БІНПО ВІТАЄ З ОТРИМАННЯМ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВОРИ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ

31.03. 2021

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти вітає авторів і авторські колективи з отриманням авторських прав на літературні твори наукового характеру.

Авторське право на твори наукового характеру отримали:

  1. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Київ: Агроосвіта, 2020. 74 с.  (номер свідоцтва про реєстрацію авторського права 97244).

Програма підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти містить комплекс освітніх компонентів, зокрема змістових модулів, навчальних занять, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо, спрямованих на досягнення визначених результатів навчання (компетентностей), що дає право фахівцям на отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації відповідно до суспільних та освітніх викликів, роботодавців і ключових стейкґолдерів.

Програма ПК для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти є короткотерміновою (30 год., 1 ЄКТС-кредит), після усішного опанування програми набуваються або вдосконалюються компетентності.

Програму ПК успішно апробовано в групах слухачів КПК закладів фахової передвищої освіти на основі угод про співрацю між БІНПО і закладами фахової передвищої освіти.

  • Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси: електронний курс. Київ: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2020. 130 с. (НАГОРОДЖЕНО ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ: ХІ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2020» у номінації «Упровадження інформаційно – цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти») (номер свідоцтва про реєстрацію авторського права 97124).

В електронному курсі «Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси» професійний розвиток сучасного фахівця обґрунтовано як складний багаторівневий, пролонгований, поетапний процес, пов’язаний із розвитком важливих особистісно-професійних якостей, індивідуально-особистісними, діяльнісними та соціокультурними перетвореннями, вибором моделей професійної поведінки, розкриттям творчого потенціалу особистості, самовдосконаленням. Здійснено ґрунтовний аналіз ключових компетентностей для навчання впродовж життя у чинних нормативних документах. Професійний розвиток фахівців простежено із використанням циклу Шухарта – Демінга (PDCA, або колесо Демінга). Запропоновано Pestle-аналіз професійного розвитку фахівця з урахуванням політичних, економічних, соціологічних, технологічних, правових, екологічних чинників. Розроблено чек-лист для розвитку ключової компетентності педагога «Навчання впродовж життя» в умовах інформальної освіти.

Курс розроблено з урахуванням складників компетентнісного підходу — ЗУНМЦ (знання – уміння – навички – способи мислення – цінності). Матеріали Е-курсу можуть бути опановані в off-line і on-line режимах. Матеріали електронного курсу апробовано під час IV-го Міжнародного науково-практичного форуму «Інновації в науці» (Болгарія, м. Варна, 15.09-23.09.2019), що відбувся в межах міжнародного стажування (авторкою проведено тренінг «The Continuous Professional Development of Specialists in Formal, NonFormal and Informal Education: Key Competences and Resources»).  Чек-лист для розвитку ключової компетентності педагога «Навчання впродовж життя» в умовах інформальної освіти презентовано під час Усеукраїнського освітнього коворкінгу з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти» (м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 09 квітня 2019 р.).

Для педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта», організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також усіх, хто цікавиться питаннями безперервного професійного саморозвитку й самореалізації фахівців в умовах суспільних та освітніх трансформацій.

  • Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / наук. ред. проф. Т.М. Сорочан, В.В.Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2018. 320 с. (номер свідоцтва про реєстрацію авторського права 82423).

Задля вирішення актуальних питань професійного розвитку педагога Нової української школи відповідно до соціально-економічних та освітніх викликів, гнучкого поєднання і реалізації принципів соціального партнерства, що забезпечують академічну свободу та право педагогічних працівників на підготовку й підвищення кваліфікації в умовах формальної, неформальної, інформальної освіти розроблено збірник спецкурсів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У збірнику висвітлено переважно такі аспекти: проблеми концептуальних засад Нової української школи; Педагог у просторі освітніх можливостей; особливості професійної діяльності Педагога та підвищення його кваліфікації; культура управління Новою українською школою.

Для науковців, працівників закладів вищої освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ системи загальної середньої освіти, методичних служб усіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчизняної системи післядипломної педагогічної освіти.

Вітаємо авторів і авторські колективи та бажаємо подальшого наукового пошуку.