Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ ДАК УКРАЇНИ

08.07. 2022

 1. Сидоренко В.В. “Щоденник міжнародного стажування науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на базі Пульського університету імені Юрая Добріле  (ХОРВАТІЯ). DIARY OF INTERNATIONAL INTERNSHIP OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL EMPLOYEES OF BILA TSERKVA INSTITUTE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION ON THE BASE JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (CROATIA)//Науковий вісник НАПН України, 2020, жовтень.
 2. Kulishov, V.S., Skyba, Y.A., Yermolenko, A.B., Shevchuk, S.S.& Shchypska, T.P. (2021). DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND METHODICAL COMPETENCE OF TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS. // Propsitos y Representaciones, Mar. 2021, Vol. 9, SPE(2), e994. URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/994
 3. S. Shevchuk, V.Kulishov, T. Shchypska. VECTORS OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL COMPETENCE OF THE MODERN TEACHER IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF VOCATIONAL EDUCATION OF UKRAINE// Vectors of Development of Educational and Methodological Competence of the Modern Teacher in the Conditions of Modernization of Vocational Education of Ukraine JILC, Journal of International Legal Communication, с. 63-74 (2021)
 4. V. I. Kovalchuk, S. V. Maslich, L. G. Movchan, V. V. Soroka, S. H. Lytvynova, O. H. Kuzminska, Digital transformation of vocational schools: problem analysis, CEUR Workshop Proceedings (2022) 107–123
 5. Єрмоленко А. Б. СУЧАСНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, // Вісник Глухівського національного педагогічного університету, 1(45), 2021, с. 205-213
 6. Кулішов В. С., Щипська Т. П. «РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПОЛІГРАФІЇ»// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.  випуск 80. Том 1, с.162–167, 2021
 7. Кулішов В. С. «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ»// Імідж сучасного педагога. 2021. № 4 (199). С. 36–40
 8. Кучерак І.В., Петрушак О.М. «ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ: ДОСВІД, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»// Вісник Глухівського національного Педагогічного університету імені О. Довженка.2021. Вип. 3(47). С. 121- 127
 9. Шевчук С.С. «МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ»// Професійна освіта, 34 (199), 2021, с. 41-46
 10. Гура В.В., Квятковська А.О., Мозгова С.В. «Хмарні сервіси: розширення можливостей для закладів освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». 2022. №1 (55). С.247-252. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/55_2022/part_1/40.pdf
 11. Пахомов І. В. «Ціннісні орієнтації засуджених рецидивістів». //Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Психологічні науки». Вінниця : Вид-во ДонНУ ім. Василя Стуса, 2023. Випуск 1(2). С. 112-119.
 12. Єрмоленко А.Б., Масліч С.В. Стратегічні домінанти розвитку закладу професійної освіти. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2023. № 101. URL: http://surl.li/jawla
 13. Петрушак О. М. Роль інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти для професійно-особистісного розвитку педагога. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. (категорія «Б»). 2023 4 (211). С. 62–69. http://isp.poippo.pl.ua/article/view/282572
 14. Юденкова О., Маслова О., Гончарова І. Гаджети як засіб інноваційного розвитку освітнього процесу в умовах становлення цифрової педагогіки. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імена Івана Франка. № 2 (59). С. 302-314 URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/59_2023/part_2/46.pdf
 15. Юденкова О., Громик Л., Кушнір Л. Домінантна роль академічної доброчесності в закладах вищої освіти України. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2023. № 86. С. 288-292. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2023/86/51.pdf
 16. Юденкова О., Височан Л., Капранов, Я. Формування дослідницької компетентності здобувачів закладів вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2023 №87. URL: http://surl.li/jawfx
 17. Васильєва О.О., Горошкова Л.А., Швидка С.П. Дисбаланс ринку праці України: сучасні тенденції та орієнтири подолання диспропорцій. Економічний вісник Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 2023. №57, C. 99-109. URL: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2023-57

 18. Головко Д. Ю. Цифрова трансформація у сфері освіти: виклики та можливості для підготовки кваліфікованих кадрів. Актуальні питання у сучасній науці (Серія “Педагогіка”). 2023. № 11(17). С. 831–842. URL: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)


     Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial