Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

12.04. 2021

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОФЕСІЙНУ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ) ОСВІТУ»

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН”

ЗАТВЕРДЖЕНІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ “БАКАЛАВР” ТА “МАГІСТР”

СТАНДАРТИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ESG-2015)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 21.08.2019 № 800)

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ № 1047 ВІД 02 ЖОВТНЯ 2018 Р. «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ, РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА І ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА СЛУЖБАМИ»

DIGCOMP 2.0: СИСТЕМА ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ГРОМАДЯН

ОПИС РАМКИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

EUROPEAN FRAMEWORK FOR THE DIGITAL COMPETENCE OF EDUCATORS

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (ПОСТАНОВА № 437 КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22 травня 2019 р.)

ДСТУ СКОРОЧЕНЬ ДО ПРАВОПИСУ

СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 30 ГРУДНЯ 2015 Р. № 1187»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПро затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

ПОСТАНОВА ГДСЛУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ У ЗВ’ЯЗКУ  З ПОШИРЕННЯМ КОРОНОВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 29 КВІТНЯ 2015 РОКУ № 266»

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ НАУКОВИМ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ»

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ»

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСВІТИ (Концепція)

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ (нова редакція)

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА 2021-2031 РОКИ

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН УКРАЇНИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ (Навчально-методичний посібник)

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

НАУКОВО-ФАХОВА ЛІТЕРАТУРА

  1. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш й ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.
  2. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.
  3. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
  4. International Standard Classification of Education ISCED 2011.
  5. Isced Fields Ofeducation and Training 2013 (ISCED-F 2013).
  6. ISCED 2011. Operational Manual: Guidelines for classifying national education programmes and related qualifications.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial