Вт. Тра 24th, 2022

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ

Провідна тема кластеру:

“Умови розвитку психолого-педагогічної  компетентності педагогічних працівників ЗПО в системі безперервної професійної освіти”

Завдання освітнього кластеру

 • професійний розвиток педагогів ЗПО, здатних до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, розвиток професійної кар’єри, яка здобула освітні та професійні компетентності відповідно до інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та суспільства;
 • організація інноваційного освітнього середовища на компетентнісній основі з урахуванням досвіду, потенційних можливостей, інтересів і здібностей замовників освітніх послуг, яке забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу;
 • проведення освітньої, наукової, методичної роботи з реалізації державної політики у сфері вищої і професійної освіти;
 • створення сприятливих умов для розвитку психолого-педагогічної та управлінської компетентності педагогічних працівників, їхнього безперервного професійного розвитку впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти;
 • упровадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень та використання отриманих результатів в освітньому процесі.

Навчальна робота:

 • розроблено 5 освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації для категорії:
 • викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної освіти; директорів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної освіти.
 • освітньо-професійна програма «Розвиток професійної (коучингової) компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» за напрямом: педагогічні працівники закладів освіти розроблено уперше в системі професійної освіти.
  • розроблено робочі навчальні програми для вищої освіти – 28
  • розроблено силабусів навчальних дисциплін – 28
  • оновлено робочі навчальні програми – 13
  • змістових модулів – 28
  • вибіркових спецкурсів – 20 (розроблено 4 спецкурси за експериментальною програмою «Школи педагогічного коучингу», 3 спецкурси за експериментальною програмою «Школи лідерів професійної освіти»).

Експериментально-дослідне поле кластеру

Підпроблеми НДР «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти»:

 • мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗПО;
 • розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі безперервної професійної освіти ;
 • індивідуалізація професійного розвитку майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичного навчання;
 • конфліктологічна компетентність педагогічних працівників як складник психолого-педагогічної компетентності

Продовжує роботу експериментальна віртуальна школа педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО в Рівненській області.

Ризики для реалізації освітнього кластеру

Зовнішні ризики

Нормативно-правові:

 • відсутність законодавчо-нормативної бази ПО;
 • централізована та бюрократизована система управління у сфері професійної освіти;
 • обмежений рівень фінансування професійної освіти;
 • відсутність системи професійних кваліфікацій та єдиного освітнього середовища ПО;
 • недостатній рівень співпраці закладів професійної освіти з роботодавцями та бізнес-партнерами;
 • відсутня система моніторингу регіонального ринку праці щодо затребуваних спе- ціальностей, кваліфікації, компетентностей.

Операційно-технологічні:

 • конкуренція на ринку освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО;
 • втрата привабливості та престижності робітничих професій;
 • зниження соціального статусу педагогічних працівників закладів професійної освіти;
 • застаріла матеріально-технічна база закладів професійної освіти;
 • невідповідність змісту освіти і методики викладання вимогам сучасного ринку праці та потребам сучасного фахівця.

Внутрішні ризики

Нормативно-правові:

 • відсутність кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників ЗПО.

Організаційні ризики:

 • недосконалість механізмів реалізації державної політики в галузі освіти на регіональному та місцевому рівнях;
 • дострокове припинення дії договору про наукову співпрацю, відсутність фінансування та/або матеріального забезпечення запланованих заходів.
 • недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення;
 • слабкість маркетингової політики в умовах конкуренції  на ринку праці;
 • відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних видань;
 • слабка мотивація науково-педагогічних працівників кафедри до реалізації інноваційних проєктів.

Навчальні і методичні ризики:

 • відсутність механізмів захисту академічної доброчесності при розробленні навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, короткотермінових курсів, майстер-класів, підготовці наукових статей;
 • науково-методична робота в міжкурсовий період є менш регламентованою, її результати важко перевірити;
 • недостатня розробленість системи моніторингу розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів ЗПО на окремих етапах міжкурсового періоду.
 • обмежені можливості науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації за галузевим спрямуванням;
 • не всі науково-педагогічні працівники кафедри мають досвід роботи в закладах ПО.

Технологічні ризики:

 • забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, доступ до мережі інтернет під час проведення інтернет заходів;
 • недостатній рівень цифрової компетентності педагогів ЗПО.

Психолого-педагогічні ризики:

 • мотиваційна, технологічна, рефлексійна неготовність окремих педагогів до роботи в інноваційному освітньому середовищі;
 • психологічні бар’єри педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти до впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій;
 • стан фрустрації в процесі проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

Перспективи освітнього кластеру:

 • заохочення науково-педагогічних працівників до роботи в інноваційному освітньому середовищі;
 • проєктування та впровадження системи внутрішнього моніторингу забезпечення якості освіти;
 • розробка та впровадження системи технологічної підготовки педагогів до роботи в інноваційному освітньому середовищі.

Авторизація
*
*
Генерація паролю