ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

07.12. 2021

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Донбаський державний педагогічний університет 
мЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГіЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ бОГДАНА хМЕЛЬНИЦЬКОГО
філІЯ Ат «НЦПК «Өрлеу» Інститут пІДВИЩЕННЯ квалІфІкацІЇ педагогічНИХ рОБіТНИКІВ У ЖамбИлЬсЬкОЇ областІ (Казахстан)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України
запрошуємо Вас до участі у
VІІ-ІЙ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»,
яка відбудеться 16 грудня 2021 року об 11:00 годині

Мета проведення заходу: наукова комунікація щодо розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів закладів вищої, післядипломної, професійної та фахової передвищої освіти.

Орієнтовні напрями роботи Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції:

⦁ Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогів у системі неперервної професійної освіти: виклики, проблеми, перспективи.
⦁ Зарубіжний досвід підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти.
⦁ Технології створення інноваційного освітнього простору в системі неперервної освіти.
⦁ Мотивація професійної діяльності педагогів в умовах оновленої парадигми освіти.
⦁ Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.
⦁ Розвиток конфліктологічної компетентності педагогів у системі неперервної освіти.

  1. Психологічні засади розвитку інклюзивного освітнього середовища в сучасному євроінтеграційному просторі.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для реєстрації та участі в Міжнародній конференції просимо до 10 грудня 2021 року:
⦁ пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/aJAAS5jFWGPfAeip6
⦁ надіслати текст доповіді, презентаційні матеріали (за умови виступу на пленарному засіданні);
⦁ надіслати тези для розміщення в Е-збірнику матеріалів конференції.
Робота конференції передбачає проведення пленарного засідання в режимі онлайн. Загальний доступ до трансляції буде відкрито на Youtube-каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/QjdkaYNtW7U
Учасникам конференції посилання для підключення та інструкцію буде надіслано 15 грудня 2021 року.
Тези доповідей учасників будуть розміщені в Е-збірнику матеріалів Міжнародної конференції. Виданню буде присвоєно універсальний ідентифікаційний код ISBN.
Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.
Надіслані матеріали будуть розміщені на освітньому порталі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за посиланням: https://profosvita.org/course/index.php?categoryid=189

Учасники конференції, які взяли участь у конференції з доповідями або надіслали матеріали до Е-збірника, отримають сертифікат учасника та електронний збірник матеріалів Міжнародної конференції.
Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: conf_binpo@ukr.net

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:
Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники подають українською або англійською мовами на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт TimesNewRoman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.
Перший рядок: Назва доповіді, вирівнювання посередині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Один пропущений рядок.
Другий рядок: Без відступу, прізвище та ініціали автора, текст напівжирним курсивом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом. Один пропущений рядок.
Далі – текст доповіді із посиланнями на використані джерела. Один пропущений рядок.
Список джерел – подається в кінці тез та оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

Приклад оформлення
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Петренко М.М., к.е.н., доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ТЕКСТ ДОПОВІДІ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ)

Фінансова основа проведення заходу: безкоштовно.

Контактні особи організаційного та програмного комітетів:
доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, к.е.н. Рудич Оксана Олександрівна, е-mail : oorudych@ukr.net тел: +38 (097) 998-65-50
ст. викладачка кафедри педагогіки, психології та менеджменту Харагірло Віра Єгорівна, е-mail: viraharagirlo@gmail.com тел: +38 (095) 208-16-98