнів акредитації, при розробленні проєктів, навчальних планів, освітньо-професійних програм, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності педагогічних працівників, організації їх самостійної та індивідуальної роботи, а також стати підґрунтям для проведення теоретичних та експериментальних досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти.