Пн. Лип 4th, 2022

Цифрова бібліотека БІНПО

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОП “ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОП “ПСИХОЛОГІЯ”

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК МАТЕРІАЛІВ ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ  «Improving modern models of professional development of teachers of vocational education in the context of the development of professional competence» («Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті розвитку професійної компетентності»)

“УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

Єрмоленко_А.Б. “ШКОЛА ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. Improvement of modern advanced training models for CTE teachers in the context of sustainable development / Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку“: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ: В. Сидоренко, Л. Горошкова, А. Єрмоленко, В. Харагірло, В. Грядуща, А. Денисова / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Poland: Bilostok. 2021. С. 96-111

ВІДКРИТА ПУБЛІЧНА ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ: «ПРИРОДА АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ»

Ihor Hroznyi «ARTIFICIAL INTELLIGENCE», Lublin 2021

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»«УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ  «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

Цифровий  програмно-методичний  комплекс «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі безперервної професійної освіти»

«ШКОЛА ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»: ЦИФРОВИЙ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС: В. Сидоренко, А. Єрмоленко, Л. Горошкова / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 114 с

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК “ДИДАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: практико-зорієнтований аспект” Шевчук С.С., Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2021. 212с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ» Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 68 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ЗП(ПТ)О НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ» Шевчук С.С. Біла Церква:  БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2021. 73 с.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК / Івашев Є.В., Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова А.В., Лукіянчук А.М., Удовик С.І. Біла Церква: БІНПО, 2021. 258с.

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ЗБІРНИК СПЕЦКУРСІВ / Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова А.В., Сташенко С.В. Біла Церква: БІНПО, 2021. 164 с.

РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ: ЗБІРНИК РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ СПЕЦКУРСІВ / наук. ред., упорядкування А.Б. Єрмоленко, В.С. Кулішов, І.В. Кучерак. Біла Церква: БІНПО, 2021. 300 с.

СПЕЦКУРС «РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» Єрмоленко А.Б.

«РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»: ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Біла Церква, 2021. 48 с.

ЗБІРНИК ТЕЗ «ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗП(ПТ)О» (матеріали Регіонального науково-практичного семінару від 6 жовтня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ “УПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ” (матеріали регіонального науково-практичного семінару від 23 вересня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ «ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (матеріали Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією, м. Біла Церква, 20 травня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ “СУЧАСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ” (в рамках ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції від 27 квітня 2021 року)

ЗБІРНИК ТЕЗ «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства» (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції від 11 листопада 2020 року) 

Статті

 1. Сидоренко В.В. “Щоденник міжнародного стажування науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на базі Пульського університету імені Юрая Добріле  (ХОРВАТІЯ). DIARY OF INTERNATIONAL INTERNSHIP OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL EMPLOYEES OF BILA TSERKVA INSTITUTE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION ON THE BASE JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (CROATIA)//Науковий вісник НАПН України, 2020, жовтень.
 2. Kulishov, V.S., Skyba, Y.A., Yermolenko, A.B., Shevchuk, S.S.& Shchypska, T.P. (2021). DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND METHODICAL COMPETENCE OF TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS. // Propsitos y Representaciones, Mar. 2021, Vol. 9, SPE(2), e994. URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/994
 3. S. Shevchuk, V.Kulishov, T. Shchypska. VECTORS OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL COMPETENCE OF THE MODERN TEACHER IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION OF UKRAINE// Vectors of Development of Educational and Methodological Competence of the Modern Teacher in the Conditions of Modernization of Vocational Education of Ukraine JILC, Journal of International Legal Communication, с. 63-74 (2021)
 4. V. I. Kovalchuk, S. V. Maslich, L. G. Movchan, V. V. Soroka, S. H. Lytvynova, O. H. Kuzminska, Digital transformation of vocational schools: problem analysis, CEUR Workshop Proceedings (2022) 107–123
 5. Єрмоленко А. Б. СУЧАСНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, // Вісник Глухівського національного педагогічного університету, 1(45), 2021, с. 205-213
 6. Кулішов В. С., Щипська Т. П. «РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПОЛІГРАФІЇ»// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.  випуск 80. Том 1, с.162–167, 2021
 7. Кулішов В. С. «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ»// Імідж сучасного педагога. 2021. № 4 (199). С. 36–40
 8. Кучерак І.В., Петрушак О.М. «ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ: ДОСВІД, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»// Вісник Глухівського національного Педагогічного університету імені О. Довженка.2021. Вип. 3(47). С. 121- 127
 9. Шевчук С.С. «МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ»// Професійна освіта, 34 (199), 2021, с. 41-46

Тези

 1. Кучерак І.В. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ// Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи : матер. ІІ заоч. Всеукр. наук.-практ. конф. Електронне видання / за ред. В. Ф. Русакова, І. М. Зарішняк. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 224 с. 222с., с.202-204
 2. Кучерак Ірина. Інклюзивна компетентність як важлива складова професійної майстерності учителя// Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. 317 с,  с. 156-158
 3. Кучерак Ірина. Цифрова трансформація викладача в умовах освітнього процесу // Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці» Проблематика конференції: Модель діджиталізації сучасного закладу фахової передвищої освіти. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції – Вінниця: ВСП «ВТЕФК КНТЕУ», ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2022. 264 с.  с.159-161
 4. Петрушак О.М. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ОСУЧАСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ// VІІ збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 2021, с. 108-110
 5. Масліч С.В. До питання формування та розвитку цифрової компетентності майстрів виробничого навчання закладу професійної (професійно-технічної) освіти// Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : збірник матеріалів ХV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 25 березня 2021 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2021. С. 189–191
 6. Масліч С.В. Науково-методичний супровід професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти: основні аспекти// Theoretical and practical aspects of modern scientific research: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Seoul, April 30, 2021. Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. & European Scientific Platform, 2021. С. 89-90
 7. Масліч С.В. Цифрова компетентність педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу// Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 109–112
 8. Масліч С.В. Методологія організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах карантину// Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 102–104
 9. V. V. Yahupov, S. V. Maslich, T. P. Shchypska. Use of Smart-complexes in training of future tourist industry specialists. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 1 (108). 2022. P. 265–282.
 10. Масліч С.В. Особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах сьогодення. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. С. 174–176.
 11. Масліч С.В. Організація освітнього процесу за дистанційною формою у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: огляд нормативно-правових документів. Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), May 27, 2022. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform. С. 11–12.

Дайжести

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №1

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №2

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №3

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №4

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №5

ДАЙЖЕСТ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ №6

Авторизація
*
*
Генерація паролю