Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

20.07. 2021

Алейнікова Олена Володимирівна

Статті у наукометричних базах SCOPUS, WEBOFSCIENCE:

 1. Aleinikova, O. Marketing research of the state policy in the field of sanitation of the settlement territory / Datsii О., Datsii , N., Zborovska O., Krasovska , O.  // Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2021,  2(37), pp. 510–520. doi:10.18371/fcaptp.v2i37.230679 Web of Science
 2. Aleinikova, O. Project Management Technologies in Public Administration / Kravchenko, S.Hurochkina, V.Brechko, O.Buryk, Z. //Journal of Management Information and Decision Science, 2020, 23(5), стр. 564–576 – Scopus
 3. Aleinikova, O. Transformation of the Educational Ecosystem in the Singularity Environment / Andriushchenko, K., Kovtun, V., Mykolaiets, A. // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2020, 19(9), стр. 77–98 – Scopus
 4. Aleinikova, O. An entrepreneurship model for assessing the investment attractiveness of regions / Dzwigol, H., Umanska, Y., Shmygol, N., Pushak, Y. // Journal of Entrepreneurship Education, (Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651). – 2019 Vol: 22 Issue: 1S – Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/an-entrepreneurship-model-for-assessing-the-investment-attractiveness-of-regions-7908.htmlScopus
 5. Aleinikova, O. Improvement of the water resources management system at the territorial level / Andriushchenko, K., Datsii, O., Abdulla, A.M., Ali, A.M. // Problems and Perspectives in Management, 2019, 17(3), стр. 421–437 – Scopus

Навчальні посібники, підручники:

 1. Управління державним сектором економіки : [навчальний посібник] / Є. Г. Карташов, І. О. Драган, Н. В. Дацій, О. В. Чумак, А. В. Антонов, І. І. Туболець, В. В. Іванюта, О. В. Алейнікова; за заг. ред. професора Є. Г. Карташова. — Київ : Освіта України, 2021. — 330 с.
 2. Алейнікова О.В., Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І, Грицишен Д.О. / Державне та регіональне управління [підручник] / за заг.ред. Є.Г. Карташова. – Київ, 2019. – 223 с.
 3. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційно-інвестиційний менеджмент: Навч.посібник / О. В. Алейнікова, Н. М. Притула. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 620 с.  (ІІІ місце, номінація: «Кращий електронний ресурс навчального призначення» Конкурс НАПН України на кращі наукові роботи, створені у 2016 році (Постанова Президії НАПН України від 26 січня 2017 року № 1-2/2-24).

Монографії:

 1. Алейнікова О.В. Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою / Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка. — Київ : ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. – С.8 – 16.
 2. Алейнікова О.В. Менеджеріалізм та маркетизація системи державного управління як основа формування умов розвитку конкуренції / Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика [колективна монографія] /За заг. ред. д. е. н., проф. В. В. Іванової. –  ДЗВО «УМО»/ – Київ, 2020. – С.9-24.
 3. Алейнікова О. В., Букорос Т. О., Бережна Г. В., Дубініна О. В. та ін. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: монографія / за заг. ред. Алейнікової О. В. – К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 296 с.
 4. Алейнікова О. В. Пріоритетні шляхи інституційних змін: реформування адміністративних систем / І.Л.Сазонець та ін.//  Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад [колективна монографія] / За наук. ред. д-ра екон. н., проф. Сазонця І.Л. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 216 с.
 5. Алейнікова О.В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Монографія] / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ваайнхардт, П. Андрюкайтене – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. – С. 250–267. – 602 с.
 6. Алейнікова О. В. Стратегія управліня інноваційним розвитком проектно-орієнтованих структур і організацій // Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід: [монографія] / Під ред.С. Чернова, В. Воронкової, А. Двігун, О. Сосніна, A. Chmieliauskas, E. Vaiginiene, A. Pilkaite, V. Viliunas. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015,  – С. 95–116.

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Алейникова Е. В. Приоритеты государственной регуляторной политики экономического развития Украины / Materials of the International Scientific Conference “Modern Problems of the Formation of a Green Economy”, June 20 – June 24, 2019. – Tbilisi – С.27–33.
 2. Aleinikova O. Theoretic-managerial aspect of project-oriented innovation development of socio-economic self-organized systems // European Science. – Podhajska, 2018. – №2. – С.93 – 101
 3. Алейнікова О.В. Публічне управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017– С.361 – 371.
 4. Aleinikova O. Аnalysis the peculiarities of the project approach application in innovative development management of socio-economic self-organized systems // European Science. – Podhajska, 2017. – №2. – С.114 – 121.
 5. Алейнікова, О. В. Гармонізація публічної політики та управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017
 6. Алейнікова, О. В. Публічне управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie, 2016 – С.361 – 371
 7. Алейникова Е. В. Современные аспекты управления инновационными проектами. Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы / Е. В. Алейникова// [электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю. Ю. Королев (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С.340–342.

Наукові міжнародні публікації:

 1. Aleinikova, O. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects / G.Berezhna, O. Kovtun, H.Danylchuk //Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. – 279 с. – С.184–190.
 2. Aleinikova, O. Marketing of educational services for continuous professional development of modern educator /   Viktoria Sydorenko, Tetiana Kravchynska, Oksana Dubinina // Освітній вимір, 55, 75-92. https://doi.org/10.31812/educdim.v55i0.3941 (фахове видання)
 3. Алейнікова О.В. Політика децентралізації влади в Україні: проблеми та ризики Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 18-20 березня 2019 р. – с.Nitra (Slovak Republic): SPU; К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – С.7 – 16. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 4. Алейнікова О.В. Державне регулювання економічного розвитку країни Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 9 листопада 2018 р. (Slovak Republic) – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Алейнікова О.  Забезпечення стійкості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку в контексті децентралізації в україні: методи та рекомендації для керівників проєктів Вісник післядипломної освіти/ Г. Бережна, О. Ковтун //  «Серія «Соціальні та поведінкові науки» (психол. 053, економічні 051, держ. управління 281). – Вип. 17(46) (Категорія «Б») – Режим доступу:  http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/17_46_2021/social/Bulletin_17_46_
  Social_and_behavioral_sciences_Aleinikova,_Berezhna,_Kovtun.pdf

  https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)‐117‐142
 2. Алейнікова О.  Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту / І. Сіданіч, Т. Бурлаєнко  // Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки»: зб. наук. праць / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол.: О. Галус [та ін.]. Київ: Юстон, 2020. Вип. 11(40). 264 с. https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40) , (Категорія «Б»)
 3.  Алейнікова О. В. Перспективи проектного управління інноваційним розвитком соціально-економічних самоорганізованих систем // Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – №1 (17). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/ content/nashi_vydanya/metod_upr _osvit/v_19/pdf , (фахове видання).
 4. Алейнікова О. В. Державна  підтримка стратегії розвитку конкурентоспроможності економіки країни // Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування»: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31). – С.5–14, (фахове видання).
 5. Алейнікова О. В. Управління інтелектуальними активами у проектному менеджменті // Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – №2 (16). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/ content/nashi_vydanya/metod_upr _osvit/v_18/pdf, (фахове видання).
 6. Алейнікова О. В. Специфіка проектного підходу реалізації виробничих та управлінських освітніх інновацій // Витоки педагогічної майстерності.Серія Педагогічні науки: зб. наук. пр.; Вип. 15;  Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2015. С. 50–55.,(фахове видання).

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Алейнікова О. В. Чинники гальмування реформ управлінської системи // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України», 25-26 березня 2021 року – Ірпінь, УДФСУ. – С.249–252 (с.322) [Електронний ресурс] http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7299/3/7071_IR.pdf
 2. Алейнікова О. В. Неформальна зайнятість, як наслідок державного регулювання ринку праці // Тези Всеукраїнської науково-практичної online конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : «Житомирська політехніка», 2021. – С. 530.( 646 с.)
 3. Алейнікова О. В. Пріоритетні принципи програм реалізації державної промислової політики // Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіонуу: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : наук. Ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2021. – C. 394-396(c.453)
 4. Алейнікова О. В. Інноваційний аспект державно-громадського  управління освітою // Матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції ФЕМ Інженерного інституту ЗНУ (intеrnet-конференція) «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави», 28-29 травня 2020 р. – Запоріжжя, ЗНУ. –  С.445-451. [Електронний ресурс]
 5. Алейнікова О. В. Децентралізація влади: чинники успіху // Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 грудня 2019 р.). – К.: ТОВ « ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2019 – С.81-84.
 6. Алейнікова О. В. Рoль державнoгo управлiння у забезпеченнi рoзвитку iннoвацiйнoї дiяльнoстi суб’єктiв гoспoдарювання України // Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 листопада 2019 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : наук. Ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2019. – с.73-75.
 7. Алейнікова О. В. Реформи децентралізації в Україні: новий етап // Матеріали Міжнародного Круглого столу «ЗНУ – Україна – Європа: можливості і перспективи інтеграції в єдиний освітній простір», 31 травня 2019 р. – Запоріжжя, ЗНУ. –  [Електронний ресурс].
 8. Алейнікова О. В. Децентралізація влади: освітня реформа // Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 9 листопада 2018 р. – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 9. Алейнікова О.В. Державна економічна політика: стратегія активізму // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 10. Алейнікова О.  В. Інституційні та економічні інструменти розкриття внутрішнього потенціалу регіонів // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 86-88. 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/zbirn_tez_1_2.pdf.
 11. Алейнікова О. В. Стратегії формування інвестиційних ресурсів фінансування сільськогосподарських підприємств //  Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 29-30 жовтня 2015 р. : В 2 т. – Том – 1. – Дніпропетровськ: Типографія «Стандарт» (ПП Бойко В.В.), 2015. – С. 147–149.
 12. Алейнікова О. В. Вплив державних інститутів на систему економічної безпеки в умовах глобалізаційних змін // «Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації»: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., ЗДІА 19–20 листопада, 2015 (ел. збірник).

Бабченко Наталія Василівна

Наукова праця, опублікована у науковому фаховому виданні Республіки Польща

 1. Бабченко Н. В. Вплив сучасних освітніх тенденцій на розвиток системи вищої освіти Республіки Польща. European Humanities Studies: State and Society: peer-reviewed journal. Poland, Krakow, 2017. № 4 (ІІ). С. 38-50 (наукометрична база Index Copernicus).

Наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України:

 1. Бабченко Н. В. Поняттєво-термінологічний інструментарій порівняльно-педагогічного дослідження професійної підготовки магістрів з фізики у ВНЗ Польщі. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. 2016. Вип. 3 (49). С. 201-209.
 2. Бабченко Н. В. Аналіз історичного становлення фізики як науки в Польщі. Фізико-математична освіта: наук. журнал. 2017. Вип. 3 (13). С. 16-19 (наукометрична база Index Copernicus).
 3. Бабченко Н. В. Досвід професійної підготовки магістрів з фізики у ВНЗ Польщі на основі компетентнісного підходу. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». 2017. Вип. 24. С. 4-12.
 4. Бабченко Н. В. Історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку системи вищої освіти Республіки Польщі. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2018. Вип. 7/1. С. 67-83.
 5. Бабченко Н. В. Використання технології «перевернуте навчання» для професійної підготовки магістрів з фізики в закладах вищої освіти Республіки Польща. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка». 2019. Вип. 29. С. 29-36.
 6. Бабченко Н., Шапран О. Сучасні методи навчання у підготовці майбутнього вчителя в Республіці Польща. Рідна школа. 2019. № 3-4. С. 26-30.

Статті, опубліковані у колективних монографіях:

 1. Бабченко Н. В. Польща (Республіка Польща).Реформування і модернізація освітніх систем країн світу ХХІ століття: монографія;за наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2018. С. 278-295.
 2. Бабченко Н. В. Вища освіта Польщі. Вища освіта різних країн світу: монографія; за наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2020. С. 297-306.

Науково-методичний посібник і робоча програма навчальної дисципліни:

 1. Бабченко Н. В. Історія фізики (просемінарські заняття): навч.-метод. посіб. Біла Церква: ФОП Васильєв, 2019. 78 с.
 2. Бабченко Н. В. Робоча програма навчальної дисципліни Історія фізики: навч.-метод. посіб. Біла Церква: ФОП Васильєв, 2019. С. 58-76.

Тези матеріалів науково-практичних конференцій:

 1.  Бабченко Н. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці магістрів з фізики у ВНЗ Польщі. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі: зб. наук. праць IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 28 лют. 2017 р.); наук. ред. О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко, О. В. Плужник]. У 2 ч. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2017. С. 7-12.
 2. Бабченко Н. В. Історико-педагогічний аналіз розвитку фізичної освіти в Польщі до 1939 року. Фізика. Технології. Навчання: зб. наук. праць студентів і молодих науковців. Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», 2017. Вип. 15. С. 3-6.
 3. Бабченко Н. В. Сучасні освітні тенденції в системі вищої освіти Польщі. Сучасна українська освіта: стратегії та техногії навчання молоді і дорослих: зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 27 лют. 2018 р.), [наук. ред. О. І. Шапран; уклад. Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2018. С. 7-12.
 4. Бабченко Н. В. Розвиток системи вищої освіти Республіки Польщі в період з 1989 року до сьогодні. Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 29-30 березня 2018 р.). Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. С. 5-6.
 5. Бабченко Н. В. Метод проектів як практичне впровадження педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в навчальний процес вищого навчального закладу. Підготовка педагога ххі століття крізь призму ідей Василя сухомлинського: зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. (Переяслав-Хмельницький, 22 травня 2018 р.); [наук. ред. Н. В. Ігнатенко, О. І. Шапран; уклад.: Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2018. С. 3-6.
 6. Бабченко Н. В. Використання інноваційного методу навчання «Jigsaw» для професійної підготовки магістрів з фізики в закладах вищої освіти Республіки Польща. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 27 лют. 2019 р.; [наук. ред. О. І. Шапран; уклад. Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2019. С. 3-5.
 7. Бабченко Н. В. Забезпечення якості освіти як один з напрямів впровадження польського досвіду у вітчизняну систему вищої освіти. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 30 травня 2019 р.); за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ-Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. С. 49-52. 19. Бабченко Н. В. Використання сучасної технології навчання «peerlearning»для професійної підготовки магістрів із фізики в закладах вищої освіти Республіки Польща. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: зб. наук. праць VIІ Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф. (Переяслав, 27 лют. 2020 р.); [наук. ред. О. І. Шапран; уклад. Ю. П. Шапран, Н. П. Онищенко]. Переяслав (Київ. обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2020. С. 8-12.

Горошкова Лідія Анатоліївна

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Econometric analysis of the national economy sustainable development based on environmental Kuznets curve by Lidia Horoshkova; Ievgen Khlobystov; Serhiy Kozmenko; Victoriya Trofymchuk. International Journal of Global Environmental Issues (IJGENVI)Vol. 19, No. 1/2/3, 2020  (Published online: 30 Apr 2021)  https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-33-06  Scopus
 2. Economic and mathematical modelling of sustainable extractionof natural resources. Ie. Khlobystov, L. Horoshkova, D. , O. Tarasenko , L. Filipishyna XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2021, May 2021. Scopus
 3.  Dynamic balance of natural resource use aimed at national economy`s sustainable development (the case of coal mining adaptive modelling). L. Horoshkova , Ie. Khlobystov, V. Trysnyuk. XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2021, May 2021. Scopus
 4. Modeling of dangerous processes of natural and man-made disasters. V. Trysnyuk, T. Trysnyuk,I. Radchuk, L. Horoshkova, Іe. Khlobystov, Y. Nagorny. XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2021, May 2021. Scopus
 5. GIS technologies for monitoring forest plantations. V. Trysnyuk, . Demydenko, T. Trysnyuk, L. Horoshkova, Іe. Khlobystov, Y. Holovan. XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2021, May 2021. Scopus
 6. Landscape Position Effects on Magnetic Properties of Soils in the Agricultural Land Pechenigy, Ukraine Menshov, O.Kruglov, O.Vyzhva, S., Horoshkova L., Pereira P., Pastushenko, T.Dindaroglu, T. Earth Systems and Environment, 2021. Scopus; Web of Science
 7.  Волков В.П., Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Розвиток експортно-імпортних операцій у вигільній галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2020.  № 1(88). С.69-75. Web of Science. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.10 
 8. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Волков В.П.  Циклічність вуглевидобування в Україні та потенціал сталого розвитку галузі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2020.  № 3(90). C. 54-62.  Web of Science.
 9. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V. Modelling of resource flows in the coal industry of Ukraine. XIIІ International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 May 2020, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1 – 6. Scopus
 10. Horoshkova L., Danylyshyn B., Khlobystov Ie. Multifactor mathematical modelling of ecological and economic systems (the example of coal mining development). XIIІ International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 May 2020, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1 – 5. Scopus.
 11. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Filipishyna L., Nekos A. Environmental expenditure modelling for sustainable development strategies creation and implementation. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine. 2020. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, November 2020, Volume 2020, p.1 – 5.  Scopus.
 12. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kapranova L., Tarasenko D., Horbovyy A. Economic and mathematical modelling of ecosystems` territorial sustainability. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine. 2020.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, November 2020, Volume 2020, p.1 – 5. Scopus
 13. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kapranova L., Tarasenko D. Environmental end mathematical model of united communities’ (UTC) sustainable development. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine. 2020. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, November 2020, Volume 2020, p.1 – 5.  Scopus
 14. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Filipishyna L., Shvydenko M., Bessonova S. Economic and mathematical modeling of ecological expenditure for sustainable development of united territorial communities. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine. 2020.  Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference ProceedingsGeoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, November 2020, Volume 2020, p.1 – 5.Scopus
 15. Horoshkova, L.Khlobystov, I.Volkov, V.Golub, A.Oliynyk, O. Asymptotic methods in optimization of multi-item inventory management model. Proceedings of the Selected Papers of the Special Edition of International. Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020), Odessa, Ukraine, July 13-18, 2020. CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, Р. 393-414.Scopus
 16. Волков В.П., Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Управління раціональним видобуванням вугільних ресурсів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2019.  № 4(83). С. 135-141. Web of Science
 17. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V. Prognostic model of mineral resources development in ukraine. XIIІ International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine. 2019. Scopus.
 18. Горошкова Л.А., Волков В.П. Управління раціональним видобуванням та використанням мінерально-сировинних ресурсів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. Київ: КНУ, 2018. № 3 (82). C. 25-35. Web of Science
 19. Горошкова Л.А., Волков В.П. Проблеми обліку експортно-імпортних операцій видобувної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. Київ: КНУ,  2018. № 4 (83). C. 57-62. Web of Science
 20. Горошкова Л.А.,  Хлобистов Є.В. Соціально-економічний потенціал розвитку об’єднаних територіальних громад (на прикладі Запорізької області). Український географічний журнал. 2019. №4. С.19-28  Scopus.
 21. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kharahirlo V. Financial reserve of vocational (vocational education and training) institutions. Economics and Region. 2020. №1 (76). Р. 64-74. Scopus
 22. Menshov O., Kruglov O., Vyshva S., Ivanik O., Horoshkova L., Tonkha O. Geophysical methods in geohazards assessment for precision agriculture. Case study from Ukraine. European Association of Geoscientists & Engineers. 84th EAGE Annual Conference & Exhibition, Jun 2023, Volume 2023, p.1–5. (Scopus) https://doi.org/10.3997/2214-4609.2023101221   https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2023101221 

 23. Menshov, O.Kruglov, O.Vyzhva, S., Horoshkova, L., Pereira, P., Pastushenko, T. Landscape Position Effects on Magnetic Properties of Soils in the Agricultural Land Pechenigy, Ukraine. Earth Systems and Environment2023 (прийнята до друку) (Scopus)

 24. Horoshkova L., Menshov О. Extraction and utilization forecasts for the construction non-metallic minerals in post-war recovery period of Ukraine. Visnyk  Taras Shevchenko National University of  Kyiv. Geology. 2023. № 1(100). Р.101-111. (WoS) http://doi.org/10.17721/1728-2713.100.12

Навчальні посібники, підручники:

 1. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Менеджмент сталого розвитку: інновації та виробництво. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 260 с.
 2. Horoshkova L., Volkov V.P.,  Karbivny-chyi I.O, Karbivnychyi R.O., Horbova I.A. Analyse des finanzwirschaftlichen Potentials von kommunalen Immobilien der vereinigten Gebietsgemeinden. Вelostok: Вelostok, 2018. 214 с.
 3. Horoshkova L., Volkov V.P.,  Karbivny-chyi I.O, Karbivny-chyi R.O., Horbova I.A. Conditions of the no-loss functioning of territorial formation.  Вelostok: Вelostok, 2018. 2018. 190 с.
 4. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий Р.О. Управління нерухомістю територіальних громад на стадіях розвитку. Белосток: Белосток, 2018. 144 с.
 5. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий І.О. Наукові засади технологій управління ресурсами комунальної власності в умовах реформування. Белосток: Белосток, 2018.
 6. Горошкова Л.А., Волков В.П. Інформаційні системи в логістиці. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 110 с.
 7. Горошкова Л.А., Волков В.П. Інформаційні системи в управлінні організацією. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 110 с.
 8. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Менеджмент сталого розвитку: інновації та виробництво. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 238 с.

Монографії:

 1.  Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V. Risk-management оf natural-economic systems. «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р., м.Харків) / Харків: Монограф. 2019. 331 с. С.47-48.

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Boychenko S., Horoshkova L., Zharova L., Кaramushka V.,  Khlobystov Ie., Sleziak M.  natural and economic system: management in conditions of climate changes. MIND JOURNAL. – Bielsko-Biala (Poland): University of Economics and Humanities. 2019. № 7. P. 1-16.  
 2. Horoshkova L. Volkov V., Kapranova L., Komelina A. The Reverse Subsidy`s Impact of United Territorial Community`s Budget Generations. International Journal of Engineering & Technology. 2018. № 7 (4.8). P. 539-543.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Моделювання показників інфраструктурного розвитку природно-господарських систем ОТГ. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький,  2021. № 48. С.119-131   Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 2. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Харагірло В.Є. Моделювання механізмів узгодження інтересів сторін у процесі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти (0,5 д.а.). Еконічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. 2021. №49. С.42-50  Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 3. Горошкова Л. А.,  Хлобистов Є. В.,  Письменна У. Є. Потенціал сталого розвитку Запорізької області в умовах децентралізації (на прикладі трудових та агропромислових ресурсів). Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький,  2020. № 44.  C. 87-98 Наукове фахове виданя України, категорія «Б»
 4.  Горошкова Л. А.,  Харагірло В. Є.,  Хлобистов Є. В.  Потенціал розвитку ринку професійних (професійно-технічних) освітніх послуг в Україні.Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький,  2020. № 44.  C. 63-73.   Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 5. Горошкова Л.А., Харагірло В.Є., Хлобистов Є.В. Вдосокналення фінансування неперевних освітніх послуг для професійно-технічних закладів освіти. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав–Хмельницький: Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди. 2020.  № 45. С.195-206 Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 6. Горошкова Л.А., Кутик В.В. Логістичне моделювання та управління корпоративною соціальною відповідальністю. Вісник Харківського національного аграрного університета ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2019. № 4. Т.1. С.449-458. Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 7.  Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Моделювання узгодження інтересів зацікавлених сторін у концепції корпоративної соціальної відповідальності. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №1 (112). С.101-107. Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 8. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Екологічна крива Кузнеця: галузеве застосування для прогнозування утворення відходів та викидів шкідливих речовин. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2020. Вип.33. С.109-123. Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 9. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Маслова О.В. Детермінанти сталого розвитку: національний вимір галузевої кривої Кузнеця. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2020. Вип.33. С.68-79. Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 10. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Трофимчук В.О. Фінансові механізми сталого використання територіальних ресурсів природно-господарських систем. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. № 18. С.275-284.  . Наукове фахове виданя України
 11. Горошкова Л.А., Волков В.П., Хлобистов Є.В., Кутик В.В. Прогностичні моделі фінансового регулювання бюджетів територіальних громад. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав–Хмельницький: Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди. 2019.  № 42. С.179-190. Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 12. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Трофимчук В.О. взаємозв’язок економічного зростання та асиміляційного потенціалу довкілля у забезпеченні сталого розвитку національного господарства. Управління проектами та розвиток виробництва. Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля; Київ: Університет «Крок». 2019.  № 1(69). С. 24-37. Наукове фахове виданя України.  
 13. Горошкова Л.А., Волков В.П., Хлобистов Є.В. Математична інтерпретація методології ризик-менеджменту для природно-господарських систем. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав–Хмельницький: Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди. 2019. № 43. С.89-99. Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 14. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V. Decentralized pricing management in housing and municipal economy. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав–Хмельницький: Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди. 2019.  № 43. С.59-67 Наукове фахове виданя України, категорія «Б».
 15. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий І.О. Аналіз та оцінка методів державної підтримки реформування ЖКГ. Управління проектами та розвиток виробництва. Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля; Київ: Університет «Крок»,  2018.  № 1(65).  C. 16-23.  Наукове фахове виданя України.
 16. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий Р.О. Нова загроза фінансовій стійкості об’єднаних територіальних громад. Управління проектами та розвиток виробництва. Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля; Київ: Університет «Крок», 2018.  № 1 (65).  C. 5-16. Наукове фахове виданя України.
 17. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий Р.О. Моделювання складних систем кластерного типу. Управління проектами та розвиток виробництва. Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля; Київ: Університет «Крок», 2018.  № 2 (66). C. 18-27.  Наукове фахове виданя України
 18. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий І.О. Вплив житлово-комунального господарства на фінансову спроможність місцевих органів самоврядування. Управління проектами та розвиток виробництва. Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля; Київ: Університет «Крок», 2018.  № 2 (66).  C. 27-38. Наукове фахове виданя України
 19. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий І.О., Карбівничий Р.О. Управління ресурсоефективністю складних систем. Комунальне господарство міст. Харків: ХНУМГ, 2018. № 144. C. 100-109.   Наукове фахове виданя України
 20. Горошкова Л.А., Волков В.П., Горошкова Л.А., Карбівничий І.О. Застосування інформаційних систем в управлінні енергоефективністю та енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018.  № 35. C. 230-238.   Наукове фахове виданя України
 21. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий І.О. Метод пошуку паритетності при державно-приватному партнерстві. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «ПХДПУ», 2018.  № 38.  C. 40-47. Наукове фахове виданя України
 22. Горошкова Л.А.,Волков В.П., Карбівничий Р.О. Застосування інформаційних систем в управлінні об’єднаними територіальними громадами. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018.  № 35.  C. 222-230.  Наукове фахове виданя України
 23. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий Р.О. Децентралізація суспільства як національний тренд. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2018.  № 38.  C. 89-97. Наукове фахове виданя України
 24. HoroshkovaL., Volkov V., Karbivnychyi R., Karbivnychyi І.. The influence of the public-private partnership on the communities and housing and utilities sector’s management. European cooperation. Poland, Warsaw, 2018. № 7 (38). Р. 9-25.  Наукове фахове виданя)
 25. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівни-чий Р.О. Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць.. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. № 17.  C. 97-105.  Наукове фахове виданя України
 26. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий Р.О. Pоль міжбюджетного регулювання у фінансовій спроможності територіальних громад. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018.  № 36.  C. 5-12. Наукове фахове виданя України
 27. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий І.О. Фінансові важелі як механізм управління децентралізованими ресурсами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. № 17.  C. 106-116.   Наукове фахове виданя України
 28. Горошкова Л.А. Оцінка та управління стратегічною стійкістю машинобудівних підприємств. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018.  № 35. C. 197-207.  Наукове фахове виданя України
 29. Горошкова Л.А., Волков В.П. Управління фінансовими процесами децентралізації та формування територіальних громад. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький,  2018. № 36/1.  C. 285-293.  Наукове фахове виданя України.
 30. Бойченко С.Г., Горошкова Л.А., Жарова Л.В., Карамушка В.І., Хлобистов Є.В. Управління сталим розвитком природно-господарських систем. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. № 18.  C. 73-85. Наукове фахове виданя України
 31. Горошкова Л.А., Волков В.П. Вплив інноваційної активності підприємств на економічну безпеку машинобудівної галузі України. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 32. Т. 1. С. 166-171. Наукове фахове виданя України
 32. Горошкова Л.А., Волков В.П., Коваленко Г.В. Елементи беззбитковості у системі управління фінансами територіальних громад. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. Збірник наукових праць.  2017. Вип. 33. С. 349-357. Наукове фахове виданя України
 33. Горошкова Л.А., Волков В.П., Коваленко Г.В. Оцінка стабільності системи управління територіями в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 33. С. 357-366. Наукове фахове виданя України
 34. Горошкова Л.А., Волков В.П., Коваленко Г.В. Особливості управління самофінансуванням територіальної громади. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017.  Вип. 33. С. 366-375. Наукове фахове виданя України
 35. Горошкова Л.А., Волков В.П., Коваленко Г.В. Дерево моделей управління грошовими потоками територіальної громади. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 33. С. 375-383. Наукове фахове виданя України
 36. Горошкова Л.А., Волков В.П. Особливості навчання керівників об’єднаних громад. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 34. С. 135-145. Наукове фахове виданя України
 37. Горошкова Л.А., Волков В.П., Коваленко Г.В. Оптимізаційне моделювання фінансування розвитку територіальних громад. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 34. С. 416-427. Наукове фахове виданя України
 38. Горошкова Л.А., Волков В.П., Горбова І.А. Метод оцінки ефективності управління житлово-комунальним господарством. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2017. Вип. 34. С. 427-439. Наукове фахове виданя України
 39. Горошкова Л.А., Волков В.П., Коваленко Г.В. Управління фінансовими потоками програм створення територіальних громад. Управління проектами та розвиток виробництва. Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля; Київ: Університет «Крок», 2017. № 1 (61). С. 93-100. Наукове фахове виданя України
 40. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий Р.О. Створення та управління продовольчими ресурсами територіальної громади. Управління проектами та розвиток виробництва. Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля; Київ: Університет «Крок»,   2017. № 1 (61). С. 100-108. Наукове фахове виданя України
 41. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий І.О. Проектне управління ціноутворення у житлово-комунальному господарстві. Управління проектами та розвиток виробництва. Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля; Київ: Університет «Крок», 2017. № 1 (61).  С. 108-117. Наукове фахове виданя України
 42. Горошкова Л.А., Волков В.П., Коваленко Г.В., Карбівничий Р.О. Технологія якісного і кількісного управління територіальними громадами. Управління проектами та розвиток виробництва. Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля; Київ: Університет «Крок»,   2017. № 2 (62). С. 29-41. Наукове фахове виданя України
 43. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий І.О., Горбова І.А. Олігополістичний сценарій розвитку житлово-комунального господарства. Управління проектами та розвиток виробництва. Северодонецьк: СНУ ім. В.Даля; Київ: Університет «Крок»,   2017. № 2 (62). С. 41-58. Горошкова Л.А., Наукове фахове виданя України
 44. Горошкова Л.А., Волков В.П., Коваленко Г.В. Проектне управління економічною безпекою структур житлово-комунального господарства Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів.  ПереяславХмельницький : державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «ПХДПУ», 2016. Вип. 29/2. С. 168-179. Наукове фахове виданя України
 45. Горошкова Л.А., Волков В.П. Системний підхід до енергозбереження на мезорівні Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. Вип. 31. Т. 1. С. 133-140. Наукове фахове виданя України
 46. Горошкова Л.А., Волков В.П. Модель життєвого циклу ОСББ Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія економічні науки. Збірник наук.праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. Вип. 31. Т. 1. С. 110-119. Наукове фахове виданя України
 47. Горошкова Л.А., Волков В.П., Коваленко Г.В. Сучасні технології управління енергозбереженням Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. Вип. 1 (13). Т. 1. С. 32-41. Наукове фахове виданя України
 48. Горошкова Л.А., Волков В.П., Касянок М.А., Криворученко А.Г. Методичні підходи до визначення тенденцій домінуючого конкурентного позиціонування на галузевих ринках. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць.  Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. Вип. 1 (13). Т. 1. С. 8-18. Наукове фахове виданя України
 49. Горошкова Л.А., Волков В.П. Моделювання розвитку автомобілебудування України. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія економічні науки. Збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. № 3 (31). С. 125-132.  Наукове фахове виданя України
 50. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий Р.О. Інвестиційний клімат в автомобілебудівній галузі. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. Вип. 14. С. 57-63. Наукове фахове виданя України
 51. Горошкова Л.А., Волков В.П., Карбівничий І.О. Сучасний стан розвитку регіонального сільськогосподарського машинобудування в Україні. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. Вип. 14. С. 77-83. Наукове фахове виданя України
 52. Горошкова Л.А., Волков В.П., Шипенко В.В. Інвестиції як фактор інноваційного розвитку підприємств машинобудівної галузі України. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016. Вип. 14. С. 190-196. Наукове фахове виданя України
 53. Васильєва О.О., Горошкова Л.А., Швидка С.П. Дисбаланс ринку праці України: сучасні тенденції та орієнтири подолання диспропорцій. Економічний вісник Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 2023. №57.

 54. Горошкова Л.А. , Васильєва О.О., Маслова О.В., Сумець О.М. Річкова логістика в умовах війни та повоєнного відновлення України: стан та перспективи. Економічний вісник Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 2023. №56. С.113-125. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2023-56-113-125

 55. Горошкова Л.А., Маслова О.В., Чорнобук Д.О. Ринок праці та технології підготовки кадрів для повоєнного відновлення України.   Економічний вісник Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 2023. № 57.

 56. Горошкова Л.А., Меньшов О.І., Васильєва О.О., Сумець О.М., Рижиков І.В. Логістичні технології управління потенціалом морських та річкових перевезень України. Економічний вісник Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 2023. № 57.

 57. Сумець О.М., Горошкова Л.А. Оцінка річкових портів України щодо можливостей організації на їхній базі логістичних зон. Економічний вісник Університету Григорія Сковороди в Переяславі. 2023. №56. С.37-49

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Horoshkova L., Khlobystov Ie. Econometric analysis of national economy sustainable development. Вісник Харківського національного університету. Серія «Екологія». 2020. Вип.23. С. 67-77
 2. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Волков В.П., Будякова К.В. Ресурсний потенціал як фактор сталого розвитку територій в Україні (на прикладі ОТГ Запорізької області). Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний  менеджмент.  Матеріали  І  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.2. 524 c. С.111 – 113.
 3. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Красноплахта Є.В. Еколого-економічне                 моделювання параметрів природоохоронної діяльності в Україні. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний  менеджмент.  Матеріали  І  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.2. 524 c. С.114 – 116.
 4. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Кутик В.В., Біда В.С. Моделювання           параметрів системи розподілу  видатків об’єднаних територіальних громад. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний  менеджмент.  Матеріали  І  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.2. 524 c. С.117 – 119.
 5. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Кузьменко М.В. Фінансові механізми сталого використання природоресурсного потенціалу територій в умовах змін клімату. ЕкоФорум-2020: збірка тез доповідей IV спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічногофоруму, 15-17 жовтня 2020 р. Запоріжжя: ЗТПП, 2020 500 с. С. 68-69.
 6. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kharahirlo V. Vocational (vocational education and training) services market in ukraine: current state and prospects of development. Матеріали І Всеукраїнської конференції “Боголібські читання” (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, академіка Академії економічних наук України, академіка вищої школи України Боголіб Тетяни Максимівни (м.Переяслав 18 вересня 2020 р.) Переяслав: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет», 2020. 250 с. С.225-226
 7. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Lukіianchuk A. Financial mechanisms of vocational (vocational education and training) institutions. Матеріали І Всеукраїнської конференції “Боголібські читання” (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, академіка Академії економічних наук України, академіка вищої школи України Боголіб Тетяни Максимівни (м.Переяслав 18 вересня 2020 р.) Переяслав: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет», 2020. 250 с.  С.227-228
 8. Horoshkova L., Khlobystov Ie. Financial reserve of education institutions. Матеріали І Всеукраїнської конференції “Боголібські читання” (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, академіка Академії економічних наук України, академіка вищої школи України Боголіб Тетяни Максимівни (м.Переяслав 18 вересня 2020 р.) Переяслав: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет», 2020. 250 с. С.229-230
 9. Горошкова Л.А., Волков В.П., Хлобистов Є.В. Взаємозв’язок економічного зростання зі стадіями розвитку конкурентоспроможності країни, галузей та підприємств. «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26 листопада 2020 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2020. – 419 c. С. 44-46.
 10. Horoshkova L., Khlobystov Ie.  The turning point of the environmental Kuznets curve for Ukraine: origin, outcomes and prospects. «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26 листопада 2020 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2020. – 419 c. С. 91-96.]
 11. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Filipishyna L., Bikulov D. Distribution of Local Expenditure for Sustainable Development of United Territorial Communities (economic and mathematical approach). Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Volume 99. Р.20-25.
 12. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V., Holovan O.,  Markova S. Asymptotic Methods in Optimization of Inventory Business Processes. Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Volume 99. Р.58-62.
 13. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V. Prognostic model of mineral resources development in ukraine. XIIІ International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine. 2019. Scopus.
 14. Бойченко С.Г., Горошкова Л.А., Жарова Л.В., Карамушка В.І., Хлобистов Є.В. Управління сталим розвитком природно-господарських систем. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. № 18.  C. 73-85.). 
 15. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Трофимчук В.О. Економіко-статистичне моделювання детермінант динаміки забруднення довкілля України. Економіка і організація управління. Вінниця: ДонНУ ім. В.Стуса. – 2019. – № 2 (34). С.46-55.
 16. Горошкова Л.А., Лісовський С., Хлобистов Є.В. Потенціал ефективності реформування адміністративно-територіального устрою (на прикладі Запорізької області). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2019. № 30. С. 32-42.
 17. Хлобистов Є.В., Горошкова Л.А. Економіко-географічні чинники соціоутворень в умовах сталого розвитку. ІІІ Спеціалізований міжнародний екологічний форум: Збірник тез доповідей (Запоріжжя, 29 – 31 травня 2019) Запоріжжя: ВЦ «Козак-Палац»,  2019. С.240-241.
 18. Хлобистов Є.В., Горошкова Л.А. Екологічний податок в управлінні сталим розвитком природно-господарських систем. Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції». Збірник тез. (Мелітополь, 21 – 23 червня 2019 року)
 19. Хлобистов Є.В., Горошкова Л.А. Фінансові аспекти розвитку освіти в Україні в умовах сталого розвитку. «Розвиток ключових компетентностей особистості педагога в умовах реформування освіти»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, присвяченої присвячено світлій пам’яті Володимира Адольфовича Макарова – реформатора освітньої діяльності Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій (28 травня 2019 р.) / Біла Церква-Дніпро : БІНПО ДВНЗ УМО, МВПУПІТ, 2019. – 303 c. С. 293-295.
 20. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Потенціал сталого розвитку об’єднаних територіальних громад Запорізької області. «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 жовтня 2019 р., м.Маріуполь). / Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р.А.Козлов, 2019. – 405 с. С.55-57. 
 21. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V. Kaizen technologies in natural and economic systems. «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 жовтня 2019 р., м.Маріуполь) / Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р.А.Козлов, 2019. – 405 с. С.62-64.
 22. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Економіко-математичне моделювання сталого розвитку об’єднаних територіальних громад. «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р., м.Харків) / Харків: Монограф. 2019. 331 с. С.17-18.
 23. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V. Risk-management оf natural-economic systems. «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р., м.Харків) / Харків: Монограф. 2019. 331 с. С.47-48.
 24. Horoshkova L., Volkov V., Khlobystov Ie. Pricing in management of the infrastructure united territorial communities. «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції»: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції « (30-31 жовтня 2019 р., м.Полтава) / Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2019. 194 с. С.16-17.
 25. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Економетричне моделювання параметрів децентралізації на субрегіональному рівні (на прикладі Запорізької області). «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції»: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2019 р., м.Полтава)/ Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2019. 194 с. С.21-23.
 26. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Lisovskyi S. Cluster approach in management of administrative and territorial structure  reforms. «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції»: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2019 р., м.Полтава)/ Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2019. 194 с. С.17-18.
 27. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Трофимчук В.О., Резниченко Г.В. Управління сталим розвитком національного господарства з використанням екологічної кривої Кузнеця. Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Маріуполь 14-15 листопада 2019 р.) / ДВНЗ «ПДТУ» ; редкол. О. В. Хаджинова [та ін.]. – Маріуполь : ПДТУ, 2019 – 474 с.- С.21-22.

Патенти та авторські права:

 1. Волков В.П., Бабміндра Д.І., Горошкова Л.А., Чаусовський Г.О., Ашифіна А.В. Пристрій для розкидного посіву насіння. № u 201707272; заявл. 10.07.2017 р.; опубл. 10.01.2018 р., Бюл. № 1/2018.
 2. Волков В.П., Горошкова Л.А., Чаусовський Г.О. Пристрій для розкидного посіву насіння. № u 201807889; заявл. 16.07.2018 р.; опубл. 25.01.2019 р., Бюл. № 2/2019.
 3. 115 Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Навчальний посібник: Менеджмент сталого розвитку: інновації та виробництво. Дата подання 22.02.2021 р., №с202101034; дата реєстрації 23.03.2021 р. № 103331.  Офіційний бюлетень «Авторське право та суміжні права». 2021.  
 4. Горошкова Л.А., Волков В.П. Спосіб прогнозування розвитку складних систем. Пат. 82983 Україна, МПК (2013.01) G06Q90/00; G06Q10/06 (2012.01). № u 201301645; заявл. 11.02.2013 р.; опубл. 27.08.2013 р., Бюл. № 16. 
 5. Горошкова Л.А., Волков В.П. Спосіб оцінки житлово-комунальних послуг. Пат. 87905 Україна, МПК (2014.01) G06Q90/00; G06Q10/06 (2012.01). № u 201310288; заявл. 21.08.2013 р.; опубл. 25.02.2014 р., Бюл. № 4
 6. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Менеджмент нерухомості». Дата подання 17.08.2016 р., дата реєстрації 01.02.2017 р. № 70235.  Офіційний бюлетень «Авторське право та суміжні права». 2017. № 44.
 7. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Енергетичний менеджмент у теплопостачанні». Дата подання 17.08.2016 р.,  дата реєстрації 01.02.2017 р. № 70236. Офіційний бюлетень «Авторське право та суміжні права». 2017. № 44.
 8. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Енергетичний менеджмент у водопостачанні». Дата подання 17.08.2016 р., дата реєстрації 01.02.2017 р. № 70237. Офіційний бюлетень «Авторське право та суміжні права». 2017.  № 44.
 9. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Підготовка  керівного складу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (голів, управителів, бухгалтерів, голів ревізійних комісій, головних спеціалістів та ін.)». Дата подання 17.08.2016 р., дата реєстрації 01.02.2017 р. № 70238. Офіційний бюлетень «Авторське право та суміжні права». 2017.  № 44.
 10. Горошкова Л., Меньшов О. Оптимізація видобування корисних копалин для будівництва в умовах повоєнного відновлення України. ХХV INTERNATIONAL CONFERENCE «Ecology, environmental protection and balanced environmental management:  education – science – production – 2023» April 27-28, 2023. Kharkiv, V. N. Karazin Kharkiv National University. 

 11. Сумець О.М., Горошкова Л.А. Оцінка логістичної потужності Ізмаїльського морського торговельного порту. Збірник наукових праць за матеріалами ІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт: наука та практика», Київ – Одеса, 25-26 травня 2023 р.: збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Київ, СНУ ім. В. Даля, 2023. 297 с. С.46-49 

 12. Horoshkova Lidiia, Antoniuk Dmytro, Vasylʼyeva Olena. Lost profits calculations of business entities: features of definition and assessment. Трансформація моделі соціально-економічного розвитку в умовах відновлення України та інтеграції з ЄС : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 15 травня 2023 р.). / За заг. ред. Павліхи Н. В. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. С. 34-37. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22373

Герасименко Юлія Сергіївна

Статті у наукометричних базах SCOPUS, WEB OF SCIENCE:

 1. Ostapenko, R., Herasymenko, Y., Nitsenko, V., Koliadenko S., Balezentis, T., Streimikiene, D. (2020). Analysis of Production and Sales of Organic Products in Ukrainian Agricultural Enterprises. Sustainability, 12, 3416. URL: https://doi.org/10.3390/su12083416.
 2. Halytskyi, O., Koliadenko, S., Leshchuk, H., Polenkova, M., & Herasymenko, Yu. (2020). Rrisk assessment for biofuel projects: problems of methodology. Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol 4, No 35, 152-157. URL:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221857.
 3. Vasylishyn, S., Ulyanchenko, O., Bochulia, T., Herasymenko, Y., & Gorokh, O. (2021). Improvement of analytical support of economic security management of the agricultural enterprises. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal7(3), 123-141. URL: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.08.
 4. Shyian, D., Herasymenko, Y., Ulianchenko, N., Velieva, V., & Kotelnikova, I. (2021). Household income as a factor forming potential demand on the market of organic products. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(4), 100-114. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.04.06/

Навчально-методичні посібники, підручники, посібники

 1. Ярова В.В., Велієва В.О., Герасименко Ю.С. Методичні рекомендації і робочі таблиці з «Економічного аналізу» до практичних, семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти спеціальності 051 «Економіка». Харків: ХНАУ. 2020. 48 с.
 2. Ярова В.В. Методичні рекомендації до виконання і оформлення курсової роботи з дисципліни «Статистика» / В.В. Ярова, В.О. Велієва, Ю.С. Герасименко, О.С. Ментей, Р.М. Остапенко. – Харків: ХНАУ, 2020. 28 с.
 3. Велієва В.О., Герасименко Ю.С., Остапенко Р.М. Аналіз господарської діяльності: методичні вказівки і робочі таблиці до практичних, семінарських занять та самостійної роботи. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Харків: ХНАУ, 2021. 38 с.
 4. Ярова В.В., Велієва В.О., Герасименко Ю.С. Організація та методика економічного аналізу: методичні вказівки і робочі таблиці до практичних, семінарських занять та самостійної роботи. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент». Харків: ХНАУ, 2021. 42 с.
 5. Ярова В.В., Велієва В.О., Горкавий В.К., Посилаєва К.І., Ментей О.С., Остапенко Р.М., Герасименко Ю.С. Фінансовий аналіз: методичні рекомендації, робочі таблиці до практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Харків: ХНАУ, 2021. 79 с.
 6. Ярова В.В., Велієва В.О., Остапенко Р.М. Герасименко Ю.С. Економетрика: робочий зошит для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання. Харків: ХНАУ. 2021. 52 с.
 7. Ярова В.В., Велієва В.О., Остапенко Р.М. Герасименко Ю.С. Статистика: методичні вказівки до практичних і семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання. Харків: ХНАУ. 2021. 53 с.
 8. Ярова В.В., Велієва В.О., Остапенко Р.М. Герасименко Ю.С. Економетрика: методичні вказівки до практичних і семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання. Харків: ХНАУ. 2021. 49 с.

Монографії:

 1. Ульянченко О.В. Формування інституціонального середовища виробництва екологічно орієнтованої продукції в аграрній сфері : монографія / О.В. Ульянченко, Ю.С. Герасименко. – Дрогобич : ПП «Коло», 2022. – 220 с.

Розділи у колективних монографіях:

 1. Герасименко Ю.С. Економічні механізми управління розвитком екологічно-орієнтованого агробізнесу. Кол. Монографія: Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку / За ред. Ілляшенко Н.С. Суми : Триторія, 2020. С. 372-381.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Велієва В.О., Герасименко Ю.С. Наукові теорії та принципи у стратегічному аналізі. Вісник ХНАУ: Серія «Економічні науки». № 2. С. 242-249.
 2. Ульянченко О.В., Герасименко Ю.С. Окремі аспекти оцінки рівня економічної ефективності виробництва органічної продукції. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». № 42. С. 77-82.
 3. Герасименко, Ю.С. Стан та динаміка розвитку органічного ринку в світі. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 3. С. 108-117. – ISSN 2415-8453.
 4. Герасименко Ю.С., Велієва В.О., Остапенко Р.М. Стратегічні напрями формування механізму державного стимулювання розвитку екологічно орієнтованого агробізнесу. Проблеми економіки. № 4 (46). С. 364-375.
 5. Герасименко Ю.С. Основні тенденції розвитку екологічно орієнтованого бізнесу в Україні та світі. Бізнес інформ. 2020. № 11. С. 83-88.
 6. Ульянченко О.В., Шиян Д.В., Герасименко Ю.С. Прогнозування світових тенденцій розвитку ринку органічної продукції. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8280. DOI: 32702/2307-2105-2020.10.9.
 7. Герасименко Ю.С. Зелений туризм як фактор формування сталості розвитку сільських територій. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7994. DOI: 32702/2307-2105-2020.6.77.
 8. Герасименко Ю.С., Остапенко Р.М. Окремі аспекти державної підтримки виробництва органічної продукції в світовій практиці. Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8684. DOI: 32702/2307-2105-2021.2.106.
 9. Герасименко, Ю.С. Формування механізму державної підтримки екологічно орієнтованого аграрного бізнесу в перехідний період. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8496. DOI: 32702/2307-2105-2021.1.71.
 10. Герасименко Ю.С. Окремі аспекти формування економічного механізму державної підтримки органічного виробництва технічних культур. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 92-97. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4839&i=13. DOI: 32702/2306-6806.2021.1.92.
 11. Шиян Д.В., Герасименко Ю.С., Велієва В.О., Остапенко Р.М. Прогнозування попиту на органічну продукцію у домогосподарств із різним рівнем доходу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 16-23. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7412&i=2. DOI:32702/2306-6814.2021.8.16.
 12. Герасименко Ю.С., Велієва В.О. Екологічно безпечне виробництво органічної продукції. Наукові перспективи. 2023. №5 (35). С. 338-348. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-5(35)-338-348.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Герасименко Ю.С., Остапенко Р.М., Велієва В.О. Правила і вимоги виробництва та реалізації органічної продукції в Україні. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2(6). 194-204. URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/ article/view/112/99. DOI: 10.32750/ 2020-0218.

Публікації в інших виданнях:

 1. Герасименко Ю.С. Структура споживання органічної продукції в розвинутих країнах Європи і України. Журнал Київського університету ринкових відносин: Економіка, бізнес-адміністрування, право. 2018. №5 (5). С. 68-81.
 2. Герасименко Ю.С. Аналіз виробництва органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах України. Sciences of Europe. Czech Republic. 2020. Vol. 3, №48(48). Р. 48-54. URL: http://www.europe-science.com/wp-content/ uploads/2020/10/VOL-3-No-48-2020.pdf.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Герасименко Ю.С. Грунтозахисні системи як економічний механізм екологобезпечного використання земель. Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком: матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (5 березня 2018 р.). Харків : 2018. С. 504-507.
 2. Герасименко Ю.С. Сучасний стан ведення органічного землеробства. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 13-14 березня 2018 р. / Харківський національний аграрний університет ім. В.В Докучаєва. Харків : 2018, Ч.II. С. 35-36.
 3. Герасименко Ю.С. Системи управління земельними ресурсами. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 березня 2018 року. Львів : ЛНАУ, 2018. С. 412-415.
 4. Герасименко Ю.С., Чернікова А.П. Позиції України на світовому ринку зерна. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, студентів, аспірантів, 25 квітня 2018 року. Харків : ХНАУ, 2018. С. 265-267. (особистий внесок автора: здійснено аналіз сучасних підходів до оцінки економічної інформації за даними звітності підприємств).
 5. Герасименко Ю.С. Шляхи запровадження органічного та екологічного землеробства. Роль молоді у розвитку АПК України: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 26-27 квітня 2018 р.; Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ : 2018. С. 92-94.
 6. Герасименко Ю.С., Єрмоленко О.А. Прогнозування розвитку аграрного сектору економіки. Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. Вип. 1. / Харк. нац. аграр. ун-т. Харків : ХНАУ, 2018. С. 272-274.
 7. Герасименко Ю.С. Агроекологічний стан вирощування підприємствами України екологічної продукції. Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28 листопада 2018 р. / Полтавська державна аграрна академія. Полтава : 2018. С. 23-25.
 8. Герасименко Ю.С. Аналіз виробництва органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах іноземних країн. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 30 листопада 2018 р.). Харків : ХНАДУ. 2018. С. 337-339.
 9. Герасименко Ю.С. Історія та сучасний стан розвитку виробництва органічної продукції. International Scientific Conference Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, January 25th, 2019. Kielce, Poland : Baltija Publishing. р. 157-160.
 10. Герасименко Ю.С. Аналіз розвитку органічного виробництва в Україні. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу: здобувачів наукових ступенів, 19-20 березня 2019 р.; у 2 частинах. Харків : ХНАУ, Ч ІІ. 2019. С. 40-42.
 11. Герасименко Ю.С., Велієва В.О. Стан ринку органічної продукції в Україні. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. Львів : ЛНАУ, 2019. С. 192-195.
 12. Герасименко Ю.С., Велієва В.О. Аналіз споживання органічної продукції в Україні та Європі. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до Європейського простору: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (заочна форма 27 березня 2019 р.). Полтава, 2019. С. 122-124.
 13. Герасименко Ю.С. Економічна ефективність та конкурентоспроможність підприємств з виробництвом екологічної продукції. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річч. екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2019. С. 115-118.
 14. Герасименко Ю.С. Велієва В.О., Остапенко Р.М. Економічна ефективність підприємств з виробництвом екологічно орієнтованої продукції. The 5th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (January 15-17, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 1057 p. P. 366-374. (https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/topical-issues-of-the-development-of-modern-science_15-17.01.2020.pdf).
 15. Герасименко Ю.С. Екологічна ситуація у сільськогосподарському виробництві України. Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 22 лютого 2020 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». Львів : С. 99-101.
 16. Герасименко Ю.С. Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектору економіки. Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: зб. тез допов. міжнар. наук.-практ конф. (м. Полтава, 5 березня 2020 р.): у 5 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2020. Ч.2. С. 7-8.
 17. Герасименко Ю.С. Етапи розвитку органічного виробництва. «Світ економічної науки. Випуск 21»: матеріали міжнародної наук. практ. інтернет-конференції економічного спрямування (26 березня 2020 р.). Тернопіль : 2020. С. 52-54.
 18. Велієва В.О., Герасименко Ю.С. Остапенко Р.М. Маркетинг та виробництво органічної продукції в Україні. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир : ПНУ, 2020. С. 226-229.
 19. Герасименко Ю.С. Кількість виробників органічної продукції. Інноваційні технології бізнесу, природокористування і туризму [Електронне видання] : збірник тез І Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 9 квітня 2020 р.) / Чернігів. нац. технол. ун-т. Чернігів : ЧНТУ, 2020. С. 274-277.
 20. Велієва В.О., Герасименко Ю.С., Остапенко Р.М. Сучасний стан та перспективи вирощування соняшнику в умовах лісостепу України. The 8th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (April 15-17, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 999 p. P. 360-370. (https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/DYNAMICS-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-WORLD-SCIENCE_15-17.04.20.pdf).
 21. Велієва В.О., Остапенко Р.М., Герасименко Ю.С. Аналіз ефективності виробництва соняшнику. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : зб. тез доповідей учасників Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, м. Черкаси, 16-17 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. С. 162-163.
 22. Велієва В.О., Герасименко Ю.С. Остапенко Р.М. Оптимізація витрат як фактор підвищення ефективності виробництва соняшника. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : ПП «Астрая», 2020. С. 297-299.
 23. Остапенко Р.М., Герасименко Ю.С., Велієва В.О. Аграрні підприємства: стратегічне управління їх розвитком. The 9th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (May 20-22, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. 1073 p. P. 769-777. (https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/perspectives-of-world-science-and-education_20-22.05.2020.pdf).
 24. Остапенко Р.М., Велієва В.О., Герасименко Ю.С. Економічний механізм функціонування аграрних підприємств. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, присвяченої видатному вченому, викладачу, організатору сільськогосподарського виробництва, засновнику Херсонського земського сільськогосподарського училища, кандидату сільського господарства і лісівництва К.І. Тархову, 22 травня 2020 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 154-156.
 25. Велієва В.О., Остапенко Р.М., Герасименко Ю.С. Моніторінг економічної діяльності господарських товариств. Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, Ч. 1. 2-3 червня 2020 р. Умань: Уманський НУС, 2020. С. 40-43.
 26. Герасименко Ю.С. Удосконалення управління системами екологічно орієнтованого агробізнесу. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу і здобувачів наукових ступенів, 01-02 липня 2020 р.; у 2-х частинах. Харків : ХНАУ, 2020. Ч ІІ. С. 35-37.
 27. Герасименко Ю.С., Остапенко Р.М., Велієва В.О. Екологічна сертифікація товарів і послуг. Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Валентина Івановича Тарасенка, 17-18 вересня 2020 р., м. Харків: наук. вид. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; за ред. д-ра екон. наук О.В. Ульянченка, д-ра соціол. наук В.В. Чепак, д-ра соціол. наук В.В. Судакова. Харків : 2020. С. 104-107.
 28. Морозевич О.А., Герасименко Ю.С. Экономическое управление развитием экологического агробизнеса в современных условиях. Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, аналізу та фінансового забезпечення підприємств агропромислового виробництва: Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2020 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2020. С. 175-177.
 29. Герасименко Ю.С. Державна система екологічного управління організаціями. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк. Луцьк, 2021. С. 258-260.
 30. Герасименко Ю.С. Іноземне інвестування в АПК. Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна, 19 лютого 2021 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2021. С. 343-344.
 31. Герасименко Ю.С. Проблеми управління екологічним підприємством. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Вінниця : ВНТУ, 2021. С. 478-479. ISBN 978-966-641-831-2 (PDF).
 32. Герасименко Ю.С. Порівняння цін на органічну і звичайну продукцію. Маркетинг: виклики та рішення: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 квітня 2021 року) / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Литовченко. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 34-37.
 33. Герасименко Ю.С. Розвиток виробництва органічної продукції: реклама чи норма? Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квітня 2021 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Харків : ХДУХТ, 2021. С. 133-136.
 34. Герасименко Ю.С. Зміни ринку праці України під час війни. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця: зб.матеріалів ІI-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференці, м. Біла Церква, 18 травня 2023 р. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. С. 403–409.
 35. Герасименко Ю.С. Тенденції та напрями стабілізації ринку праці в умовах повоєнного відновлення України. Сучасні комунікативні стратегії в освіті та науці: міжнародний досвід. Збірник тез : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тбілісі-Київ, 31 травня-01 червня 2023 р.), Авіаційний університет Грузії, С. 112-117.

 

Грозний Ігор Сергійович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science

 1. Ihor, Oleh Kuzmak, Olena Kuzmak, Olha Rusinova (2018). Modeling management of diversification of foreign economic interactions. Problems and Perspectives in Management.Volume 16, Issue №1, 2018. pp. 155-165.
 2. O. Aleksandrova, I. Hroznyi, N. Vinnikova, N. Chuvasova (2019). Control of the quality assurance system at the modern Ukrainian university. Scientific Bulletin of National Mining- University –  Economy and Management – №2 – 2019- pp. 153-162.
 3.  Kwilinski, A., Delavska, N., Kravchenko, S.,Hrozny, I., Kovalenko, I. (2019). Formation of the entrepreneurship model of e-business in the context of the introduction of information and communication technologies. Journal of Entrepreneurship Education, 22(Special Issue 1: Entrepreneurship: Investment and Innovation): 1528-2651-22-S1-337: 1-7.
 4. Hroznyi I., Kwilinski, A., Kuzior The Factorial-Reflexive Approach to Diagnosing the Executors’ and Contractors’ Attitude to Achieving the Objectives by Energy Supplying Companies Energies 2021, 14(9), 2572. https://doi.org/10.3390/en14092572

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Грозний І. 2015. Кваліметричний підхід до проведення моніторингу бізнес-процесів промислових підприємств. Економіка і управління – науковий журнал – №1 (65) – Київ: Європ. універ. 36-41.           
 2. Грозний І. 2015. Механізм використання бенчмаркінгу в процесі управління якістю розвитку промислового підприємства друк.   «Схід» Аналітично-інформаційний журнал: Маріуполь: № 5 (137), спецвипуск, 27-31.       
 3. Грозний І. 2015. Необхідність використання бенчмаркінгу в процесі в процесі управління підприємством друк.   Економіка і управління. науковий журнал, №2 (66) – Київ: Європ. універ. 49-53.           
 4. Грозний І. 2015. Оцінювання якості виробничих процесів      друк.   Вісник Донецького університету економіки та права: зб. наук. праць – Артемівськ: ДонУЕП, №1, 14-17.       
 5. Грозний І. 2015. Кваліметрична оцінка якості виробничих процесів друк    Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», Випуск 13, Ч 2. 49-51.      
 6. Грозний І. 2015. Формування центру управління якістю розвитку промислового підприємства. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, №7, 331-334.
 7. Грозний І. 2015. Методи та підходи до управління якістю розвитку промислових підприємств.            Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, Т. 20. В.3. 75-79.      
 8. Грозний І. 2015. Необхідність проведення реінжинірингу виробничих процесів в управлінні якістю розвитку промислових підприємств. Електронне наукове видання «Ефективна економіка» Дніпропетровськ: ДДАЕУ, №10. 31-34      
 9. Грозний І. 2015. Забезпечення контролю якості розвитку промислових підприємств. Вісник Донецького університету економіки та права: зб. наук. праць – Артемівськ: ДонУЕП, №2. 55-58.        
 10. Грозний І., Прокопенко Р. 2015. Анализ влияния российско-украинского конфликта на промышленность Украины друк.   Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць – Краматорськ: ДДМА,  №3 (36). 211-215.  
 11. Грозний І., Прокопенко Р. 2015. Планування ресурсного забезпечення якості розвитку підприємства. Економіка і управління – науковий журнал, №3 (67). Київ: Європ. універ. 98-104.
 12. Грозний І., Прокопенко Р. 2015. Економічні наслідки російсько-українського конфлікту 2014 р.            друк.   «Схід» Аналітично-інформаційний журнал: Маріуполь: № 2 (134), спецвипуск, С. 129-133.
 13. Грозний І. 2015. Формування стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств Схід» Аналітично-інформаційний журнал: Маріуполь: № 8 (140), 21-24.                
 14. Грозний І., Прокопенко Р. 2015. Подход к параметризации модели диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины. Вісник ДГМА №2, 79-83.         
 15. Грозний І. 2015. Оцінка якості на основі кваліметрічного підходу. Вісник №2. 23-29
 16. Грозний І., Прокопенко Р. 2015. Економічне забезпечення адаптації внутрішньо переміщених осіб. Вісник Донецького університету економіки та права: зб. наук. праць – Артемівськ: ДонУЕП, №1. 56-59.           
 17. Грозний І., Малевський Е. 2016. Планування антикризових заходів  . Економіка і управління – науковий журнал, №1 (69). Київ: Європ. універ. 47-50.                       
 18. Грозний І. 2016. Прогнозування як базова функція управління адаптивним розвитком. Економіка і управління – науковий журнал, №2 (70) – Київ: Європ. універ. 61-66.
 19. Грозний І. 2016. Резерви підвищення життєздатності промислових підприємств Економіка і управління – науковий журнал,  №4 (72) – Київ: Європ. універ. 44-50.        
 20. Грозний І. 2017. Методология моделирования диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Scientific, Analytical Practical Journal. Business & Law, №4 September –December. Tbilisi, 21-23                  
 21. Hroznyi І. Malukov V., Didichenko E. 2017. Thai Science Rewiew, №2, 118-125.                    
 22. Грозний І. 2017. Оцінка продуктивності діяльносты промислового підприємства. Економіка і управління – науковий журнал – №2 (74) Київ: Європ. універ. 30-34.           
 23. Грозний І. 2017. Процедура поетапної активізації інноваційної діяльності підприємств. Економіка і управління – науковий журнал, №3 (76), Київ: Європ. Універ. 40-46.             
 24. Hroznyi І.S., Malevsky E.Z., Tarasova H.O. 2017. Development of industrial enterprise: methodical approach Економіка і управління – науковий журнал, №3 (76), Київ: Європ. універ. 40-46.            
 25. Hroznyi І., Malukov V. 2017. Modeling of material and technical support of machine-building production enterprise Thai Science Rewiew, (Summer) – №1, 57-67.        
 26. Hroznyi І., Tarasova H. 2017. ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE TERMS OF CRISIS. Економіка і управління – науковий журнал – №4 (77)  Київ: Європ. універ. 56-64.                       
 27. Грозний І. 2018. Управління ефективністю використання основних виробничих засобів промислового підприємства. Економіка і управління – науковий журнал – №2 (79) Київ: Європ. універ. 12-16.                       
 28. Грозний І. 2018. Інформаційне забезпечення управління оборотними активами підприємства. Причорноморські економічні студії.  Вип. 33. 70-73.
 29. Hroznyi І., Malevsky E., Timoshik M.  2019. Risk Optimization of Industrial Enterprise. Virtual Economics. № 3 Vol 2 . 42–52.                   
 30. Грозний І. 2020. Бенчмаркінг та аутсорсинг у реінжинірингу виробничних процесів: концепції, методи та моделі: монографія. С. В. Коверга та ін.; ДВНЗ “Донбас. держ. пед. ун-т”. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Моторіна, 2020. – 171 с. : рис., табл. Бібліогр.: 154-171. 300 прим. – ISBN 978-617-7780-29-7
 31. Грозний І. 2017. Комбінаторний підхід до управління проектами. «Схід» Аналітично-інформаційний журнал: Маріуполь: № 5 (147), спецвипуск. 47-51. Artificial Intelligence. Press Silesian University of Technology: 2021, p.193

Денисова Анастасія Володимирівна

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, Anastasiia Denysova, Vira Haragirlo Plataforma «Profosvita» como um ambiente educacional e digital inovador para o desenvolvimento profissional de especialistas. Educação & Formação. Revista do Programa de Pós-Graduação em Educaçãoda Universidade Estadual do Ceará (UEC). 2020. v.5, n.3, p.1-17. Disponível em: https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397.

Монографії:

 1. Сидоренко В. В., Денисова А. В. Створення єдиної інформаційно-комунікаційної екосистеми для професійного розвитку фахівців в умовах цифрової трансформації. Сталий розвиток – ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія. Національний університет «Києво-Могилянська академія» / за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ. 2020. С. 454-470

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Денисова А. В. Якість підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти у системі неперервної професійної освіти» Вісник післядипломної освіти, серія «Педагогічні науки». 2018. № 6(35), С.69-82
 2. Денисова А. В. Рангова система експертного оцінювання показників зовнішнього моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПТО. Інноваційна педагогіка. 2019. 2 (17). С. 138-142.
 3. Денисова А. В. Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. Інноваційна педагогіка. 2019, 3 (19). С. 156-159.
 4. Денисова А. В. Використання методу експертних оцінок у системі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців галузі професійної освіти. Імідж сучасного педагога. 2019, 5 (188). С. 39-43.
 5. Денисова А. В. Моніторинг освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (71). 2019. С. 101-105.
 6. Денисова А. В. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 3 (31). С 132-138.
 7. Денисова А. В. Спецкурс “Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами” як умова підготовки компетентних фахівців професійної освіти. Освітній дискурс: збірник наукових праць, 2020. 4 (22). С. 30-43.
 8. Сидоренко В. В., Денисова А. В., Сахно О. В., Кулішов В. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти Інноваційна педагогіка. 2020. 2 (20). С. 135-142.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Денисова А. В. Деякі аспекти моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Proceedings of the International Scientific Conference «Topical Issues of Science and Education» (July 17, 2017). Warsaw, Poland. 2017. №5. С. 39-43.
 2. Денисова А. В. Ретроспективний аналіз становлення і розвитку моніторингу в освіті. Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 26 березня – 20 квітня 2018 р. Біла Церква: БІНПО, 2018. С.15-17
 3. Денисова А. В. Моніторинг якості курсів підвищення кваліфікації: досвід та інновації. Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (16 травня 2018 р., м. Кропивницький). Біла Церква: БІНПО, 2018. С.11-14
 4. Денисова А. В. Моніторинг як складова управління процесом розвитку закладу освіти в умовах євроінтеграції. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29 листопада 2018 р. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С.324-326
 5. Денисова А. В. Рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників як напрям моніторингу якості підвищення кваліфікації у БІНПО. Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі: матеріали Всеукраїнській науково-практичної Інтернет-конференції (до 40-річчя від дня утворення БІНПО),27.02.2019 р. Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. С.58-62
 6. Денисова А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІV-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції ⁄ за наук. ред. В.В. Сидоренко, 16 жовтня 2019 р. К.: Агроосвіта, 2019. C. 132-134
 7. Денисова А. В. Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти (із досвіду роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти) Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку суспільства: Збірник тез Всеукраїнського науково-практичного семінару, 6 листопада 2019 р. Біла Церква: БІНПО, 2020. С.71-76

Єрмоленко Андрій Борисович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Sydorenko, V.V., Yermolenko, A.B., Lukіianchuk, A.N., Denysova, A.V., Haragirlo, V.Y. «PLATFORM PROFOSVITA» as innovative educational and digital environment for specialists professional development. Revista Educação & Formação. 2020. Vol 5, No 3. URL: https://doi.org/10.25053/redufor.v5i15.3397
 2. Kulishov, V.S., Skyba, Y.A., Yermolenko, A.B., Shevchuk, S.S.& Shchypska, T.P. Development of Scientific and Methodical Competence of Teachers of Vocational Education Institutions. Propósitos y Representaciones. Mar. 2021. Vol. 9. URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/994

Навчальні посібники, підручники:

 1. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: мультимедійний науково-методичний комплекс / Сдоренко В.В., Єрмоленко А.Б. та ін. / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2017. 950 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718904
 2. Сидоренко В.В., Єрмоленко А.Б. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. Київ: Агроосвіта, 2020. 64 с. URL: http://umo.edu.ua/pidvishhennja-kvalifikaciji-pedaghoghiv-profesijnoji-peredvishhoji-osviti
 3. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти: збірник робочих програм / Сдоренко В.В., Єрмоленко А.Б. та ін. / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. Агроосвіта, 2020. 172 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720905
 4. Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник / Єрмоленко А.Б., Набок М.В., Шевчук С.С., Масліч С.В., Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 101 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725510

Монографії:

 1. Yermolenko A. Modern requirements and opportunities for postgraduate education in Ukraine in the context of adult education development. Association agreement: from partnership to cooperation: collective monograph / edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communication & Publishing, 2018. P. 253-256. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710054

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1.   Yermolenko A., Kulishov V., Shevchuk S. Innovative principles of development of methodical competence of modern teacher of vocational education. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. 2020. 38(2). P. 113–118 URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/696

Наукові міжнародні публікації:

 1. The effectiveness of personal development in the context of adult education: practical experience. Management of higher education quality: problems and prospects: collection of scientific papers / edited Victor Oliynyk. London: Iashe, 2017. P. 94-97. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710056
 2. Yermolenko A. Realities of the educational space of Ukraine through the prism of the Theory of generations / Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference. Kyiv: National Academy of Internal Affairs, 2018. P 179-195. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713587

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. К.: АТОПОЛ ГРУП, 2017. Вип. 3(32). C. 9-19. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710055
 2. Єрмоленко А.Б. Формальна складова освіти дорослих в Україні: виклики, протиріччя, запити. Науковий вісник УМО : наук.-практ. електронне вид. Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. Вип. 3. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710057
 3. Синергія суб’єктів освітнього процесу Нової української школи в контексті Теорії поколінь. Методист. 2018. №2. С. 47-52. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709965
 4. Єрмоленко А.Б. STEM-освіта: думка експерта. Методист. 2018. №4 . С. 14-20.
 5. Єрмоленко А.Б. Актуалізація Концепції Нової української школи в контексті надбань Теорії поколінь. Методист. 2018. №6 . С. 72-79. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710751
 6. Єрмоленко А.Б. Перспективи розвитку вітчизняної моделі освіти дорослих в контексті соціокультурних трансформацій. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки», 2019. №9 (38). C. 32-47 URL: https://lib.iitta.gov.ua/719553/
 7. Єрмоленко А.Б. Вплив глобальних цивілізаційних трансформацій на формування вимог до післядипломної освіти в Україні. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки», 2019. №10 (39). С. 57-73. URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1039-2020
 8.  С.С. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журнал. 2020. №5 (194). С. 52-57. URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/2522-9729-2020-5%28194%29
 9. Єрмоленко А.Б. Сучасна модель розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників професійної освіти в системі підвищення кваліфікації. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (45). С. 205-213 URL: http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/home1/45-visnyk-hlukhivskoho-natsionalnoho-pedahohichnoho-universytetu-imeni-oleksandra-dovzhenka-2021-vyp-1-45

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Єрмоленко А.Б. Вища освіта України: цілеспрямування та результативність. Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці: збірник матеріалів ІІІ регіональної науково-практичної конференції. Вінниця: ТОВ “Вінницька міська друкарня”, 2017. С. 19–24. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706356
 2. Єрмоленко, А.Б. (2017) Сучасні вимоги та можливості післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції (28 квітня 2017 р.). Київ. С. 40-45. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707074

Ковальчук Василь Іванович

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 1.  Ковальчук В.І.  Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. – К., 2005. – 279 с.
 2.  Ковальчук В.І.Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / В.І. Ковальчук; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України – К., 2005. – 23 с. 

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:

 1. Ковальчук В.І. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті: Дис…. док. пед. наук: 13.00.04 / В.І. Ковальчук; – Класичний приватний університет.– Запоріжжя., 2014 – 369 с.
 2. Ковальчук В.І. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних начальних закладів у післядипломній освіті: Автореф. дис… док. пед. наук: 13.00.04 / В.І. Ковальчук; – Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2014. – 40  с.

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Ковальчук В. І. Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі / В. І. Ковальчук, І. П. Воротникова. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – С. 58–76. (https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1763.)
 2. Ковальчук В. І. Використання Big Data в освітньому процесі сучасного університету / С. М.Ніколаєнко, В. Д. Шинкарук, В. І. Ковальчук, А. Б. Кочарян. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – С. 240–253. (https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1681)
 3. Kovalchuk V. Investigation into open educational resources for learning english in developing future philologists’ instrumental values / O. Malykhin, N. Aristova, V. Kovalchuk // Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 24th– 25 th / O. Malykhin, N. Aristova, V. Kovalchuk. – Rezekne: Rezekne academy of technologies, 2019. – С. 512–526.
 4. Kovalchuck V. E-coaching, E-mentoring for lifelong professional development of teachers within the system of post-graduate pedagogical education / V. Kovalchuck, I. Vorotnykova. // Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. – 2017. – С. 214–227. (http://tojde.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1481-published.pdf.)
 5. Формирование эмоционального интеллекта студентов – будущих учителей музыки и музыкальных руководителей дошкольных учреждений / V. Kovalchuk, T. Ageykina-Starchenko, N. Chorna, S. Iskra. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 22th – 23th. – 2020. – С. 454–464.
 6. Создание благоприятной образовательной среды в учреждениях высшего образования Украины / V. Kovalchuk, I. Marynchenko,  S. Yashchuk. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 22th – 23th. – 2020. – С.  465-480.
 7. Значимость цифровой компетентности специалиста автотранспортного профиля в профессиональной деятельности / V. Kovalchuk, V.  Soroka, A. Zaika. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 22th – 23th. – 2020. – С. 481-492.
 8. Higher school teachers’ digital competence: strategies for self-assessment and improvement / O. Malykhin,  N. Aristova, V. Kovalchuk,  T. Opaliuk,  T. Yarmolchuk. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IІ. Higher Education. May 22th – 23th. – 2020. – С.  2020. 41-51.
 9. The dichotomy of information technologies in professional training of future it specialists: the subject and the means of instruction improvement / O. Malykhin,  N. Aristova, V. Kovalchuk, R. Popov, T. Yarmolchuk. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Information Technologies in Education. May 22th – 23th. – 2020. – С.  527-538.
 10. Электронное портфолио как средство подготовки будущих учителей к профориентационной деятельности учреждений / V. Kovalchuk, V. Zinchenko A. Sherudylo. // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Information Technologies in Education. May 22th – 23th. – 2020. – С. 475-485.
 11. Formation of national self-consciousness of future musical art teachers in the process of their professional training [Електронний ресурс] / Vasyl Kovalchuk, Tetiana Aheikina-Starchenko, Nataliia Chorna, Svitlana Iskra // SHS Web of Conferences. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_03012/shsconf_ichtml2021_03012.html.
 12. Kovalchuk V. Внедрение практико-ориентированного подхода в подготовку будущих бакалавров с агроинженерии / V. Kovalchuk, T. Lychova, S. Reva // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 28th-29th, 2021 / V. Kovalchuk, T. Lychova, S. Reva. – Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2021. – С. 327–338.
 13. Kovalchuk V. The development of communication skills of students of secondary school as a component of their leadership potential / V. Kovalchuk, T. Iermak // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II. School Pedagogy. Preschool Pedagogy. May 28th-29th, 2021. / V. Kovalchuk, T. Iermak. – Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2021. – p. 292–303.
 14. Kovalchuk V. EXPERIENCE OF INTRODUCING CLOUD TECHNOLOGIES / V. Kovalchuk, L. Shevchenko // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 28th-29th, 2021 / V. Kovalchuk, L. Shevchenko. – Rezekne, 2021. – (Rezekne Academy of Technologies). – С. 339–348.
 15. Blended learning in the context of digitalization [Електронний ресурс] / Tatyana B. Bykova, Mykola V. Ivashchenko, Darja A. Kassim, Vasyl I. Kovalchuk. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://ceur-ws.org/Vol-2879/paper12.pdf.

Навчальні посібники, підручники:

 1. Ковальчук В.І. Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю – Методичний посібник – Чернівці: Вид-во «Місто», 2004. – 137 с.
 2. Ковальчук В.І. Особистісно орієнтоване навчання дорослих. Спецкурс / В.І. Ковальчук // Спецкурси з підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів системи освіти. – К., 2007. – С. 116–140.
 3. Ковальчук В.І. Управління розвитком професійного навчального закладу : конспект лекцій з курсу підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти / В.І. Ковальчук. – К. : Абрис Принт, 2007. – 59 с.
 4. Як стати майстерним педагогом : навчально-методичний посібник / [кол. автор. : В.І Ковальчук, Л.М. Сергеєва та ін.] ; за заг. ред. Л.І. Даниленко. – К. : Етіс плюс, 2007. – 184 с.
 5.  Ковальчук В.І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу: тренінг./ Василь Ковальчук. – К.: Шк.. світ, 2009. – 136 с.
 6.  Ковальчук В.І. Інноваційні підходи до організації навчального процесу в ПТНЗ: спецкурс для підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти / Василь Ковальчук. – К.: Шк.. світ, 2009. – 136 с.
 7.  Сергеєва, О.В. Пащенко, В.І. Ковальчук та ін. ] ; за ред. Л.М. Сергеєвої. – К. : Гама-Принт, 2009. – 32 с.
 8. Ковальчук В.І., Бирка М.Ф. Методичні рекомендації до курсу «Інформаційні технології» у ПТНЗ. Професія – «Кравець», ( форма навчання – ТУ) /Василь Ковальчук, Маріан Бирка. –К.:ТОВ «Майстерня книги»; 2010. – 136 с.
 9. Бухгалтерський облік: навчально-методичний посібник / Величко Т.П., Ковальчук В.І., Коломацька Л.І. – К.: ОРАНТА, 2011., – 360 с.
 10.  Ковальчук В.І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу: тренінг. – 2-е вид. доп. і перероб. / В.І. Ковальчук. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с.
 11.  Ковальчук В.І. Інноваційні підходи до організації навчального процесу / Василь Ковальчук. – 2-е вид. доп. і перероб. – К.: Шк. світ, 2011. – 128 с.
 12.  Ковальчук В.І. Ефективний урок: технології, структура, аналіз/ Василь Ковальчук. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с.
 13.   Ковальчук В.І. Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги. / за заг. ред. В. Ковальчука, упорядкування Л. Галіцина – К.: Шк.. світ, 2011. – 128 с.
 14.  Урок: 100 інноваційних ідей / упоряд. В.І. Ковальчук, О.А. Макаренко. – К.: Шк. світ, 2012. –128 с.
 15.  Урок: 100 інноваційних прийомів / упоряд. В.І. Ковальчук, О.А. Макаренко. – К.: Шк. світ, 2012. – 120 с.
 16.  Урок: 100 інноваційних моделей / упоряд. В.І. Ковальчук, О.А. Макаренко. _ К.: Ред. газет з управління освітою, 2012. – 128 с.
 17.  Корпоративна культура навчального закладу / упоряд. В.І. Ковальчук, О.В. Козубенко, В.О. Тіханова, О.А. Макаренко. – К.: Ред. газет з управління освітою, 2012. – 120 с.
 18.  Організація роботи майстра виробничого навчання / упоряд. В.І. Ковальчук, В.М. Львов, О.А. Макаренко. – К.: Ред. газет з управління освітою, 2012. – 112 с.
 19. День здоров`я  / упоряд. В.І. Ковальчук,  О.А. Макаренко. – К.: Ред. газет з управління освітою, 2012. – 128 с.
 20.  Педагогічний експеримент в освіті: інформ.-метод. зб./ уклад.: В.І. Ковальчук, Г.В. Шапаренко, Л.О. Базиль [та ін..]. – К.: Київ. ун-т ім.. Б.  Грінченко, 2012. – 144 с.
 21.  Організація дослідно-експериментальної роботи у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах: метод. рек. / уклад.: В.І. Ковальчук, Г.В. Шапаренко, Л.О. Базиль [та ін..]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.  Грінченко, 2012. -76 с.
 22. Випускний вечір. Сценарії. / упоряд. В.І. Ковальчук, О.А. Макаренко. – К.: Редакція газет з управління освітою, 2013. – 116 с.
 23. Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти: метод. посіб. / заг. ред. В.І. Ковальчука, Л.О. Базиль; Л.О. Базиль; Н.І. Боринець, І.Б. Гордашник [та ін.] . – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. 54 с.
 24. Стандарти громадсько-активної школи: лідерство: навчально-методичний посібник / Ткаченко Л.М., Ковальчук В.І. Під заг. ред. Даниленко Л.І., – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 56 с.
 25. Станіслав Миколайович Ніколаєнко: освітянин, учений, державний діяч: біобібліогр. покажч. / Національний університет біоресурсів і природокористування України; упоряд.: В. І. Ковальчук, О. В. Васюк; відп. редактор В. Д. Шинкарук. – К., 2016. – 92 с.
 26. Василь Дмитрович Шинкарук: освітянин, педагог, учений: бібліогр. покажч. / Національний університет біоресурсів і природокористування України; упоряд.: В. І. Ковальчук, М.І. Личук. – К., 2016. – 123 с.
 27. Ковальчук В.І. Методика викладання у вищих навчальних закладах: практикум / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленімум, 2017. – 428 с.
 28. Ковальчук В. І. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців ОС «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Видавничо-редакційний відділ НУБіП України, 2017. – 30 с.
 29. Ковальчук В. І. Методичні рекомендації щодо застосування ігрових технологій в процесі викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Видавничо-редакційний відділ НУБіП України, 2017. – 56 с.
 30. Ковальчук В. І. Методичні рекомендації для написання курсової роботи з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців ОС «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Василь Іванович Ковальчук. – Київ:ТОВ «Гліф Медіа», 2017. – 40 с.
 31. Ковальчук В. І. Методичні рекомендації для проведення педагогічної практики з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців ОС «Магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Василь Іванович Ковальчук. – Київ:ТОВ «Гліф Медіа», 2017. – 49 с.

Монографії:

 1.  Ковальчук В.І. Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-методичний аспект) : монографія / В.І. Ковальчук ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2014. – 396 с.
 2. Ковальчук В. І. Реалізація концепції формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів як передумова підготовки фахівця у вищій школі // Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога: монографія / за ред. проф. В.О. Малихіна. Частина друга / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: ТОВ «НВО Інтерсервіс», 2016. – (Національний університет біоресурсів і природокористування України). – С. 434-535.
 3. Ковальчук В. І. Аспектна аплікація положень компетентнісного підходу в удосконаленні освітнього процесу вищої школи / Василь Іванович Ковальчук // Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога: монографія / за ред. проф. В.О. Малихіна. Частина перша / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: ТОВ «НВО Інтерсервіс», 2016. – (Національного університету біоресурсів і природокористування України). – С. 322–362.
 4. Kovalchuk Vasyl. The ways of teaching staff advanced training improvement: experiences and perspectives // Topical issues of social pedagogy: Collective monograph. − CARICOM, Barbados, 2017. – С. 56−78.
 5. Ковальчук В. І. Методичні рекомендації щодо проведення аналізу уроку для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія» / Василь Іванович Ковальчук // Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: теоретичні і практичні аспекти : монографія / за ред. проф. О. В. Малихіна. Частина 2. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: НУБіП України, 2017. – С. 122–166.
 6. Ковальчук В. І. Тенденції розвитку освіти в епоху інформаційного суспільства / Василь Іванович Ковальчук // Стратегії інтенсифікації вищої гуманітарної освіти в Україні та країнах ЄС: монографія / О. В., В.І. Ковальчук, Н. О. Арістова, Р. А. Попов, І. С. Гриценко / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: НУБіП України, 2017. – С. 7–134.
 7. Kovalchuk V.I. Globalization as factor of influence on educational development / N. S. Zhuravska, V. I. Kovalchuk // Scientific development and achievements / N. S. Zhuravska, V. I. Kovalchuk. – London: Sciemcee Publishing London, 2018. – С. 235–244.
 8. Ковальчук В. І. Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах інформаційного суспільства / Василь Іванович Ковальчук // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Інтерсервіс, 2018. – С.133-157.
 9. Kovalchuk V. Formation of professional and legal competence in future social workers / V. Kovalchuk, N. Zhuravska, S. Yashchuk // Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors / V. Kovalchuk, N. Zhuravska, S. Yashchuk. – Riga, Latvia: Publishing Hous “Baltija Publishing”, 2019. – С. 62–79.
 10. Kovalchuk Vasyl. Development of pedagogical mastery of future vocational training teachers under conditions of educational transformations / V. Kovalchuk, I. Marynchenko, L. Hrytsenko // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors / V. Vasyl Kovalchuk, I. Marynchenko, L. Hrytsenko. – Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – С. 186–208.
 11. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання на засадах
  компетентнісного підходу : кол. монографія / за наук. ред. В. І. Ковальчука. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. 194 с.
 12. Ковальчук В. І. Підготовка майбутніх майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю в умовах цифровізації / В. І. Ковальчук, А. О. Заїка // New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters : Collective monograph / В. І. Ковальчук, А. О. Заїка. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. – С. 384–403.
 13. Ковальчук В. І. Підготовка фахівців автотранспортного профілю в умовах цифровізації / В. І. Ковальчук, В. В. Сорока // Pedagogical concept and its features, social work and linguology: Collective Scientific Monograph / В. І. Ковальчук, В. В. Сорока. – Dallas: Primedia eLaunch, 2021. – (Edition 2). – С. 2–20.

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Ковальчук В.И. Концепция развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения в профессиональных технических учебных заведениях / В.И. Ковальчук // Вестник ВЭГУ. – 2014. – №3(71). – С. 140–145.
 2. Ковальчук В.И. Модель развития педагогического мастерства мастера производственного обучения профессионально-технических учебных заведений / В.И. Ковальчук // Вестник МГОУ. Серия “Педагогика”. – 2014. – №2. – С. 112–120.
 3. Ковальчук В.И. Отношение мастеров производственного обучения ПТУЗ к развитию педагогического мастерства в системе повышения квалификации / В.И. Ковальчук // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – №2(58). – Т. 2. – С. 106–111.
 4. Ковальчук В.И. Результаты экспериментальной работы по развитию педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ в системе повышения квалификации / В.И. Ковальчук // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2014. – № 2. – С. 44–46.
 5. Ковальчук В.И. Авторская школа как форма развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения профессионально-технических учебных заведений / В.И. Ковальчук // International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. Prague (Czech Republic), the 5th of March, 2014 / Publishing Centerof the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Prague, 2014, Vol.1. – P. 257–266.
 6. Ковальчук В.И. Концептуальные основания развития педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ / В.И. Ковальчук // Гуманитарные науки в современном мире : материалы IV Международной научно-практической Интернет-конференции, (30 ноября – 10 декабря 2013 г.) / под. общ. ред. М.А. Литовченко. – Тамбов : Изд.-во ИП А.В. Чеснокова, 2014. – С. 46–49.
 7. Ковальчук В. І. Використання SWOT-аналізу для визначення труднощів професійної діяльності майстрів виробничого навчання ПТНЗ в аспекті розвитку педагогічної майстерності / Василь Іванович Ковальчук. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – С. 32–35.
 8. Ковальчук В. І. Результати дослідження щодо розвитку проектної компетентності учнів загальноосвітнього навчального закладу засобами інтерактивного навчання / Василь Іванович Ковальчук. // Pedagogy and Psychology. – 2015. – С. 29–34.
 9. Ковальчук В. І. Лідерство як сучасна стратегія розвитку колективу навчального закладу / Василь Іванович Ковальчук. // Международный Научный Институт “Educatio”. – 2015. – №4. – С. 133–136. (копернікус)
 10. Ковальчук В. І. Роль професійної самооцінки майбутнього вчителя в структурі професійної діяльності / Василь Іванович Ковальчук. // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – Вип. 7/1. Т.12 – С. 42–46.
 11. Kovalchuk V. High education system challenges in the context of requirements of labour market and society / Vasyl Kovalchuk. // Scientiic letters of academic society of Michal Baludansky. – 2016. – С. 88–90.
 12. Kovalchuk V.I. The system of development of students’ creative potential in the conditions of comprehensive school // Perspectives of research and development: Collection of scientific articles. – SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2017. − P. 137-142.
 13. Kovalchuk V. I. The development of IC-competences of managers of secondary schools via the resources of cloud-oriented learning environment / A. B. Kocharyan, V. I. Kovalchuk. // Збірник наукових праць “Педагогічні науки”. – 2017. – №77. – С. 197–203.
 14. Ковальчук В. І. Визначення рівня розвитку педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання / В. І. Ковальчук, І. В. Маринченко // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи / В. І. Ковальчук, І. В. Маринченко. – Баку – Банська Бистриця – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2019. – С. 188–195.
 15. Ковальчук В. И. Технология QR-кодировки – инновационный метод предоставления информации / В. И. Ковальчук, И. В. Марынченко // Актуальные проблемы технологического образования: традиции, опыт и перспективы: сборник научных трудов / В. И. Ковальчук, И. В. Марынченко. – Мозырь, 2019. – (МГПУ им. И. П. Шамякина). – С. 253–256.
 16. Kovalchuk V. I. Implementation of digital technologies in training the vocational education pedagogues as a modern strategy for modernization of professional education / V. I. Kovalchuk, I. V. Sheludko. // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. – 2019. – №9. – С. 122–138.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Ковальчук В.І. Виховання елементів культури праці в учнів ПТНЗ // Науковий вісник Чернівецького університету: 36. наук. праць. Вип. 99. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2000. – С.83-86.
 2. Ковальчук В.І. Від профорієнтації до культури праці // Науковий вісник Чернівецького університету: 36. наук. праць. Педагогіка та психологія. -Чернівці: Рута, 2002. Вип. 137. – С.59-64.
 3. Ковальчук В.І. Формування культури праці засобами естетичного виховання // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №5. – С.220-233.
 4. Ковальчук В.І. Планування діяльності – компонент культури праці // Педагогіка і психологія професійної освіти – 2003. – №4. – С.78-84.
 5. Ковальчук В.І. Формування самостійності в роботі, як компонента культури праці // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. -№5 – С.71-92.
 6. Ковальчук В.І. Виховання культури праці в  учнів ПТНЗ // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 3б. наук. пр. – Вип. 2. У 2-х част. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – Ч.1. – С. 426-429.
 7. Ковальчук В.І. Формування культури праці в учнів вищого професійно-технічного училища художнього профілю // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: 3б. наук. праць: У 2-х ч. / За вип.. Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського – X.: НТУ «ХПГ», 2003. – Вип., 2. – С. 207-215.
 8. Ковальчук В.І. Вплив мистецтва на культуру праці // Науковий вісник Чернівецького університету: 3б. наукових  праць. Вип. 185. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.24-35.
 9. Ковальчук В.І. Впив мистецтва на культуру праці в процесі художньої діяльності // Науковий вісник Чернівецького університету: 3б. наук. праць. Педагогіка та психологія – Чернівці: Рута, 2003. Вип.: 186.  –С.30-41.
 10. Ковальчук В.І. Етапи планування навчально-виробничої діяльності в процесі формування культури праці учнів ПТНЗ // Дидактика професійної школи: 3б. наук. праць. – Київ – Хмельницький, 2004. Вип. 186. С.160-164.
 11. Ковальчук В.І. Розвиток творчих здібностей учнів ПТНЗ художнього профілю, як запорука культури праці // Наук. збірник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Рута, 2004. Вип. 210. – С.74 – 84.
 12. Ковальчук В.І. Стимулювання творчої активності учнів у процесі виробничого навчання // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 1. – С.41 -51.
 13. Ковальчук В.І. Формування професійних інтересів учнів ПТНЗ, як складової культури праці // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. –№ 2, – С.93 – 103.
 14. Ковальчук  В.І.  Роль професійної етики педагога в процесі формування культури праці учнів ПТНЗ // Педагогіка і психологія професійної освіти. –2004 – № 3. – С.20 – 33.
 15. Ковальчук В.І. Використання модульної системи для навчання
  столярів // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник, –Переяслав-Хмельницький, 2005. – С. 129 – 139.
 16. Ковальчук В.І. Формування культури праці в процесі дизайнерської діяльності учнів ВПУ // Професійна художня освіта України: збірник наукових праць. Вип. 3. – Київ Черкаси, 2005. – С. 10 – 18.
 17. Ковальчук В.І. Формування місії та цілей при стратегічному управлінні закладом освіти // Вища освіта України. – Тематичний випуск Вища ocвітa України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток  3 (т.3) – Київ, 2006. – С.372-377.
 18. Ковальчук В.І. Стратегія управління професійно-технічним навчальним закладом // Педагогіка i психологія професійної освіти. Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – №6 – С. 199-204.
 19. Ковальчук В.І. Болонський процес та перспективи розвитку мистецької та художньо-педагогічної освіти України // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Збірник наукових праць. – Київ, 2006. – Випуск   1– С.21-30.
 20. Ковальчук В.І. Забезпечення якості пpoфeciйнoгo навчання, як критеріальний чинник реформування професійної освіти // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Збірник наукових праць. Київ, 2006. – Випуск  2. – С.115-118.
 21. Ковальчук В.І. Стратегія управління людським потенціалом // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний університет iм. Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С.140-145.
 22. Ковальчук В.І. Розуміння, пошуки істини й моральна відповідальність у роботі вчителя  //  Педагогіка i психологія професійної освіти. – Львів, 2007. – №1. – С. 67-73.
 23. Ковальчук В.І. Розробка стратегії розвитку ПТНЗ // Розвиток післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції / Матеріали щорічної звітної всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю АПН України. – Донецьк, 2007. – С.281-286.
 24. Ковальчук В.І. Особливості навчання дорослих у закладах післядипломної освіти// Професійно-технічна освіта. Спецвипуск. – 2007. – С.37-39.
 25. Ковальчук В.І. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні дорослих // Післядипломна освіта в Україні. Спецвипуск. – Київ. – 2008.- С.36-39.
 26.  Ковальчук В.І. Проблеми вдосконалення професійної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у педагогічній теорії й практиці // Вища освіта України. Тематичний випуск Вища ocвітa України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток  3 том ІІІ (10) – Київ, 2008. – С.203-219.
 27.   Ковальчук В. Формування професіоналізму керівника ПТНЗ // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип.  424. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – 208 с. – С. 61-82.
 28. Ковальчук В.І.  Підвищення кваліфікації керівників професійних навчальних закладів: інноваційні підходи // Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір. Збірник наукових праць. – Київ-Хмельницький, 2008.- С.482-493.
 29. Ковальчук В.І.  Бізнес-планування у професійно-технічному навчальному закладі художнього профілю // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. // Зб. наук. праць. –- Випуск 3. – К., 2008. – С.232-250.
 30.  Ковальчук В. Роль професійно-комунікативної компетенції  в діяльності директора ПТНЗ // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – № 1. – С.122-133.
 31.  Ковальчук В.І.  Проблеми управлінського лідерства в професійно-технічній освіті // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Вип. 11/ голов. ред. В.В. Олійник. – К.: Геопринт,2009. – Ч.1  –- С.101-111.(Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти. 24 квітня 2009 р.»).
 32.  Ковальчук В.І., Бирка М.Ф. Професійна компетентність викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу// Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний університет iм. Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. Випуск 17. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – С.125-129.
 33.  Ковальчук В.І. Феномен креативності у діяльності керівника навчального закладу // Креативність і творчість. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Тематичний вісник №1. – К.: Гнозис, 2009. – С. 89-93.
 34.  Ковальчук В.І. Забезпечення компетентнісного підходу у підвищенні кваліфікації керівників ПТНЗ // Імідж сучасного педагога. – Науково-практичний. Освітньо-популярний часопис. – №8-9 (97-98). – Полтава, 2009. –с. 91-95.
 35.  Ковальчук В.І. Розвиток педагогічної майстерності викладача ПТНЗ // Вища освіта України. – Тематичний випуск Вища ocвітa України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток 4 том ІV (22)- Київ, 2010. – С.472-481.
 36. Ковальчук В.І., Агейкіна-Старченко Т.В. Етапи розвитку системи післядипломної мистецько-педагогічної освіти // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VІ мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької.  – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – с.103-105
 37. Ковальчук В.І. Педагогічна майстерність викладача, як основа його компетентності // Педагогічна майстерність як система професійно мистецьких компетентностей: Зб. Матеріалів ІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті  професора О.П. Рудницької / гол. Ред.: І.А. Зязюн. – Вип. 3 (7). – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – С. 569-579.
 38.  Ковальчук В.І. Сутність та структура педагогічної майстерності вчителя // Вища освіта України. – Тематичний випуск Вища ocвітa України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток 2 №3, том ІІ (27) – Київ, 2011. – С.210-223.
 39. Ковальчук В.І. Постановка проблеми розвитку педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ у системі післядипломної освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школі: Зб. Наук. праць/ Ред. кол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) – Вип. 24(77) –Запоріжжя: КПУ, 2012.– С. 353-360.
 40.  Ковальчук В. І. Структурні компоненти педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ // Инновационные технологии в образовании: Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 27-29 сентября 2012 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2012. – C. 214-216.
 41. Ковальчук В.І. Зміст та структура педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2012. – №6. – С.39-44.
 42.   Ковальчук В.І. Теоретичне підґрунтя розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. наук. праць / [редкол.: Т.І. Сущенко (голова ред.) та ін.]. – Запоріжжя 2013. – Вип. 28(81). –  С. 512-521.
 43.  Ковальчук В.І. Організаційно-нормативні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у процесі підвищення кваліфікації // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. Наук. праць/ [редкол.: Т.І. Сущенко (голова ред.) та ін.]. – Запоріжжя 2013. – Вип. 29(82). –  С. 222-230.
 44. Ковальчук В.І. Нормативні засади формування та розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Зб. Наук. праць/ [редкол.: Т.І. Сущенко (голова ред.) та ін.]. – Запоріжжя 2013. – Вип. 30(83). –  С. 555-563.
 45. Ковальчук В. І. ІКТ-компетентність учителя у нормативно-правовому полі / Василь Іванович Ковальчук // Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти: метод. посіб. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ, 2013. – С. 6–11.
 46. Ковальчук В.І. Генеза наукового знання з проблематики розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ / В.І. Ковальчук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [ред. кол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 32(85). – С. 238–244.
 47. Ковальчук В.І. Ідеї народності у спадщині К.Д. Ушинського у вимірах сучасної освіти // Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського): матер. між народ. наук.-практ. конф., 20-21 лютого 2014. / М-во освіти і науки України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, Благодійна організація «Благодійний фонд ім. К.Д. Ушинського, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім.. Б.Грінченка» ; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.О. Хоружа, В.І. Ковальчук, О.С. Зубченко]. – К.: Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2014.- С.210-219.
 48. Ковальчук В. І. Концепція формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Василь Іванович Ковальчук // Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: file:///D:/Documents/Downloads/Koncepcia_formuvanna_proektnoi_kompetentnosti_ucni.pdf.
 49. Ковальчук В. І. Методи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання у післядипломній освіті / Василь Іванович Ковальчук. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [ред. кол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя. – 2015. – Вип. 40. – С. 143–150.
 50. Ковальчук В. І. Виховання громадянської свідомості молоді в контексті освітніх реформ: досвід США / Василь Іванович Ковальчук. // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – Вип. 2. Т. 5. – С. 102–105.
 51. Kovalchuk V. Civic consciousness development of youth in the context of educational reforms: the us experience / Vasyl Kovalchuk. // Comparative Professional Pedagogy. – 2015. – Volume 5. Issue 2.  – С. 13–19.
 52. Ковальчук В. І. Реалізація Міжнародного стандарту «Волонтерство» в громадсько-активних школах м. Києва / Василь Іванович Ковальчук. // Зб. наук. праць: Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. – Т. ІІІ(5). – 2015. – С. 327–334.
 53. Ковальчук В. І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: європейський досвід / Василь Іванович Ковальчук. // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – Вип. 3. Т. 5. – С. 75-81.
 54. Kovalchuk V. Teaching staff advanced training: European experience / Vasyl Kovalchuk. // Comparative Professional Pedagogy. – 2015. – Volume 5. Issue 3. – Р. 25–31.
 55. Ковальчук В. І. Підвищення кваліфікації вчителів у Росії, Республіці Казахстан, США й Канаді / Василь Іванович Ковальчук. // Порівняльна професійна  педагогіка. – 2015. – Вип. 4. Т. 5. – С. 132–137.
 56. Kovalchuk V. Teaching staff advanced training in Russia, the Republic Kazakhstan, the USA and Canada / Vasyl Kovalchuk. // Comparative Professional Pedagogy. – 2015. Volume 5. Issue 4. –  – Р. 16–21.
 57. Ковальчук В. І. Тенденції інноваційного розвитку сучасної школи в Україні / Василь Іванович Ковальчук. // Імідж сучасного педагога. – 2015. – №7. – С. 3–6.
 58. Ковальчук В. І. Формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: концептуальна модель / Василь Іванович Ковальчук. // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – 2015. – Вип. 28 –  С. 26–33.
 59. Ковальчук В. І. Прогнозування розвитку системи освіти / Василь Іванович Ковальчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія” / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Вид-во “Міленіум”, 2016. – С. 112–120.
 60. Ковальчук В. І. Результати впровадження дослідно-експериментальної роботи “Упровадження моделі громадсько-активної школи в умовах загально-освітнього навчального закладу” / Василь Іванович Ковальчук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів” (29 березня 2016 року) / Василь Іванович Ковальчук. – Житомир: ФО-П Левковець, 2016. – С. 185–193.
 61. Ковальчук В. І. Формування екологічної компетентності студентів у навчальних закладах аграрного профілю / В. І. Ковальчук, Т. В. Корнійчук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів” (29 березня 2016 року) / В. І. Ковальчук, Т. В. Корнійчук. – Житомир: ФО-П Левковець, 2016. – С. 193–197.
 62. Ковальчук В. І. Тенденції інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів в Україні / Василь Іванович Ковальчук // Материалы научно-практического семинара “Методология и методы научных исследований”. (27 апреля 2016 г. Прага (Чешская республика) / Василь Іванович Ковальчук., 2016. – С. 66–68.
 63. Ковальчук В. І. Особливості дистанційного навчання в США [Текст] / Л. В. Левчук, В. І. Ковальчук // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 392-395. (копернікус)
 64.  Ковальчук В. І. Теоретичні аспекти розвитку мотивації педагогічних працівників ПТНЗ [Текст] / В. І. Ковальчук, С. С. Присяжнюк // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 382-386  (копернікус)
 65. Ковальчук В. І. Оцінювання рівнів розвитку загальнопрофесійних компетентностей майбутніх викладачів вищих навчальних закладів / Василь Іванович Ковальчук. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія”. – 2017. – №259. – С. 136–141.
 66. Ковальчук В. І. Психолого-педагогічні засади розвитку комунікативної компетентності керівника ЗНЗ / В. І. Ковальчук, В. Р. Огороднік. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Педагогіка, психологія, філософія”. – 2017. – №259. – С. 141–147.
 67. Ковальчук В. І. Роль самоосвіти в професійному становленні майбутніх екологів / В. І. Ковальчук, О. О. Війтюк, О. П. Циганок. // Молодий вчений. – 2017. – №6. – С. 226–229.
 68. Ковальчук В. І. Деякі аспекти стратегічного управління розвитком закладу вищої освіти [Текст] / В. І. Ковальчук, В. О. Данькевич // Молодий вчений. — 2018. — №3. – С. 548-550.  
 69.  Ковальчук В. І. Впровадження інноваційних технологій навчання у процесі професійної підготовки студентів закладів вищої освіти [Текст] / В. І. Ковальчук, А. В. Щербак // Молодий вчений. — 2018. — №3. – С. 543-547.
 70. Ковальчук В. І. Формування в студентів навичок ХХІ століття у процесі професійної підготовки / В. І. Ковальчук, А. Ю. Середа // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу” (16 березня 2018 р.) : в 2 ч. Ч.1 / В. І. Ковальчук, А. Ю. Середа. – Житомир: ФО-П Левковець, 2018. – С. 224–230.
 71. Ковальчук В. І. Побудова системи студентського самоврядування в закладі професійно-технічної освіти [Текст] / В. І. Ковальчук, О. О. Дзюземова // Молодий вчений. – 2018. – №4. – С. 504-509.
 72. Ковальчук В. І. Планування діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах освітніх змін [Текст] / В. І. Ковальчук, Т. М. Єрмак // Молодий вчений. – 2018. – №4. – С. 510-516.  
 73. Ковальчук В. І. Застосування цифрової педагогіки в підготовці майбутніх фахівців сфери підприємництва [Текст] / В. І. Ковальчук, І. С. Подольська // Молодий вчений. — 2018. — №5. – С. 523-526.
 74. Ковальчук В. І. Розробка стратегії розвитку закладу професійно-технічної освіти в умовах ринку праці [Текст] / В. І. Ковальчук, В. А. Костюченко // Молодий вчений. — 2018. — №6. – С. 151-154.
 75. Ковальчук В. І. Інформаційні ресурси в професійному розвитку викладача вищої школи / Василь Іванович Ковальчук // Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика / Василь Іванович Ковальчук. – Суми: Вінниченко М.Д., 2018. – С. 50–57.
 76. Ковальчук В. І. Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в професійному навчанні студентів педагогічних спеціальностей [Текст] / В. І. Ковальчук, М. В. Федченко // Молодий вчений. – 2018. – №11. – С.675-678.
 77. Ковальчук В. І. Формування індивідуальних стратегій навчання студентів засобами інноваційних педагогічних технологій [Текст] / В. І. Ковальчук // Молодий вчений. – 2018. – №12. – С. 100-102
 78. Ковальчук В. І. Інноваційні технології навчання – основа модернізації професійної освіти [Текст] / В. І. Ковальчук, С. Р. Федотенко // Молодий вчений. – 2018. – №12. – С. 425-429.
 79. Ковальчук В. І. Оновлення змісту професійної підготовки студентів в аграрних коледжах засобами інноваційних технологій [Текст] / В. І. Ковальчук, М. С. Фатєєв // Молодий вчений. – 2019. – №2. – С.477-483.
 80. Ковальчук В. І. Роль інноваційних технологій навчання у розвитку педагогічної майстерності педагога професійного навчання [Текст] / В. І. Ковальчук, М. В. Бірюк // Молодий вчений. – 2019. – №4. – С. 262-267.
 81. Ковальчук В. І. Упровадження дуальної освіти в професійній (професійно-технічній) освіті / В. І. Ковальчук, С. В. Ігнатенко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / В. І. Ковальчук, С. В. Ігнатенко. – Глухів, 2019. – С. 120–132.
 82. Ковальчук В. І. Підготовка фахівців соціальної сфери до професійної діяльності засобами інноваційних технологій / Василь Іванович Ковальчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. – Вип. ХХХІІI. Серія: соціально-педагогічна / Василь Іванович Ковальчук. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2019. – С. 38–56.
 83. Ковальчук В. І. Створення інформаційно-освітнього простору школи для формування в учнів навичок 21 століття / В. І. Ковальчук, Т. М. Єрмак. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2020. – №34. – С. 85–102.
 84. Kovalchuk V. Developing digital competencyin future masters of vocational training / V. Kovalchuk, V. Soroka. // Professional Pedagogics. – 2020. – №1. – С. 96–103. (https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/73/73)
 85. Ковальчук В. І. Створення середовища професійного розвитку педагогічних працівників закладу професійної (професійно-технічної) освіти / В. І. Ковальчук, С. В. Масліч. // Вісник Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2020. – Випуск 2 (43) – С. 29–37.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1.  Ковальчук В.І. Проблеми розвитку професійної художньої освіти в сучасних умовах // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: Теоретичні засади розвитку / Тези міжнародної наукової конференції. – Київ-Суми: Сум. ДПУ Вип. А.С. Макаренка, 2004. – С.208 – 209.
 2. Ковальчук В.І. Розвиток творчих здібностей  учнів на творах декоративно-ужиткового мистецтва // Теоретичні та методичні засади мистецької освіти: зб. наук. Матеріалів науково-методологічного семінару. – Чернівці, 2007. – С.111-113.
 3. Ковальчук В.І., Бирка М.Ф. Використання компетентнісного підходу при викладанні інформаційних технологій // Інформаційні технології в економіці, менеджменті  і бізнесі: Проблеми науки, практики й освіти. Тези доповідей: Матеріали ХІV Міжнарод. наук.-практконф., Київ 27 листопада 2008р.; У 2-х т. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2009. – Т.1. – 39-42.
 4. Ковальчук В.І. Сутність педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення: тези доповідей Всеукраїнської наукова-практичної конференції, 20 квітня 2012 р./ за ред.. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С.51-53.
 5. Ковальчук В. І. Перспективні шляхи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання у методичній роботі ПТНЗ // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р., / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С.175-177.
 6. Ковальчук В. І. Тенденції розвитку освітньої системи в Україні / Василь Іванович Ковальчук // Economics, science, education: integration and synergy. Materials of international scientific and practical conference, 18-21 January 2016 / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – С. 79–80.
 7. Ковальчук В. І. Розвиток вищої освіти відповідно до тенденцій і вимог ринку праці / Василь Іванович Ковальчук // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 лютого 2016 року / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: В-во «Міленіум», 2016.– С. 22–24.
 8. Ковальчук В. І. Освітня і просвітницька діяльність І. Я. Франка / Василь Іванович Ковальчук // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 07-08 квітня 2016 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленіум, 2016. – С. 31–32.
 9. Ковальчук В.І. Діяльність Громадсько-активних шкіл в Україні – крок до побудови громадянського суспільства. // Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження): зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. 19-20 травня 2016 р. м. Київ / – Київ: НУБіП України, 2016. – С. 144–145.
 10. Ковальчук В. І. Соціально-психологічні чинники мотивації студентів до проектної діяльності / Василь Іванович Ковальчук. // Діалог культур Україна – Греція: культурна політика ХХІ ст. в європейській ретроспективі. – 2016. – С. 86–87.
 11. Ковальчук В. І. Вплив глобалізаційних процесів на освітню систему / Василь Іванович Ковальчук // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. / за заг.ред. В. В. Олійника. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: УМО НАПН України, 2016. – С. 367–370.
 12. Ковальчук В. І. Створення програмно-діагностичного комплексу вивчення рівня розвитку загальнопрофесійних компетентностей викладача вищого навчального закладу / Василь Іванович Ковальчук // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленімум, 2017. – С. 221–223.
 13. Ковальчук В. І. Видатні польські діячі українського походження в історії Польщі / Василь Іванович Ковальчук // Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб.наукових праць міжнар. наук.-практ.конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. – К.: Міленімум, 2017.- 356 с. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленімум, 2017. – (Національний університет біоресурсів і природокористування України). – С. 109–110.
 14. Ковальчук В. І. Розвиток педагогічної майстерності педагога вищої школи в умовах змін / Василь Іванович Ковальчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність” 18-19 травня 2017 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Міленімум, 2017. – (НУБіП України). – С. 169–170.
 15. Ковальчук В. І. Впровадження технології «Перевернутий» клас в освітньому процесі закладів вищої освіти / В. І. Ковальчук // Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 20-21 листопада 2017 р. / [за ред. О. О. Лаврентьєвої, Т. М. Мішеніної]. – Кривий Ріг, 2017. – С.276-278.
 16. Ковальчук В. І. Синхронне та асинхронне навчання, як стратегія сучасної освіти / Василь Іванович Ковальчук // Україна-Німеччина: горизонти освіти і культури (до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України): Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. – 23-24 листопада 2017 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: Мілленімум, 2017. – С. 119–120.
 17. Ковальчук В. І. Вимоги до підготовки майбутніх керівників навчального закладу в умовах ринку праці [Електронний ресурс] / Василь Іванович Ковальчук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (25-26 квітня 2018 року). Том 2. – 2018. – С. 249-253 – Режим доступу до ресурсу: http://www.kpgtl.dp.ua/index.php/partnery/543-prohrama-i-zbirnyk-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-pidhotovka-konkurentozdatnykh-fakhivtsiv-vyklyky-suchasnosti.
 18. Ковальчук В. І. Компетентність фахівця ХХІ сторіччя: реалії ринку праці / Василь Іванович Ковальчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року / Василь Іванович Ковальчук. – Київ, 2018. – (Національний авіаційний університет). – С. 74.
 19. Ковальчук В. І. Виховання громадянської свідомості молоді: досвід США / Василь Іванович Ковальчук // Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 80-річчю від дня народження Василя Стуса (15-16 березня 2018 року) / Василь Іванович Ковальчук. – Київ, 2018. – С. 64–66.
 20. Ковальчук В. І. Вербальна креативність як показник сформованості професійної суб’єктності майбутніх філологів / Н. О. Арістова, В. І. Ковальчук, В. О. Малихін // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2018 р.) / Н. О. Арістова, В. І. Ковальчук, В. О. Малихін. – Київ, 2018. – Т.4. С. 42–43.
 21. Ковальчук В. І. Мотиваційна основа розвитку соціальної рефлексії майбутнього вчителя / Т. Л. Опалюк, В. І. Ковальчук // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2018 р.) / Т. Л. Опалюк, В. І. Ковальчук. – Київ, 2018. – Т.4. С. 228–230.
 22. Ковальчук В. І. Тенденції розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в умовах ринку праці / Василь Іванович Ковальчук // Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій / Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару, 1 листопада 2018 року / Василь Іванович Ковальчук. – Суми: Вінниченко М.Д., 2018. – С. 16–19.
 23. Ковальчук В. І. Методичні основи розвитку педагогічної майстерності педагогів професійного навчання / В. І. Ковальчук, М. В. Бірюк // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технічного напрямків: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (26-29 березня 2019 року): збірник тез / В. І. Ковальчук, М. В. Бірюк. – Бердянськ: Бердянськиий державний педагогічний університет, 2019. – С. 13–15.
 24. Ковальчук В. І. Використання цифрових технологій в професійній підготовці майбутніх педагогів професійного навчання / Василь Іванович Ковальчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  22 березня 2019 р / Василь Іванович Ковальчук. – К. : НАУ, 2019. – С. 71–72.
 25. Ковальчук В. И. Профессиональное развитие педагога высшей школы в условиях рынка труда/ Василий Иванович Ковальчук // Перспективы развития высшей школы: материалы ХII Международной научно-методической конференции 30-31 мая 2019 г. / Василий Иванович Ковальчук. – Гродно. : Гродненский государственный аграрный университет, 2019. – С. 75-77.
 26. Ковальчук В. І. Створення сприятливого освітнього середовища в закладі освіти / Василь Іванович Ковальчук // Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (1 листопада 2019 р.) / Василь Іванович Ковальчук. – Суми: Вінниченко М.Д., 2019. – С. 13–17.
 27. Ковальчук В.І., Бикова Т.Б. Застосування змішаного навчання у професійній підготовці майбутніх майстрів виробничого навчання швейного профілю.  Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality: 2019:  матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 27-28 січня 2019. Wloclawek: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. С. 70-74.
 28. Ковальчук В. І., Маринченко І. В. Створення сприятливого освітнього середовища для розвитку здобувачів вищої освіти / Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти : електронний зб.матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Біла Церква, 11 грудня 2019 р. Біла Церква. БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. С. 140-144.
 29. Ковальчук В. І. Вплив емоційного інтелекту на розвиток та успішність людини / Василь Іванович Ковальчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / Василь Іванович Ковальчук. – Київ, 2020. – С. 90–93.
 30. Ковальчук В. І. Трансформаційні процеси на ринку праці та їхній вплив на систему професійної (професійно-технічної) освіти / Василь Іванович Ковальчук // Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ-Ірпінь, 7 квітня 2020 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Київ, 2020. – С. 79–81.
 31. Ковальчук В. І. Проблеми цифровізації фахової підготовки в закладах професійної освіти / Василь Іванович Ковальчук // Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. / Василь Іванович Ковальчук. – Глухів, 2020. – С. 40–43.
 32. Ковальчук В. І. Вплив емоційного інтелекту на професійне зростання та розвиток кар’єри / Василь Іванович Ковальчук. // Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28 квітня 2020 року). – 2020. – С. 42–45.
 33. Ковальчук В. І. Особливості підготовки майбутніх педагогів професійного
 34. навчання в умовах цифровізації освіти / Василь Іванович Ковальчук. // Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28 квітня 2020 року). – 2020. – С. 45–48.
 35. Ковальчук В. І. Роль педагога в умовах цифровізації / Василь Іванович Ковальчук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці» (17-18 листопада 2020 року) / Василь Іванович Ковальчук. – НТУ. 2020. – С. 13-15.
 36. Ковальчук В. І. Забезпечення   якості     підготовки     майбутніх     педагогів    професійного  навчання в умовах ринку праці / Василь Іванович Ковальчук // Матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (5 листопада 2020 р.) / Василь Іванович Ковальчук. – Суми: Вінниченко М.Д., 2020. – С. 10-13.
 37. Ковальчук В.І. , Бикова Т.Б. Проєктування дистанційного курсу-ресурсу для змішаного навчання. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства : 2020 рік: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 лист. 2020 р. Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2020. С.40-42
 38.  Ковальчук В.І. Цифровізація вищої освіти: реалії та перспективи. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства : 2020 рік: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11 лист. 2020 р. Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2020. С.38-40.
 39. Ковальчук В. І. Створення середовища професійного розвитку педагога в умовах закладу вищої освіти / Василь Іванович Ковальчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / Василь Іванович Ковальчук. – Київ: НАУ, 2021. – С. 36–37.
 40. Ковальчук В. І. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання в умовах закладу вищої освіти / Василь Іванович Ковальчук // Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Василь Іванович Ковальчук. – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021. – С. 24–26.

