НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Бабченко Наталія Василівна

Наукова праця, опублікована у науковому фаховому виданні Республіки Польща

1. Бабченко Н. В. Вплив сучасних освітніх тенденцій на розвиток системи вищої освіти Республіки Польща. European Humanities Studies: State and Society: peer-reviewed journal. Poland, Krakow, 2017. № 4 (ІІ). С. 38-50 (наукометрична база Index Copernicus).

Наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України:

 1. Бабченко Н. В. Поняттєво-термінологічний інструментарій порівняльно-педагогічного дослідження професійної підготовки магістрів з фізики у ВНЗ Польщі. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. 2016. Вип. 3 (49). С. 201-209.
 2. Бабченко Н. В. Аналіз історичного становлення фізики як науки в Польщі. Фізико-математична освіта: наук. журнал. 2017. Вип. 3 (13). С. 16-19 (наукометрична база Index Copernicus).
 3. Бабченко Н. В. Досвід професійної підготовки магістрів з фізики у ВНЗ Польщі на основі компетентнісного підходу. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». 2017. Вип. 24. С. 4-12.
 4. Бабченко Н. В. Історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку системи вищої освіти Республіки Польщі. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2018. Вип. 7/1. С. 67-83.
 5. Бабченко Н. В. Використання технології «перевернуте навчання» для професійної підготовки магістрів з фізики в закладах вищої освіти Республіки Польща. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». 2019. Вип. 29. С. 29-36.
 6. Бабченко Н., Шапран О. Сучасні методи навчання у підготовці майбутнього вчителя в Республіці Польща. Рідна школа. 2019. № 3-4. С. 26-30.

Статті, опубліковані у колективних монографіях:

 1. Бабченко Н. В. Польща (Республіка Польща).Реформування і модернізація освітніх систем країн світу ХХІ століття: монографія;за наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2018. С. 278-295.
 2. Бабченко Н. В. Вища освіта Польщі. Вища освіта різних країн світу: монографія; за наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2020. С. 297-306.

Науково-методичний посібник і робоча програма навчальної дисципліни:

 1. Бабченко Н. В. Історія фізики (просемінарські заняття): навч.-метод. посіб. Біла Церква: ФОП Васильєв, 2019. 78 с.
 2. Бабченко Н. В. Робоча програма навчальної дисципліни Історія фізики: навч.-метод. посіб. Біла Церква: ФОП Васильєв, 2019. С. 58-76.

Тези матеріалів науково-практичних конференцій:

 1.  Бабченко Н. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці магістрів з фізики у ВНЗ Польщі. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі: зб. наук. праць IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 28 лют. 2017 р.); наук. ред. О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко, О. В. Плужник]. У 2 ч. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2017. С. 7-12.
 2. Бабченко Н. В. Історико-педагогічний аналіз розвитку фізичної освіти в Польщі до 1939 року. Фізика. Технології. Навчання: зб. наук. праць студентів і молодих науковців. Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», 2017. Вип. 15. С. 3-6.
 3. Бабченко Н. В. Сучасні освітні тенденції в системі вищої освіти Польщі. Сучасна українська освіта: стратегії та техногії навчання молоді і дорослих: зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 27 лют. 2018 р.), [наук. ред. О. І. Шапран; уклад. Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2018. С. 7-12.
 4. Бабченко Н. В. Розвиток системи вищої освіти Республіки Польщі в період з 1989 року до сьогодні. Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 29-30 березня 2018 р.). Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. С. 5-6.
 5. Бабченко Н. В. Метод проектів як практичне впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в навчальний процес вищого навчального закладу. Підготовка педагога ххі століття крізь призму ідей Василя сухомлинського: зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. (Переяслав-Хмельницький, 22 травня 2018 р.); [наук. ред. Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2018. С. 3-6.
 6. Бабченко Н. В. Використання інноваційного методу навчання «Jigsaw» для професійної підготовки магістрів з фізики в закладах вищої освіти Республіки Польща. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 27 лют. 2019 р.; [наук. ред. О. І. Шапран; уклад. Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 3-5.
 7. Бабченко Н. В. Забезпечення якості освіти як один з напрямів впровадження польського досвіду у вітчизняну систему вищої освіти. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 30 травня 2019 р.); за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ-Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. С. 49-52. 19. Бабченко Н. В. Використання сучасної технології навчання «peerlearning»для професійної підготовки магістрів із фізики в закладах вищої освіти Республіки Польща. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: зб. наук. праць VIІ Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф. (Переяслав, 27 лют. 2020 р.); [наук. ред. О. І. Шапран; уклад. Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2020. С. 8-12.

Грозний Ігор Сергійович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science

 1. Ihor, Oleh Kuzmak, Olena Kuzmak, Olha Rusinova (2018). Modeling management of diversification of foreign economic interactions. Problems and Perspectives in Management.Volume 16, Issue №1, 2018. pp. 155-165.
 2. O. Aleksandrova, I. Hroznyi, N. Vinnikova, N. Chuvasova (2019). Control of the quality assurance system at the modern Ukrainian university. Scientific Bulletin of National Mining- University –  Economy and Management – №2 – 2019- pp. 153-162.
 3.  Kwilinski, A., Delavska, N., Kravchenko, S.,Hrozny, I., Kovalenko, I. (2019). Formation of the entrepreneurship model of e-business in the context of the introduction of information and communication technologies. Journal of Entrepreneurship Education, 22(Special Issue 1: Entrepreneurship: Investment and Innovation): 1528-2651-22-S1-337: 1-7.
 4. Hroznyi I., Kwilinski, A., Kuzior The Factorial-Reflexive Approach to Diagnosing the Executors’ and Contractors’ Attitude to Achieving the Objectives by Energy Supplying Companies Energies 2021, 14(9), 2572. https://doi.org/10.3390/en14092572

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Грозний І. 2015. Кваліметричний підхід до проведення моніторингу бізнес-процесів промислових підприємств. Економіка і управління – науковий журнал – №1 (65) – Київ: Європ. універ. 36-41.           
 2. Грозний І. 2015. Механізм використання бенчмаркінгу в процесі управління якістю розвитку промислового підприємства друк.   «Схід» Аналітично-інформаційний журнал: Маріуполь: № 5 (137), спецвипуск, 27-31.       
 3. Грозний І. 2015. Необхідність використання бенчмаркінгу в процесі в процесі управління підприємством друк.   Економіка і управління. науковий журнал, №2 (66) – Київ: Європ. універ. 49-53.           
 4. Грозний І. 2015. Оцінювання якості виробничих процесів      друк.   Вісник Донецького університету економіки та права: зб. наук. праць – Артемівськ: ДонУЕП, №1, 14-17.       
 5. Грозний І. 2015. Кваліметрична оцінка якості виробничих процесів друк    Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», Випуск 13, Ч 2. 49-51.      
 6. Грозний І. 2015. Формування центру управління якістю розвитку промислового підприємства. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, №7, 331-334.
 7. Грозний І. 2015. Методи та підходи до управління якістю розвитку промислових підприємств.            Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, Т. 20. В.3. 75-79.      
 8. Грозний І. 2015. Необхідність проведення реінжинірингу виробничих процесів в управлінні якістю розвитку промислових підприємств. Електронне наукове видання «Ефективна економіка» Дніпропетровськ: ДДАЕУ, №10. 31-34      
 9. Грозний І. 2015. Забезпечення контролю якості розвитку промислових підприємств. Вісник Донецького університету економіки та права: зб. наук. праць – Артемівськ: ДонУЕП, №2. 55-58.        
 10. Грозний І., Прокопенко Р. 2015. Анализ влияния российско-украинского конфликта на промышленность Украины друк.   Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць – Краматорськ: ДДМА,  №3 (36). 211-215.  
 11. Грозний І., Прокопенко Р. 2015. Планування ресурсного забезпечення якості розвитку підприємства. Економіка і управління – науковий журнал, №3 (67). Київ: Європ. універ. 98-104.
 12. Грозний І., Прокопенко Р. 2015. Економічні наслідки російсько-українського конфлікту 2014 р.            друк.   «Схід» Аналітично-інформаційний журнал: Маріуполь: № 2 (134), спецвипуск, С. 129-133.
 13. Грозний І. 2015. Формування стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств Схід» Аналітично-інформаційний журнал: Маріуполь: № 8 (140), 21-24.                
 14. Грозний І., Прокопенко Р. 2015. Подход к параметризации модели диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины. Вісник ДГМА №2, 79-83.         
 15. Грозний І. 2015. Оцінка якості на основі кваліметрічного підходу. Вісник №2. 23-29
 16. Грозний І., Прокопенко Р. 2015. Економічне забезпечення адаптації внутрішньо переміщених осіб. Вісник Донецького університету економіки та права: зб. наук. праць – Артемівськ: ДонУЕП, №1. 56-59.           
 17. Грозний І., Малевський Е. 2016. Планування антикризових заходів  . Економіка і управління – науковий журнал, №1 (69). Київ: Європ. універ. 47-50.                       
 18. Грозний І. 2016. Прогнозування як базова функція управління адаптивним розвитком. Економіка і управління – науковий журнал, №2 (70) – Київ: Європ. універ. 61-66.
 19. Грозний І. 2016. Резерви підвищення життєздатності промислових підприємств Економіка і управління – науковий журнал,  №4 (72) – Київ: Європ. універ. 44-50.        
 20. Грозний І. 2017. Методология моделирования диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Scientific, Analytical Practical Journal. Business & Law, №4 September –December. Tbilisi, 21-23                  
 21. Hroznyi І. Malukov V., Didichenko E. 2017. Thai Science Rewiew, №2, 118-125.                    
 22. Грозний І. 2017. Оцінка продуктивності діяльносты промислового підприємства. Економіка і управління – науковий журнал – №2 (74) Київ: Європ. універ. 30-34.           
 23. Грозний І. 2017. Процедура поетапної активізації інноваційної діяльності підприємств. Економіка і управління – науковий журнал, №3 (76), Київ: Європ. Універ. 40-46.             
 24. Hroznyi І.S., Malevsky E.Z., Tarasova H.O. 2017. Development of industrial enterprise: methodical approach Економіка і управління – науковий журнал, №3 (76), Київ: Європ. універ. 40-46.            
 25. Hroznyi І., Malukov V. 2017. Modeling of material and technical support of machine-building production enterprise Thai Science Rewiew, (Summer) – №1, 57-67.        
 26. Hroznyi І., Tarasova H. 2017. ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE TERMS OF CRISIS. Економіка і управління – науковий журнал – №4 (77)  Київ: Європ. універ. 56-64.                       
 27. Грозний І. 2018. Управління ефективністю використання основних виробничих засобів промислового підприємства. Економіка і управління – науковий журнал – №2 (79) Київ: Європ. універ. 12-16.                       
 28. Грозний І. 2018. Інформаційне забезпечення управління оборотними активами підприємства. Причорноморські економічні студії.  Вип. 33. 70-73.
 29. Hroznyi І., Malevsky E., Timoshik M.  2019. Risk Optimization of Industrial Enterprise. Virtual Economics. № 3 Vol 2 . 42–52.                   
 30. Грозний І. 2020. Бенчмаркінг та аутсорсинг у реінжинірингу виробничних процесів: концепції, методи та моделі: монографія. С. В. Коверга та ін.; ДВНЗ “Донбас. держ. пед. ун-т”. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Моторіна, 2020. – 171 с. : рис., табл. Бібліогр.: 154-171. 300 прим. – ISBN 978-617-7780-29-7
 31. Грозний І. 2017. Комбінаторний підхід до управління проектами. «Схід» Аналітично-інформаційний журнал: Маріуполь: № 5 (147), спецвипуск. 47-51. Artificial Intelligence. Press Silesian University of Technology: 2021, p.193

Денисова Анастасія Володимирівна

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, Anastasiia Denysova, Vira Haragirlo Plataforma «Profosvita» como um ambiente educacional e digital inovador para o desenvolvimento profissional de especialistas. Educação & Formação. Revista do Programa de Pós-Graduação em Educaçãoda Universidade Estadual do Ceará (UEC). 2020. v.5, n.3, p.1-17. Disponível em: https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397.

Монографії:

 1. Сидоренко В. В., Денисова А. В. Створення єдиної інформаційно-комунікаційної екосистеми для професійного розвитку фахівців в умовах цифрової трансформації. Сталий розвиток – ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія. Національний університет «Києво-Могилянська академія» / за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ. 2020. С. 454-470

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Денисова А. В. Якість підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти у системі неперервної професійної освіти» Вісник післядипломної освіти, серія «Педагогічні науки». 2018. № 6(35), С.69-82
 2. Денисова А. В. Рангова система експертного оцінювання показників зовнішнього моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПТО. Інноваційна педагогіка. 2019. 2 (17). С. 138-142.
 3. Денисова А. В. Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. Інноваційна педагогіка. 2019, 3 (19). С. 156-159.
 4. Денисова А. В. Використання методу експертних оцінок у системі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців галузі професійної освіти. Імідж сучасного педагога. 2019, 5 (188). С. 39-43.
 5. Денисова А. В. Моніторинг освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (71). 2019. С. 101-105.
 6. Денисова А. В. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 3 (31). С 132-138.
 7. Денисова А. В. Спецкурс “Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами” як умова підготовки компетентних фахівців професійної освіти. Освітній дискурс: збірник наукових праць, 2020. 4 (22). С. 30-43.
 8. Сидоренко В. В., Денисова А. В., Сахно О. В., Кулішов В. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти Інноваційна педагогіка. 2020. 2 (20). С. 135-142.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Денисова А. В. Деякі аспекти моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Proceedings of the International Scientific Conference «Topical Issues of Science and Education» (July 17, 2017). Warsaw, Poland. 2017. №5. С. 39-43.
 2. Денисова А. В. Ретроспективний аналіз становлення і розвитку моніторингу в освіті. Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 26 березня – 20 квітня 2018 р. Біла Церква: БІНПО, 2018. С.15-17
 3. Денисова А. В. Моніторинг якості курсів підвищення кваліфікації: досвід та інновації. Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (16 травня 2018 р., м. Кропивницький). Біла Церква: БІНПО, 2018. С.11-14
 4. Денисова А. В. Моніторинг як складова управління процесом розвитку закладу освіти в умовах євроінтеграції. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29 листопада 2018 р. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С.324-326
 5. Денисова А. В. Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників як напрям моніторингу якості підвищення кваліфікації у БІНПО. Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі: матеріали Всеукраїнській науково-практичної Інтернет-конференції (до 40-річчя від дня утворення БІНПО),27.02.2019 р. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. С.58-62
 6. Денисова А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІV-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції ⁄ за наук. ред. В.В. Сидоренко, 16 жовтня 2019 р. К.: Агроосвіта, 2019. C. 132-134
 7. Денисова А. В. Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти (із досвіду роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти) Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку суспільства: Збірник тез Всеукраїнського науково-практичного семінару, 6 листопада 2019 р. Біла Церква: БІНПО, 2020. С.71-76

Єрмоленко Андрій Борисович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Sydorenko, V.V., Yermolenko, A.B., Lukіianchuk, A.N., Denysova, A.V., Haragirlo, V.Y. «PLATFORM PROFOSVITA» as innovative educational and digital environment for specialists professional development. Revista Educação & Formação. 2020. Vol 5, No 3. URL: https://doi.org/10.25053/redufor.v5i15.3397
 2. Kulishov, V.S., Skyba, Y.A., Yermolenko, A.B., Shevchuk, S.S.& Shchypska, T.P. Development of Scientific and Methodical Competence of Teachers of Vocational Education Institutions. Propósitos y Representaciones. Mar. 2021. Vol. 9. URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/994

Навчальні посібники, підручники:

 1. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: мультимедійний науково-методичний комплекс / Сдоренко В.В., Єрмоленко А.Б. та ін. / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2017. 950 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718904
 2. Сидоренко В.В., Єрмоленко А.Б. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. Київ: Агроосвіта, 2020. 64 с. URL: http://umo.edu.ua/pidvishhennja-kvalifikaciji-pedaghoghiv-profesijnoji-peredvishhoji-osviti
 3. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти: збірник робочих програм / Сдоренко В.В., Єрмоленко А.Б. та ін. / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. Агроосвіта, 2020. 172 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720905
 4. Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник / Єрмоленко А.Б., Набок М.В., Шевчук С.С., Масліч С.В., Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 101 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725510

Монографії:

 1. Yermolenko A. Modern requirements and opportunities for postgraduate education in Ukraine in the context of adult education development. Association agreement: from partnership to cooperation: collective monograph / edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communication & Publishing, 2018. P. 253-256. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710054

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1.   Yermolenko A., Kulishov V., Shevchuk S. Innovative principles of development of methodical competence of modern teacher of vocational education. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. 2020. 38(2). P. 113–118 URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/696

Наукові міжнародні публікації:

 1. The effectiveness of personal development in the context of adult education: practical experience. Management of higher education quality: problems and prospects: collection of scientific papers / edited Victor Oliynyk. London: Iashe, 2017. P. 94-97. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710056
 2. Yermolenko A. Realities of the educational space of Ukraine through the prism of the Theory of generations / Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference. Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. P 179-195. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713587

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. К.: АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 3(32). C. 9-19. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710055
 2. Єрмоленко А.Б. Формальна складова освіти дорослих в Україні: виклики, протиріччя, запити. Науковий вісник УМО : наук.-практ. електронне вид. Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. Вип. 3. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710057
 3. Синергія суб’єктів освітнього процесу Нової української школи в контексті Теорії поколінь. Методист. 2018. №2. С. 47-52. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709965
 4. Єрмоленко А.Б. STEM-освіта: думка експерта. Методист. 2018. №4 . С. 14-20.
 5. Єрмоленко А.Б. Актуалізація Концепції Нової української школи в контексті надбань Теорії поколінь. Методист. 2018. №6 . С. 72-79. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710751
 6. Єрмоленко А.Б. Перспективи розвитку вітчизняної моделі освіти дорослих в контексті соціокультурних трансформацій. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки», 2019. №9 (38). C. 32-47 URL: https://lib.iitta.gov.ua/719553/
 7. Єрмоленко А.Б. Вплив глобальних цивілізаційних трансформацій на формування вимог до післядипломної освіти в Україні. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки», 2019. №10 (39). С. 57-73. URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1039-2020
 8.  С.С. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журнал. 2020. №5 (194). С. 52-57. URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/2522-9729-2020-5%28194%29
 9. Єрмоленко А.Б. Сучасна модель розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників професійної освіти в системі підвищення кваліфікації. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (45). С. 205-213 URL: http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/home1/45-visnyk-hlukhivskoho-natsionalnoho-pedahohichnoho-universytetu-imeni-oleksandra-dovzhenka-2021-vyp-1-45

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Єрмоленко А.Б. Вища освіта України: цілеспрямування та результативність. Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці: збірник матеріалів ІІІ регіональної науково-практичної конференції. Вінниця: ТОВ “Вінницька міська друкарня”, 2017. С. 19–24. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706356
 2. Єрмоленко, А.Б. (2017) Сучасні вимоги та можливості післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції (28 квітня 2017 р.). Київ. С. 40-45. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707074

Ковальчук Василь Іванович

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 1.  Ковальчук В.І.  Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. – К., 2005. – 279 с.
 2.  Ковальчук В.І.Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / В.І. Ковальчук; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України – К., 2005. – 23 с. 

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:

 1. Ковальчук В.І. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті: Дис…. док. пед. наук: 13.00.04 / В.І. Ковальчук; – Класичний приватний університет.– Запоріжжя., 2014 – 369 с.
 2. Ковальчук В.І. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних начальних закладів у післядипломній освіті: Автореф. дис… док. пед. наук: 13.00.04 / В.І. Ковальчук; – Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2014. – 40  с.

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Ковальчук В. І. Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі / В. І. Ковальчук, І. П. Воротникова. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – С. 58–76. (https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1763.)
 2. Ковальчук В. І. Використання Big Data в освітньому процесі сучасного університету / С. М.Ніколаєнко, В. Д. Шинкарук, В. І. Ковальчук, А. Б. Кочарян. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – С. 240–253. (https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1681)
 3. Kovalchuk V. Investigation into open educational resources for learning english in developing future philologists’ instrumental values / O. Malykhin, N. Aristova, V. Kovalchuk // Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 24th– 25 th / O. Malykhin, N. Aristova, V. Kovalchuk. – Rezekne: Rezekne academy of technologies, 2019. – С. 512–526.
 4. Kovalchuck V. E-coaching, E-mentoring for lifelong professional development of teachers within the system of post-graduate pedagogical education / V. Kovalchuck, I. Vorotnykova. // Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. – 2017. – С. 214–227. (http://tojde.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1481-published.pdf.)
 5. Формирование эмоционального интеллекта студентов – будущих учителей музыки и музыкальных руководителей дошкольных учреждений / V. Kovalchuk, T. Ageykina-Starchenko, N. Chorna, S. Iskra. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 22th – 23th. – 2020. – С. 454–464.
 6. Создание благоприятной образовательной среды в учреждениях высшего образования Украины / V. Kovalchuk, I. Marynchenko,  S. Yashchuk. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 22th – 23th. – 2020. – С.  465-480.
 7. Значимость цифровой компетентности специалиста автотранспортного профиля в профессиональной деятельности / V. Kovalchuk, V.  Soroka, A. Zaika. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 22th – 23th. – 2020. – С. 481-492.
 8. Higher school teachers’ digital competence: strategies for self-assessment and improvement / O. Malykhin,  N. Aristova, V. Kovalchuk,  T. Opaliuk,  T. Yarmolchuk. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IІ. Higher Education. May 22th – 23th. – 2020. – С.  2020. 41-51.
 9. The dichotomy of information technologies in professional training of future it specialists: the subject and the means of instruction improvement / O. Malykhin,  N. Aristova, V. Kovalchuk, R. Popov, T. Yarmolchuk. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Information Technologies in Education. May 22th – 23th. – 2020. – С.  527-538.
 10. Электронное портфолио как средство подготовки будущих учителей к профориентационной деятельности учреждений / V. Kovalchuk, V. Zinchenko A. Sherudylo. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Information Technologies in Education. May 22th – 23th. – 2020. – С. 475-485.
 11. Formation of national self-consciousness of future musical art teachers in the process of their professional training [Електронний ресурс] / Vasyl Kovalchuk, Tetiana Aheikina-Starchenko, Nataliia Chorna, Svitlana Iskra // SHS Web of Conferences. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_03012/shsconf_ichtml2021_03012.html.
 12. Kovalchuk V. Внедрение практико-ориентированного подхода в подготовку будущих бакалавров с агроинженерии / V. Kovalchuk, T. Lychova, S. Reva // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 28th-29th, 2021 / V. Kovalchuk, T. Lychova, S. Reva. – Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2021. – С. 327–338.
 13. Kovalchuk V. The development of communication skills of students of secondary school as a component of their leadership potential / V. Kovalchuk, T. Iermak // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II. School Pedagogy. Preschool Pedagogy. May 28th-29th, 2021. / V. Kovalchuk, T. Iermak. – Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2021. – p. 292–303.
 14. Kovalchuk V. EXPERIENCE OF INTRODUCING CLOUD TECHNOLOGIES / V. Kovalchuk, L. Shevchenko // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 28th-29th, 2021 / V. Kovalchuk, L. Shevchenko. – Rezekne, 2021. – (Rezekne Academy of Technologies). – С. 339–348.
 15. Blended learning in the context of digitalization [Електронний ресурс] / Tatyana B. Bykova, Mykola V. Ivashchenko, Darja A. Kassim, Vasyl I. Kovalchuk. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://ceur-ws.org/Vol-2879/paper12.pdf.

Навчальні посібники, підручники:

 1. Ковальчук В.І. Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю – Методичний посібник – Чернівці: Вид-во «Місто», 2004. – 137 с.
 2. Ковальчук В.І. Особистісно орієнтоване навчання дорослих. Спецкурс / В.І. Ковальчук // Спецкурси з підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів системи освіти. – К., 2007. – С. 116–140.
 3. Ковальчук В.І. Управління розвитком професійного навчального закладу : конспект лекцій з курсу підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти / В.І. Ковальчук. – К. : Абрис Принт, 2007. – 59 с.
 4. Як стати майстерним педагогом : навчально-методичний посібник / [кол. автор. : В.І Ковальчук, Л.М. Сергеєва та ін.] ; за заг. ред. Л.І. Даниленко. – К. : Етіс плюс, 2007. – 184 с.
 5.  Ковальчук В.І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу: тренінг./ Василь Ковальчук. – К.: Шк.. світ, 2009. – 136 с.
 6.  Ковальчук В.І. Інноваційні підходи до організації навчального процесу в ПТНЗ: спецкурс для підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти / Василь Ковальчук. – К.: Шк.. світ, 2009. – 136 с.
 7.  Сергеєва, О.В. Пащенко, В.І. Ковальчук та ін. ] ; за ред. Л.М. Сергеєвої. – К. : Гама-Принт, 2009. – 32 с.
 8. Ковальчук В.І., Бирка М.Ф. Методичні рекомендації до курсу «Інформаційні технології» у ПТНЗ. Професія – «Кравець», ( форма навчання – ТУ) /Василь Ковальчук, Маріан Бирка. –К.:ТОВ «Майстерня книги»; 2010. – 136 с.
 9. Бухгалтерський облік: навчально-методичний посібник / Величко Т.П., Ковальчук В.І., Коломацька Л.І. – К.: ОРАНТА, 2011., – 360 с.
 10.  Ковальчук В.І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу: тренінг. – 2-е вид. доп. і перероб. / В.І. Ковальчук. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с.
 11.  Ковальчук В.І. Інноваційні підходи до організації навчального процесу / Василь Ковальчук. – 2-е вид. доп. і перероб. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с.
 12.  Ковальчук В.І. Ефективний урок: технології, структура, аналіз/ Василь Ковальчук. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с.
 13.   Ковальчук В.І. Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги. / за заг. ред. В. Ковальчука, упорядкування Л. Галіцина – К.: Шк.. світ, 2011. – 128 с.
 14.  Урок: 100 інноваційних ідей / упоряд. В.І. Ковальчук, О.А. Макаренко. – К.: Шк. світ, 2012. –128 с.
 15.  Урок: 100 інноваційних прийомів / упоряд. В.І. Ковальчук, О.А. Макаренко. – К.: Шк. світ, 2012. – 120 с.
 16.  Урок: 100 інноваційних моделей / упоряд. В.І. Ковальчук, О.А. Макаренко. _ К.: Ред. газет з управління освітою, 2012. – 128 с.
 17.  Корпоративна культура навчального закладу / упоряд. В.І. Ковальчук, О.В. Козубенко, В.О. Тіханова, О.А. Макаренко. – К.: Ред. газет з управління освітою, 2012. – 120 с.
 18.  Організація роботи майстра виробничого навчання / упоряд. В.І. Ковальчук, В.М. Львов, О.А. Макаренко. – К.: Ред. газет з управління освітою, 2012. – 112 с.
 19. День здоров`я  / упоряд. В.І. Ковальчук,  О.А. Макаренко. – К.: Ред. газет з управління освітою, 2012. – 128 с.
 20.  Педагогічний експеримент в освіті: інформ.-метод. зб./ уклад.: В.І. Ковальчук, Г.В. Шапаренко, Л.О. Базиль [та ін..]. – К.: Київ. ун-т ім.. Б.  Грінченко, 2012. – 144 с.
 21.  Організація дослідно-експериментальної роботи у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах: метод. рек. / уклад.: В.І. Ковальчук, Г.В. Шапаренко, Л.О. Базиль [та ін..]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.  Грінченко, 2012. -76 с.
 22. Випускний вечір. Сценарії. / упоряд. В.І. Ковальчук, О.А. Макаренко. – К.: Редакція газет з управління освітою, 2013. – 116 с.
 23. Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти: метод. посіб. / заг. ред. В.І. Ковальчука, Л.О. Базиль; Л.О. Базиль; Н.І. Боринець, І.Б. Гордашник [та ін.] . – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. 54 с.
 24. Стандарти громадсько-активної школи: лідерство: навчально-методичний посібник / Ткаченко Л.М., Ковальчук В.І. Під заг. ред. Даниленко Л.І., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 56 с.
 25. Станіслав Миколайович Ніколаєнко: освітянин, учений, державний діяч: біобібліогр. покажч. / Національний університет біоресурсів і природокористування України; упоряд.: В. І. Ковальчук, О. В. Васюк; відп. редактор В. Д. Шинкарук. – К., 2016. – 92 с.
 26. Василь Дмитрович Шинкарук: освітянин, педагог, учений: бібліогр. покажч. / Національний університет біоресурсів і природокористування України; упоряд.: В. І. Ковальчук, М.І. Личук. – К., 2016. – 123 с.
 27. Ковальчук В.І. Методика викладання у вищих навчальних закладах: практикум / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленімум, 2017. – 428 с.
 28. Ковальчук В. І. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців ОС «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Видавничо-редакційний відділ НУБіП України, 2017. – 30 с.
 29. Ковальчук В. І. Методичні рекомендації щодо застосування ігрових технологій в процесі викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Видавничо-редакційний відділ НУБіП України, 2017. – 56 с.
 30. Ковальчук В. І. Методичні рекомендації для написання курсової роботи з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців ОС «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Василь Іванович Ковальчук. – Київ:ТОВ «Гліф Медіа», 2017. – 40 с.
 31. Ковальчук В. І. Методичні рекомендації для проведення педагогічної практики з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців ОС «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Василь Іванович Ковальчук. – Київ:ТОВ «Гліф Медіа», 2017. – 49 с.

Монографії:

 1.  Ковальчук В.І. Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-методичний аспект) : монографія / В.І. Ковальчук ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2014. – 396 с.
 2. Ковальчук В. І. Реалізація концепції формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів як передумова підготовки фахівця у вищій школі // Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога: монографія / за ред. проф. В.О. Малихіна. Частина друга / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: ТОВ «НВО Інтерсервіс», 2016. – (Національний університет біоресурсів і природокористування України). – С. 434-535.
 3. Ковальчук В. І. Аспектна аплікація положень компетентнісного підходу в удосконаленні освітнього процесу вищої школи / Василь Іванович Ковальчук // Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога: монографія / за ред. проф. В.О. Малихіна. Частина перша / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: ТОВ «НВО Інтерсервіс», 2016. – (Національного університету біоресурсів і природокористування України). – С. 322–362.
 4. Kovalchuk Vasyl. The ways of teaching staff advanced training improvement: experiences and perspectives // Topical issues of social pedagogy: Collective monograph. − CARICOM, Barbados, 2017. – С. 56−78.
 5. Ковальчук В. І. Методичні рекомендації щодо проведення аналізу уроку для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» / Василь Іванович Ковальчук // Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: теоретичні і практичні аспекти : монографія / за ред. проф. О. В. Малихіна. Частина 2. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: НУБіП України, 2017. – С. 122–166.
 6. Ковальчук В. І. Тенденції розвитку освіти в епоху інформаційного суспільства / Василь Іванович Ковальчук // Стратегії інтенсифікації вищої гуманітарної освіти в Україні та країнах ЄС: монографія / О. В., В.І. Ковальчук, Н. О. Арістова, Р. А. Попов, І. С. Гриценко / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: НУБіП України, 2017. – С. 7–134.
 7. Kovalchuk V.I. Globalization as factor of influence on educational development / N. S. Zhuravska, V. I. Kovalchuk // Scientific development and achievements / N. S. Zhuravska, V. I. Kovalchuk. – London: Sciemcee Publishing London, 2018. – С. 235–244.
 8. Ковальчук В. І. Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах інформаційного суспільства / Василь Іванович Ковальчук // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Інтерсервіс, 2018. – С.133-157.
 9. Kovalchuk V. Formation of professional and legal competence in future social workers / V. Kovalchuk, N. Zhuravska, S. Yashchuk // Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors / V. Kovalchuk, N. Zhuravska, S. Yashchuk. – Riga, Latvia: Publishing Hous “Baltija Publishing”, 2019. – С. 62–79.
 10. Kovalchuk Vasyl. Development of pedagogical mastery of future vocational training teachers under conditions of educational transformations / V. Kovalchuk, I. Marynchenko, L. Hrytsenko // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors / V. Vasyl Kovalchuk, I. Marynchenko, L. Hrytsenko. – Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – С. 186–208.
 11. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання на засадах
  компетентнісного підходу : кол. монографія / за наук. ред. В. І. Ковальчука. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. 194 с.
 12. Ковальчук В. І. Підготовка майбутніх майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю в умовах цифровізації / В. І. Ковальчук, А. О. Заїка // New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters : Collective monograph / В. І. Ковальчук, А. О. Заїка. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. – С. 384–403.
 13. Ковальчук В. І. Підготовка фахівців автотранспортного профілю в умовах цифровізації / В. І. Ковальчук, В. В. Сорока // Pedagogical concept and its features, social work and linguology: Collective Scientific Monograph / В. І. Ковальчук, В. В. Сорока. – Dallas: Primedia eLaunch, 2021. – (Edition 2). – С. 2–20.

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Ковальчук В.И. Концепция развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения в профессиональных технических учебных заведениях / В.И. Ковальчук // Вестник ВЭГУ. – 2014. – №3(71). – С. 140–145.
 2. Ковальчук В.И. Модель развития педагогического мастерства мастера производственного обучения профессионально-технических учебных заведений / В.И. Ковальчук // Вестник МГОУ. Серия “Педагогика”. – 2014. – №2. – С. 112–120.
 3. Ковальчук В.И. Отношение мастеров производственного обучения ПТУЗ к развитию педагогического мастерства в системе повышения квалификации / В.И. Ковальчук // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – №2(58). – Т. 2. – С. 106–111.
 4. Ковальчук В.И. Результаты экспериментальной работы по развитию педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ в системе повышения квалификации / В.И. Ковальчук // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2014. – № 2. – С. 44–46.
 5. Ковальчук В.И. Авторская школа как форма развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения профессионально-технических учебных заведений / В.И. Ковальчук // International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. Prague (Czech Republic), the 5th of March, 2014 / Publishing Centerof the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Prague, 2014, Vol.1. – P. 257–266.
 6. Ковальчук В.И. Концептуальные основания развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ / В.И. Ковальчук // Гуманитарные науки в современном мире : материалы IV Международной научно-практической Интернет-конференции, (30 ноября – 10 декабря 2013 г.) / под. общ. ред. М.А. Литовченко. – Тамбов : Изд.-во ИП А.В. Чеснокова, 2014. – С. 46–49.
 7. Ковальчук В. І. Використання SWOT-аналізу для визначення труднощів професійної діяльності майстрів виробничого навчання ПТНЗ в аспекті розвитку педагогічної майстерності / Василь Іванович Ковальчук. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – С. 32–35.
 8. Ковальчук В. І. Результати дослідження щодо розвитку проектної компетентності учнів загальноосвітнього навчального закладу засобами інтерактивного навчання / Василь Іванович Ковальчук. // Pedagogy and Psychology. – 2015. – С. 29–34.
 9. Ковальчук В. І. Лідерство як сучасна стратегія розвитку колективу навчального закладу / Василь Іванович Ковальчук. // Международный Научный Институт “Educatio”. – 2015. – №4. – С. 133–136. (копернікус)
 10. Ковальчук В. І. Роль професійної самооцінки майбутнього вчителя в структурі професійної діяльності / Василь Іванович Ковальчук. // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – Вип. 7/1. Т.12 – С. 42–46.
 11. Kovalchuk V. High education system challenges in the context of requirements of labour market and society / Vasyl Kovalchuk. // Scientiic letters of academic society of Michal Baludansky. – 2016. – С. 88–90.
 12. Kovalchuk V.I. The system of development of students’ creative potential in the conditions of comprehensive school // Perspectives of research and development: Collection of scientific articles. – SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2017. − P. 137-142.
 13. Kovalchuk V. I. The development of IC-competences of managers of secondary schools via the resources of cloud-oriented learning environment / A. B. Kocharyan, V. I. Kovalchuk. // Збірник наукових праць “Педагогічні науки”. – 2017. – №77. – С. 197–203.
 14. Ковальчук В. І. Визначення рівня розвитку педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання / В. І. Ковальчук, І. В. Маринченко // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи / В. І. Ковальчук, І. В. Маринченко. – Баку – Банська Бистриця – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2019. – С. 188–195.
 15. Ковальчук В. И. Технология QR-кодировки – инновационный метод предоставления информации / В. И. Ковальчук, И. В. Марынченко // Актуальные проблемы технологического образования: традиции, опыт и перспективы: сборник научных трудов / В. И. Ковальчук, И. В. Марынченко. – Мозырь, 2019. – (МГПУ им. И. П. Шамякина). – С. 253–256.
 16. Kovalchuk V. I. Implementation of digital technologies in training the vocational education pedagogues as a modern strategy for modernization of professional education / V. I. Kovalchuk, I. V. Sheludko. // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. – 2019. – №9. – С. 122–138.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Ковальчук В.І. Виховання елементів культури праці в учнів ПТНЗ // Науковий вісник Чернівецького університету: 36. наук. праць. Вип. 99. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2000. – С.83-86.
 2. Ковальчук В.І. Від профорієнтації до культури праці // Науковий вісник Чернівецького університету: 36. наук. праць. Педагогіка та психологія. -Чернівці: Рута, 2002. Вип. 137. – С.59-64.
 3. Ковальчук В.І. Формування культури праці засобами естетичного виховання // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №5. – С.220-233.
 4. Ковальчук В.І. Планування діяльності – компонент культури праці // Педагогіка і психологія професійної освіти – 2003. – №4. – С.78-84.
 5. Ковальчук В.І. Формування самостійності в роботі, як компонента культури праці // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. -№5 – С.71-92.
 6. Ковальчук В.І. Виховання культури праці в  учнів ПТНЗ // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 3б. наук. пр. – Вип. 2. У 2-х част. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – Ч.1. – С. 426-429.
 7. Ковальчук В.І. Формування культури праці в учнів вищого професійно-технічного училища художнього профілю // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: 3б. наук. праць: У 2-х ч. / За вип.. Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського – X.: НТУ «ХПГ», 2003. – Вип., 2. – С. 207-215.
 8. Ковальчук В.І. Вплив мистецтва на культуру праці // Науковий вісник Чернівецького університету: 3б. наукових  праць. Вип. 185. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.24-35.
 9. Ковальчук В.І. Впив мистецтва на культуру праці в процесі художньої діяльності // Науковий вісник Чернівецького університету: 3б. наук. праць. Педагогіка та психологія – Чернівці: Рута, 2003. Вип.: 186.  –С.30-41.
 10. Ковальчук В.І. Етапи планування навчально-виробничої діяльності в процесі формування культури праці учнів ПТНЗ // Дидактика професійної школи: 3б. наук. праць. – Київ – Хмельницький, 2004. Вип. 186. С.160-164.
 11. Ковальчук В.І. Розвиток творчих здібностей учнів ПТНЗ художнього профілю, як запорука культури праці // Наук. збірник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Рута, 2004. Вип. 210. – С.74 – 84.
 12. Ковальчук В.І. Стимулювання творчої активності учнів у процесі виробничого навчання // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 1. – С.41 -51.
 13. Ковальчук В.І. Формування професійних інтересів учнів ПТНЗ, як складової культури праці // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. –№ 2, – С.93 – 103.
 14. Ковальчук  В.І.  Роль професійної етики педагога в процесі формування культури праці учнів ПТНЗ // Педагогіка і психологія професійної освіти. –2004 – № 3. – С.20 – 33.
 15. Ковальчук В.І. Використання модульної системи для навчання
  столярів // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник, –Переяслав-Хмельницький, 2005. – С. 129 – 139.
 16. Ковальчук В.І. Формування культури праці в процесі дизайнерської діяльності учнів ВПУ // Професійна художня освіта України: збірник наукових праць. Вип. 3. – Київ Черкаси, 2005. – С. 10 – 18.
 17. Ковальчук В.І. Формування місії та цілей при стратегічному управлінні закладом освіти // Вища освіта України. – Тематичний випуск Вища ocвітa України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток  3 (т.3) – Київ, 2006. – С.372-377.
 18. Ковальчук В.І. Стратегія управління професійно-технічним навчальним закладом // Педагогіка i психологія професійної освіти. Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – №6 – С. 199-204.
 19. Ковальчук В.І. Болонський процес та перспективи розвитку мистецької та художньо-педагогічної освіти України // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Збірник наукових праць. – Київ, 2006. – Випуск   1– С.21-30.
 20. Ковальчук В.І. Забезпечення якості пpoфeciйнoгo навчання, як критеріальний чинник реформування професійної освіти // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Збірник наукових праць. Київ, 2006. – Випуск  2. – С.115-118.
 21. Ковальчук В.І. Стратегія управління людським потенціалом // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний університет iм. Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С.140-145.
 22. Ковальчук В.І. Розуміння, пошуки істини й моральна відповідальність у роботі вчителя  //  Педагогіка i психологія професійної освіти. – Львів, 2007. – №1. – С. 67-73.
 23. Ковальчук В.І. Розробка стратегії розвитку ПТНЗ // Розвиток післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції / Матеріали щорічної звітної всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю АПН України. – Донецьк, 2007. – С.281-286.
 24. Ковальчук В.І. Особливості навчання дорослих у закладах післядипломної освіти// Професійно-технічна освіта. Спецвипуск. – 2007. – С.37-39.
 25. Ковальчук В.І. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні дорослих // Післядипломна освіта в Україні. Спецвипуск. – Київ. – 2008.- С.36-39.
 26.  Ковальчук В.І. Проблеми вдосконалення професійної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у педагогічній теорії й практиці // Вища освіта України. Тематичний випуск Вища ocвітa України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток  3 том ІІІ (10) – Київ, 2008. – С.203-219.
 27.   Ковальчук В. Формування професіоналізму керівника ПТНЗ // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип.  424. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – 208 с. – С. 61-82.
 28. Ковальчук В.І.  Підвищення кваліфікації керівників професійних навчальних закладів: інноваційні підходи // Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір. Збірник наукових праць. – Київ-Хмельницький, 2008.- С.482-493.
 29. Ковальчук В.І.  Бізнес-планування у професійно-технічному навчальному закладі художнього профілю // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. // Зб. наук. праць. –- Випуск 3. – К., 2008. – С.232-250.
 30.  Ковальчук В. Роль професійно-комунікативної компетенції  в діяльності директора ПТНЗ // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – № 1. – С.122-133.
 31.  Ковальчук В.І.  Проблеми управлінського лідерства в професійно-технічній освіті // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Вип. 11/ голов. ред. В.В. Олійник. – К.: Геопринт,2009. – Ч.1  –- С.101-111.(Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти. 24 квітня 2009 р.»).
 32.  Ковальчук В.І., Бирка М.Ф. Професійна компетентність викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу// Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний університет iм. Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. Випуск 17. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – С.125-129.
 33.  Ковальчук В.І. Феномен креативності у діяльності керівника навчального закладу // Креативність і творчість. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Тематичний вісник №1. – К.: Гнозис, 2009. – С. 89-93.
 34.  Ковальчук В.І. Забезпечення компетентнісного підходу у підвищенні кваліфікації керівників ПТНЗ // Імідж сучасного педагога. – Науково-практичний. Освітньо-популярний часопис. – №8-9 (97-98). – Полтава, 2009. –с. 91-95.
 35.  Ковальчук В.І. Розвиток педагогічної майстерності викладача ПТНЗ // Вища освіта України. – Тематичний випуск Вища ocвітa України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток 4 том ІV (22)- Київ, 2010. – С.472-481.
 36. Ковальчук В.І., Агейкіна-Старченко Т.В. Етапи розвитку системи післядипломної мистецько-педагогічної освіти // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VІ мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької.  – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – с.103-105
 37. Ковальчук В.І. Педагогічна майстерність викладача, як основа його компетентності // Педагогічна майстерність як система професійно мистецьких компетентностей: Зб. Матеріалів ІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті  професора О.П. Рудницької / гол. Ред.: І.А. Зязюн. – Вип. 3 (7). – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – С. 569-579.
 38.  Ковальчук В.І. Сутність та структура педагогічної майстерності вчителя // Вища освіта України. – Тематичний випуск Вища ocвітa України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток 2 №3, том ІІ (27) – Київ, 2011. – С.210-223.
 39. Ковальчук В.І. Постановка проблеми розвитку педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ у системі післядипломної освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школі: Зб. Наук. праць/ Ред. кол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) – Вип. 24(77) –Запоріжжя: КПУ, 2012.– С. 353-360.
 40.  Ковальчук В. І. Структурні компоненти педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ // Инновационные технологии в образовании: Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 27-29 сентября 2012 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2012. – C. 214-216.
 41. Ковальчук В.І. Зміст та структура педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2012. – №6. – С.39-44.
 42.   Ковальчук В.І. Теоретичне підґрунтя розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. наук. праць / [редкол.: Т.І. Сущенко (голова ред.) та ін.]. – Запоріжжя 2013. – Вип. 28(81). –  С. 512-521.
 43.  Ковальчук В.І. Організаційно-нормативні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у процесі підвищення кваліфікації // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. Наук. праць/ [редкол.: Т.І. Сущенко (голова ред.) та ін.]. – Запоріжжя 2013. – Вип. 29(82). –  С. 222-230.
 44. Ковальчук В.І. Нормативні засади формування та розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. Наук. праць/ [редкол.: Т.І. Сущенко (голова ред.) та ін.]. – Запоріжжя 2013. – Вип. 30(83). –  С. 555-563.
 45. Ковальчук В. І. ІКТ-компетентність учителя у нормативно-правовому полі / Василь Іванович Ковальчук // Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти: метод. посіб. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ, 2013. – С. 6–11.
 46. Ковальчук В.І. Генеза наукового знання з проблематики розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ / В.І. Ковальчук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [ред. кол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 32(85). – С. 238–244.
 47. Ковальчук В.І. Ідеї народності у спадщині К.Д. Ушинського у вимірах сучасної освіти // Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського): матер. між народ. наук.-практ. конф., 20-21 лютого 2014. / М-во освіти і науки України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, Благодійна організація «Благодійний фонд ім. К.Д. Ушинського, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім.. Б.Грінченка» ; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.О. Хоружа, В.І. Ковальчук, О.С. Зубченко]. – К.: Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2014.- С.210-219.
 48. Ковальчук В. І. Концепція формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Василь Іванович Ковальчук // Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: file:///D:/Documents/Downloads/Koncepcia_formuvanna_proektnoi_kompetentnosti_ucni.pdf.
 49. Ковальчук В. І. Методи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання у післядипломній освіті / Василь Іванович Ковальчук. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [ред. кол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя. – 2015. – Вип. 40. – С. 143–150.
 50. Ковальчук В. І. Виховання громадянської свідомості молоді в контексті освітніх реформ: досвід США / Василь Іванович Ковальчук. // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – Вип. 2. Т. 5. – С. 102–105.
 51. Kovalchuk V. Civic consciousness development of youth in the context of educational reforms: the us experience / Vasyl Kovalchuk. // Comparative Professional Pedagogy. – 2015. – Volume 5. Issue 2.  – С. 13–19.
 52. Ковальчук В. І. Реалізація Міжнародного стандарту «Волонтерство» в громадсько-активних школах м. Києва / Василь Іванович Ковальчук. // Зб. наук. праць: Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. – Т. ІІІ(5). – 2015. – С. 327–334.
 53. Ковальчук В. І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: європейський досвід / Василь Іванович Ковальчук. // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – Вип. 3. Т. 5. – С. 75-81.
 54. Kovalchuk V. Teaching staff advanced training: European experience / Vasyl Kovalchuk. // Comparative Professional Pedagogy. – 2015. – Volume 5. Issue 3. – Р. 25–31.
 55. Ковальчук В. І. Підвищення кваліфікації вчителів у Росії, Республіці Казахстан, США й Канаді / Василь Іванович Ковальчук. // Порівняльна професійна  педагогіка. – 2015. – Вип. 4. Т. 5. – С. 132–137.
 56. Kovalchuk V. Teaching staff advanced training in Russia, the Republic Kazakhstan, the USA and Canada / Vasyl Kovalchuk. // Comparative Professional Pedagogy. – 2015. Volume 5. Issue 4. –  – Р. 16–21.
 57. Ковальчук В. І. Тенденції інноваційного розвитку сучасної школи в Україні / Василь Іванович Ковальчук. // Імідж сучасного педагога. – 2015. – №7. – С. 3–6.
 58. Ковальчук В. І. Формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: концептуальна модель / Василь Іванович Ковальчук. // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – 2015. – Вип. 28 –  С. 26–33.
 59. Ковальчук В. І. Прогнозування розвитку системи освіти / Василь Іванович Ковальчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія” / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Вид-во “Міленіум”, 2016. – С. 112–120.
 60. Ковальчук В. І. Результати впровадження дослідно-експериментальної роботи “Упровадження моделі громадсько-активної школи в умовах загально-освітнього навчального закладу” / Василь Іванович Ковальчук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів” (29 березня 2016 року) / Василь Іванович Ковальчук. – Житомир: ФО-П Левковець, 2016. – С. 185–193.
 61. Ковальчук В. І. Формування екологічної компетентності студентів у навчальних закладах аграрного профілю / В. І. Ковальчук, Т. В. Корнійчук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів” (29 березня 2016 року) / В. І. Ковальчук, Т. В. Корнійчук. – Житомир: ФО-П Левковець, 2016. – С. 193–197.
 62. Ковальчук В. І. Тенденції інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів в Україні / Василь Іванович Ковальчук // Материалы научно-практического семинара “Методология и методы научных исследований”. (27 апреля 2016 г. Прага (Чешская республика) / Василь Іванович Ковальчук., 2016. – С. 66–68.
 63. Ковальчук В. І. Особливості дистанційного навчання в США [Текст] / Л. В. Левчук, В. І. Ковальчук // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 392-395. (копернікус)
 64.  Ковальчук В. І. Теоретичні аспекти розвитку мотивації педагогічних працівників ПТНЗ [Текст] / В. І. Ковальчук, С. С. Присяжнюк // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 382-386  (копернікус)
 65. Ковальчук В. І. Оцінювання рівнів розвитку загальнопрофесійних компетентностей майбутніх викладачів вищих навчальних закладів / Василь Іванович Ковальчук. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія”. – 2017. – №259. – С. 136–141.
 66. Ковальчук В. І. Психолого-педагогічні засади розвитку комунікативної компетентності керівника ЗНЗ / В. І. Ковальчук, В. Р. Огороднік. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія”. – 2017. – №259. – С. 141–147.
 67. Ковальчук В. І. Роль самоосвіти в професійному становленні майбутніх екологів / В. І. Ковальчук, О. О. Війтюк, О. П. Циганок. // Молодий вчений. – 2017. – №6. – С. 226–229.
 68. Ковальчук В. І. Деякі аспекти стратегічного управління розвитком закладу вищої освіти [Текст] / В. І. Ковальчук, В. О. Данькевич // Молодий вчений. — 2018. — №3. – С. 548-550.  
 69.  Ковальчук В. І. Впровадження інноваційних технологій навчання у процесі професійної підготовки студентів закладів вищої освіти [Текст] / В. І. Ковальчук, А. В. Щербак // Молодий вчений. — 2018. — №3. – С. 543-547.
 70. Ковальчук В. І. Формування в студентів навичок ХХІ століття у процесі професійної підготовки / В. І. Ковальчук, А. Ю. Середа // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу” (16 березня 2018 р.) : в 2 ч. Ч.1 / В. І. Ковальчук, А. Ю. Середа. – Житомир: ФО-П Левковець, 2018. – С. 224–230.
 71. Ковальчук В. І. Побудова системи студентського самоврядування в закладі професійно-технічної освіти [Текст] / В. І. Ковальчук, О. О. Дзюземова // Молодий вчений. – 2018. – №4. – С. 504-509.
 72. Ковальчук В. І. Планування діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах освітніх змін [Текст] / В. І. Ковальчук, Т. М. Єрмак // Молодий вчений. – 2018. – №4. – С. 510-516.  
 73. Ковальчук В. І. Застосування цифрової педагогіки в підготовці майбутніх фахівців сфери підприємництва [Текст] / В. І. Ковальчук, І. С. Подольська // Молодий вчений. — 2018. — №5. – С. 523-526.
 74. Ковальчук В. І. Розробка стратегії розвитку закладу професійно-технічної освіти в умовах ринку праці [Текст] / В. І. Ковальчук, В. А. Костюченко // Молодий вчений. — 2018. — №6. – С. 151-154.
 75. Ковальчук В. І. Інформаційні ресурси в професійному розвитку викладача вищої школи / Василь Іванович Ковальчук // Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика / Василь Іванович Ковальчук. – Суми: Вінниченко М.Д., 2018. – С. 50–57.
 76. Ковальчук В. І. Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в професійному навчанні студентів педагогічних спеціальностей [Текст] / В. І. Ковальчук, М. В. Федченко // Молодий вчений. – 2018. – №11. – С.675-678.
 77. Ковальчук В. І. Формування індивідуальних стратегій навчання студентів засобами інноваційних педагогічних технологій [Текст] / В. І. Ковальчук // Молодий вчений. – 2018. – №12. – С. 100-102
 78. Ковальчук В. І. Інноваційні технології навчання – основа модернізації професійної освіти [Текст] / В. І. Ковальчук, С. Р. Федотенко // Молодий вчений. – 2018. – №12. – С. 425-429.
 79. Ковальчук В. І. Оновлення змісту професійної підготовки студентів в аграрних коледжах засобами інноваційних технологій [Текст] / В. І. Ковальчук, М. С. Фатєєв // Молодий вчений. – 2019. – №2. – С.477-483.
 80. Ковальчук В. І. Роль інноваційних технологій навчання у розвитку педагогічної майстерності педагога професійного навчання [Текст] / В. І. Ковальчук, М. В. Бірюк // Молодий вчений. – 2019. – №4. – С. 262-267.
 81. Ковальчук В. І. Упровадження дуальної освіти в професійній (професійно-технічній) освіті / В. І. Ковальчук, С. В. Ігнатенко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / В. І. Ковальчук, С. В. Ігнатенко. – Глухів, 2019. – С. 120–132.
 82. Ковальчук В. І. Підготовка фахівців соціальної сфери до професійної діяльності засобами інноваційних технологій / Василь Іванович Ковальчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. – Вип. ХХХІІI. Серія: соціально-педагогічна / Василь Іванович Ковальчук. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2019. – С. 38–56.
 83. Ковальчук В. І. Створення інформаційно-освітнього простору школи для формування в учнів навичок 21 століття / В. І. Ковальчук, Т. М. Єрмак. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2020. – №34. – С. 85–102.
 84. Kovalchuk V. Developing digital competencyin future masters of vocational training / V. Kovalchuk, V. Soroka. // Professional Pedagogics. – 2020. – №1. – С. 96–103. (https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/73/73)
 85. Ковальчук В. І. Створення середовища професійного розвитку педагогічних працівників закладу професійної (професійно-технічної) освіти / В. І. Ковальчук, С. В. Масліч. // Вісник Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2020. – Випуск 2 (43) – С. 29–37.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1.  Ковальчук В.І. Проблеми розвитку професійної художньої освіти в сучасних умовах // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: Теоретичні засади розвитку / Тези міжнародної наукової конференції. – Київ-Суми: Сум. ДПУ Вип. А.С. Макаренка, 2004. – С.208 – 209.
 2. Ковальчук В.І. Розвиток творчих здібностей  учнів на творах декоративно-ужиткового мистецтва // Теоретичні та методичні засади мистецької освіти: зб. наук. Матеріалів науково-методологічного семінару. – Чернівці, 2007. – С.111-113.
 3. Ковальчук В.І., Бирка М.Ф. Використання компетентнісного підходу при викладанні інформаційних технологій // Інформаційні технології в економіці, менеджменті  і бізнесі: Проблеми науки, практики й освіти. Тези доповідей: Матеріали ХІV Міжнарод. наук.-практконф., Київ 27 листопада 2008р.; У 2-х т. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2009. – Т.1. – 39-42.
 4. Ковальчук В.І. Сутність педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення: тези доповідей Всеукраїнської наукова-практичної конференції, 20 квітня 2012 р./ за ред.. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С.51-53.
 5. Ковальчук В. І. Перспективні шляхи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання у методичній роботі ПТНЗ // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р., / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С.175-177.
 6. Ковальчук В. І. Тенденції розвитку освітньої системи в Україні / Василь Іванович Ковальчук // Economics, science, education: integration and synergy. Materials of international scientific and practical conference, 18-21 January 2016 / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – С. 79–80.
 7. Ковальчук В. І. Розвиток вищої освіти відповідно до тенденцій і вимог ринку праці / Василь Іванович Ковальчук // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 лютого 2016 року / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: В-во «Міленіум», 2016.– С. 22–24.
 8. Ковальчук В. І. Освітня і просвітницька діяльність І. Я. Франка / Василь Іванович Ковальчук // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 07-08 квітня 2016 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленіум, 2016. – С. 31–32.
 9. Ковальчук В.І. Діяльність Громадсько-активних шкіл в Україні – крок до побудови громадянського суспільства. // Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. 19-20 травня 2016 р. м. Київ / – Київ: НУБіП України, 2016. – С. 144–145.
 10. Ковальчук В. І. Соціально-психологічні чинники мотивації студентів до проектної діяльності / Василь Іванович Ковальчук. // Діалог культур Україна – Греція: культурна політика ХХІ ст. в європейській ретроспективі. – 2016. – С. 86–87.
 11. Ковальчук В. І. Вплив глобалізаційних процесів на освітню систему / Василь Іванович Ковальчук // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. / за заг.ред. В. В. Олійника. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: УМО НАПН України, 2016. – С. 367–370.
 12. Ковальчук В. І. Створення програмно-діагностичного комплексу вивчення рівня розвитку загальнопрофесійних компетентностей викладача вищого навчального закладу / Василь Іванович Ковальчук // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленімум, 2017. – С. 221–223.
 13. Ковальчук В. І. Видатні польські діячі українського походження в історії Польщі / Василь Іванович Ковальчук // Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб.наукових праць міжнар. наук.-практ.конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. – К.: Міленімум, 2017.- 356 с. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленімум, 2017. – (Національний університет біоресурсів і природокористування України). – С. 109–110.
 14. Ковальчук В. І. Розвиток педагогічної майстерності педагога вищої школи в умовах змін / Василь Іванович Ковальчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність” 18-19 травня 2017 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленімум, 2017. – (НУБіП України). – С. 169–170.
 15. Ковальчук В. І. Впровадження технології «Перевернутий» клас в освітньому процесі закладів вищої освіти / В. І. Ковальчук // Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 20-21 листопада 2017 р. / [за ред. О. О. Лаврентьєвої, Т. М. Мішеніної]. – Кривий Ріг, 2017. – С.276-278.
 16. Ковальчук В. І. Синхронне та асинхронне навчання, як стратегія сучасної освіти / Василь Іванович Ковальчук // Україна-Німеччина: горизонти освіти і культури (до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України): Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. – 23-24 листопада 2017 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Мілленімум, 2017. – С. 119–120.
 17. Ковальчук В. І. Вимоги до підготовки майбутніх керівників навчального закладу в умовах ринку праці [Електронний ресурс] / Василь Іванович Ковальчук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (25-26 квітня 2018 року). Том 2. – 2018. – С. 249-253 – Режим доступу до ресурсу: http://www.kpgtl.dp.ua/index.php/partnery/543-prohrama-i-zbirnyk-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-pidhotovka-konkurentozdatnykh-fakhivtsiv-vyklyky-suchasnosti.
 18. Ковальчук В. І. Компетентність фахівця ХХІ сторіччя: реалії ринку праці / Василь Іванович Ковальчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року / Василь Іванович Ковальчук. – Київ, 2018. – (Національний авіаційний університет). – С. 74.
 19. Ковальчук В. І. Виховання громадянської свідомості молоді: досвід США / Василь Іванович Ковальчук // Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 80-річчю від дня народження Василя Стуса (15-16 березня 2018 року) / Василь Іванович Ковальчук. – Київ, 2018. – С. 64–66.
 20. Ковальчук В. І. Вербальна креативність як показник сформованості професійної суб’єктності майбутніх філологів / Н. О. Арістова, В. І. Ковальчук, В. О. Малихін // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2018 р.) / Н. О. Арістова, В. І. Ковальчук, В. О. Малихін. – Київ, 2018. – Т.4. С. 42–43.
 21. Ковальчук В. І. Мотиваційна основа розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя / Т. Л. Опалюк, В. І. Ковальчук // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2018 р.) / Т. Л. Опалюк, В. І. Ковальчук. – Київ, 2018. – Т.4. С. 228–230.
 22. Ковальчук В. І. Тенденції розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в умовах ринку праці / Василь Іванович Ковальчук // Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій / Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару, 1 листопада 2018 року / Василь Іванович Ковальчук. – Суми: Вінниченко М.Д., 2018. – С. 16–19.
 23. Ковальчук В. І. Методичні основи розвитку педагогічної майстерності педагогів професійного навчання / В. І. Ковальчук, М. В. Бірюк // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технічного напрямків: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (26-29 березня 2019 року): збірник тез / В. І. Ковальчук, М. В. Бірюк. – Бердянськ: Бердянськиий державний педагогічний університет, 2019. – С. 13–15.
 24. Ковальчук В. І. Використання цифрових технологій в професійній підготовці майбутніх педагогів професійного навчання / Василь Іванович Ковальчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  22 березня 2019 р / Василь Іванович Ковальчук. – К. : НАУ, 2019. – С. 71–72.
 25. Ковальчук В. И. Профессиональное развитие педагога высшей школы в условиях рынка труда/ Василий Иванович Ковальчук // Перспективы развития высшей школы: материалы ХII Международной научно-методической конференции 30-31 мая 2019 г. / Василий Иванович Ковальчук. – Гродно. : Гродненский государственный аграрный университет, 2019. – С. 75-77.
 26. Ковальчук В. І. Створення сприятливого освітнього середовища в закладі освіти / Василь Іванович Ковальчук // Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (1 листопада 2019 р.) / Василь Іванович Ковальчук. – Суми: Вінниченко М.Д., 2019. – С. 13–17.
 27. Ковальчук В.І., Бикова Т.Б. Застосування змішаного навчання у професійній підготовці майбутніх майстрів виробничого навчання швейного профілю.  Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality: 2019:  матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 27-28 січня 2019. Wloclawek: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. С. 70-74.
 28. Ковальчук В. І., Маринченко І. В. Створення сприятливого освітнього середовища для розвитку здобувачів вищої освіти / Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти : електронний зб.матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Біла Церква, 11 грудня 2019 р. Біла Церква. БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. С. 140-144.
 29. Ковальчук В. І. Вплив емоційного інтелекту на розвиток та успішність людини / Василь Іванович Ковальчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / Василь Іванович Ковальчук. – Київ, 2020. – С. 90–93.
 30. Ковальчук В. І. Трансформаційні процеси на ринку праці та їхній вплив на систему професійної (професійно-технічної) освіти / Василь Іванович Ковальчук // Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ-Ірпінь, 7 квітня 2020 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ, 2020. – С. 79–81.
 31. Ковальчук В. І. Проблеми цифровізації фахової підготовки в закладах професійної освіти / Василь Іванович Ковальчук // Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Глухів, 2020. – С. 40–43.
 32. Ковальчук В. І. Вплив емоційного інтелекту на професійне зростання та розвиток кар’єри / Василь Іванович Ковальчук. // Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28 квітня 2020 року). – 2020. – С. 42–45.
 33. Ковальчук В. І. Особливості підготовки майбутніх педагогів професійного
 34. навчання в умовах цифровізації освіти / Василь Іванович Ковальчук. // Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28 квітня 2020 року). – 2020. – С. 45–48.
 35. Ковальчук В. І. Роль педагога в умовах цифровізації / Василь Іванович Ковальчук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці» (17-18 листопада 2020 року) / Василь Іванович Ковальчук. – НТУ. 2020. – С. 13-15.
 36. Ковальчук В. І. Забезпечення   якості     підготовки     майбутніх     педагогів    професійного  навчання в умовах ринку праці / Василь Іванович Ковальчук // Матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (5 листопада 2020 р.) / Василь Іванович Ковальчук. – Суми: Вінниченко М.Д., 2020. – С. 10-13.
 37. Ковальчук В.І. , Бикова Т.Б. Проєктування дистанційного курсу-ресурсу для змішаного навчання. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства : 2020 рік: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 лист. 2020 р. Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2020. С.40-42
 38.  Ковальчук В.І. Цифровізація вищої освіти: реалії та перспективи. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства : 2020 рік: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 лист. 2020 р. Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2020. С.38-40.
 39. Ковальчук В. І. Створення середовища професійного розвитку педагога в умовах закладу вищої освіти / Василь Іванович Ковальчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: НАУ, 2021. – С. 36–37.
 40. Ковальчук В. І. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання в умовах закладу вищої освіти / Василь Іванович Ковальчук // Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Василь Іванович Ковальчук. – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021. – С. 24–26.

Статті в періодичних виданнях:

 1.  Ковальчук В.І. Із чого починається розвиток навчального закладу // Профтехосвіта. – 2009. – №1. –  С.4-9.
 2.  Ковальчук В.І. Свідомий вибір+ефективні рішення // Профтехосвіта. – 2009. – №2. –  С.1.
 3.  Ковальчук В.І. Професійна компетентність керівників: проблеми вдосконалення // Профтехосвіта. – 2009. – №2. –  С.4-10.
 4.  Ковальчук В.І. Шлях довжиною у 30 років: професіоналізм, творчість стратегія // Профтехосвіта. – 2009. – №3. –  С.1.
 5. Ковальчук В.І. Управлінське лідерство в умовах трансформації // Профтехосвіта. – 2009. – №3. –  С.18-22.
 6.  Ковальчук В.І. Мета+підхід до навчання=якість // Профтехосвіта. – 2009. – №4. –  С.1.
 7.  Ковальчук В.І. Модульні технології навчання // Профтехосвіта. – 2009. – №4. – С.72-76.
 8.  Ковальчук В.І. Якою бути профтехосвіті // Профтехосвіта. – 2009. – №5. – С.1.
 9.  Ковальчук В.І. Нова парадигма профтехосвіти// Профтехосвіта. – 2009. – №9. –  С.1.
 10.  Ковальчук В.І. Ключові компетенції сучасного керівника// Профтехосвіта. – 2009. – №9. –  С.12-18
 11.  Ковальчук В.І. Траєкторія розвитку ПТО // Профтехосвіта. – 2009. – №10. –  С.1.
 12.  Ковальчук В.І. Як стати креативним керівником // Профтехосвіта. – 2009. – №12. –  С.4-7.
 13.  Ковальчук В.І. Навчальні результати // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. –№5 (173) 2009. –  С.49-51.
 14.  Ковальчук В.І. Різноманіття технологій навчання – вимога часу //  Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №9 (177) . – 2009. – С.12-13
 15.  Ковальчук В.І. Як оцінити навчання // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №10 (178) . – 2009. –  С.22-25.
 16.  Ковальчук В.І. Комунікативні компетенції керівника // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №3 (171) -2009. – С.14-17.
 17.  Ковальчук В.І. Пріоритети нового року // Профтехосвіта. – 2010. – №1, С.1.
 18.  Ковальчук В.І. Право та освіта – Українські реалії // Профтехосвіта. – 2010. – №3. –  С.96.
 19.  Ковальчук В.І. Земля, на яку першими сходять промені сонця // Профтехосвіта. – 2010. – №4. –  С.1
 20.  Ковальчук В.І. Модернізація освіти – крок до успіху // Профтехосвіта. – 2010. – №5. –  С.1.
 21.  Ковальчук В.І. Інклюзивна освіта – освіта для всіх // Профтехосвіта. – 2010. – №6. –  С.1.
 22.  Ковальчук В.І. Основа стратегічних змін // Профтехосвіта. – 2010. – №9. –  С.1.
 23.  Ковальчук В.І. Як зробити навчання ефективним. Емпірична модель навчання // Профтехосвіта. – 2010. – №9. –  С.22-32.
 24.  Ковальчук В.І. День, засіяний добром // Профтехосвіта. – 2010. – №10, С.1.
 25.  Ковальчук В.І. Мистецтво управління іншими // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №4 (184).- 2010.- С.14-15.
 26.  Ковальчук В.І. Творчість у творах декоративно-прикладного мистецтва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №6 (186) . –  2010.- с.8-9.
 27. Ковальчук В.І. Сучасні виміри професійного виховання учнів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №7-8 (187-188) . – 2010. – С.10-11.
 28. Ковальчук В.І. Чинники професійного самовизначення школярів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №9 (189) 2010. – С.12-13.
 29. Василь Ковальчук. Майстерність педагога – ознака сучасної освіти // Профтехосвіта. – 2011. –  №2. –  С. 1.
 30. Василь Ковальчук. Освіта нового покоління  // Профтехосвіта. – 2011. – №4. –  С. 1.
 31. Василь Ковальчук. Цінність робітничого диплома // Профтехосвіта. – 2011. –  №5. –  С. 1.
 32. Василь Ковальчук. Чи вільний вчитель на уроці? // Профтехосвіта. – 2011. – №6. –  С. 1.
 33. Василь Ковальчук. Проблеми сьогодення профтехосвіти. // Профтехосвіта. – 2011. – №10. –  С. 1.
 34. Ковальчук В. Педагогічна майстерність викладача – основа його компетентності / В. Ковальчук // Профтехосвіта. – 2011. – № 6 (30). – С. 22–34.
 35. Ковальчук В. І. Упровадження моделі громадсько-активної школи / Василь Іванович Ковальчук. // Директор школи. – 2015. – №11-12. – С. 27–70.
 36. Ковальчук В. І. Проектна діяльність у початковій школі / В. І. Ковальчук, Л. П. Литвин, Н. М. Кривенко // Завуч. – 2014. – № 24(546). – С. 2- 17.
 37. Ковальчук В. І. Розвиток проектної компетентності учнів / В. І. Ковальчук, Л. П. Литвин. // Школа. – 2013. – № 12 (96). – С. 53-56.
 38. Ковальчук В. Становлення творчого потенціалу особистості гімназиста / В. Ковальчук, Л. Переймибіда, Ю. Харламова. // Завуч. – 2017. – №11. – С. 13–34.
 39. Ковальчук В. Тенденції розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в умовах ринку праці  // Профтехосвіта. – 2019. – № 2 (122). – С. 2–4.
 40. Ковальчук В. Професійний розвиток педагогічних працівників. Досвід наукової лабораторії університети  // Профтехосвіта. – 2019. – № 8 (128). – С. 5–9.

Кулішов Володимир Сергійович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Kulishov V.S., Skyba, Y.A., Yermolenko, A.B., Shevchuk, S.S.& Shchypska, T.P. Development of Scientific and Methodical Competence of Teachers of Vocational Education Institutions. Propósitos y Representaciones, Mar. 2021, Vol. 9, SPE(2), e994. URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/994

Навчальні посібники, підручники:

 1. Кулішов В.С. Методика розробки сучасного комплексного методичного забезпечення: навч.-метод. посібн. для самостійної роботи. Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України, 2017. 64 с.
 2. Кулішов В.С.Застосування квест-технології у професійно-теоретичній підготовці учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України, 2018. 81 с.
 3. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти: збірник робочих програм / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. Агроосвіта, 2020. 172 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720905
 4. Кулішов В.С.Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 68 с.
 5. Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник / Єрмоленко А.Б., Набок М.В., Шевчук С.С., Масліч С.В., Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 101 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725510

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Кулішов В.С. Інформаційно-комунікаційне забезпечення професійно-практичної підготовки у професійних навчальних закладах України. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej” Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki” (29.11.2017 – 30.11.2017). Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. Р. 240–245.
 2. Yermolenko A., Kulishov V., Shevchuk S. Innovative principles of development of methodical competence of modern teacher of vocational education. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. 2020. 38(2). P. 113–118 URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/696

Наукові міжнародні публікації:

 1. Kulishov V.S. Formation of entrepreneurial competence of students of vocational educational institutions of Ukraine by means of modern educational technologies. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Chęstochowie, 2018, 26 (2018) nr 1, S. 101–107.
 2. Kulishov V.S. Project activity as a component of extra-curricular educational work of students of vocational education institutions. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, 2019, 32(1), S. 84–89.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Кулішов В.С. Особливості застосування технології проектів при підготовці фахівців сфери торгівлі у професійних навчальних закладах України. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наукових праць. 2017. Випуск 8. С. 49–55.
 2. Кулішов В.С., Сілаєва І.Є. Науково-практичний інтернет-семінар як інноваційна форма методичної роботи у міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти. Імідж сучасного педагога. 2017. № 6 (175). С. 26–28
 3. Кулішов В.С. Деякі аспекти становлення та розвитку проектної технології навчання у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників. Молодь і ринок. 2018. № 8 (163). С. 32–36.
 4. Кулішов В.С. Досвід навчального проектування у закладах професійно-технічної освіти Республіки Білорусь. Молодь і ринок. 2019. № 10 (177). С. 39–43.
 5. Кулішов В.С. Сучасні підходи до професійно-особистісного розвитку педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2020. Вип. 12. С. 263–272.
 6. Єрмоленко А.Б., Кулішов В.С, Шевчук С.С. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журнал. 2020. №5 (194). С. 52-57. URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/2522-9729-2020-5%28194%29
 7. Сидоренко В.В., Денисова А.В., Сахно О.В., Кулішов В.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 29. Т. 2. С. 135–141.
 8. Кулішов В.С., Щипська Т.П. Реалізація сучасних освітніх практик у процесі позааудиторної навчальної діяльності майбутніх фахівців з поліграфії. Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. № 80.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Кулішов В. С. Використання технології веб-квест у системі підготовки кваліфікованих робітників. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25 – 26 квітня 2018 р. / за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І. Стойчик. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. том 1. С. 313–317.
 2. Кулішов В.С. Від проектного підходу до STEAM-освіти у професійній підготовці кваліфікованих робітників. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.). Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 129–132.
 3. Кулішов В.С. Проектна підготовка кваліфікованих робітників швейної галузі. Інноваційні технології при підготовці фахівців для швейної промисловості: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12 грудня 2018 року) / за заг. ред. Ситнікова О. П. Біла Церква, 2019. С. 57–60.
 4. Кулішов В.С. Освітній квест: етапи становлення та перспективи  застосування. Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 лютого 2019 року) / за заг. ред. Ситнікова О. П. Біла Церква, 2019. С. 249–251.
 5. Кулішов В.С. Дистанційна складова підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (за іноз. уч.). Кривий Ріг, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р./ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. том 1. С. 143–147.
 6. Кулішов В.С. Колективно-групова форма проектної діяльності учнів ЗП(ПТ)О та її переваги. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 173–175.
 7. Кулішов В.С. Проєктні технології у професійній діяльності педагога ЗП(ПТ)О. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (05 листопада 2020 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2020. С. 55–57.
 8. Кулішов В.С. Інтеграція в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О: етапи становлення. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (02 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 99–103.

Лукіянчук Алла Миколаївна

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Sydorenko, V.V., Yermolenko, A.B., Lukіianchuk, A.N., Denysova, A.V., Haragirlo, V.Y. «PLATFORM PROFOSVITA» as innovative educational and digital environment for specialists professional development. Revista Educação & Formação. 2020. Vol 5, No 3. URL: https://doi.org/10.25053/redufor.v5i15.3397

Навчальні посібники, підручники:

 1. Лукіянчук А.М. Розвиток критичного мислення учнів : методичні рекомендації. Біла Церква : БІНПО УМО, 2018. 73 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722979
 2. Практичний порадникдо виконання підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук, Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. – 81с.
 3. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників: методичні рекомендації / укладач А.М. Лукіянчук – Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. – 46 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723305
 4. Лукіянчук А.М. Психологічні основи професійного становлення та розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навчально-методичний посібник.. Вид 2-ге, поробл. Доповн, Біла Церква : БІНПО, 2020. 155 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722960

Монографії:

 1. Lukіianchuk A. N. Theoretical aspects of motivation of professional activity of pedagogical workers of professional educational establishments are on the basis of competitiveness.  Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. Р 133-149 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710101

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Lukіianchuk A.N. Тo the problem of motivation of labor activity of teachers system of professional education. Education in modern university – project-based approach to the work organization in political science, sociology, philosophy, psychology, history, according to the guidelines of the European Qualification Framework (experience of Danubius University) : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of Ukrainian universities on March 22-24, 2017 in Sladkovicovo, Slovak Republic. Р 40-43
 2. Łukijanczuk A. Motywacja czynności pracowników pedagogicznych w warunkach odnowienia edukacji zawodowej (zawodowo-technicznej). Europejskie studia humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo 2018 – 4(ІІ) – S 161-172.
 3. Лукиянчук А.Н. Развитие психологической компетентности педагогов в работе с детьми с особенными потребностями. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы: Сборник материалов международной on-line конференции (25 вересня 2018 года), Республика Казахстан, г.Тараз, «Өрлеу», 2018. 87–90 С. 
 4. Sydorenko V.. Labor relations in the field of professional (vocational) education: theoretical and applied aspect. Sydorenko V., Sakhno O. Lukiianchuk A, Denysova A., Kharahirlo V. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 38, No 2. Accent Graphics Communications & Publishing, Canada,2020. P. 122-126.  http://farplss.org/ ISSN 2708-0994
 5. Лукиянчук А.Н., Лукиянчук А.А. Технологии  инклюзивного  обучения  учеников  в заведениях профессионального (профессионально-технического)  образования Украины. «Инклюзивті білім беру:  тәжірибесі,  мәселелері және даму болашағы»  тақырыбында Республикалық  on-line  конференциясының  жинағы/  Материалы  республиканской  on-line конференции «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, перспективы развития»– Тараз, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПРпо Жамбылской области 2021 г. С110-115

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Лукіянчук А.М., Н.Г.Торба  Конфлікт як слкдова посттравматичного стресу та подолання його на основі мотивації саморозвитку. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  Тематичний випуск «Посттравматичний стрес:  дорослі, діти та родини в ситуації війни». К. : Гнозис, 2017.
 2. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як складова психолого-педагогічної компетентності. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць, серія «Соціальні та поведінкові науки»  К. : Апол-Груп, 2017.  Вип. 4/5 (33/34). – С 58-67.  https://lib.iitta.gov.ua/719636/
 3. Лукіянчук А.М. Розвиток мотивації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах реформування освіти. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор ліцею, школи, гімназії» – Спеціальний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2019. №4. Кн1. Том І (83). С 206-214  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719052
 4. Лукіянчук А.М. Мотивація педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до інноваційної діяльності. Габітус. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика» 2021. Випуск 24 том 2. С 55-59. DOI https://doi.org/10.32843/2663-http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725423

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Лукіянчук А.М. Проблеми мотивації трудової діяльності педагогів системи ПТО Інноваційна професійна-технічна освіта: шляхи пошуків оновлення:матеріали VІІІ Всеукраїнської наково-практичної інтернет-конференції (27.03-21.03 2017). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – Біла Церква : БІНПО, 2017. С 30-32.
 2. Лукіянчук А.М. Ціннісний підхід в удосконаленні професійної підготовки фахівців у сучасному. Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій : матеріали Регіонального науково-практичного семінару (12.04 2017).  Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».  Біла Церква : БІНПО, 2017.  С 92-96.
 3. Лукіянчук А.М. Організаційно-психологічні засади мотивації професійної діяльності педагогічних працівників у системі неперервної освіти. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада 2017 р.)  Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква : БІНПО, 2017.  С 28-31
 4. Лукіянчук А.М. Ідеї національного виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції (20.09.2018). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Біла Церква : БІНПО, 2018  С 34-37.
 5. Лукіянчук А.М. Ціннісна основа мотивації професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.). Біла Церква : БІНПО, 2018. С. 173–175.
 6. Лукіянчук А.М. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педпрацівників у системі неперервної освіти  Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (16.05.2018). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Біла Церква : БІНПО, 2018 С 76-79.
 7. Лукіянчук А.М.,  Малафай О.В. Психологічні аспекти емоційного вигорання педагогічних працівників в контексті гуманізації освітнього простору Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО) (27 лютого 2019 р.) : матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції ., м. Біла Церква : БІНПО, 2019. С. 306-309.
 8. Лукіянчук А.М. Психологічні основи формування інформаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О шляхом впровадження освітніх інновацій засобами ІКТ :матеріали Регіонального науково-практичного семінару., м. Біла Церква : БІНПО, 2019. С. 42-44
 9. Лукіянчук А.М. Делепенюк О.О. Гуманізація освітнього простору як превенція формування агресивності здобувачів освіти Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 листопада 2019р.).,м.Біла Церква : БІНПО, 2019 С. 207-2104
 10. Лукіянчук Алла Миколаївна. Психологічні умови розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників у сучасному освітньому просторі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства» (11 листопада 2020 р.). – Біла Церква : БІНПО, 2020. – С.106-108 С.
 11. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Lukіianchuk A. Financial mechanisms of vocational (vocational education and training) institutions. І Всеукраїнська конференція «Боголібські читання». 18 вересня 2020 р. Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Матеріали конференції Матеріали  І  Всеукраїнської  конференції  «БОГОЛІБСЬКІ  ЧИТАННЯ» (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого  працівника  народної  освіти  України,  академіка  Академії економічних  наук  України,  академіка  Академії  вищої  освіти  України  Боголіб Тетяни  Максимівни)  (м.  Переяслав  18  вересня  2020  р.).  Переяслав : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020. С 227-229. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722823
 12. Лукіянчук А.М. Ціннісно-мотиваційна основа професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2020 р.) / Глухівський  НПУ ім. О. Довженка. Глухів,  2020. – 60-61С. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723809
 13. Лукіянчук А.М. Профорієнтаційна робота закладу вищої освіти в умовах децентралізації. Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / за ред. О. В. Радзімовської. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2021 С 59-63 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725792

Мандрагеля Володимир Андрійович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Мандрагеля В.А. Наднаціональна природа європейського права та горизонти акультурації національних правових систем: теоретико-історичний аналіз. Philosophy & Cosmology. 2016. Vol 16. P. 171-179.
 2. Mandragelia V.A. Challenges of Online-Education: What Society Expects from Teachers. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume V. May 28th-29th. 2021. P. 522-532. URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6285

Навчальні посібники, підручники:

 1. Мандрагеля В.А. Освіта і суспільство: навчальний посібник. Рада ректорів Київського вузівського центру. Київ, 2018. 364 с.

Монографії:

 1. Мандрагеля В.А. Гібридна війна: in verbo et in praxi: монографія / під заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2017. 412 с.
 2. Мандрагеля В.А. Агресивна сутність імперської великодержавності Росії: історія та сучасність: монографія. К.: ЛА “Друге дихання”, 2019. 272 с.
 3. Mandragelia V.A. Education during a pandemic crisis: problems and prospects: monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020.Р. 151-157.

Наукові міжнародні публікації:

 1. Mandragelia V.A. Policy and Media: Issues of Trust. Assosiation Agreement Driving Integrational Changes. Vol. III. (Eds.) Maryna Dei, Olha Rudenko, Vitali Lunov. Accent Graphics Communications & Publishing. 2020. P. 121-131.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Формування європейської ідентичності: утопія чи реальність. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. 2019. Випуск № 2 (86). С. 28-38.
 2. Мандрагеля В.А. Науково-методична компетентність педагога в умовах пандемії та діджиталізації: світовий досвід та українські реалії. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (45). С. 170-179.
 3. Мандрагеля В.А. Online learning and digital competence: Ukraine and the world. Збірник наукових праць ХНУ імені В.Н. Каразіна. (прийнято до друку)

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Нові інтерпретації гібридної війни у дослідженнях західних експертів. Погляд з України. Невоєнний вимір війн нового покоління. Енергетичний компонент: матеріали за підсумками міжнародної конференції. Національний інститут стратегічних досліджень. Центр глобалістики «Стратегія ХХІ». 2018. С. 22 – 29.

Студінський Володимир Аркадійович

Навчальні посібники, підручники:

 1. Студінський В.А. Ресурс свободи як чинник формування економічної поведінки суб’єкта: конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2019. 18 с.
 2. Студінський В.А. Екологічна складова у сучасному поведінковому процесі суспільства. конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2019. 22 с.
 3. Студінський В.А. Історична пам’ять у контексті формування економічної поведінки нації: конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2019. 24 с.
 4. Студінський В.А. Історичний часопростір Юрка Гудзя: конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2020. 24 с.

Монографії: 

 1. Studinsky V. Scientific development and achievements. Brand in the evalution he economic component of strategic partnership (On the example of Ukraine – France relations) / Studinska G., Studinsky V. London: SCIEMCEE, 2018. V. 2. P. 357-373.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Студінський В.А. Українська класична література як джерело вивчення економічного розвитку України у ХІХ – на прочатку ХХ століття. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2017. Вип. 33/2. С. 83-87.
 2. Студінський В.А. Висвітлення актуальних економічних питань освітньої сфери в працях Т.М. Боголіб. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2018. Вип. 36/1. С. 17-23.
 3. Студінський В.А. Питання земельної власності в системі економічних відносин у творчості Івана Франка. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2018. Вип. 37/1. С. 185- 189.
 4. Студінський В.А., Студінська Г.Я. Стратегічне партнерство України та ЄС. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 7-8. С.22-35.
 5. Студінський В.А., Долгопол І.С. Сучасні тренди високошвидкісних перевезень у контексті політики європейської інтеграції України: визначення проблеми Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2019. Вип. 40. С. 129-133.
 6. Студінський В.А., Студінська Г.Я. Українсько-польські торговельні відносини: ретроспективний аналіз. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3. С.69-82.
 7. Студінський В.А., Рошкар К.М. Історико-економічний аналіз співробітництва Міжнародного валютного фонду та України в розрізі сучасних викликів. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2020. Вип. 44. С. 165-172.
 8. Студінський В.А., Щипська Т.П. Економічні та організаційні засади удосконалення діяльності педагога в системі професійної (професійно-технічної) освіти України. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2021. Вип. 49. С.31-37.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Студінський В.А., Лінчевська М.О. Актуальні питання діджиталізації економіки послуг на сучасному етапі. Цифрова економіка: збірник матеріалів ІІ Національної науково-методичної конференції. К.: КНЕУ, 2019. С.322-325.
 2. Студінська Г.Я., Студінський В.А. Дорожня карта бренд-особистості С.К.Харічкова. Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ОНПУ, 2019. С.133-137.
 3. Студінський В.А. Маніпуляції у ЗМІ як засіб впливу на громадську думку в умовах гібридної війни. Журналістика та реклама: вектори взаємодії: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: КНТЕУ, 2020. С.199-202.
 4. Студінський В.А. Глобальні суспільно-економічні трансформації в контексті пандемії covid-19. Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект: матеріали VІ науково-практичної конференції (23 квітня 2020 року, м. Черкаси) / Упор. Т. О. Дроздова. Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2020. С.25-29.
 5. Студінський В.А. Урбаністичне краєзнавство: теоретико-методологічні питання в системі міждисциплінарного дослідження. Родина Рильських у європейському культурному просторі ХІХ-ХХ століття. Новоград-Волинський: Новоград, 2020. С.309-315.
 6. Студінський В.А. Соціальні наслідки першого постчорнобильського десятиліття на Житомирщині (1986-1996 рр.): історико-економічний аналіз. Сучасний менеджмент економічних систем у координатах парадигми сучасного розвитку. Дніпро: Середняк Т.К., 2020. С.202-205.
 7. Студінський В.А. Проблемні питання організації ефективного управління територіями в умовах адміністративної реформи в Україні. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи. Одеса: Принт бистро, 2020. С.90-92.
 8. Студінський В.А. Висвітлення та акцентуалізація соціально-економічних питань українського суспільства в творчості Панаса Мирного. П’яті Череванівські наукові читання (на пошану професора А.С.Череваня): збірник наукових статей. Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2020. Випуск V. С.32-38.

Торба Наталія Григорівна

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 1. Торба Н.Г.  «Психологічні чинники профілактики конфліктів у педагогічному процесі професійно-технічних навчальних закладів». Дис.  канд. пед. наук: 19.00.07. – 2014

Навчальні посібники, підручники:

 1. Торба Н.Г. Тренінг в роботі сучасного педагога ПНЗ: навчально-методичний посібник / уклад Н.Г. Торба – Біла Церква : БІНПО УМО, 2015. – 163 с.
 2. Торба Н.Г Психолого-педагогічні корекція міжособистісних відносин в системі педагог-учень / уклад Н.Г. Торба – Біла Церква : БІНПО УМО, 2016. – 140 с.
 3. Торба Н.Г Психолого-педагогічні чинники особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі: навчально-наочний посібник / уклад Н.Г. Торба Н.Г. – :БІНПО УМО 2017. – 180 с.
 4. .Торба Н.Г Подолання конфліктної поведінки, як складова розвитку толерантних форм взаємовідносин в системі « педагог-учень: навчально-методичний посібник / уклад. Н.Г. Торба – Біла Церква : БІНПО УМО, 2018. – 170 с.
 5. Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри  виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук. Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. –  81с.

Монографії:

 1. Borshchenko V., Bukhovets B., Dikhtyarenko S., Dolinskyi В., Fasolia N., Galushko L., Gulbs O., Hasai Y., Kapinus N., Klymova V., Kobets O., Kovalenko O., Lavrut O., Malieieva O., Matsokina N., Meleshko L., Oliinyk O., Pischel O., Pogorelova O., Poul V., Salahub L., Sheredeka G., Shynhof I., Soldatenko M., Talbot C., Todorova V., Torba N., Tyshakova L., Yatsenko T., Zaritskyi O., Zavhorodnia N. «Development and self-development of teacher’s professional skills in modern conditions» B. Shneider (ed.). Dallas: USA: Primedia eLaunch LLC. 2021.P 165-182. ISBN 978-1-63848-592-6 Підготовка до видання розділу у колективній монографії «Розробка індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в контексті концепції «Навчання впродовж життя» Тема: «Розвиток і саморозвиток професійних навичок педагогів в сучасних умовах»с 165-182 (США Далас)»

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1.   Торба Н.Г. Безконфліктна взаємодія у педагогічному процесі – запорука формування духовності молодого покоління. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 248-252.
 2. Торба Н.Г. Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання. Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О.Л. Аануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 14(27) / голов. ред. В.В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С 241-249.
 3. Торба Н.Г. Соціально-психологічний тренінг, як засіб профілактики конфліктів у педагогічному процесі. Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2015 – С. 257-262.
 4. Торба Н.Г. Професійна самовизначеність та вибір професії майбутнього фахівця. Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15(28) / голов. ред. В.В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С. 246-253
 5. Торба Н.Г. Психологічні чинників виникнення та профілактики конфліктів у педагогічному процесі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до вип. 36, Том V (65) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015,. – С. 513-522.
 6. Торба Н.Г. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей учасників педагогічного процесу ПТНЗ за методикою SSST (символічні завдання на виявлення соціального Я). / Н.Г. Торба //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць-Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». –Вип..21 –Кн.3.-том II(76).-К.:- Гнозис, 2017с. 267-277
 7. Лукіянчук А.М., Торба  Н.Г. Конфлікт як складова посттравматичного стресу та подолання його на основі мотивації саморозвитку / А.М. Лукіянчук, Н.Г. Торба  // Посттравматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – міжнародне науково-практичне видання / заг.ред: І.Маноха, Г.Собчук – ТомІ – Варшава-Київ: ПАН – Гнозис, 2017 – С- 389-401
 8. Торба Н.Г. Дослідження поведінкової детермінанти конфліктної поведінки учасників освітнього процесу ЗП(ПТ)О за методикою К.Томаса / Н.Г.Торба // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта країни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».-№ 6.-Book 2.-Volume II (80)/-K.: Gnosis.2018.с-323-330
 9. Торба Н.Г. Теоретичний аналіз психологічних чинників профілактики конфліктів у освітньому процесі ЗП(ПТ)О.  / Н.Г. Торба  // Вісник післядипломної освіти: зб.наук.пр. / Ун-т менедж.освіти НАПН України; 2019 – 124-138с

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Торба Н.Г. Безконфліктна взаємодія у педагогічному процесі – запорука формування духовності молодого покоління // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості (14-15 травня 2015року), Чернівецький національний університет. С. 248-252.
 2. Торба Н.Г. Профілактика та попередження педагогічних конфліктів у навчальному закладі // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (22 жовтня 2015 року). Біла Церква, БІНПО ДВНЗ УМО. С. 138-142
 3. Торба Н.Г. Основні підходи в оцінюванні освітніх досягнень учнів // Матеріали Міжнародної науково-практичної ON-LINE конференції «Сучасні форми і методи оцінювання навчальних досягнень учнів: досвід, перспективи» (29 жовтня 2015 року). Тараз (Казахстан), ФАО НЦПК «ОРЛЕУ».- 2015.-с. 35-38 т 1.
 4. Торба Н.Г. Деякі аспекти проявів агресії в молодіжному середовищі. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Тенденції розвитку психології та педагогіки» (6-7 листопада 2015 року). Київ, ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології». С. 128-131
 5. Торба Н. Г. Соціально-психологічна проблема агресивності в підлітковому середовищі. // матеріали  II міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (10 листопада 2016) / Біла Церква: БІНПО ДВЗН УМО, 2016.-с.19-22
 6. Торба Н. Г. Актуальные вопросы развития системного мышления в современных профессиональных учебных заведениях. \Международная online-конференция / Н.Г. Торба \\Системное мышление: педагогические условия, технологии формирования, методы развития:Сборник материалов ON-LINE международной конференції ФАО «НЦПК «Орлеу» институт повышения квалификации педагогических работников по Жамбылской области, 2017-174-176  стр.
 7. Торба Н.Г. Національне виховання, як фактор цілісного формування особистості // матеріали  III міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (30 листопада 2017) / Біла Церква: БІНПО ДВЗН УМО, 2017.-с.266-269
 8. Торба Н. Г. Инклюзивное образование в Украине в контексте евроинтеграционных процессов / Н.Г. Торба // Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы: Сборник материалов международной научно-практической on-line конференции (25 вересня 2018 года), Республика Казахстан, г.Тараз, «Өрлеу», 2018. – 100-102С.
 9. Торба Н.Г. Психологічні особливості підліткового віку // VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (16 березня – 13 квітня 2015 року). Біла церква ІПО ІПП УМО. с. 34-38
 10. Торба Н.Г. Соціально-психологічний тренінг, як засіб профілактики конфліктів у педагогічному процесі. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Шості Сіверянські читання» (25 листопада 2015 року). Чернігів, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. с. 257-261
 11. Торба Н.Г. Роль спілкування у формуванні особистості сучасного підлітка / Н.Г. Торба // Матеріали VІI Всеукраїнської інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (28 березня – 21 квітня 2016 року). – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016. – С. 226-228.
 12. Торба Н.Г. Проблема розвитку креативного мислення як складова організації навчально-виховного процесу. Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції (28 березня – 21 квітня 2017 р.): у 2-х т / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти.- Біла Церква: БІНПО, 2017.-т. 1.с. 108-111
 13. Торба Н.Г. Концептуальні засади впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників. // Н.Г. Торба / Матеріали IХ Всеукраїнської інтернет-конференції «Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення» (26 березня – 19 квітня 2018 року). – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. – Ст. 58-62
 14. Торба Н.Г. Проблема конфліктів у творчості Василя Сухомлинського / Н.Г.Торба // Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференці (20.09.2018) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – Біла Церква : БІНПО, 2018 – С 332-336
 15. Торба Н.Г. Теоретичне розуміння конфликтологічної освіти та її необхідність у сучасній професійній школі// Н.Г. Торба Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі: матеріали науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої до – 40-річчя утворення Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (27 лютого 2019) / Біла Церква: БІНПО ЖВНЗ УМО, 2019 – с. 376-378
 16. Торба Н.Г. Дистанційне навчання в контексті оновленої парадигми освіти // Управління освітою ( подано до друку).
 17. Торба Наталья Григорьевна. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ / Н.Г. Торба //Материалы международной научно-практической on-line конференции «Основные направления развития инклюзивного образования» – Тараз, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области 2020 г. – С.521-525

Харагірло Віра Єгорівна

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, Anastasiia Denysova, Vira Haragirlo. Platform «PROFOSVITA» as innovative educational and digital environment for specialists’ professional development с. 5, п. 3, с. e3397, 27 липня. 2020 рік. https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397

Навчальні посібники, підручники:

 1. Інноваційна діяльність педагогів професійно-технічних навчальних закладів навчально-методичний посібник/В.Є. Харагірло.- Біла Церква: БІНПО, 2015. – 146 с
 2. Превентивне виховання учнів ПТНЗ в контексті сучасної інноватики навчально-методичний посібник/В.Є. Харагірло.- Біла Церква: БІНПО, 2016. – 141с
 3. Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського : навчально-методичний посібник/В.Є. Харагірло.- Біла Церква: БІНПО, 2018.- 94с.
 4. Харагірло В.Є. Психолого-педагогічні аспекти корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки : навчально-методичний посібник / В.Є.  Харагірло // вид.2,доповнене – Біла Церква: БІНПО, 2020. – 181с.
 5. Практичний порадникдо виконання підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри  виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук. Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. –  81с. 6. Харагірло В.Є. Національне виховання здобувачів освіти на сучасному етапі :Навчально-методичний посібник.– Біла Церква: БІНПО, 2020 -92с.

Монографії:

 1. Kharahirlo Vira . Managing innovative activities of educationalists as a sustainable development factor /  Public Administration for Sustainable Development.Coiiective monograph/The general ed.Chechel A., Khlobystov le.-Mariupol: “East Publishig House Ltd.”, 2018.-190-206с.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Харагірло В.Є. Умови розвитку професійної готовності педагогів ПТНЗ до інноваційної діяльності / Віра Харагірло // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2016.– C.241-245.
 2. Kharahirlo Vira. Readiness for the innovative activity of a pedagogue of the vocational educational institution as a background for the development of leadership skills // Vira Kharagirlo / International Scientific Journal of Universities and Leadership. – С 59-61
 3. Харагірло В.Є. Сутність і структура готовності до інноваційної діяльності педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти / В. Є. Харагірло // Імідж сучасного педагога – 2018. -№ 1 (178). Ст..34-38
 4. Коваль Л.Є., Харагірло В.Є. Показники індивідуалізації професійного розвитку педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційних технологій / Л.Є. Коваль, В.Є. Харагірло // ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019 – С.135-139
 5. Горошкова Л. А.,  Харагірло В. Є.,  Хлобистов Є. В.  Потенціал розвитку ринку професійних (професійно-технічних) освітніх послуг в Україні. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький,  2020. № 44.  C. 63-73.   https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/626 https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-63-73
 6. Горошкова Л.А., Харагірло В.Є., Хлобистов Є.В. Вдосокналення фінансування неперевних освітніх послуг для професійно-технічних закладів освіти. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав–Хмельницький: Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди. 2020.  № 45.  
 7. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kharahirlo V. Financial reserve of vocational (vocational education and training) institutions. Economics and Region. 2020. №1 (76).
 8. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Харагірло В.Є. Моделювання механізмів узгодження інтересів сторін у процесі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти (0,5 д.а.). Еконічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. 2021. №49.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Chechel A., Kharagirlo V. Readiness for the innovative activity of a pedagogue of the vocational educational institution as a background for the development of leadership skills / Chechel Anna, Kharagirlo Vira // International Scientific Journal of UNIVERSITIES AND LEADERSHIP : Issue №2 (5), 2017. ISВN 978-617-7288-08-03; ISSN2520-6702 Режим доступу http://elite-journal.org/en/zmist-5/rozdil-2-2/
 2. Харагирло В.Е. Развитие системного мышления педагога профессиональной школы в контексте его инновационной деятельности // В.Е. Харагирло / Системное мышление: педагогические условия, технологии формирования, методы развития : Сборник материалов международной on-line конференции (10 октября  2017 года, Республика Казахстан, г.Тараз, филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области, 2017. – С. 183 – 186.
 3. Kharahirlo V.Y., Development of readiness of the teacher of vocational school for innovative activity in terms of european integration // Vira Yehorivna Kharahirlo / Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Nowoczesnetechniki, innowacje i doświadczeniepraktyczne w dziedziniepsychologii i pedagogiki» Lublin, Polska 20–21października, 2017.
 4. Харагірло В.Є. Інноваційна діяльність педагога професійної школи як складова психолого-педагогічної компетентності // Віра Єгорівна Харагірло / Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 104 – 106.
 5. Харагирло В. Е. Инновационная деятельность педагога в системе инклюзивного образования /В.Е. Харагирло // Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы: Сборник материалов международной on-line конференции (25 вересня 2018 года), Республика Казахстан, г.Тараз, «Өрлеу», 2018. – С 108-111
 6. Харагірло В.Є. Сучасні погляди на інноваційну діяльність педагогів професійної школи // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (16 березня – 13 квітня 2015 року). Біла Церква ІПО ІПП УМО .- С 72-75
 7. Харагірло В.Є. Умови розвитку професійної готовності педагогів ПТНЗ до інноваційної діяльності// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Шості Сіверянські читання» (25 листопада 2015 року). Чернігів, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. C.241-245.
 8. Харагірло В.Є. Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів в системі неперервної професійної освіти / В.Є. Харагірло // Матеріали IХ Всеукраїнської інтернет-конференції «Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення» (26 березня – 19 квітня 2018 року). – Біла Церква:  БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. – Ст. 146-148
 9. Харагірло В.Є. Гуманізм як домінанта виховної системи Василя Сухомлинського / В.Є. Харагірло // Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференці (20.09.2018) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – Біла Церква : БІНПО, 2018 – С 21-26
 10. Харагірло В.Є. Історичні аспекти діяльності та перспективи розвитку кафедри педагогіки, психології та менеджменту// В.Є. Харагірло / Матеріали Всеукраїнської науково-практичнй Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)» (27.02.2019 р.). – Біла Церква : БІНПО, 2019 .- С26-29
 11. Харагирло Вера Егоровна Развитие инклюзивной компетентности педагогов в украине/ В.Е. Харагирло//Материалы международной научно-практической on-line конференции «Основные направления развития инклюзивного образования» – Тараз, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области 2020 г. – С.538-544
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю