У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАТВЕРДЖЕНО ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

16.02. 2020

28 січня 2020 року на загальних Зборах трудового колективу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти було затверджено Декларацію про академічну доброчесність БІНПО, яка попередньо пройшла процедуру широкого обговорення на засіданнях кафедр і структурних підрозділів та була схвалена Вченою радою Інституту в грудні 2019 року.

Розробниками Положення про дотримання принципів академічної доброчесності та Декларації про академічну доброчесність виступили Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, та Олег Клокар, заступник директорки з науково-начальної роботи, доктор економічних наук, професор.

Для обговорення та затвердження були запропоновані

  • Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічних, педагогічних працівників БІНПО під час навчання, викладання, і провадження наукової діяльності із метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень;
  • Декларація про академічну доброчесність здобувача вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти для здійснення власної освітньої, наукової, творчої діяльності, дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури Інституту, найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки, керуючись загальнолюдськими нормами людяності й моралі, нормами законодавства України, етичними вимогами до професійної, освітньої та наукової діяльності;
  • Декларація про академічну доброчесність замовників освітніх послуг Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

Декларація про академічну доброчесність Інституту є частиною Кодексу корпоративної культури БІНПО.

Декларація академічної доброчесності уБілоцерківському інституті неперервної професійної освіти» визначає й утверджує пріоритетні принципи і цінності внутрішнього забезпечення якості вищої і післядипломної освіти, дотримання яких представниками академічної спільноти Інституту є необхідною умовою створення сприятливого освітнього середовища, обміну знаннями та їх примноження, упровадження інновацій, інтелектуального розвитку в освітній, науковій, методичній, інноваційних сферах діяльності Інституту, міжособистісному спілкуванні; інструменталізацію академічної доброчесності як позитивної, необхідної академічному середовищу цінності, переведення її в набір повсякденних професійних дій і сталих освітніх практик.

Мета Декларації полягає у визначенні та утвердженні основних пріоритетних принципів і цінностей внутрішнього забезпечення якості вищої і післядипломної освіти, дотримання яких представниками академічної спільноти Інституту є необхідною умовою створення сприятливого освітнього середовища, обміну знаннями та їх примноження, упровадження інновацій, інтелектуального розвитку здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, замовників освітніх послуг і науково-педагогічних, педагогічних працівників тощо.

Завдання Декларації про академічну доброчесність:

  • підтримка особливих взаємовідносин на засадах людино(студенто-, викладацько-)центризму, відкритості, чесності, порядності, взаємної довіри, справедливості, рівної відповідальності, взаємоповаги, толерантності та ін.;
  • запобігання будь-яких проявів недоброчесної поведінки, дискримінації та порушення академічної доброчесності;
  • утвердження чесності й етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності Інституту;
  • формування високої академічної культури, носіями якої повинні бути науково-педагогічні, педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, замовники освітніх послуг;
  • запобігання порушенням академічної доброчесності тощо.

При укладанні тексту Декларації був урахований досвід провідних зарубіжних університетів у сфері академічної етики та доброчесної поведінки.

Підписання науково-педагогічними, педагогічними працівниками Декларації про академічну доброчесність є наступним важливим кроком для утвердження високих етичних норм і доброчесності в академічній спільноті Інституту.