Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ПІТЧ-ПРОЄКТ СЕЗОН 2

30.12. 2023

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України здійснюється практико-орієнтована підготовка майбутніх  викладачів для закладів вищої освіти на науковій основі за другим (магістерським) рівнем, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки.

Відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» однією з провідних навчальних дисциплін, спрямованих на володіння майбутніми викладачами технологією педагогічної взаємодії, є дисципліна «Основи професійного становлення викладача ЗВО». Модератор студентського проєкту – Олена Юденкова, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики  професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО.

Мета студентського пітч-проєкту: забезпечити майбутніх викладачів необхідними знаннями, навичками та компетенціями для успішної викладацької діяльності в закладі вищої освіти. Стимулювання особистого та професійного росту майбутнього викладача, формування позитивного іміджу та бренду викладача для активізації взаємодії зі студентами при виконанні посадових обов’язків.

Реалізація міні-проєкту «Я – викладач. Успішне становлення викладача. Успішна самопрезентація» сприяє поглибленню знань та вдосконаленню викладацьких навичок, що є ключовим елементом професійного зростання. Участь в проєкті сприяє вдосконаленню навичок ефективної комунікації, взаємодії зі студентами та колегами, що є невід’ємною частиною успішної викладацької діяльності. Міні-проєкт дозволяє студентові БІНПО, як майбутньому викладачеві, оволодіти інструментами формування позитивного іміджу серед студентів і колег. Реалізація міні-проєкту другий рік поспіль наголошує на його інноваційності та затребуваності, сприяє впровадженню новаторських методів навчання та оновленню підходів до викладання, що допомагає БІНПО залишатися конкурентоспроможним закладом вищої освіти.

Кінцевою метою проєкту передбачено створення й презентація  пiтча про своє становлення в професії. Виконані проєкти колективно обговорювалися  під час практичних занять. Усі студенти під час роботи над проєктом розкрили свої таланти, творчі нахили та любов до педагогічної діяльності

Оволодіння магістрантами змістом цього курсу забезпечує формування всіх складників  професійно-педагогічної компетентності майбутнього викладача ЗВО,  опанування студентами різними формами органiзацiї освітнього процесу на засадах контекстностi,  сприяє вихованню комплексу психологічних якостей – педагогічної рефлексії, педагогічної імпровізації, педагогічного цілепокладання тощо.

Під час опанування ОПП   акцент  здійснюється на системному підході до використання інтерактивних методів навчання та цільовою спрямованістю на майбутню професію.   Робоча програма навчальної дисципліни «Основи професійного становлення викладача ЗВО» складається з урахуванням вимог освітньої програми, індивідуальної  освітньої траєкторії та  розуміється   як послідовний   рух студента  до вершин  професійно-особистісного розвитку й саморозвитку в умовах інформаційно-освітнього   середовища   БІНПО.

Таким чином, пітч-сесія у БІНПО дозволила виявити нову плеяду талановитих, натхненних, активних професіоналів та адаптувати вже під їх рівень професійної компетентності та якості  змістове наповнення робочої навчальної програми.

 

 

 

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial