Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

Особливості тестів для вступу в магістратуру

22.04. 2024

У 2024 році підставою для вступу в магістратуру можуть бути результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Єдиний вступний іспит – це форма вступного випробування для вступу на всі спеціальності на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Цей тест містить два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника). Вступне випробування проводить Український центр оцінювання якості освіти.

Блок тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) охоплює 33 завдання.

Тест містить два компоненти: вербально-комунікативний (18 завдань) і логіко-аналітичний (15 завдань).

Тест містить завдання двох форм:

  • 10 завдань на заповнення пропусків у мікротекстах;
  • 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Усі завдання укладені відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності. 

На виконання блоку відведено 75 хвилин.

За виконання цього блоку можна буде отримати максимум 33 тестових бали. 

Блок з іноземної мови складається з двох частин: читання і використання мови – і охоплює 30 завдань:

  • 6 завдань на встановлення відповідності (треба дібрати заголовки до текстів / частин текстів з наведених варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);

  • 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

  • 19 завдань на заповнення пропусків у тексті (треба доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів).

За виконання цих завдань можна буде отримати максимум 30 тестових балів. 

Ці завдання укладені відповідно до Програми тесту з іноземних мов.

На виконання блоку відведено 45 хвилин.

Отримані учасником тестові бали за кожен окремий блок переводяться в бали за шкалою 100–200 балів.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

Єдине фахове вступне випробування передбачає оцінювання готовності вступника до опанування програми магістерського рівня. Це випробування також проводить Український центр оцінювання якості освіти.

ЄФВВ у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч мають скласти вступники у магістратуру, які планують навчатись на спеціальностях дев’яти галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Освіта / Педагогіка» (окрім «Фізичної культури та спорту»), «Інформаційні технології» та «Сфера обслуговування».

Відповідно до характеристик, кожен предметний тест єдиного фахового вступного випробування міститиме 140 завдань.

Виокремлення певних тематичних блоків буде притаманне лише тесту з «Права та міжнародного права». У ньому буде присутній розподіл тестових запитань по галузях права.

Усі інші предметні тести не матимуть виокремлення певних блоків.

На всі спеціальності, окрім «Обліку і фінансів», всі 140 тестових завдань будуть одного типу – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів.

Своєю чергою тест «Облік та фінанси» міститиме 126 завдань із вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Неструктуровані завдання з короткою відповіддю, які можна зробити без калькулятора та спеціальних таблиць, не передбачатимуть складних математичних розрахунків.

Очікується, що час на розрахунок не повинен перевищувати 1 хв 20 сек. Якщо наявні ланцюгові розрахунки, то не більше 2 етапів, без використання заокруглення. 

За кожну правильну відповідь учасник тестування ЄФВВ зможе отримати 1 бал, тобто максимальна кількість балів складатиме 140.

На виконання усіх предметних тестів абітурієнтам відведено 180 хвилин.

Завдання тесту укладені відповідно до предметних програм:

ГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТІВ


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial