Вт. Тра 24th, 2022

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ

Провідна тема освітнього кластеру:

«Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (складник загальноінститутської НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381).

Завдання освітнього кластеру

 • модернізація навчальних програм підвищення кваліфікації відповідно до вимог і за-питів споживачів освітніх послуг;
 • інтеграція наукових здобутків в освітній процес з метою підвищення якості освіти;
 • подолання цифрового розриву у сфері вищої, професійної та фахової передвищої освіти;
 • розвиток цифрової компетентності, цифрової грамотності науково-педагогічних працівників, замовників освітніх послуг;
 • розвиток взаємодії із закладами професійної, фахової передвищої та вищої освіти (передусім із кафедрами відповідного профілю), центрами професійної освіти;
 • вивчення та впровадження кращого вітчизняного і світового досвіду.

Навчальна робота:

Розроблено чотири освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації для категорій слухачів:

 • майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти ;
 • викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної освіти;
 • персоналу, який залучається до професійного навчання на виробництві;
 • старших майстрів закладів професійної освіти, методистів закладів професійної освіти.

Розроблено сім освітньо-професійних програм короткострокових тематичних курсів підвищення кваліфікації для всіх категорій педагогічних працівників:

 • Технології проведення вебінарів;
 • Освітні ризики в контексті соціальних відносин;
 • Ризик-менеджмент у системі охорони праці закладу професійної освіти;
 • Додатки GOOGLE у професійній діяльності педагога;
 • Використання цифрових технологій в освітній діяльності педагогів ЗПО;
 • Інформаційно-пошукові системи в освітній і науковій діяльності викладача закладу професійної освіти;
 • Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства.

Підготовлено дев’ять робочих навчальних програм для змістових модулів: «Трудові відносини і охорона праці в професійній освіті» (1) та «Інноваційні технології в закладі професійної освіти» (5) для підвищення кваліфікації за очною, заочною, очно-дистанційною та дистанційною формами навчання; вісім спецкурсів: «Створення навчального контенту в умовах цифровізації освіти», «Технології дистанційного навчання в закладі П(ПТ)О», «Хмарні технології в освіті», «Технології проведення вебінарів», «Автоматизоване робоче місце», «Адаптація законодавства України з охорони праці до європейських норм», «Формування і механізм соціального захисту педагогічних працівників закладів ПО», «Просоціальне моделювання та мотиваційне консультування в роботі із деструктивною поведінкою учнів».

Наукова інфраструктура:

Для проведення підтеми НДР науково-дослідної роботи Інституту залучено педагогічних працівників п’яти експериментальних груп на базі:

 • ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»;
 • ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»;
 • ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту»;
 • ДПТНЗ «Дніпровський регіональний центр ПТО»;
 • Професійно-технічне училище №4 м. Полтави.

Експериментально-дослідне поле кластеру

Підпроблеми НДР «Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»:

 • забезпечення діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти для розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників.
 • визначення і теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • розроблення інноваційної моделі розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • розроблення науково-методичного забезпечення розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Ризики для реалізації освітнього кластеру

Організаційні ризики:

 • відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних видань;
 • можливість порушення взаємодії чинників (організаційно-діяльнісного, психологічного, когнітивного, креативного чи мотивації прагнення до успіху) у системі роботи базових закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення;
 • слабка мотивація науково-педагогічних працівників закладів професійної освіти до реалізації інновацій;
 • дострокове припинення дії договору про наукову співпрацю, відсутність фінансування та/або матеріального забезпечення запланованих заходів;
 • введення карантинних обмежень та виникнення комунікативних бар’єрів;
 • зменшення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу у закладі освіти через плинність кадрів.

Навчальні і методичні ризики:

 • науково-методична робота в міжкурсовий період є менш регламентованою, її результати важко перевірити.

Технологічні ризики:

 • забезпечення доступу до мережі Інтернет в освітньому процесі;
 • застаріла матеріально-технічна база окремих навчальних закладів та методичних кабінетів (центрів);

Психолого-педагогічні ризики:

 • непередбачуваність дій учасників, мотиваційна, технологічна, рефлексивна неготовність окремих педагогів до навчання впродовж життя.


Авторизація
*
*
Генерація паролю