НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО ПРОВЕЛИ МАЙСТЕР-КЛАС У РАМКАХ ПРОГРАМИ «EU4SKILLS КРАЩІ НАВИЧКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ» ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ П(ПТ)О

10.12. 2021

08 грудня 2021 року науково-педагогічні працівники БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України провели майстер-клас у рамках реалізації програми «EU4Skills кращі навички для сучасної України» для керівників закладів П(ПТ)О, що реалізується Фінським консорціумом за підтримки МОН України.
Щосереди у рамках програми «EU4Skills кращі навички для сучасної України» учасники беруть участь в онлайн-майстерні «Інновації та підприємництво в П(ПТ)О». Особливістю кожної такої зустрічі є презентація проблеми, найкращої практики чи дослідження.
Майстер-клас «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації на засадах компетентнісного підходу» для учасників програми провели Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, та Алла Лукіянчук, вчений секретар БІНПО, кандидатка психологічних наук, доцентка.
У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України вперше розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в систему підготовки педагогів компетентнісно орієнтовані моделі підготовки компетентного, інноваційного, умотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної освіти в умовах сталого розвитку.
Реалізацію компетентнісно орієнтованих моделей професійного розвитку педагогів спрямовано на перетворення індивідуально-особистісних, діяльнісних та соціокультурних перетворень в структурі особистості й професіонала в їх цілісності та взаємозумовленості, на розвиток профілів базових компетентностей, зокрема ключових, інтегрованих, загальнопрофесійних і професійних. Дослідження виконано в межах НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» (0121U108611, 2021 р.).
Учасникам майстер-класу були презентовані такі інноваційні компетентнісно орієнтовані моделі професійного саморозвитку й самовдосконалення педагога в умовах сталої освіти – Школа педагогічного коучингу та Школа лідерів професійної освіти.
Мета компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації полягає в наданні адресної допомоги як окремому педагогу, так і педагогічному колективу, пропагуванні кращих освітніх практик із метою вирішення існуючих професійних проблем, стимулюванні та підтримці творчих потенційних можливостей сучасного фахівця, а також формуванні настанов на його безперервний саморозвиток та самореалізацію в професійній діяльності впродовж усього життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Було окреслено принципи організації освітнього процесі, інноваційні методи і технології навчання, результати та досягнення учасників-випускників Шкіл. Ознайомили учасників майстер-класу з розробленим цифровим науково-методичним забезпеченням.
Майстер-клас відбувся у форматі цікавого наукового дискурсу, обміну перспективними ідеями, пропозиціями щодо подальшої роботи із замовниками освітніх послуг та ключовими стейкголдерами.