ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ

Провідна тема освітнього кластеру:

«Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти» (складник загальноінститутської НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381).

Відповідальний виконавець: А.Б. Єрмоленко, к.політ.н., доцент.

Навчальна робота

Розроблено дві освітньо-професійної програми для категорій слухачів:

старші майстри ЗП(ПТ)О;

персонал, який залучається до професійного навчання на виробництві.

Підготовлено робочі навчальні програми для дев’ятнадцяти змістових модулів та восьми спецкурсів.

Наукова інфраструктура

Для проведення формувального етапу експерименту науково-дослідної роботи залучено педагогічних працівників п’яти експериментальних груп:

1. ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро;

2. ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук  Полтавської обл.;

3. ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну»;

4. «Регіональний центр професійно-технічної освіти», м. Зіньків Полтавської обл.; 5. ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

Експериментально-дослідне поле кластеру

Підпроблеми НДР «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти»:

 • науково-обґрунтований відбір змістового і процесуального компонентів процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • розроблення інноваційних моделей підвищення кваліфікації, які базуються на взаємодії традиційних і сучасних форм післядипломної освіти та враховують специфіку фахової спеціалізації педагогів професійної школи;
  • упровадження інноваційних форм і засобів комунікації в міжкурсовий період;
  • створення оптимального освітнього середовища для реалізації компетентнісного підходу до задоволення професійних потреб педагогів, розвитку їх творчого потенціалу, мотивації до інноваційної діяльності, диференціації та індивідуалізації процесу навчання при підвищенні кваліфікації.

Ризики реалізації освітнього кластеру

Зовнішні ризики

Нормативно-правові:

 • несформованість законодавчо-нормативної бази системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;

Операційно-технологічні:

 • конкуренція на ринку освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
  • низька мотивація слухачів КПК до професійного саморозвитку впродовж життя;
  • низький рівень проведення занять викладачами кафедри (за даними зовнішнього моніторингу).

Внутрішні ризики

Нормативно-правові:

 • відсутність кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Операційно-технологічні:

 • невідповідність змісту навчальних модулів сучасному стану професійної підготовки кваліфікованих робітників;
  • невідповідність корегування змісту електронних навчальних комплексів термінам оновлення змісту робочих навчальних програм;
  • низький рівень упровадження інноваційних технологій в освітній процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
  • невідповідність рівня випускних робіт нормативним вимогам.

Програмно-технічні:

 • відсутність матеріально-технічного та програмного забезпечення для створення відкритого освітнього середовища кафедри за професійною спрямованістю ЗП(ПТ)О.

Організаційні:

 • відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних видань
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю