ПІДПИСАНО УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ МІЖ БІНПО ТА PAR UNIVERSITY COLLEGE (РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ), JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ)

13.10. 2020

Із 27.09.2020 по 02.10.2020 року в межах міжнародного науково-
педагогічного стажування підписано угоди про міжнародну співпрацю між
Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти та двома
університетами Республіки Хорватія: Рar University College і Juraj
Dobrila University of Pula.
Угоди про міжнародну співпрацю підписано з метою організації
професійного партнерства, зміцнення освітніх, наукових та інформаційних
зв’язків, підвищення ефективності та якості освітнього процесу.
Для реалізації основної мети Угоди сторони домовилися вирішувати такі
завдання:
– системне дослідження вітчизняних і світових проблем вищої,
післядипломної, професійної (професійно-технічної) та/або фахової
передвищої освіти, інших проблем і напрямів освітньої діяльності;
– реалізація програм академічної мобільності;
– забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців
відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців і
ключових стейкхолдерів, а також задоволення освітніх потреб особистості
споживача освітньої послуги;
– організація та проведення Інститутом підвищення кваліфікації,
що може здійснюватися в різних формах (інституційна (очна (денна,
вечірня), заочна, дистанційна тощо) та за різними видами (навчання за
програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах,
практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, стажування,
програми академічної мобільності). Форми підвищення кваліфікації
можуть поєднуватись;
– апробація наукових результатів із різними структурантами
системи ї освіти, поширення найкращих освітніх практик;
– сприяння саморозвитку та самоосвіті фахівців шляхом організації
мережевої взаємодії, обміну досвідом, навчання і співнавчання;
– розроблення та апробація варіативних освітніх моделей навчання
із урахуванням запитів і потреб замовників освітніх послуг у
структуруванні змісту, доборі технологій і врахування можливостей
існуючої інформаційно-мережевої взаємодії;
– науково-методичний, організаційний, інформаційно-
комунікаційний супровід професійного розвитку фахівців;
– надання консультативної, дорадницької, супервізорської
допомоги шляхом проведення внутрішньоорганізаційних, змішаних та
міжорганізаційних форм організації роботи (тренінгів, круглих столів,
семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відеомостів, відеоконференцій,
онлайн студій, вебквестів, інтернет-консультацій, коуч-сесій, інтернет-

лекцій, семінарів, тренінгів тощо);
– розповсюдження інформації та забезпечення відкритого доступу
до наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок,
здійснених шляхом використання засобів відкритої освіти, мережі
дистанційного зв’язку, маркетингу знань і освітніх послуг;
– захисту спільного використання інтелектуальної власності;
– інтеграції розгалужених освітніх практик до цілісної системи
безперервної освіти фахівців тощо.
Науково-педагогічні працівники БІНПО ознайомились із системою
вищої освіти у м. Рієка та м. Пула, дізнались про реалізацію інноваційних
підходів і принципів до навчання і виховання студентів, програми
академічної мобільності.
У Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти з’явились
ще два міжнародні наукових партнери. Сподіваємось на подальшу плідну
наукову співпрацю.