ПЛАН РОБОТИ БІНПО НА 2022 РІК

13.01. 2022

Розпочався навчальний рік.
Уже третій рік поспіль Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, здійснюючи планування, прогнозуючи професійні кроки в найближчій та подальшій перспективах, використовує кластерний підхід як основну форму взаємодії і партнерства між усіма учасниками/структурантами освітнього кластеру.
План роботи БІНПО на 2022 рік також побудовано за кластерним підходом. Кожна кафедра і структурний підрозділ Інституту здійснила SWOT-аналіз, розробила власну місію, візію і цінності, окреслила нові грані міжнародного партнерства, визначила ризики для реалізації освітніх кластерів. Дуже зручно, щоб планувати, аналізувати та рефлексувати зроблене.
У 2022 році роботу Інституту спрямовано на реалізацію стратегічних напрямів діяльності закладу: Стратегічна ціль 1. Забезпечення якості освітньої діяльності для освіти впродовж життя, маркетинг освітніх послуг, що включає сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу і створення умов для освіти.
Стратегічна ціль 2. Цифрова трансформація інституту, подолання цифрового розриву у сфері вищої і професійної освіти, що передбачає перехід на нову освітню модель, заміну традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-мережевий, цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності Інституту, забезпечення всіх учасників освітнього процесу рівних можливостей доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Стратегічна ціль 3. Інтернаціоналізація освіти та покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва,.
Стратегічна ціль 4. Розвиток кадрового потенціалу БІНПО, що передбачає створення умов для кар’єрного й особистісного розвитку науково-педагогічних працівників для навчання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.
Напрямами освітніх кластерів кафедр і структурних підрозділів є:
• реалізація принципів безперервності, багаторівневості, технологічності;
• забезпечення інтеграції ресурсів і потенціалів структурантів, що входять в освітній кластер;
• упровадження нових технологій навчання дорослих упродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти;
• забезпечення максимальної ефективності та продуктивності функціонування всієї системи в цілому й окремих її складників зокрема.
Сподіваємось, що все заплановане, буде зреалізоване успішно.
Якщо зацікавили нашим підходом – раді будемо поділитися власним досвідом та ознайомитися із досвідом наших професійних партнерів.
Пріоритетами професійної діяльності у 2022 році є:
• синергія науки, бізнесу, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад як замовниками освітніх і науково-технічних послуг, ринку праці, роботодавців;
• компетентнісно орієнтований зміст і професійна мобільність як конкурентні переваги на ринку освітніх послуг;
• маркетинг знань і освітніх послуг;
• максималізація ступеня задоволення споживача освітніх послуг тощо.