Вт. Тра 24th, 2022

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ

Провідна тема освітнього кластеру

«Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти» (складник загальноінститутської НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381).

Відповідальний виконавець: А.Б. Єрмоленко, к.політ.н., доцент.

Завдання освітнього кластеру

 • модернізація змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної освіти на засадах компетентнісного підходу;
 • створення освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу;
 • підвищення ефективності освітнього процесу та вдосконалення науково-методичного супроводу розвитку фахової компетентності фахівців шляхом розроблення та впровадження інноваційних методик, технологій, методів навчання;
 • оновлення змісту та підготовка робочих навчальних програм до змістових модулів кафедри;
 • розробка навчально-методичного забезпечення з проблем дидактики професійної освіти та впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність фахівців закладів професійної освіти;
 • підготовка науково-практичних заходів з питань професійної підготовки конкурентоздатних фахівців в умовах реформування професійної освіти;
 • удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної освіти із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників вироб-ництва і сфери послуг.
 • надання науково-методичної допомоги обласним навчально-методичним центрам та закладам професійної освіти України;
 • співпраця із вітчизняними та зарубіжними закладами освіти, кафедрами закладів вищої освіти з питань апробації та впровадження у професійну підготовку інноваційних технологій навчання.

Навчальна робота

Розроблено дві освітньо-професійної програми для категорій слухачів:

 • старші майстри ЗП(ПТ)О;
 • персонал, який залучається до професійного навчання на виробництві.

Підготовлено робочі навчальні програми для дев’ятнадцяти змістових модулів та сімнадцяти  спецкурсів.

Наукова інфраструктура

Для проведення формувального етапу експерименту науково-дослідної роботи залучено педагогічних працівників п’яти експериментальних груп:

 1. ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг».
 2. ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро;
 3. ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук  Полтавської обл.;
 4. ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну»;
 5. «Регіональний центр професійно-технічної освіти», м. Зіньків Полтавської обл.;
 6. ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

Експериментально-дослідне поле кластеру

Підпроблеми НДР «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти»:

 • науково-обґрунтований відбір змістового і процесуального компонентів процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розроблення інноваційних моделей підвищення кваліфікації, які базуються на взаємодії традиційних і сучасних форм післядипломної освіти та враховують специфіку фахової спеціалізації педагогів професійної школи;
 • упровадження інноваційних форм і засобів комунікації в міжкурсовий період;
 • створення оптимального освітнього середовища для реалізації компетентнісного підходу до задоволення професійних потреб педагогів, розвитку їх творчого потенціалу, мотивації до інноваційної діяльності, диференціації та індивідуалізації процесу навчання при підвищенні кваліфікації.

Ризики реалізації освітнього кластеру

Зовнішні ризики

Нормативно-правові:

 • несформованість законодавчо-нормативної бази ПО;
 • централізована та бюрократизована система управління у сфері професійної освіти;
 • недостатній обсяг фінансування професійної освіти;
 • відсутність системи професійних кваліфікацій та єдиного освітнього середовища професійної освіти;
 • недостатня співпраця закладів професійної освіти з роботодавцями та бізнес-партнерами;
 • недостатній моніторинг регіонального ринку праці щодо затребуваних спеціальностей, кваліфікації, компетентностей.

Операційно-технологічні:

 • конкуренція на ринку освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО;
 • втрата привабливості та престижності робітничих професій;
 • зниження соціального статусу педагогічних працівників закладів професійної освіти;
 • застаріла матеріально-технічна база закладів професійної освіти;
 • невідповідність змісту освіти і методики викладання вимогам сучасного ринку праці та потребам сучасного фахівця.

Внутрішні ризики

Нормативно-правові:

 • відсутність кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників ЗПО.

Навчально-методичні:

 • обмежені можливості науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації за галузевим спрямуванням;
 • не всі науково-педагогічні працівники мають досвід роботи в закладах ПО;
 • недостатній рівень упровадження інноваційних методик, технологій в освітній про-цес підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО;
 • недостатній рівень розвитку цифрової компетентності педагогів ЗПО.

Програмно-технічні:

 • обмеженість матеріально-технічного та програмного забезпечення для створення відкритого освітнього середовища кафедри за професійною спрямованістю ЗП(ПТ)О.

Організаційні:

 • низька соціально-економічна мотивація педагогічних працівників до професійного саморозвитку;
 • відсутність необхідного фінансування програм, проєктів тощо
Авторизація
*
*
Генерація паролю