Статті в періодичних виданнях:

 1.  Ковальчук В.І. Із чого починається розвиток навчального закладу // Профтехосвіта. – 2009. – №1. –  С.4-9.
 2.  Ковальчук В.І. Свідомий вибір+ефективні рішення // Профтехосвіта. – 2009. – №2. –  С.1.
 3.  Ковальчук В.І. Професійна компетентність керівників: проблеми вдосконалення // Профтехосвіта. – 2009. – №2. –  С.4-10.
 4.  Ковальчук В.І. Шлях довжиною у 30 років: професіоналізм, творчість стратегія // Профтехосвіта. – 2009. – №3. –  С.1.
 5. Ковальчук В.І. Управлінське лідерство в умовах трансформації // Профтехосвіта. – 2009. – №3. –  С.18-22.
 6.  Ковальчук В.І. Мета+підхід до навчання=якість // Профтехосвіта. – 2009. – №4. –  С.1.
 7.  Ковальчук В.І. Модульні технології навчання // Профтехосвіта. – 2009. – №4. – С.72-76.
 8.  Ковальчук В.І. Якою бути профтехосвіті // Профтехосвіта. – 2009. – №5. – С.1.
 9.  Ковальчук В.І. Нова парадигма профтехосвіти// Профтехосвіта. – 2009. – №9. –  С.1.
 10.  Ковальчук В.І. Ключові компетенції сучасного керівника// Профтехосвіта. – 2009. – №9. –  С.12-18
 11.  Ковальчук В.І. Траєкторія розвитку ПТО // Профтехосвіта. – 2009. – №10. –  С.1.
 12.  Ковальчук В.І. Як стати креативним керівником // Профтехосвіта. – 2009. – №12. –  С.4-7.
 13.  Ковальчук В.І. Навчальні результати // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. –№5 (173) 2009. –  С.49-51.
 14.  Ковальчук В.І. Різноманіття технологій навчання – вимога часу //  Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №9 (177) . – 2009. – С.12-13
 15.  Ковальчук В.І. Як оцінити навчання // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №10 (178) . – 2009. –  С.22-25.
 16.  Ковальчук В.І. Комунікативні компетенції керівника // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №3 (171) -2009. – С.14-17.
 17.  Ковальчук В.І. Пріоритети нового року // Профтехосвіта. – 2010. – №1, С.1.
 18.  Ковальчук В.І. Право та освіта – Українські реалії // Профтехосвіта. – 2010. – №3. –  С.96.
 19.  Ковальчук В.І. Земля, на яку першими сходять промені сонця // Профтехосвіта. – 2010. – №4. –  С.1
 20.  Ковальчук В.І. Модернізація освіти – крок до успіху // Профтехосвіта. – 2010. – №5. –  С.1.
 21.  Ковальчук В.І. Інклюзивна освіта – освіта для всіх // Профтехосвіта. – 2010. – №6. –  С.1.
 22.  Ковальчук В.І. Основа стратегічних змін // Профтехосвіта. – 2010. – №9. –  С.1.
 23.  Ковальчук В.І. Як зробити навчання ефективним. Емпірична модель навчання // Профтехосвіта. – 2010. – №9. –  С.22-32.
 24.  Ковальчук В.І. День, засіяний добром // Профтехосвіта. – 2010. – №10, С.1.
 25.  Ковальчук В.І. Мистецтво управління іншими // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №4 (184).- 2010.- С.14-15.
 26.  Ковальчук В.І. Творчість у творах декоративно-прикладного мистецтва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №6 (186) . –  2010.- с.8-9.
 27. Ковальчук В.І. Сучасні виміри професійного виховання учнів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №7-8 (187-188) . – 2010. – С.10-11.
 28. Ковальчук В.І. Чинники професійного самовизначення школярів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – №9 (189) 2010. – С.12-13.
 29. Василь Ковальчук. Майстерність педагога – ознака сучасної освіти // Профтехосвіта. – 2011. –  №2. –  С. 1.
 30. Василь Ковальчук. Освіта нового покоління  // Профтехосвіта. – 2011. – №4. –  С. 1.
 31. Василь Ковальчук. Цінність робітничого диплома // Профтехосвіта. – 2011. –  №5. –  С. 1.
 32. Василь Ковальчук. Чи вільний вчитель на уроці? // Профтехосвіта. – 2011. – №6. –  С. 1.
 33. Василь Ковальчук. Проблеми сьогодення профтехосвіти. // Профтехосвіта. – 2011. – №10. –  С. 1.
 34. Ковальчук В. Педагогічна майстерність викладача – основа його компетентності / В. Ковальчук // Профтехосвіта. – 2011. – № 6 (30). – С. 22–34.
 35. Ковальчук В. І. Упровадження моделі громадсько-активної школи / Василь Іванович Ковальчук. // Директор школи. – 2015. – №11-12. – С. 27–70.
 36. Ковальчук В. І. Проектна діяльність у початковій школі / В. І. Ковальчук, Л. П. Литвин, Н. М. Кривенко // Завуч. – 2014. – № 24(546). – С. 2- 17.
 37. Ковальчук В. І. Розвиток проектної компетентності учнів / В. І. Ковальчук, Л. П. Литвин. // Школа. – 2013. – № 12 (96). – С. 53-56.
 38. Ковальчук В. Становлення творчого потенціалу особистості гімназиста / В. Ковальчук, Л. Переймибіда, Ю. Харламова. // Завуч. – 2017. – №11. – С. 13–34.
 39. Ковальчук В. Тенденції розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в умовах ринку праці  // Профтехосвіта. – 2019. – № 2 (122). – С. 2–4.
 40. Ковальчук В. Професійний розвиток педагогічних працівників. Досвід наукової лабораторії університети  // Профтехосвіта. – 2019. – № 8 (128). – С. 5–9.

Кравченко Ганна Юріївна

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Kravchenko, H. Cloud Computing for University Students’ Language Learning / Holubnycha L, Kostikova I.,  Kravchenko H., Simonok V.,  Serheieva, H. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională ISSN: 2066-7329  |  e-ISSN: 2067-9270 Covered in: Web of Sciences (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck, 2019, Volume 11, Issue 4, pages: 55-69 | doi:10.18662/rrem/157(Журнал індексується в базі WS).
 2. Kravchenko, H. Development of professional competence of teachers in the system of continuing education. / Averina, K., Hromova, N. ., Hornostaieva, O. ., Kravchenko, H. ., Volosatykh, O. ., & Shamayeva, K.  (2021). Laplage in Journal, 7(3), p.591-597. https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731346p.591-597 (Журнал індексується в базі WS).
 3. Hanna Kravchenko Theoretical Basis of Studying the Educational Environment with the Application of GR-Technologies / Inna Romanchenko, Olena Vasylevska, Svitlana Haltsova, Hanna Babicheva, Natalia Batsula, Hanna Kravchenko, Aelita Lytvyn / IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.4, April 2021.Р. 28-33 http://paper.ijcsns.org/07_book/202104/20210404.pdf (Журнал індексується в базі WS).

Навчальні посібники, підручники:

 1. Кравченко Г. Ю. Педагогічний консалтинг: навч. посіб. / Т. А. Борова, З. В. Рябова, Г. Ю. Кравченко, О. О.Почуєва. – Луцьк : Терен, 2019. 322 с.
 2. Кравченко Г. Ю. Освітній глосарій зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні освіти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти / Борова Т., Кравченко Г., почуєва О. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 262 с.

Монографії:

 1. Кравченко Г.Ю. Проектний підхід як складова педагогічної інноватики на шляху до якісної вищої професійної освіти / Кравченко Г. Ю. Мовмига Н. Є. Монографія /  Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the the beginning of the third  millennion: Collective momograph Volume 2. Riga Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2018. P. 192-209
 2. Kravchenko Н. Theoretical bases of primary school teachers’ professional development management / Batsula N., Kravchenko Н. / Management and administration in the field of services: selected examples. Editors: Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-14-6; Р. 104-118
 3. Кравченко Ганна Підготовка інженерів-педагогів в інженерно-педагогічних закладах вищої освіти в Україні / О. Горностаєва, Г. Кравченко / Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р. 420-426
 4. Кравченко Г. Ю. Процес професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з питання формування правової компетентності / Кравченко Г., Котелевець О. / Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р.491-504
 5. Адаптивне управління: трансформаціяв закладах освіти різного рівня організації та результативність його практичного впровадження. Кол. Монографія: Г.В. Єльникова, І.П. Аннєнкова, Г.Ю. Кравченко, С.Г. Немченко, В.С. Ульянова. За заг. і наук. ред Г.В. Єльникової, – Харків: Мачулін, 2021. 398 с.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Kravchenko H. Yu. The competency-based approach in managing the professional development of teachers of higher education institutions in Ukraine / Kravchenko H. Yu., Pochuieva O.O. The competency-based approach in managing the professional development of teachers of higher education institutions in Ukraine / European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and Republic of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2018 . P.180-201.
 2. Кравченко Г. Ю. Організація самостійної роботи магістрів у системі післядипломної освіти / Г. Кравченко / Scientific Journal «Virtus» Issue # 26, September, 2018. 99-103. (фахове зарубіжне видання)
 3. Кравченко Г.Ю. Забезпечення якості початкової освіти в умовах нової української школи/ Т. Апончук, Г. Кравченко / Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» № 5 (9), 2018.  С. 67-79.
 4. Кравченко Г. Ю. Управління розвитком професійної компетентності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти / Г. Кравченко / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільїнський, А. Душний]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветка», 2018. Вип. 21. Т1. С. 192-196.
 5. Кравченко Г. Ю. Визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в закладах вищої освіти / Г. Кравченко, Н. Мовмига / «Імідж педагога: електронний фаховий журнал, № 10 (180) / 2019. Полтава: ОІППО, 2019.  С. 26-48
 6. Кравченко Г. Ю. Підготовка перекладачів-бакалаврів у закладах вищої освіти Китаю / Лю Яньші, Кравченко Г. Ю. / Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. Д. В. Коваленко. – Харків, 2020. – № 67. С.162-173
 7. Кравченко Г. Ю. Формування духовних цінностей та духовної культури в університетах Китаю: теоретичні аспекти / Лю Мейхуанъ, Кравченко Г. Ю. / науковий журнал «Інноваційна педагогіка». ПУ «Причерноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020. С. 209-216
 8. Кравченко Г. Ю. Організаційно-методичні умови управління освітнім процесом у закладі загальної середньої освіти засобами змішаного навчання /  Г. Кравченко / фаховий електронний журнал «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Педагогіка» № 9 (17), 2020.
 9. Кравченко Г. Ю. Організаційна культура в адміністративному управлінні закладами вищої освіти Китаю / Кравченко Г. Ю. Дзин Лань / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2020, Вип. 2. С. 78-86 (http://bdpu.org/pedagogy/ua/)
 10. Кравченко Г. Ю. Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики в закладах вищої освіти Китаю / Кравченко Г. Ю., Лю Мейхуанъ / електронний журнал «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія Педагогіка том 11. №20, 2021 https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/20
 11. Hanna Kravchenko Special aspects of professional activity of motor transport profile teaching engineers / Olga Hornostaieva, Hanna Kravchenko / Educational Challenges, Received: December 30, 2020 Accepted: January 23, 2021, Vol. 26, Issue 1. Р. 51-63
 12. Кравченко Г. Ю. Сутність і структура міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів / Кравченко Г. Ю., Лю Яньші / електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога» № 2 (197), 2021. С.42-47 http://isp.poippo.pl.ua
 13. Кравченко Г. Ю. Особливості змісту навчальної дисципліни «Педагогічний консалтинг» у підготовці студентів за магістерськими програмами / Кравченко Ганна Юріївна, Почуєва Ольга Олексіївна / електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога» № 3 (198), 2021. С.42-47 http://isp.poippo.pl.ua
 14. Кравченко Г. Ю. Теоретичні і методичні засади проєктного менеджменту в управлінні закладом позашкільної освіти / електронний журнал «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія Педагогіка Серія «Педагогіка» Випуск 11(21), 2021
 15. Кравченко Г. Ю. Методи адаптивного управління розвитком у забезпеченні умов інклюзивного середовища в закладі вищої освіти / електронний журнал «Адаптивне управління: теорія і практика». Серія Педагогіка Серія «Педагогіка» Випуск 12(22), 2022
 16. Kravchenko Наnna Еnsuring the quality of primary education by managing the development of primary scool trachers’ professional competence / Kravchenko Наnna, Batsula Nataliia / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 14 (27), 2022 https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/30
 17. Кравченко Г. Ю. Сучасні тенденції ефективності розвитку організаційної культури (на прикладі університетів провінції Сичуань, КНР) / Кравченко Г. Ю., Дзин Лань / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 15 (29), 2023 https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/31
 18. Kravchenko Н. Features of the model of formation of spiritual culture in future music teachers (based on the example of universities in the people’s republic of   China, Sichuan province) / Liu Meihuang, Kravchenko Наnna / фахове видання «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» №1/2023. С.160-168 http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/arkhiv-publikatsij    
 19. Кравченко Г. Ю. Організаційна культура як складник розвитку конкурентоспроможності закладу вищої освіти (з досвіду університетів провінції Сичуань, КНР) / Кравченко Г. Ю., Дзин Лань / Електронне наукове фахове видання «Імідж сучасного педагога» № 2 (209), 2023. С.42-48 http://isp.poippo.pl.ua
 20. Kravchenko Наnna Organizational and pedagogical conditions for the professional competence development of primary school teachers in the system of methodical work / Kravchenko Наnna, Batsula Nataliіa / Електронне наукове фахове видання «Імідж сучасного педагога» № 3 (210), 2023 С.46-54
 21. Kravchenko Наnna The influence of pedagogical communication on the effectiveness of the educational process in general secondary education institutions / Kravchenko Наnna, Brynko Vitalii / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 16 (31) 2023 https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/585
 22. Kravchenko Наnna, Zhang Lei Features of the educational process of training bachelors in the disciplines of the general education cycle in a higher education institution Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 16 (31) 2023 https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/590
 23. Кравченко Ганна Управління інноваційною діяльністю у закладі загальної середньої освіти в умовах змін / Електронне наукове фахове видання «Імідж сучасного педагога» № 4 (211), 2023, с.13-20 DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-4(211)-13-20

Патенти і авторські свідоцтва

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права Кравченко Ганни Юріївни на твір «Модель адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти та технологія реалізації моделі адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти» №87133 від 22.03.2019
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права Кравченко Ганни Юріївни на твір «Методи адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломноїпедагогічноїосвіти» №87134 від 22.03.2019
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права Кравченко Ганни Юріївни на твір «Технологія освоєння вчителями початкових класів освітніх нововведень в процесі внутрішньошкільної науково-методичної роботи» №87135 від 22.03.2019

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Кравченко Г.Ю. Система управління профільним навчанням в умовах закладу загальної середньої освіти / Г. Кравченко, С. Козлова, А. Козлов / Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: зб. наук. ст. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 березня 2018 року. – Харків: Видавець ФОП Мезіна, 2018. – С. 266-269
 2. Кравченко Г.Ю. Технології інформатизації управління закладом дошкільної освіти / Г. Кравченко, Н. Конєва / Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: зб. наук. ст. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 березня 2018 року. – Харків: Видавець ФОП Мезіна, 2018. – С. 269-272
 3. Кравченко Г.Ю. Теоретичні підходи управління закладами загальної середньої освіти / Г. Кравченко, С. Федяй / Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: зб. наук. ст. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 березня 2018 року. – Харків: Видавець ФОП Мезіна, 2018. – С. 311-314
 4. Кравченко Г. Ю. Формування управлінської компетентності керівника закладу освіти з питань інклюзивної освіти / Г. Кравченко, В. Штефан / Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: зб. наук. ст. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 березня 2018 року. – Харків: Видавець ФОП Мезіна, 2018. – С. 320-323 (8,947)  
 5. Кравченко Г.Ю. Педагогічна рада –колегіальний орган управління закладом дошкільної освіти / Г. Кравченко, Т. Василенко / Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: зб. наук. ст. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 березня 2018 року. – Харків: Видавець ФОП Мезіна, 2018. – С. 240-243
 6. Кравченко Г.Ю. Управління якістю дошкільної освіти в закладах дошкільної освіти у сучасних умовах / Г. Кравченко, М. Ветренко, Г. Сіліна / Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: зб. наук. ст. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 березня 2018 року. – Харків: Видавець ФОП Мезіна, 2018. – С. 243-247
 7. Кравченко Г. Ю. Управління інноваційною діяльністю закладів загальної середньої освіти / Н. Бацула, Г. Кравченко. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 18 – 19 березня 2019.  С. 350-353
 8. Кравченко Г. Ю. Управління інклюзивним закладом дошкільної освіти / Г. Кравченко, А. Канцеляренко / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 18 – 19 березня 2019. С. 313=316
 9. Кравченко Г. Ю. Використання ефективних методів у профілактиці учнівського булінгу в закладах освіти / Г. Кравченко, В. Сергієнко / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 18 – 19 березня 2019. С.329-332
 10. Кравченко Г. Ю. Система управління методичною роботою в умовах закладу загальної середньої освіти / Г. Кравченко, В. Страшненко / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 18 – 19 березня 2019.  С. 303-305
 11. Кравченко Г. Ю. Адаптивне управління розвитком професійної компетентності педагогів на рівні закладу  освіти в  умовах Нової  української  школи / Г. Кравченко, Н. Клочко / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 18 – 19 березня 2019.  С. 264-267
 12. Кравченко Г. Ю. Особливості організації самостійної роботи студентів в інститутах післядипломної освіти / Г. Кравченко, М. Татаринов / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 18 – 19 березня 2019. ‑ С. 270-273
 13. Кравченко Г. Ю. Управління вищим закладом освіти: аналіз ефективності управління / Г. Кравченко, О. Соболь, С.Шило / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 18 – 19 березня 2019. С. 94-97
 14. Кравченко Г. Ю. Інтерактивні технології навчання як засіб формування професійної компетентності інженера педагога / Г. Кравченко, О. Горностаєва / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 18 – 19 березня 2019.  С. 261-264
 15. Кравченко Г. Ю. Сучасні дослідження питань адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників / Г. Кравченко / Адаптивні системи управління в освіті : [збірник матеріалів IV Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. М.Л. Ростока; ред. кол.:Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків. Мачулин: ФОП Озеро Г.В., 2019. С. 128-130 .
 16. Кравченко Г. Ю. Управлінні професійним розвитком викладачів закладів вищої освіти на основі компетентнісного підходу / Г. Кравченко / Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2019р. / редкол. Н.П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019.С. 84-86
 17. Кравченко Г. Ю. Система мотивації професійної діяльності науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти / Бойко О. М., Кравченко Г. Ю. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня   ‑ С. 186-189
 18. Кравченко Г. Ю. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія управління закладом освіти / Наумова О. А. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня   ‑ С. 206-209
 19. Кравченко Г. Ю. Теоретичні аспекти корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку / Пугач Н. І., Кравченко Г. Ю. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня  С.238-241
 20. Кравченко Г. Ю. Контроль та його місце в системі управління / Редька О.О., Кравченко Г. Ю. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня   ‑ С. 221-226
 21. Кравченко Г. Ю. Організація співпраці педагогів, учнів, батьків в умовах упровадження освітніх технологій у навчально-виховний процес закладу освіти / Мотуз Г. А., Кравченко Г. Ю. / сб. матеріалів Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 16 квітня С. 203-206
 22. Кравченко Г. Ю. Концептуальні основи впровадження кваліметричної моделі управління розвитком професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти / The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany. Р. 675-679
 23. Кравченко Г. Ю. Забезпечення якості підготовки магістрів за освітньою програмою «Управління навчальними закладами» / Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 148-152
 24. Кравченко Г. Ю. Теоретичні аспекти адаптивного управління у закладах вищої освіти в умовах гуманізації освіти / Кравченко Г. Ю., Бацула Н. В., Бацула О. С. / The 3 rd International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (September 1-3, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. p. 228-239
 25. Кравченко Г. Ю. Організаційно-педагогічні умови викладання навчальної дисципліни «Управління розвитком» в умовах підготовки фахівців другого (магістерського) рівня Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, October 7, 2022. Chicago, USA: European Scientific Platform. Р.73
 26. Kravchenko Hanna Intercultural competence of chinese university teachers / Hanna Kravchenko, Liu Yanshi / Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 2‐го Міжнародного наукового форуму [за заг. ред. Г. В. Єльникової; ред. кол.: О. Л. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, В. М. Гладкова, З. В. Рябова; упоряд. Я. Й Васильченко]. Київ‐Харків‐Запоріжжя, 2023, С. 190-192
 27. Кравченко Г. Ю. Bикористання мережевоі взаємодії в умовах закладу вищої освіти / Кравченко Г. Ю., Чжан Лей / The 7th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (March 29-31, 2023) BoScience Publisher, Boston, USA. 2023.С. 288-294

 

Кулішов Володимир Сергійович

Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

 1. Kulishov V.S., Skyba, Y.A., Yermolenko, A.B., Shevchuk, S.S.& Shchypska, T.P. Development of Scientific and Methodical Competence of Teachers of Vocational Education Institutions. Propósitos y Representaciones, Mar. 2021, Vol. 9, SPE(2), e994. URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/994

Навчальні посібники, підручники:

 1. Кулішов В.С. Методика розробки сучасного комплексного методичного забезпечення: навч.-метод. посібн. для самостійної роботи. Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України, 2017. 64 с.
 2. Кулішов В.С.Застосування квест-технології у професійно-теоретичній підготовці учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО УМО НАПН України, 2018. 81 с.
 3. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти: збірник робочих програм / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. Агроосвіта, 2020. 172 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720905
 4. Кулішов В.С.Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 68 с.
 5. Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник / Єрмоленко А.Б., Набок М.В., Шевчук С.С., Масліч С.В., Кулішов В.С. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 101 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725510
 6. Кулішов В.С. Дидактика вищої школи: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 142 с.
 7. Інноваційні підходи до організації видів практик здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: аналітичний огляд. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов, Наталія Торба, Ольга Фархшатова. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 30 с.
 8. Практичний порадник до виконання випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки) /В.С. Кулішов, Н.Г. Торба, А.М. Лукіянчук. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. 77 с.

Наукові публікації у закордонних виданнях:

 1. Кулішов В.С. Інформаційно-комунікаційне забезпечення професійно-практичної підготовки у професійних навчальних закладах України. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej” Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki” (29.11.2017 – 30.11.2017). Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. Р. 240–245.
 2. Yermolenko A., Kulishov V., Shevchuk S. Innovative principles of development of methodical competence of modern teacher of vocational education. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. 2020. 38(2). P. 113–118 URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/696

Наукові міжнародні публікації:

 1. Kulishov V.S. Formation of entrepreneurial competence of students of vocational educational institutions of Ukraine by means of modern educational technologies. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Chęstochowie, 2018, 26 (2018) nr 1, S. 101–107.
 2. Kulishov V.S. Project activity as a component of extra-curricular educational work of students of vocational education institutions. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, 2019, 32(1), S. 84–89.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Кулішов В.С. Особливості застосування технології проектів при підготовці фахівців сфери торгівлі у професійних навчальних закладах України. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наукових праць. 2017. Випуск 8. С. 49–55.
 2. Кулішов В.С., Сілаєва І.Є. Науково-практичний інтернет-семінар як інноваційна форма методичної роботи у міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти. Імідж сучасного педагога. 2017. № 6 (175). С. 26–28
 3. Кулішов В.С. Деякі аспекти становлення та розвитку проектної технології навчання у системі професійної підготовки кваліфікованих робітників. Молодь і ринок. 2018. № 8 (163). С. 32–36.
 4. Кулішов В.С. Досвід навчального проектування у закладах професійно-технічної освіти Республіки Білорусь. Молодь і ринок. 2019. № 10 (177). С. 39–43.
 5. Кулішов В.С. Сучасні підходи до професійно-особистісного розвитку педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2020. Вип. 12. С. 263–272.
 6. Єрмоленко А.Б., Кулішов В.С, Шевчук С.С. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журнал. 2020. №5 (194). С. 52-57. URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/2522-9729-2020-5%28194%29
 7. Сидоренко В.В., Денисова А.В., Сахно О.В., Кулішов В.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 29. Т. 2. С. 135–141.
 8. Кулішов В.С., Щипська Т.П. Реалізація сучасних освітніх практик у процесі позааудиторної навчальної діяльності майбутніх фахівців з поліграфії. Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. № 80.
 9. Кулішов В.С. Аналіз вітчизняного ринку праці щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Імідж сучасного педагога. 2022. № 4 (205). С. 27–31. http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/15885/8843

 10. Сидоренко, В. В., Кулішов, В. С., & Торба, Н. Г. (2023). Інноваційні підходи до організації видів практик здобувачів вищої освіти в період воєнного стану. Вісник Національної академії педагогічних наук України5(1), 1-15. https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5110

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Кулішов В. С. Використання технології веб-квест у системі підготовки кваліфікованих робітників. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25 – 26 квітня 2018 р. / за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І. Стойчик. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. том 1. С. 313–317.
 2. Кулішов В.С. Від проектного підходу до STEAM-освіти у професійній підготовці кваліфікованих робітників. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.). Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. С. 129–132.
 3. Кулішов В.С. Проектна підготовка кваліфікованих робітників швейної галузі. Інноваційні технології при підготовці фахівців для швейної промисловості: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12 грудня 2018 року) / за заг. ред. Ситнікова О. П. Біла Церква, 2019. С. 57–60.
 4. Кулішов В.С. Освітній квест: етапи становлення та перспективи  застосування. Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 лютого 2019 року) / за заг. ред. Ситнікова О. П. Біла Церква, 2019. С. 249–251.
 5. Кулішов В.С. Дистанційна складова підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (за іноз. уч.). Кривий Ріг, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р./ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. том 1. С. 143–147.
 6. Кулішов В.С. Колективно-групова форма проектної діяльності учнів ЗП(ПТ)О та її переваги. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 173–175.
 7. Кулішов В.С. Проєктні технології у професійній діяльності педагога ЗП(ПТ)О. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (05 листопада 2020 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2020. С. 55–57.
 8. Кулішов В.С. Інтеграція в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О: етапи становлення. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (02 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 99–103.
 9. Кулішов В.С. Специфіка професійної діяльності старшого майстра закладу професійної освіти в умовах реформування галузі. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. С. 150–153.

 10. Кулішов В.С. Підготовка магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки до інноваційної професійної діяльності. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця: зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Біла Церква, 19 травня 2022 р. Біла Церква: БІНПО, ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 14–19.

 11. Кулішов В.С. Формування індивідуальної освітньої траєкторії педагога професійної освіти на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період у БІНПО. Забезпечення якості освіти за різними моделями і формами навчання на курсах підвищення кваліфікації: електронний зб. Матеріалів регіонального науково-практичного семінару, м. Біла церква, 27 травня 2022 р. Біла Церква: БІНПО, ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 47–51.

 12. Кулішов В.С. Сучасні аспекти організації профорієнтаційної роботи у закладі професійної освіти. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів ІV Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 27 жовт. 2022 р. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2022. С. 544–546.

 13. Кулішов В.С. Психолого-педагогічні аспекти підготовки та професійного розвитку фахівців у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти: зб. матеріалів VIII-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Біла Церква, 15 грудня 2022 р. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 14–18.

 14. Кулішов В.С. Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця : зб.матеріалів ІI-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференці, м. Біла Церква, 18 травня 2023 р. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. С. 20–26.

Кучерак Ірина Володимирівна

Статті у наукометричних базах SCOPUS, WEB OF SCIENCE:

 1. Vasyl Kovalchuk, Artem Zaika, Vira Hriadushcha, Iryna Kucherak. Structural Components Of The Digital Competence Of The Master Of Production Training Of The Agricultural Profile// IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Sec urity. №7, 22. р.259-267. 2022

Навчальні посібники, підручники:

 1. Кучерак І.В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2022.70с.

Монографії

 1. Кучерак І.В. Дистанційне навчання студентів спеціальності 016 спеціальна освіта (логопедія) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» під час карантину (березень-червень 2020 року)//Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с., С. 70-77.
 2. Kucherak I. Preparation of teachers for the establishment of an inclusive educational environment in professional (vocational and technical) educational institutions/ IMPROVING MODERN MODELS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE. Poland: Bilostok. p. 72-79. 2021

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Кучерак І.В. Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей// Інноваційна педагогіка, вип. 22, т.2. ВД «Гельветика». 2020. С. 91-94.
 2. Кучерак І.В. Інформаційні технології в роботі сучасного педагога: виклики НУШ. Вісник ЧНУ. Серія «Педагогічні науки». 2020. №2. С.147-151.
 3. Кучерак І., Петрушак О. Інтегровані заняття у системі інклюзивного навчання: досвід, реалії та перспективи. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка. 2021. Вип. 3(47). С. 121-127.

Наукові публікації в матеріалах конференцій:

 1. Кучерак І.В. Інформаційні технології в роботі логопеда // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.)за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. 694 с., с. 105-106
 2. Кучерак І.В. Вишивка на пластиковій канві як засіб розвитку дрібної моторики рук старших дошкільників //Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 21 травня 2020 р. / за наук. ред. д. пед. наук Н. І. Богданець-Білоскаленко (електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2020. 163 c., с. 84-86
 3. Кучерак І.В. Хмарні технології в освіті: інновації і досвід // Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6–8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. 507 с., с. 448-450. 
 4. Кучерак І.В. Цифрова трансформація викладача в умовах сучасного освітнього процесу // Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці» Проблематика конференції: Модель діджиталізації сучасного закладу фахової передвищої освіти. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції – Вінниця: ВСП «ВТЕФК КНТЕУ», ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2022.-264 с., с. 159-161
 5. Кучерак І.В. Інформаційні технології в роботі логопеда //Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи : матер. ІІ заоч. Всеукр. наук.-практ. конф. Електронне видання / за ред. В. Ф. Русакова, І. М. Зарішняк. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 224 с, с.202-204
 6. Кучерак І.В. Моделювання інклюзивного освітнього простору в умовах НУШ //Матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2021
 7. Кучерак І.В. Інклюзивна компетентність як основа якості підготовки фахівців транспортної галузі // Інноваційні технології при підготовці фахівців транспортної галузі: електронний зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної. конференції, м. Біла Церква, 30 вересня 2021 р. / за заг. ред. А.Б. Єрмоленка, І.В. Кучерак. Біла Церква: БІНПО ДЗВО УМО НАПН України, 2021. 108 с, с. 58-61
 8. Кучерак І.В. Інноваційна складова підготовки майбутніх логопедів: досвід та перспективи// Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи : матер. ІІ заоч. Всеукр. наук.-практ. конф. Електронне видання / за ред. В. Ф. Русакова, І. М. Зарішняк. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 224 с. 222с., с.202-204
 9. Кучерак І.В.  Підготовка педагогічних працівників до створення інклюзивного освітнього середовища у закладах професійної освіти//Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: збірник наукових праць; укладач Петровська К. В. 2022. 263 с. с.22-25 

  Кучеренко Ірина Анатоліївна

  Статті у наукометричних базах SCOPUS, WEB OF SCIENCE:

  1. Kucherenko I. Technological Principles of the Formation of a Pupil’s Communicative Competence / Kucherenko I., Mamchur L., Mamchur Y., Bidyuk N. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. 12(1Sup1), 126-146. (Журнал індексується в базі WS).
  2. Kucherenko, Iryna A. Modern language teaching technologies for the development of school students’ communicative competence. Kucherenko, Iryna A.; Mamchur, Yevhen A.; Mamchur, Lidia I. & Pentyluk, Maria I. Revista Espacios. Vol. 41 (Issue 16) Year 2020. Page 16. (Журнал індексується в базі WS).

  Навчальні посібники, підручники: 

  1. Кучеренко І.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум: навчальний посібник. Умань, 2018. 177 с.
  2. Кучеренко І.А. Українська мова за професійним спрямуванням: електронний навчальний посібник. Умань. 2018. 258 с.
  3. Кучеренко І., Мамчур Л. Основи мовної комунікації : навчальний посібник ; МОН України, Уманський держ. пед. у-тет імені Павла Тичини. Умань.    270 с.
  4. Кучеренко І.А. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник. МОН України, Уманський держ. пед. у-тет імені Павла Тичини. Умань.    206 с.
  5. Кучеренко І.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум: навчальний посібник. Умань, 2020. 207 с.
  6. Кучеренко І. А., Пентилюк М. І. Теорія і технологія сучасного уроку української мови : навч.-метод. посіб. ; МОН України, Херсонський державний університет. Херсон. : Айлант. 2022. 352 с.
  7. Кучеренко І.А. Українська мова за професійним спрямуванням. Самостійна робота: навчальний посібник; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : ВПЦ «Візаві», 2023. 130 с.

  Монографії: 

  1. Кучеренко І.А. Інтерактивна технологія навчання мови як форма реалізації педагогічного дискурсу. Стратегічні напрями розвитку української лінгводидактики : монографія. Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. С. 139-154.
  2. Кучеренко І.А., Мамчур Л.І. Компетентнісна парадигма мовної освіти Мовна особистість в освітньому просторі : монографія. Острог. 2021. С.87-99.
  3. Кучеренко І. Основна форма навчання української мови. Trends in the development of philological education in the era of digitalization: European and national contexts: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. Р. 632-658.

  Наукові публікації у фахових виданнях: 

  1. Кучеренко І. Технологія проблемного навчання української мови: сутність та лінгводидактичний потенціал. Українська мова і література в школі. 2018. № 3. С. 14−21.
  2. Кучеренко І., Мамчур Л. Урок як функційна система навчання української мови: педагогічний вимір В. Сухомлинського. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки, Вип. 172. ЦДПУ імені Володимира Винниченка. 2018. С. 43−48.
  3. Кучеренко І., Мамчур Л. Пріоритетність компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів. Філологічний часопис. 2018. 1(11). С. 163−169.
  4. Кучеренко І. Особистісно зорієнтовне навчання – домінантна модель реалізації концепції «Нова українська школа». Дивослово. 2018. №11. С. 9−15.
  5. Кучеренко І. Технологія проблемного навчання української мови: сутність та лінгводидактичний потенціал. Українська мова і література в школі. 2018. № 3. С. 14−21.
  6. Кучеренко І. Технологічний аспект вивчення української мови. Дивослово. №6. С. 9−15.
  7. Кучеренко І. Формування мовної особистості учня основної школи стилістичними засобами словотвору. Українська мова і література в школах України. 2019. № C. 3−9.
  8. Кучеренко І., Мамчур Л., Мамчур Є. Дискурс – функційна одиниця вербального спілкування. Текст. Язык. Человек. : сб. науч. тр. / УО МГПУ им. И.П. Шамякина ; редкол. С.Б.Кураш (отв. ред.) [и др.]. Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2019. С. 16−20.
  9. Кучеренко І. Формування дискурсивного мовлення особистості засобами технології критичного мислення. Українська мова і література в школах України. 2020. № 1- С. 4-13.
  10. Кучеренко І. Концептуальні засади текстоцентричного вивчення української мови. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 2, 2021. С. 102–109.
  11. Кучеренко І. Концептуальна система сучасних уроків розвитку комунікативних умінь. Українська мова і література в школі. № 1. С.14-20.
  12. Кучеренко І. Професійна компетентність сучасного вчителя. Українська мова і література в школі. № 3. С. 39–44.
  13. Кучеренко І. Методи мотивації і цілевизначення – важливі складники успішного процесу учіння. Збірник наукових праць Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 13 Вип. 1(7). 2022. С.13–21.
  14. Кучеренко І., Мамчур Л. Формування комунікативної компетентності учнів: психолінгводидактичний аспект. Освітня аналітика України. №1. С. 108-122.
  15. Кучеренко І., Мамчур Є. Особливості учіння у процесі навчання мови. Збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи». Вип. 1(9), 2023. С. 38–45.
  16. Кучеренко І.А. Імплементація технології розвитку критичного мислення в освітній процес нової української школи Коменський. Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. Вип. 2 (22). Умань: Візаві, 2021. С. 112–117.
  17. Кучеренко І. А. Психологічні передумови становлення мовної особистості учня. Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 14th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 181–186.
  18. Кучеренко І. А. Психологічні передумови становлення мовної особистості учня. Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 14th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 181–186. URL
  19. Кучеренко І. Розвиток мовленнєвої компетентності у студентів під час вивчення української мови. Scientific research in the modern word. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. Pp. 329–338.

  Патенти і авторські свідоцтва:

  1. Свідоцтво №101219 про реєстрацію авторського права. Стаття Technological Principles of the Formation of a Pupil’s Communicative Competence. (Кучеренко І.А., Мамчур Л.І., Мамчур Є., Бідюк Н.М.) від 15 грудня 2020 р.
  2. Свідоцтво № 94587 Монографія «Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі» Кучеренко І.А. від 10 грудня 2019 р.

  Наукові публікації в матеріалах конференцій:

  1. Кучеренко І. Психологічні засади формування компетентного учня – мовця. Академічна культура дослідника в освітньому просторі. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 17 травня 2018 року) / за ред. О.М. Семеног. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2018. С. 78-81.
  2. Кучеренко І. Професійна компетентність сучасного вчителя-словесника як інтегральна характеристика фахівця нової генерації. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи» (25–26 жовтня 2018 р.) [Електрониий ресурс] / За заг. ред. І.В. Гайдаєнко; упор. Т.Г. Окуневич  С. 100−103.
  3. Кучеренко І. Інтеграція у вивченні української мови та літератури в Новій українській школі. Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми літературної освіти (пам’яті О.Р. Мазуркевича та П.К. Волинського». Н.П. Сивачук (гол. ред.). Умань : АЛМІ, 2018. С. 40–46.
  4. Кучеренко І. Формування професійної компетентності вчителя-словесника нової формації – пріоритетне завдання вищої педагогічної освіти. VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р., м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України; за заг. ред. Т.О. Яценко. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. С. 307‒314.
  5. Кучеренко І. Виховна мета уроку рідної мови – важливий орієнтир у формування мовної особистості учня-мовця. Образне слово Луганщини. Матеріали ХVІІI Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (26 квітня 2019 р., м. Старобільськ) до 80-річчя Луганської області. Вип. 18. Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2019. С. 47−50.
  6. Кучеренко І. Формування методичної компетентності ‒ стратегічний орієнтир професійної підготовки студента-філолога. Інновації в освіті: здобутки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Умань, 11 жовтня 2019 року / гол. ред. Г.І. Коберник. Умань. 2019. С. 45−47.
  7. Кучеренко І. Формування орфоепічної компетентності майбутнього вчителя: практичний аспект. Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи. Матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [м. Умань], 24 квіт. 2020 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка ; [редкол.: Муковіз О. П. (голов. ред.), Якимчук Б. А., Коберник Г. І., [та ін.] Умань : Візаві, 2020. С. 93-98.
  8. Кучеренко І. Лінгводидактичний інструментарій сучасного вчителя. Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2020, м.Херсон). Херсон, 2020. С. 308-312.
  9. Кучеренко І., Мамчур Л. Зміст сучасного уроку: лінгводидактичний аспект. Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: сьогодення і перспективи. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (19-20 травня 2020, Херсон). Херсон 2020. С. 84-89
  10. Кучеренко І. А. Використання прецедентного тексту в процесі мовно-літературної освіти. ІХ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України; за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : Педагогічна думка, 2021. C. 122-128
  11. Кучеренко І. Методи мотивації навчання мови: шляхи реалізації. Сучасні філологічні і методичні студії : проблематика і перспективи. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. Харків, 2022. 227 с. 57-
  12. Кучеренко І., Мамчур Л. Формування вмінь визначати рід іменника: базові аспекти у підготовці до ЗНО. Теорія і практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : В.І. Авраменко (розділи І, ІІ), Зарудняк Н. (розділ ІІІ). Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С.86−93. 
  13. Кучеренко І. Особистісно орієнтована цілеспрямованість навчання української мови. Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті. Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (м. Суми, 2021 року) / за ред. О. М. Семеног. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. випуск 5. C. 62-68.
  14. Кучеренко І. Інтегроване навчання мови і мовлення у сучасній українській школі // Сучасні проблеми дослідження української мови й методики її навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 лютого 2023 р., м. Полтава). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023.

  Лукіянчук Алла Миколаївна

  Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

  1. Sydorenko, V.V., Yermolenko, A.B., Lukіianchuk, A.N., Denysova, A.V., Haragirlo, V.Y. «PLATFORM PROFOSVITA» as innovative educational and digital environment for specialists professional development. Revista Educação & Formação. 2020. Vol 5, No 3. URL: https://doi.org/10.25053/redufor.v5i15.3397
  2. Svitlana Koda, Dinara Turkpenova, Svitlana Kyrylenko, Valentyna Malyk, Alla Lukіianchuk. Innovative elements in distance learning in a multicultural environment. Revista Amazonia Investiga. 11 No. 56. 2022. pp 232—239 http://dx.doi.org/10.34069/ai/2022.56.08.23

  Навчальні посібники, підручники:

  1. Лукіянчук А.М. Розвиток критичного мислення учнів : методичні рекомендації. Біла Церква : БІНПО УМО, 2018. 73 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722979
  2. Практичний порадникдо виконання підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук, Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. – 81с.
  3. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників: методичні рекомендації / укладач А.М. Лукіянчук – Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. – 46 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723305
  4. Лукіянчук А.М. Психологічні основи професійного становлення та розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навчально-методичний посібник.. Вид 2-ге, поробл. Доповн, Біла Церква : БІНПО, 2020. 155 с. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722960

  Монографії:

  1. Lukіianchuk A. N. Theoretical aspects of motivation of professional activity of pedagogical workers of professional educational establishments are on the basis of competitiveness.  Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. Р 133-149 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710101

  Наукові публікації у закордонних виданнях:

  1. Lukіianchuk A.N. Тo the problem of motivation of labor activity of teachers system of professional education. Education in modern university – project-based approach to the work organization in political science, sociology, philosophy, psychology, history, according to the guidelines of the European Qualification Framework (experience of Danubius University) : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of Ukrainian universities on March 22-24, 2017 in Sladkovicovo, Slovak Republic. Р 40-43
  2. Łukijanczuk A. Motywacja czynności pracowników pedagogicznych w warunkach odnowienia edukacji zawodowej (zawodowo-technicznej). Europejskie studia humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo 2018 – 4(ІІ) – S 161-172.
  3. Лукиянчук А.Н. Развитие психологической компетентности педагогов в работе с детьми с особенными потребностями. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы: Сборник материалов международной on-line конференции (25 вересня 2018 года), Республика Казахстан, г.Тараз, «Өрлеу», 2018. 87–90 С. 
  4. Sydorenko V.. Labor relations in the field of professional (vocational) education: theoretical and applied aspect. Sydorenko V., Sakhno O. Lukiianchuk A, Denysova A., Kharahirlo V. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 38, No 2. Accent Graphics Communications & Publishing, Canada,2020. P. 122-126.  http://farplss.org/ ISSN 2708-0994
  5. Лукиянчук А.Н., Лукиянчук А.А. Технологии  инклюзивного  обучения  учеников  в заведениях профессионального (профессионально-технического)  образования Украины. «Инклюзивті білім беру:  тәжірибесі,  мәселелері және даму болашағы»  тақырыбында Республикалық  on-line  конференциясының  жинағы/  Материалы  республиканской  on-line конференции «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, перспективы развития»– Тараз, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПРпо Жамбылской области 2021 г. С110-115

  Наукові публікації у фахових виданнях:

  1. Лукіянчук А.М., Н.Г.Торба  Конфлікт як слкдова посттравматичного стресу та подолання його на основі мотивації саморозвитку. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  Тематичний випуск «Посттравматичний стрес:  дорослі, діти та родини в ситуації війни». К. : Гнозис, 2017.
  2. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як складова психолого-педагогічної компетентності. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць, серія «Соціальні та поведінкові науки»  К. : Апол-Груп, 2017.  Вип. 4/5 (33/34). – С 58-67.  https://lib.iitta.gov.ua/719636/
  3. Лукіянчук А.М. Розвиток мотивації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах реформування освіти. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор ліцею, школи, гімназії» – Спеціальний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2019. №4. Кн1. Том І (83). С 206-214  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719052
  4. Лукіянчук А.М. Мотивація педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до інноваційної діяльності. Габітус. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика» 2021. Випуск 24 том 2. С 55-59. DOI https://doi.org/10.32843/2663-http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725423
  5. Лукіянчук, А.М., Крутій К.Л., Тиравська Ю.В. Ключові питання світових наукових досліджень у сфері педагогіки: аналіз тенденцій, український досвід Академічні візії. 2023. Випуск 15. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/118

  6. Малазонія С.В.,  Лукіянчук А.М., Скидан Р.О. Психологічні механізми формування та розвитку  мотиваційних властивостей особистості   в дослідженнях сучасних психологів. Габітус. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Видавничий дім «Гельветика» 2023. Випуск 47 С. 127- 131 DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5208

  Наукові публікації в матеріалах конференцій:

  1. Лукіянчук А.М. Проблеми мотивації трудової діяльності педагогів системи ПТО Інноваційна професійна-технічна освіта: шляхи пошуків оновлення:матеріали VІІІ Всеукраїнської наково-практичної інтернет-конференції (27.03-21.03 2017). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – Біла Церква : БІНПО, 2017. С 30-32.
  2. Лукіянчук А.М. Ціннісний підхід в удосконаленні професійної підготовки фахівців у сучасному. Удосконалення професійної підготовки фахівців шляхом впровадження інноваційних технологій : матеріали Регіонального науково-практичного семінару (12.04 2017).  Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».  Біла Церква : БІНПО, 2017.  С 92-96.
  3. Лукіянчук А.М. Організаційно-психологічні засади мотивації професійної діяльності педагогічних працівників у системі неперервної освіти. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада 2017 р.)  Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква : БІНПО, 2017.  С 28-31
  4. Лукіянчук А.М. Ідеї національного виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції (20.09.2018). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Біла Церква : БІНПО, 2018  С 34-37.
  5. Лукіянчук А.М. Ціннісна основа мотивації професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.). Біла Церква : БІНПО, 2018. С. 173–175.
  6. Лукіянчук А.М. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педпрацівників у системі неперервної освіти  Впровадження освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (16.05.2018). Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Біла Церква : БІНПО, 2018 С 76-79.
  7. Лукіянчук А.М.,  Малафай О.В. Психологічні аспекти емоційного вигорання педагогічних працівників в контексті гуманізації освітнього простору Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО) (27 лютого 2019 р.) : матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференції ., м. Біла Церква : БІНПО, 2019. С. 306-309.
  8. Лукіянчук А.М. Психологічні основи формування інформаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О шляхом впровадження освітніх інновацій засобами ІКТ :матеріали Регіонального науково-практичного семінару., м. Біла Церква : БІНПО, 2019. С. 42-44
  9. Лукіянчук А.М. Делепенюк О.О. Гуманізація освітнього простору як превенція формування агресивності здобувачів освіти Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 листопада 2019р.).,м.Біла Церква : БІНПО, 2019 С. 207-2104
  10. Лукіянчук Алла Миколаївна. Психологічні умови розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників у сучасному освітньому просторі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства» (11 листопада 2020 р.). – Біла Церква : БІНПО, 2020. – С.106-108 С.
  11. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Lukіianchuk A. Financial mechanisms of vocational (vocational education and training) institutions. І Всеукраїнська конференція «Боголібські читання». 18 вересня 2020 р. Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Матеріали конференції Матеріали  І  Всеукраїнської  конференції  «БОГОЛІБСЬКІ  ЧИТАННЯ» (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого  працівника  народної  освіти  України,  академіка  Академії економічних  наук  України,  академіка  Академії  вищої  освіти  України  Боголіб Тетяни  Максимівни)  (м.  Переяслав  18  вересня  2020  р.).  Переяслав : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020. С 227-229. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722823
  12. Лукіянчук А.М. Ціннісно-мотиваційна основа професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2020 р.) / Глухівський  НПУ ім. О. Довженка. Глухів,  2020. – 60-61С. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723809
  13. Лукіянчук А.М. Профорієнтаційна робота закладу вищої освіти в умовах децентралізації. Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / за ред. О. В. Радзімовської. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2021 С 59-63 http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725792
  14. Жукова О.А., Павлов В.О., Лукіянчук А. М., Яковліва О. П. Психолого‐педагогічний аналіз кліпового мислення як феномена сучасності. Академічні візії. 2023. Випуск 17 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7719192

  15. Лукянчук А.М. Компетентнісний підхід до мотивації професіоналізації сучасного педагога. Innovative projects and paradigms of international education. A collection of theses: materials of I International multidisciplinary scientific and practical Internet conference «Innovative projects and paradigms of international education» (Georgia, Tbilisi, Ukraine, Kyiv, February 28 – March 1, 2023), Georgian Aviation University, 2023, Р 99-104. DOI 10.5281/zenodo.78111.43

  16. Лукіянчук А.М. Мотивація професійного саморозвитку сучасного компетентного фахівця в умовах воєнного стану. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця : зб.матеріалів ІI-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференці, м. Біла Церква, 18 травня 2023 р. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. С. 237–241.

  Максимов Микола Володимирович

  Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

  1. «Job satisfaction and self-realization of bookmakers» Trofimov, A., Miliutina, K., Bulatevych, N., Maksymov, M., Nevidoma, Y., Bilous O. Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume 8, Issue 4, 2017, Pages 1356-1361 SCOPUS 57201299133;
  2. «Impact of person’s social adaptability on perception of music» Mykola Maksymov Published: 2017 in SCIENCE AND EDUCATION, №9, С.48-52 DOI: 10.24195/2414-4665-2017-9-8 Web of Science Core Collection H-5506-2018;
  3. “Environmental friendliness of a person’s musical space as a factor of personality disharmony prevention” and authored by Nataliia Yu. Maksymova, Antonina Hrys, Mariia M. Pavliuk, Mykola V. Maksymov and Nataliia I. Ivantsev has been accepted to be published in “Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment” that is currently indexed by SCOPUS.

  Навчальні посібники, підручники:

  Навчальний посібник «Психологія розвитку. Тести» (2020)

  Монографії:

  Монографія «Психолого-педагогічні умови розвитку рефлексії у дітей» (2020)

  Наукові публікації у закордонних виданнях:

  1. Maksymov M. / Correction of the emotional state of people affected in armed conflicts. “International Journal of Education & Development” (Psychology) №1, – 2016 – p. 44-48.
  2. Maksymov M. / Music space influence on human mental health / Врачебное дело №7/2017 ISSN 0049-6804 p. 157-161
  3. Maksymov M. / Features of music perception by persons with addictive behaviour / Pol Journal Public Health 2017;127(2): 74-77/ Online ISSN 2083-4829  
  4. Максимов М.В. / Роль восприятия музыки в процессе формирования навыков рефлексии / Запека Я. Г., Максимова Н.Ю., Максимов М.В. / Белорусский государственный университет.  Межвузовский сборник научных статей с международным участием «Современные проблемы психологии» Минск 2018 – С. 58-65 (www.elib.bsu.by)

  Наукові публікації у фахових виданнях:

  1. Максимов М. В. / Екологічність інформаційного простору як умова розвитку творчого потенціалу дитини / Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Том VII, Екологічна психологія, випуск 41, Житомир «Вид-во ЖДУ ім. І.Франка», 2016 – С.229-237
  2. Максимов М. В. / Прогностична роль музичного сприймання у визначенні ступеню адаптивності людини / М. В. Максимов / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К, 2016. – Вип. 2 (5) Серія: Психологія. – С 43-46  
  3. Максимов М. В. / Розвиток творчого потенціалу як ресурс позитивної соціалізації / М. В. Максимов / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ХI Випуск 14 – Житомир, Вид  ЖДУ ім. І.Франка, 2016. – С. 50-60
  4. Максимов М. В. / Екологічність музичного простору як чинник формування особистості / М. В. Максимов / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І.Франка», 2017. – Т. VII. Екологічна психологія. – Випуск 44. – С 155-163
  5. Максимов М. В. / Творчість як складова реабілітаційного процесу учасників бойових дій М. В. Максимов / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2017. – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 15. С 285-291. 
  6. Максимов М. В. / Розвиток рефлексивних вмінь учнів через творчість М. В. Максимов, Р. Б. Чаусова / Актуальні проблеми психології: Збірник наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 17. С 114-124. 
  7. Максимов М. В. / Невербальні методи розвитку рефлексії. М. В. Максимов / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том VІІ: Екологічна психологія. – Випуск 45. С 179-187. 
  8. Максимов М. В. / Усвідомлення свого життєвого досвіду як індикатор ступеню адаптивності / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 18. С 142-157. 
  9. Максимов М. В. / Умови підвищення ефективності формування правосвідомості / Чаусова Р.Б., Максимов М.В., Кубанцева Н.В. / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2019 – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 19. С 274-288.
  10. Максимов М. В. / Вплив ціннісних орієнтацій сучасних старшокласників на вибір професії / Чаусова Р.Б., Максимов М.В., Кубанцева Н.В. / Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2019 – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 20. С 119-132
  11. Максимов М. В. / Особливості соціалізації дитини в умовах суспільних змін / Максимов М. В., Максимова Н. Ю. / Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи: збірник наукових праць Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2020р. С. 260-268.
  12. Максимов М. В. Діагностика рівнярозвитку рефлексії у дітей молодшого шкільного віку / М. В. Максимов // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2020. – Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 21. С 189-204. 
  13. Максимов М. В. Вікові аспекти визначення рівня розвитку рефлексії /М. В. Максимов //  Науковий фаховий журнал з соціології та психології «Габітус» (категорія «Б») Index Copernicus International (Республіка Польща) Випуск 13. Т. 2. 2020 С. 91-96
  14. Максимов М. В. Особливості рівня розвитку рефлексії у осіб різного віку / М. В. Максимов // Науковий журнал «Психологічний часопис» (категорія «Б») Volume 6 Issue 5  2020 – C.145-152. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.5.13

  Наукові публікації в матеріалах конференцій:

  1. Максимов М. В. / Виховання національної ідентичності студентів засобами музичного мистецтва / Матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch)» м. Київ, 22–23 вересня 2016 року Київ– С. 330-332 
  2. Максимов М. В. / Розвиток особистості через творчість як складова процесу соціалізації / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства / факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 11-12 листопада 2016р. Київ– С. 88-90 
  3. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія сексуальності: наукові пошуки, теорії та практики» Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 21-22 травня 2016 року.
  4. Українсько-польська міжнародна наукова конференція «Класичний університет у контексті викликів епохи», 22-23 вересня 2016 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  5. V Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства / факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 11-12 листопада 2016р.
  6. I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна робота в контексті соціокультурних змін», 15-16 квітня 2016 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  7. XII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології: Еколого-психологічні наслідки криз та катастроф», присвячена пам’яті фундатора вітчизняної екологічної психології – доктора психологічних наук, професора Василя Олексійовича Скребця, 12-13 травня 2016 року Київ-Чернігів
  8. Максимов М. В. / Корекція негативних емоційних станів засобами музики / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) 21-22 квітня 2017 року, Київ
  9. I всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічна реабілітація військовослужбовців, які повернулися із зони АТО: теорія та практика» 24 лютого 2017 року. Верховна рада України, Міністерство освіти і науки України, Національний  педагогічний університет імені М.П.Драгоманова / доповідь: Творчість як складова реабілітаційного процесу учасників бойових дій.
  10. XII Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми / організатори: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, м. Київ, факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 17 березня 2017 року. доповідь: Міжкультурні аспекти соціалізації особистості
  11. XIX Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR) / організатори: факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 17 березня 2017 року. доповідь: Вплив особистісних рис на сприймання музики
  12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (до 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) 21-22 квітня 2017 року, Київ доповідь: Корекція негативних емоційних станів засобами музики
  13. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитина в тяжкій хворобі: психологічний та психотерапевтичний супровід дітей та їх батьків» / організатори: Київський інститут сучасної психології та психотерапії. 20-21 травня 2017 року. Тема майстер-класу: «Як порозумітися зі своїми дітьми»
  14. Круглий стіл «Витоки та перспективи філософсько-психологічної освіти і науки в Україні»  присвячений 155-річчю професора Київського університету Г.І.Челпанова, 26 травня 2017 року.
  15. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія грошей та влади» факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 27-28 травня 2017 року.
  16. III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»  / організатори: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Херсонський державний університет / 22-23 вересня 2017 року. Тема доповіді: «Розвиток рефлексії як чинник попередження девіантної поведінки школярів».
  17. International conference on mental health care: Global challenges of XXI century. Hosted by Interregional Academy of  Personnel Management (Ukraine) 26-27 October 2017
  18. Максимов М. В. / Роль музичного мистецтва у соціалізації обдарованої дитини / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства / факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 8-9 листопада 2018р. Київ – С. 84-87. 
  19. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства / факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 8-9 листопада 2018р. Тема доповіді: Роль музичного мистецтва у соціалізації обдарованої дитини
  20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях» 15 березня 2019 р., м. Київ. Тема доповіді: «Формування рефлексивних вмінь засобами музичного мистецтва»
  21. Участь у IV міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика», яку проводить Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України 27-28 вересня 2019 року в місті Києві. Додаткова інформація міститься у вкладеному файлі. Тема доповіді: «Розвиток рефлексивних вмінь у дітей молодшого шкільного віку»
  22. Методологічний семінар НАПН України, який відбувся 9 квітня 2020 р. «Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи» тема статті: Особливості соціалізації дитини в умовах суспільних змін.

  Мандрагеля Володимир Андрійович

  Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

  1. Мандрагеля В.А. Наднаціональна природа європейського права та горизонти акультурації національних правових систем: теоретико-історичний аналіз. Philosophy & Cosmology. 2016. Vol 16. P. 171-179.
  2. Mandragelia V.A. Challenges of Online-Education: What Society Expects from Teachers. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume V. May 28th-29th. 2021. P. 522-532. URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6285

  Навчальні посібники, підручники:

  1. Мандрагеля В.А. Освіта і суспільство: навчальний посібник. Рада ректорів Київського вузівського центру. Київ, 2018. 364 с.

  Монографії:

  1. Мандрагеля В.А. Гібридна війна: in verbo et in praxi: монографія / під заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2017. 412 с.
  2. Мандрагеля В.А. Агресивна сутність імперської великодержавності Росії: історія та сучасність: монографія. К.: ЛА “Друге дихання”, 2019. 272 с.
  3. Mandragelia V.A. Education during a pandemic crisis: problems and prospects: monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020.Р. 151-157.

  Наукові міжнародні публікації:

  1. Mandragelia V.A. Policy and Media: Issues of Trust. Assosiation Agreement Driving Integrational Changes. Vol. III. (Eds.) Maryna Dei, Olha Rudenko, Vitali Lunov. Accent Graphics Communications & Publishing. 2020. P. 121-131.

  Наукові публікації у фахових виданнях:

  1. Формування європейської ідентичності: утопія чи реальність. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. 2019. Випуск № 2 (86). С. 28-38.
  2. Мандрагеля В.А. Науково-методична компетентність педагога в умовах пандемії та діджиталізації: світовий досвід та українські реалії. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (45). С. 170-179.
  3. Мандрагеля В.А. Online learning and digital competence: Ukraine and the world. Збірник наукових праць ХНУ імені В.Н. Каразіна. (прийнято до друку)

  Наукові публікації в матеріалах конференцій:

  1. Нові інтерпретації гібридної війни у дослідженнях західних експертів. Погляд з України. Невоєнний вимір війн нового покоління. Енергетичний компонент: матеріали за підсумками міжнародної конференції. Національний інститут стратегічних досліджень. Центр глобалістики «Стратегія ХХІ». 2018. С. 22 – 29.

  Пахомов Ілля Володимирович

  Монографії

  1. Пахомов І. В., Супрун М. О. Навчання православних священнослужителів (капеланів), які здійснюють душпастирську опіку засуджених та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України / Супрун М. О. Мої науково-педагогічні стежки: вибрані публікації. Збірник праць. Київ : КДАіС, 2023. С. 161-169.
  2. Пахомов І. В., Супрун М.О. Застосування засобів православної педагогіки у духовному вихованні засуджених та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України / Супрун М. О. Мої науково-педагогічні стежки: вибрані публікації. Збірник праць. Київ : КДАіС, 2023. С. 154-161.

  Навчальні посібники, підручники:

  1. Пахомов І. В. Формування моральних цінностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти : програма тренінгу. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО», 2023. 131 с.
  2. Пахомов І.В. Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти: навчальний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024.
   114 с.

  Наукові публікації у фахових виданнях:

  1. Пахомов І. В. Ціннісні орієнтації засуджених рецидивістів. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Психологічні науки». Вінниця : Вид-во ДонНУ ім. Василя Стуса, 2023. Випуск 1(2). С. 112-119.

  Наукові публікації в матеріалах конференцій:

  1. Пахомов І. В. Використання інноваційних технологій при формуванні психолого-педагогічних компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29-31.05.2023). Київ : Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного, 2023. (подано до друку)
  2. Пахомов І. В. Підвищення кваліфікації журналістів, які висвітлюють питання професійної (професійно-технічної) освіти. Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: суспільні виклики, тренди освіти і професійної діяльності : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (19.05.2023). Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. (подано до друку) 
  3. Пахомов І. В. Програма формування моральних цінностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23.05.2023). ДНДІ МВС України, 2023 (подано до друку)
  4. Пахомов І. В. Професійна (професійно-технічна) освіта в установах виконання покарань. Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, March 9-10, 2023. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, Р. 90-93.
  5. Пахомов І. В. Професійні цінності засуджених рецидивістів, які беруть участь у програмах «Духовне відродження» та «Професія». Наука і молодь – пріоритетні напрями глобалізаційних змін : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (Київ, 14.03.2023). Київ : Університет менеджменту освіти, 2023. (подано до друку)
  6. Пахомов І. В. Професійно-технічна освіта засуджених Австралії. Актуальні проблеми освіти і науки в умовах війни: матеріали Першої науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю (Kиiв, 6–7 червня 2023 року). Київ : ДП «Експрес-об’ява», 2023. С. 48-51.
  7. Пахомов І. В. Професійно-технічна освіта засуджених Австрії. Сімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Львів, Україна – м. Переворськ, Польща, 22-23 березня 2023 р.). Львів : ФОП Шпак В.Б. С. 129-131.
  8. Пахомов І. В. Професійно-технічна освіта засуджених Албанії. Світ наукових досліджень. Випуск 17: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 16-17 березня 2023 р.). Тернопіль: ФОП Шпак В.Б. С. 97-98.
  9. Пахомов І. В. Професійно-технічна освіта засуджених як фактор їх ресоціалізації. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20.04.2023). Ірпінь : Державний податковий університет, 2023 (подано до друку)
  10. Пахомов І. В. Соціально-педагогічна робота зі здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16 – 18 березня 2023 р.). Харків : Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. С. 1103-1105.
  11. Пахомов І. В. Формування професійно-психологічної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Т. 2. Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 191-195.
  12. Пахомов І. В., Юрченко А. А. Формування професійних компетентностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Різьбяр по дереву та бересту». Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26-27.04.2023). Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023. (подано до друку)
  13. Пахомов І В. Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25-26.05.2023). Київ : Інститут модернізації змісту освіти, 2023. (подано до друку)
  14. Пахомов І. В. Надання психологічної допомоги здобувачам професійної (професійно-технічної) освіти. Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оброни України : матеріали ІІ Всеукраїнського міжвідомчого психологічного форуму (30.05.2023). Київ : ДНДІ МВС України, 2023 (подано до друку)
  15. Пахомов І. В. Профілактика професійного вигорання викладача закладу вищої освіти. Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів: матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 квіт. 2023 р.). Чернігів : Академія ДПтС, 2023. С. 60-62.
  16. Пахомов І. В. Профорієнтаційна робота педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Професійна орієнтація : стан і перспективи розвитку : матеріали ХІІІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті Б. Федоришина (15.05.2023). Київ : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна, 2023. (подано до друку)
  17. Пахомов І. В. Психологічний відбір науково-педагогічних та педагогічних працівників як фактор забезпечення якості освіти. Забезпечення якості вищої освіти: матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції (12-14 квітня 2023 р). Одеса: ОНТУ, 2023. С. 541-544.
  18. Пахомов І. В. Технології розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (7 квітня 2023 р.). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023. С.284-286.
  19. Пахомов І. В. Формування цифрової компетентності засуджених здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-30.03.2023). Київ : Інститут професійної освіти НАПН України, 2023 (подано до друку)
  20. Пахомов І.В. Підготовка майбутніх психологів до надання ефективної психологічної допомоги. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця : зб.матеріалів ІI-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференці, м. Біла Церква, 18 травня 2023 р. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2023. С. 245–250.
  21. Пахомов І. В. Інформаційний супровід підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Науково-методичні засади інформаційно-аналітичного супроводу
   цифрової трансформації освіти і педагогіки : матеріали круглого столу до Всеукраїнського фестивалю науки (17 травня 2023). Київ : Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. Сухомлинського, 2023. (подано до друку)
  22. Пахомов І. В. Психологічний супровід професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану. Біла Церква : матеріали регіонального науково-практичного семінару (15.06.2023). Біла Церква : БІНПО спільно з НМЦ ПТО у Одеській області, 2023. (подано до друку)
  23. Пахомов І. В. Розвиток цифрової компетентності засуджених здобувачів професійної (професійно-технічної освіти). Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників на засадах цифрової дидактики : матеріали міжрегіонального науково-методичного семінару (23.03.2023). Біла Церква : БІНПО спільно з НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, 2023. (подано до друку)

   

  Рудич Оксана Олександрівна

  Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

  1. Рудич О.О. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 8 (110). С. 150-158.
  2. Varchenko O., Svinous I., Rudych O.,  Dragan О.,  Tkachenko K.,  Hutko L.,  Ivanova L. Budgetary Agricultural Funding Programs in Ukraine. International Journal of Management and Business Research. 2019. Vol. 9 (2). P. 159-167.
  3. Varchenko O., Svinous I., Rudych O.,  Dragan О.,  Tkachenko K., Batazhok S., Gavrik O. Fiscal Aspects of Ensuring Eccess to Education in Ukraine. International Journal of Management and Business Research. 2019. Vol. 9 (4). P.167-175.

  Навчальні посібники, підручники:

  1. Фінанси : підручник / Юхимнко П.І., Бойко С. В., Ф 591 Голубка С.М. та ін. ; за наук. ред. П.І. Юхименка, С.В. Бойко. К.: Центр учбової літератури. 2018. 416 с.

  Монографії:

  1. Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняну практику; колективна монографія / А.С. Даниленко, О.М. Варченко, О.О. Рудич та ін. Біла Церква. 2011. 529 с.
  2. Світовий та вітчизняний досвід регулювання ринку молока; колективна монографія / А.С. Даниленко, О.М. Варченко, І.В. Свиноус, О.О. Рудич  та ін. Біла Церква. 2012. 236 с.
  3. Матеріали дослідження діяльності особистих селянських господарств у тваринництві за 2012 р. / І.М. Демчак, Д.М. Микитюк, І.В. Свиноус, О.О. Рудич та ін.. К.: НДІ «Украгропромпродуктивність». 2013. 49 с.
  4. Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2013 рік / І.М. Демчак, Д.М. Микитюк, І.В. Свиноус, О.О. Рудич та ін.. К.: НДІ «Украгропромпродуктивність». 2014. 59 с.
  5. Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2014 рік / І. М. Демчак, Д. М. Микитюк, І.В. Свиноус, О.О. Рудич, та ін. К.: Украгропромпродуктивність. 2015. 52 с.
  6. Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік / І. М. Демчак, Д.М. Микитюк, І.В. Свиноус, О.О. Рудич, та ін.. К.: Украгропромпродуктивність. 2016. 56 c.
  7. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація: організаційно-економічні аспекти функціонування та розвитку: монографія / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, О.О. Рудич та ін.; за ред. О.М. Варченко. Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук». 2017. 316 с.
  8. Управління дебіторською заборгованістю: фінансово-обліковий аспект: монографія / О.М. Варченко., І.В. Свиноус, А.С. Даниленко, О.О. Рудич. та ін.; за ред. О.М. Варченко. 2018. 324 с.

  Наукові публікації у закордонних виданнях:

  1. Rudych O. Lypkan О. Priority directions of agri-insurance development in Ukraine. The Scientific Journal of Cahul “Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University Economic and Engineering Studies. №. 1 (1). 2017. p.88-96.
  2. Rudych O.О.,  GerasymenkoI.O. External experience of the mechanism of mortgage lending in agricultural housing. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018. № 2(4). С. 82-87.
  3. Rudych O. Batazhok S/ Natural and Climatic Conditions as a Risk Factor for Agricultural Production in Ukraine. International Scientific Days 2018. “Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems.” Conference Proceedings, May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic. 2018. Р. 1116-1130.
  4. Stabilization measures to improve the financial market of Ukraine / Varchenko O., Batazhok S., Dragan O., Rudich O., Tkachenko K. // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 4 (16) May 2018. P. 21-25.

  Наукові публікації у фахових виданнях:

  1. Рудич О.О. Фактори впливу на конкурентоспроможність м’ясопереробних підприємств. Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. Біла Церква, 2010. № 2 (71). С. 162-166.
  2. Рудич О.О. Формування та розвиток стратегій забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: зб. наук. праць. Біла Церква. 2008. № 55. С. 148-153.
  3. Рудич О.О. Особливості маркетингової діяльності підприємств на ринку м’ясопродуктів. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: зб. наук. праць. Біла Церква, 2009. № 63. С. 113-117.
  4. Рудич О.О. Сучасний стан та тенденції розвитку  ринку ковбасних виробів України. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ: НДЕІ. 2010. №. 4 (107). С. 117-121.
  5. Рудич О.О. Чинники забезпечення конкурентоспроможності м’яса і м’ясних продуктів на ринку. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Харків. 2010. № 97. С. 276-284.
  6. Рудич О.О. Методичні підходи до обґрунтування вибору постачальників м’ясопереробними підприємствами. Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: зб. наук. праць. 2010. № 3 (11). С. 459-464.
  7. Рудич О.О. Сучасний стан та тенденції формування сировинної бази м’ясопереробних підприємств. Вісник аграрної науки. 2010. № 6. С. 79-81.
  8. Рудич О.О. Чинники конкурентоспроможності підприємства та показники їх оцінки. Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. Біла Церква. 2010. № 3 (75). С. 89-93.
  9. Рудич О.О. Основні напрями створення конкурентних переваг на ринку м’яса і м’ясної продукції. Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Економіка, аграрний менеджмент та бізнес». 2010. № 154. Частина 1. С. 281-287.
  10. Тернавська І.Б., Рудич О.О. Соціально-економічні аспекти забезпечення продовольчої безпеки регіону. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2012. № 77. С. 158-166.
  11. Рудич О.О., Тернавська І.Б. Маркетингові стратегії забезпечення конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2012. № 80. С. 63-69.
  12. Микитюк Д.М. Свиноус І.В., Рудич О.О. Теоретико-методологічні підходи до трактування поняття «продовольча безпека». Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький. 2012. Т. 1, № 6. С. 292-297.
  13. Свиноус І..В., Рудич О.О. Перспективи інтеграції українських виробників зерна в світовий ринок. Сталий розвиток економіки. -2012. № 2 (12). С. 3-8.
  14. Рудич О.О. Економічна сутність ризику та особливості його прояву у діяльності аграрних підприємств. Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. Біла Церква. 2012. Вип. 7 (93) C. 59-63.
  15. Рудич О.О., Карпенко А.М. Розвиток системи кредитування ОСГ як інструмент підтримки їх діяльності. Економіка та управління АПК: зб. наукових праць. Біла Церква. 2012.  Вип. 9 (97). С. 85-89.
  16. Скоцик В.Є. Рудич О.О. Організаційно-економічні підходи формування системи кредитування сільськогосподарських підприємств як джерела фінансування розвитку матеріально-технічної бази. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 15. С. 56-59.
  17. Варченко О.М. Свиноус І.В., Рудич О.О. Ринок  живої худоби та м’ясної продукції: аналізуємо ціни. Пропозиція. 2014. № 6(228). С. 2-4.
  18. Рудич О.О.Іпотечне кредитування як метод залучення інвестицій в сільське господарство. Економіка та управління АПК: зб. наукових праць. Біла Церква. 2014. Вип. 1 (111). С. 21-27.
  19. Батажок С.Г., Рудич О.О. Особливості лізингових операцій у портфелі послуг кредитно-фінансових інститутів. Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 10. 2014. С. 70-75.
  20. Гвоздєв Ю.В., Рудич О.О., Левандівський О.Т. Теоретичні підходи до трактування категорії “інвестиція”. Економіка та управління АПК. 2015. № 2. С. 70-76.
  21. Роль і місце держави в процесі відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств / І.В. Свиноус, Н.В. Хомяк, О.О. Рудич // Інноваційна економіка. -2016. № 3-4 (62). С. 39-43.
  22. Рудич О.О. Герасименко І.В., Ткаченко К.В. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії «стійкості» сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2016. № 7-8 (64). С. 80-85.
  23. Варченко О.М., Рудич О.О. Особливості розвитку земельно-іпотечного кредитування в Україні. Інноваційна економіка. 2016. № 9-10 (65). С. 33-37.
  24. Рудич О.О. Герасименко І.В., Ткаченко К.В. Сутність економічної стійкості підприємств та процесу її забезпечення. Інноваційна економіка. -2016. № 11-12 (66). С. 74-79.
  25. Рудич О.О., Липкань О.В. Організаційно-економічні підходи до функціонування агрострахування в Україні.Сталий розвиток економіки. -2016. № 3 (32). С. 136-143.
  26. Рудич О.О., Зубченко В.В. Зарубіжний досвід фінансування та кредитування сільського господарства. Сталий розвиток економіки. -2016. № 4 (33). С. 183-189. 
  27. Рудич О.О. Герасименко І.В., Ткаченко К.В. Теоретико-організаційні підходи до формування стійкості виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах. Інноваційна економіка. -2017. № 1-2 (67). С. 53-59.
  28. Варченко О.М. Рудич О.О. Світовий досвід розвитку земельно-іпотечного кредитування та напрями його використання у вітчизняній практиці. Економіка та управління АПК. -2017. № 1-2 (65). С. 80-85.
  29. Рудич О.О. Теоретико-методологічні засади до трактування категорії «ризик». Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2017. № 3 (35). С. 79-85.
  30. Рудич О.О. Теоретичні засади формування ризик-менеджменту підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №  24. С. 56-60.
  31. Рудич О.О. Теоретико-методичні підходи до оцінки ризиків сільськогосподарського підприємства. О.О. Рудич // Агросвіт. 2017. № 23. С. 39-44.
  32. Рудич О.О. Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2017. № 24. С. 15-19.
  33. Рудич О.О. Методичні підходи до оцінки рівня ризику на сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2018. № 1 (36). С. 29-35.
  34. Драган О.О., Рудич О.О. Методичні підходи до оцінки диверсифікації, як засобу зниження ризиків виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2018. Вип. 33. С. 33-43
  35. Рудич О.О. Природно-кліматичні умови як фактор ризику виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Сталий розвиток економіки. 2018. 2 (39). С. 14-21
  36. Cвиноус І.В., Рудич. О.О. Управління дебіторською заборгованості, як складовою економічної безпеки сільськогосподарських підприємства. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 2018. № 3 (38). с. 36-44
  37. Рудич О.О., Герасименко І.О., Ткаченко К.В. Пріоритетні напрями розвитку системи агрострахування в Україн. Економіка та управління АПК. 2018. Вип. 2 (143). С.94-105.
  38. VarcenkoO., Radko V., Rudych O., Svynoys I., Tkachenko K. Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization. Agricultural Science and Practice. 2019; 6(1):41-59.

  Наукові публікації в матеріалах конференцій:

  1. Рудич О. О. Сучасний стан та тенденції формування раціональної системи заготівлі сировини м’ясопереробними підприємствами. Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті. Біла Церква: БНАУ. 2008. С. 143-144.
  2. Рудич О. О. Особливості формування м’ясопродуктового кластеру регіону. Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК. Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету. 2011. С. 219.
  3. Рудич О.О., Тернавська І.Б. Забезпечення продовольчої безпеки регіону в умовах відтворення. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. 2012. Умань. С. 117-118.
  4. Рудич О.О. Управління податковими ризиками у ризик-орієнтованій системі фінансового менеджменту. Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті. Біла Церква. 2012.
  5. Рудич О.О. Особливості кредитування аграрних підприємств в сучасних умовах. Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери. Біла Церква. 2014.
  6. Рудич О. О. Стратегії фінансування інвестиційної діяльності в сільському господарстві. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку агропродовольчої сфери». Харків. 2014. С. 140-142.
  7. Рудич О. О. Зарубіжний досвід іпотечного кредитування аграрного сектору. Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери. Біла Церква. 2014.
  8. Рудич О.О. Особливості банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах. Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери. Біла Церква. 2015.
  9. Рудич О.О. Стратегічні пріоритети банківської діяльності в умовах ризику та невизначеності. Стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектору України в умовах невизначеності та ризику. м. Біла Церква. 2015.
  10. Рудич О.О. Стратегії фінансування інвестиційної діяльності в сільському господарстві. Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети. Запоріжжя. 2017 С. 126-128.
  11. Varchenko O., Batazhok S., Dragan O., Rudich O., Tkachenko K. Stabilization measures to improve the financial market of Ukraine. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. 2018, Warsaw, Poland, P. 21-25.
  12. Rudych O. Banking lending investment activities agricultural enterprises. Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці». Дніпро. 2018.
  13. Рудич О. О. Специфіка прояву ризику на аграрних підприємствах. Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Біла Церква. 2018.
  14. Rudych O., Drahan O. Analisis and foreasting financial stablityof the enterprise in modern conditions. Leipzig University. 2018. P. 218-220.
  15. Рудич О. О. Конкурентоспроможність продукції в аграрному виробництві. Аграрна наука виробництву. Біла Церква: БНАУ. 2008. С. 121-122.
  16. Рудич О.О. Особливості формування м’ясопродуктового кластеру регіону. Аграрна наука виробництву: «Проблеми економічного розвитку АПК.  Біла Церква. 2011.
  17. Рудич О.О. Особливості кредитування аграрних підприємств комерційними банками. Аграрна наука виробництву: «Проблеми економічного розвитку АПК. Біла Церква. 2012.
  18. Рудич О.О. Особливості лізингових операцій в портфелі послуг кредитно-фінансових інститутів. Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери. Біла Церква. 2013.
  19. Рудич О.О. Перспективи використання біометричної аунтифікації в банківській сфері. Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери.  Біла Церква. 2015.
  20. Рудич О.О. Аграрні розписки як альтернативний механізм кредитування підприємств аграрного сектору. Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого виробництва. Біла Церква: БНАУ. 2016. С. 39-40.
  21. Рудич О.О., Гвоздєв О.Ю. Теоретико-методичні засади інвестиційної діяльності у сільському господарстві. Розвиток і становлення обліку, аудиту та управління фінансово- економічною безпекою за роки незалежності України. Дніпропетровськ: ННІЕ. 2016. С. 20-22.
  22. Рудич О.О. Ринок іпотечного кредитування житлової нерухомості в контексті економічно-соціального розвитку країни. Аграрна наука виробництву. БНАУ. Біла Церква. 2016. С. 23-24.
  23. Рудич О.О. Сучасні інноваційні технології в банківському секторі України. Стратегічні пріорітети економічного розвитку агросери. БНАУ. Біла Церква. 2017.
  24. Рудич О.О. Особливості управління ризиками в аграрній сфері. Стратегічні пріорітети економічного розвитку агросери. БНАУ. Біла Церква. 2017.
  25. Rudych O. Main trends in development of the banking sector of Ukraine. Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції. Миколаїв. 2018.

  Сидоренко Вікторія Вікторівна

  Статті у наукометричних базах, рекомендованих МОН, зокрема SCOPUS та Web of Science CoreCollection:

  1. Sydorenko, V., Shorobura, I., Ponomarenko, A., Dei, M., & Dzhus, O. (2020). Application of technologies of formal and non-formal education for continuous professional development of the modern specialist. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 2020. V.13 n. (32), 1-24. https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14729
  2. Sydorenko Viktoriia V., Akhnovska Inna O., Smirnov Sergiy V., Verbovskyi Igor A., Melnychuk Olha V. Bridging the Digital Divide as a Basic Imperative of a Higher Education Modernization. Special Issue: Development of a Market Economy in the context of the Global Financial Crisis: Monograph. Volume 39-9, September 2021 // ISSN: 1133-3197. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5798
  3. Sydorenko Viktoria. Creating a safe educational environment for children deprived of parental care: pedagogical and socio-legal aspects. Viktoria Sydorenko and Alla Kovalchuk. Interciencia Journal. The Asian International Journal of Life Sciences. ASIA LIFE SCIENCES Supplement 21(1), 2019. Р. 549-558. ISSN: 0378-1844.
  4. Sydorenko Viktoria. Sydorenko, V., Kravchynska, T., Aleinikova, O., & Dubinina, O. (2020). Marketing of educational services for continuous professional development of modern educator. Educational Dimension55, 75-92. https://doi.org/10.31812/educdim.v55i0.3941
  5. Sydorenko, Viktoriia V. et al. Plataforma «Profosvita» como um ambiente educacional e digital inovador para o desenvolvimento profissional de especialistas. Educação & Formação. Revista do Programa de Pós-Graduação em Educaçãoda Universidade Estadual do Ceará (UEC), v.5, n.3, p.1-17, 2020. Disponível em:https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397. [S. l.], v. 5, n. 3, p. e3397, 2020. DOI: 10.25053/redufor.v5i15.3397. Disponível em: https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397. Acesso em: 29 maio. 2021/
  6. Sydorenko Viktoriia V. Popova Alla B., Rehesha Nataliia L., Sinenko Oksana O., Trynko Olha I. Competence-Oriented Models of Professional Development of Specialists in the Context of Sustainable Education. Special Issue: Development of a Market Economy in the context of the Global Financial Crisis: Monograph. Volume 39-9, September 2021 // ISSN: 1133-3197. DOI: 10.25115/eea.v39i9.5785
  7. Sydorenko Viktoriia V. Dzhus Oksana V., Kozenko Roman V., Ivanenko Olena A. Zavadska Tetiana M. The Model of Soft Skills Development of a Teacher under the New Educational Paradigm: Competencies, Values, Behavioral Indicators, Results. Special Issue: Development of a Market Economy in the context of the Global Financial Crisis: Monograph. Volume 39-9, September 2021 // ISSN: 1133-3197. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5774
  8. Sydorenko V. V., Dzhus O., Kozenko R. V., Ivanenko O. A. and Zavadska T. M. (2022) “Developing Teachers’ Soft Skills within the New Educational Paradigm: Competences, Values, Indicators, Results”, Acta Paedagogica Vilnensia, 49, pp. 23-42. doi: 10.15388/ActPaed.2022.49.2. (Scopus)

  Cтатті у міжнародних виданнях:

  1. Sydorenko V.Soft Skills as an educational trend and a necessary development component for a vocational lifelong education teacher. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 38, No 2. Accent Graphics Communications & Publishing, Canada,2020. P. 127-134. http://farplss.org/ ISSN 2708-0994.
  2. Sydorenko V. Labor relations in the field of professional (vocational) education: theoretical and applied aspect. Sydorenko V., Sakhno O. Lukiianchuk A, Denysova A., Kharahirlo V. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 38, No 2. Accent Graphics Communications & Publishing, Canada,2020. P. 122-126. http://farplss.org/ ISSN 2708-0994.

  Монографії:

  1. Сидоренко В.В. Розвиток акмепрофесіогенезу педагога Нової української школи в суспільстві, яке навчається. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія. за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. Київ : Інтерсервіс, 2018. 540 с. С. 121-153.
  2. Сидоренко В.В. Розвиток педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах формальної і неформальної  післядипломної  освіти. Теорія  та  методика професійно-педагогічної  підготовки  освітянських кадрів: акмеологічні аспекти:  монографія. керівн. авт. кол. Н.В. Гузій;  Мін-во  освіти і науки України,  Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова.  Київ: Вид-во НПУ  імені М. П. Драгоманова, 2018. 516 с. С. 177-257.
  3. Сидоренко В.В. Створення єдиної інформаційно-комунікаційної екосистеми для професійного розвитку фахівців в умовах цифрової трансформації. Вікторія Сидоренко, Анастасія Денисова. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія / Національний університет «Києво-Могилянська акадмія» / за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ, 2020. 476 с. С. 454-469. Електронне видання. ISBN: 978-617-7668-22-9
  4. Sydorenko V. Modernization of Ukrainie’s continuing teachers’ training in the context of European integration / Association agreement: driving integration changes: Collective Monograph / Viktoria Sydorenko, Maryna Illiakhova, Artemy Ponomarevskyi. USA Accent Graphics Communication, 2019. P. 685-704.
  5. Sydorenko V. Professional media competence development for teachers of foreign languages by means of continuing education courses: theoretical principles. Viktoria Sydorenko, Artemy Ponomarevskyi. Association agreement: from partnership to cooperation: collective  monograph. edited by Maryna Dei, Olha Rudenko Hamilton Ontario: Accent Graphics Communicatoons & Publishing, 2018. 276 p.  P. 187-194.

  Навчальні і навчально-методичні посібники, положення:

  1. Катюк Я.Л. Які вимоги існують до педагогічного мовлення? / Ярослава Катюк, Марина Скрипник, Вікторія Сидоренко. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 369-381.
  2. Сидоренко В.В. Аналітико-інформаційне інтерв’ю щодо потреб у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження для розроблення та впровадження нових освітніх програм у закладах освіти різних рівнів у рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020-2025). В. Сидоренко, А.Денисова, А.Єрмоленко, А. Хорін. Біла Церква: БІНПО, 2020. 34 с.
  3. Сидоренко В.В.  Аналітико-інформаційне інтерв’ю щодо потреб у нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності й енергозбереження. Проєкт «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020-2025), 15.12.2020, м. Біла Церква, Україна. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/723115/
  4. Сидоренко В.В. Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою : методичні рекомендації / Вікторія Вікторівна Сидоренко, Ярослава Леонідівна Швень. К.: ЦІППО, 2017. 160 с. 
  5. Сидоренко В.В. Віртуальна кафедра. В. Сидоренко, Т. Сорочан. Енциклопедія освіти: НАПН України, 2020. С. 134-135.
  6. Сидоренко В.В. Внутрішня система забезпечення якості    освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: інструменти, процедури, заходи: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО, 2021. 86 с.
  7. Сидоренко В.В. Діяльність Школи педагогічного коучингу в умовах управління децентралізацією освіти в Україні. Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-методичний комплекс: В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021, 210с. С. 5-21. (золота медаль Міжнародної виставки)
  8. Сидоренко В.В. Культура наукової української мови: робоча навчальна програма / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С.154-159.
  9. Сидоренко В.В. Культура наукової української мови: спецкурс / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С.267-273.
  10. Сидоренко В.В. Культуровідповідне управління якістю дошкільної освіти:спецкурс / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С. 361-368.
  11. Сидоренко В.В. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с.
  12. Сидоренко В.В. Майстер-клас як засіб для розвитку праксеологічної продуктивності науково-методичних працівників / Технології професійного розвитку педагога : методичний порадник : наук.-метод. посіб. авт. колектив .⁄ упорядники: Тамара Михайлівна Сорочан, Марина Іванівна Скрипник; навч.-метод. посіб.; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Створено в НМЦ «Агроосвіта», 2016. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/elektr_zbirn/Golovna/Golovna.htm К.: ДВНЗ «УМО», 2016. – 180 с. – 40 с.
  13. Сидоренко В.В. Менеджмент і лідерство в освіті дорослих: спецкурс. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий програмно-методичний комплекс :  В.Сидоренко, А. Єрмоленко, А.Денисова, В. Кулішов, О.Ковальчук / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. К.: НМЦ ВФПО, 2020, 190 с. С. 59-74.
  14. Сидоренко В.В. Методика викладання фахових дисциплін: спецкурс. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий програмно-методичний комплекс :  В.Сидоренко, А. Єрмоленко, А.Денисова, В. Кулішов, О.Ковальчук / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. К.: НМЦ ВФПО, 2020, 190 с. С. 75-118.
  15. Сидоренко В.В. Методична діяльність у Новій українській школі / В. Сидоренко, М. Скрипник. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 18-25.
  16. Сидоренко В.В. Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні. Портфоліо навчальних курсів та вебінарів освітнього ІТ-проєкту «Всеосвіта» за 2018/2019 навчальний рік / упорядкування Л.А. Литвиненко. К.: Всеосвіта, 2019. 181 с. С. 74. Посилання на курс: https://a48.me/ji
  17. Сидоренко В.В. Методична діяльність в умовах управління децентралізацією освіти в Україні: спецкурс / Вікторія Вікторівна Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2019. 62 с.
  18. Сидоренко В.В. Методичні рекомендації до організації та проведення практики студентів галузі знань 053 Соціальні та поведінкові науки спеціальності «Психологія» / В.В. Сидоренко, В.С. Кулішов, Н.Г.Торба. Біла Церква: БІНПО, 2021. 64 с.
  19.  Сидоренко В.В. Методологія і методика проектування курикулуму підвищення кваліфікації / В. Сидоренко, М. Скрипник. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С. 23-30.
  20. Сидоренко В.В. Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж. Портфоліо навчальних курсів та вебінарів освітнього ІТ-проєкту «Всеосвіта» за 2018/2019 навчальний рік / упорядкування Л.А. Литвиненко. К.: Всеосвіта, 2019. 181 с. С. 70. Посилання на курс: https://a48.me/jN
  21. Сидоренко В.В. Науковий і методичний супровід — базова умова модернізації освіти/ Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. М.Топузов (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 384 с. С. 143-150. Бібліогр.: с. 21. — (До 30-річчя незалежності України). DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua. https://lib.iitta.gov.ua/726223/
  22. Сидоренко В.В.  Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій: спецкурс / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С.353-361.
  23. Сидоренко В.В. Науково-методичний супровід розвитку педагогічної майстерності фахівців в умовах відкритої освіти: робоча навчальна програма / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С.65-77.
  24. Сидоренко В.В. Науково-методичний супровід розвитку педагогічної майстерності фахівців в умовах відкритої освіти: спецкурс / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С.323-352.
  25. Сидоренко В.В. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів післядипломної педагогічної освіти / Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 252 с. С. 14-31.
  26. Сидоренко В.В. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівних працівників методичних служб (методистів): керівники районних (міських) методичних кабінетів (центрів) / Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 252 с. С. 169-185.
  27. Сидоренко В.В. Освітньо-професійна програма тематичних курсів підвищення кваліфікації «Методична діяльність в умовах децентралізації освіти» / В.В. Сидоренко, А.Б. Єрмоленко / Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 194 с. С. 12-34.
  28. Сидоренко В.В. Освітньо-професійна програма тематичних курсів підвищення кваліфікації «Організація освітнього середовища в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» / В.В. Сидоренко, А.Б. Єрмоленко / Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 194 с. С. 35-59.
  29. Сидоренко В.В. Освітньо-професійна програма тематичних курсів підвищення кваліфікації «Сучасні підходи в освіті дорослих» / В.В. Сидоренко, М.Ш. Фарухшина / Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 194 с. С. 60-82.
  30. Сидоренко В.В. Освітньо-професійна програма тематичних курсів підвищення кваліфікації «Теоретичні і методичні аспекти розвитку фахової майстерності викладача» / В.В. Сидоренко, А.Б. Єрмоленко / Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 194 с. С. 83-101.
  31. Сидоренко В.В. Педагогічне дорадництво в системі  науково-методичної роботи:  робоча навчальна програма / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С.91-94.
  32. Сидоренко В.В. Педагогічне дорадництво в системі  науково-методичної роботи:  спецкурс / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С. 198-200.
  33. Сидоренко В.В. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу в системі післядипломної освіти: робоча навчальна програма / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С.94-101.
  34. Сидоренко В.В. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу в системі післядипломної освіти: спецкурс / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С.191-198.
  35. Сидоренко В.В. Підготовка і підвищення кваліфікації фахівців в умовах змішаного навчання : навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО, 2021. 42 с.
  36. Сидоренко В.В. Полілог у науковому дискурсі: спецкурс / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С.261-267.
  37. Сидоренко В. Положення про Віртуальну кафедру андрагогіки (Virtual Department of Andragogy) / В.В. Сидоренко / за ред. проф. Т.М. Сорочан. К.: Агроосвіта, 2018. 12 с.
  38. Сидоренко В.В. Положення про Вчену раду Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. В. Сидоренко, А. Денисова, Н.Верченко, В. Харагірло та ін. Київ: Агроосвіта, 2020. 16 с.
  39. Сидоренко В.В. Положення про гаранта освітньої програми у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / В.В. Сидоренко., А.В. Денисова. 2021. БІНПО. 8 с.
  40. Сидоренко В.В. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Біла Церква: БІНПО, 2020. 8 с.
  41. Сидоренко В.В. Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 12 с.
  42. Сидоренко В.В. Положення «Про впровадження європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Біла Церква: БІНПО, 2020. 14 с.
  43. Сидоренко В.В. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / наукова редакція, упорядкування В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 30 с.
  44. Сидоренко В.В. Положення про засади запобігання і протидії дискримінації, білунгу і мобінгу, гендерної нерівності та іншим проявам неетичної поведінки / В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с.
  45. Сидоренко В.В. Положення «Про педагогічний коучинг у системі післядипломної освіти» / В.В. Сидоренко. Донецьк: Витоки, 2014.  63 с.
  46. Сидоренко В.В. Положення про конкурс на краще науково(навчально)-методичне забезпечення освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 17 с
  47. Сидоренко В.В. Положення про критерії оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква:БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 30 с.
  48. Сидоренко В.В. Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти/ А.В.Денисова. наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко., 2020. 12с.
  49. Сидоренко В.В. Положення про навчання, практику і стажування здобувачів вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква:БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 19 с.
  50. Сидоренко В.В. Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / В.В. Сидоренко, О.О. Клокар, А.В. Денисова / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2019. 56 с.
  51. Сидоренко В.В. Положення про організацію освітнього процесу в умовах змішаного навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква:БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 34 с.
  52. Сидоренко В.В. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / Вікторія Сидоренко, Анастасія Денисова. Київ: Агроосвіта, 2020. 26 с .  
  53. Сидоренко В.В. Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 24 с.
  54. Сидоренко В.В. Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / Вікторія Сидоренко, Оксана Петрушак. Біла Церква: БІНПО, 2021. 18 с.
  55. Сидоренко В.В. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква:БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 14 с.
  56. Сидоренко В.В. Положення про порядок та умови обрання дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква:БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 14 с.
  57. Сидоренко В.В. Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов, Алла Клочко,  Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 12 с.
  58. Сидоренко В.В. Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти і випускників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 14 с.
  59. Сидоренко В.В. Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.  Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 14 с.
  60. Сидоренко В.В. Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020-2025): цифровий інформаційно-аналітичний комплекс. В. Сидоренко, А.Денисова, А.Єрмоленко, А. Хорін. Біла Церква: БІНПО, 2020, 122с. (золота медаль Міжнародної виставки)
  61. Сидоренко В.В. Праксеологічні основи професійно-педагогічної діяльності спецкурс / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С. 249-253.
  62. Сидоренко В.В. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Київ: Агроосвіта, 2020. 74 с.
  63. Сидоренко В.В. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий програмно-методичний комплекс :  В.Сидоренко, А. Єрмоленко, А.Денисова, В. Кулішов, О.Ковальчук / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. К.: НМЦ ВФПО, 2020, 190 с. С. 18-58.
  64. Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси : електронний курс. Київ: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2019. 130 с. (золота медаль на Міжнародній виставці).
  65. Сидоренко В.В. Робоча  навчальна програма навчального модуля «Менеджмент і лідерство». Київ: Агроосвіта, 2020. 18 с.
  66. Сидоренко В.В. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти , галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник робочих навчальних програм / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. К.: Агроосвіта, 2020. 166 с.
  67. Сидоренко В.В. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий програмно-методичний комплекс :  В.Сидоренко, А. Єрмоленко, А.Денисова, В. Кулішов, О.Ковальчук / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. К.: НМЦ ВФПО, 2020, 190 с. (золота медаль на Міжнародній виставці).
  68. Сидоренко В.В. Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи: спецкурс / Вікторія Вікторівна Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2019. 94 с. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/720149/
  69. Сидоренко В.В. Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи. Портфоліо навчальних курсів та вебінарів освітнього ІТ-проєкту «Всеосвіта» за 2018/2019 навчальний рік / упорядкування Л.А. Литвиненко. К.: Всеосвіта, 2019. 181 с. С. 73. Посилання на курс: https://a48.me/j1
  70.  Сидоренко В.В. Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія самолідерства та управління професійними змінами: спецкурс. Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-методичний комплекс: В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021, 210с. С. 47-112  (золота медаль Міжнародної виставки).
  71. Сидоренко В.В. Системне розуміння лідерства та комунікація. Сидоренко В. В., Кравчинська Т. С., Нежинська Т. С. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. К. 2018. С. 48–62.
  72. Сидоренко В. Стратегія інтернаціоналізації Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2021-2025 роки. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 22 с.
  73. Сидоренко В.В. Стратегія розвитку Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2020-2025 роки. Вікторія Сидоренко. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 76 с.
  74. Сидоренко В.В. Теоретичні і методичні аспекти розвитку фахової майстерності викладача: освітньо-професійна програма тематичних курсів підвищення кваліфікації. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації . наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 150 с. (6,25 др.арк). С. 83-101.
  75. Сидоренко В.В. Технології в професійній діяльності методиста. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 276-282.
  76. Сидоренко В.В. Українська мова у професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація : навчальний курс. Портфоліо навчальних курсів та вебінарів освітнього ІТ-проєкту «Всеосвіта» за 2018/2019 навчальний рік / упорядкування Л.А. Литвиненко. К.: Всеосвіта, 2019. 181 с. С. 64. Посилання на курс: https://a48.me/jg
  77. Сидоренко В.В. Філософсько-освітні засади Нової української школи. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л.Швень. К.: Агроосвіта, 2018. С.18-61. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710285/ (Гриф науково-методичної комісії з післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України).
  78. Сидоренко В.В. Формування технологічної культури методиста в умовах оновленої мовно-літературної парадигми: робоча навчальна програма / Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: збірник робочих навчальних програм: авторський колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. С.133-144.
  79. Сидоренко В.В. Хто такий методист-дорадник освітньої сфери і які професійні функції він виконує в системі методичної діяльності? Як види дорадницьких послуг може надавати методист у професійній діяльності?  Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 217-219.
  80. Сидоренко В.В. Хто такий педагог-інноватор і в чому проявляються особливості його професійної діяльності? Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 177-186.
  81. Сидоренко В.В. Що таке комунікативна професіограма педагога та яке її значення для підготовки конкурентноспроможного фахівця. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 394-415.
  82. Сидоренко В.В. Що таке «освітня інновація» / В. Сидоренко, Т. Кравчинська. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 169-176.
  83. Сидоренко В.В. Що таке педагогічний акмепрофесіогенез (ПАП)? Які періоди педагогічного акмепрофесіогенезу (ПАП) проходить фахівець упродовж андрагогічного циклу. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 464-474.
  84. Сидоренко В.В. Чому голос є обов’язковим складником професійного іміджу сучасного педагога. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 381-386.
  85. Сидоренко В.В. Чи можна вважати Європейське мовне портфоліо (ELP) інноваційним засобом навчання і викладання. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 202-208.
  86. Сидоренко В.В. Як застосовувати акмеограму для неперервного науково-методичного супроводу професійного саморозвитку і самовдосконалення педагога. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 300-320.
  87. Сидоренко В.В. Як сучасна науково-методична діяльність пов’язана з маркетингом знань і освітніх послуг? Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 155-164.
  88. Сидоренко В.В. Які інноваційні підходи і технології зреалізовуються в сучасному освітньому процесі? Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 177-186.
  89. Сорочан Т.М. Який взаємозв’язок існує між поняттями «компетентність» і «професіоналізм»? / Сорочан Т.М., Сидоренко В.В. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 454-464.
  90. Сидоренко В.В. У чому переваги «технологічного портфоліо» при формуванні готовності педагогічних працівників до впровадження освітніх інновацій? Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 199-202.
  91. Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти : програма Всеукраїнського освітнього коворкінгу з онлайн-трансляцією 09 квітня 2019 р. ЦІПО ДЗВО «Університет менеджментуосвіти» м. Київ / за ред. В. В. Сидоренко; упорядкування : Т. С. Кравчинська, Н. П. Волинець. К. : Агроосвіта, 2019. 46 с.
  92. Сидоренко В.В. Що таке науково-методичний менеджмент освітніх інновацій? Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с. С. 193-199.
  93. Сидоренко Вікторія. Ілюстративні матеріали Білоцерківського інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України щодо реалізації за період 2020-2022 рр. та у 2022 р. заходів Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки. БІНПО, 2023. 27 с. 

  94. Сидоренко Вікторія. Ілюстративні матеріали Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України щодо реалізації у 2022 р. заходів Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. БІНПО, 2023. 29 с. 

  95. Сидоренко Вікторія. Інтеграція Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти у світовий науково-освітній простір: навчально-методичний посібник. БІНПО, 2023. 100 с.

  Електронні навчальні курси:

  1. Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: електронний навчальний курс. Біла Церква: БІНПО, 2023. 135 с.

  Цифрові програмно-методичні комплекси:

  1. Розвиток фахових компетентностей майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах новітніх викликів : цифровий програмно-методичний комплекс. Вікторія Сидоренко, Олена Юденкова, Світлана Шевчук, Ірина Гончарова / за науковою редакцією доктора педагогічних наук, професора В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2023. 396 с.

   Освітні програми:

  1. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів». Вікторія Сидоренко, Олена Юденкова, Світлана Шевчук. Біла Церква, 2023. 78 с.

  Наукова редакція, упорядкування:

  1. Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих / упорядники: В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 62 с.
  2. Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників: програма круглого столу з онлайн-трансляцією, 22 лютого 2018 р., Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ ⁄ за ред. В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник. К.: Агроосвіта, 2018. 56 с.
  3. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації категорії слухачів викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти / наукова ред. В.В. Сидоренко, Агроосвіта, 2019.
  4. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації категорії слухачів майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти / наукова ред. В.В. Сидоренко, Агроосвіта, 2019.
  5. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації категорії слухачів старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти / наукова ред. В.В. Сидоренко, Агроосвіта, 2019.
  6. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний навч.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2017. 728 с.
  7. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: електронний збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан; наукова редакція, упорядкування: В. В. Сидоренко. К.: ЦІППО, 2018. 320 с.
  8. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 1 / наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 200 с. (8,3 др.арк).
  9. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації / наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2019. 150 с. (6,25 др.арк).
  10. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ наукова ред. : В.В.Сидоренко, редкол. М.І.Скрипник, Я.Л.Швень.  К.: ЦІППО, 2017. 424 с.
  11. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 1. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. 282 с.
  12. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 2. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. 146 с.
  13. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІV-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 16 жовтня 2019 р. м. Київ ⁄ за наук. ред. В.В. Сидоренко; упорядкування Я.Л. Швень, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2019. 160с.
  14. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: програма ІІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 19 квітня 2018 р. м.Київ ⁄ за ред. В.В. Сидоренко, Н.В. Любченко. К.: ЦІППО, 2018. 54 с.
  15. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: програма ІV-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 16 жовтня 2019 р. м. Київ. За наук. ред. В.В. Сидоренко. Упорядкування: Я.Л. Швень, Н.П. Волинець. К.: ЦІПО, 2019. 46 с.
  16.  Сидоренко В.В. Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-методичний комплекс: В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021, 210с. (золота медаль Міжнародної виставки).
  17. Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти: програма Всеукраїнського освітнього коворкінгу з онлайн-трансляцією 09 квітня 2019 р. ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ / за ред. В.В. Сидоренко; упорядкування: Т.С. Кравчинська, Н.П. Волинець. К.: Агроосвіта, 2019. 46 с.
  18. Просіна О. В. Толока позашкільників: методичний путівник : навчально-методичний посібник / Ольга Володимирівна Просіна / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан, В.В.Сидоренко. – СПД Резников В.С., 2018. – 76 с. (3,1 др. арк.).

  Статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

  1. Сидоренко В.В. Акмепрофесіогенез педагога Нової української школи в суспільстві знань. Освітологія: українсько-польський науковий журнал. №VII. 2018. С. 38-43.
  2. Сидоренко В.В. Атестація претендентів на державну сліжбу щодо вільного володіння державною мовою: методичний коментар. Нові технології навчання: науково-методичний зб. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. К.: Агроосвіта, 2017. Вип. 90. С. 78-84.
  3. Сидоренко В.В. Забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації за різними моделями і формами навчання в умовах відкритої освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки. Вип 7(36). 2019. С.82-88.
  4. Сидоренко В.В.Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. Сидоренко В.В., Денисова А.В., Сахно О.В., Кулішов В.С. Інноваційна педагогіка, 2020. 2 (29). стор. 135-141. ISSN 2663-6085
  5. Сидоренко В.В. Методологія і методика проектування курикулуму підвищення кваліфікації / В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. Адаптивне управління : теорія і практика : електронне наукове видання. червень. №3(5). 2017. Режим доступу: http://am.eor.by/
  6. Сидоренко В.В. Реалізація політики із реформування освіти та впровадження Концепції «Нова українська школа» у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки. Вип 6(35). 2019. C. 141-159.
  7. Щоденник міжнародного стажування науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на базі Пульського університету імені Юрая Добріле  (ХОРВАТІЯ). DIARY OF INTERNATIONAL INTERNSHIP OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL EMPLOYEES OF BILA TSERKVA INSTITUTE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION ON THE BASE JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (CROATIA)//Науковий вісник НАПН України, 2020, жовтень.
  8. Сидоренко, В. В., Кулішов, В. С., & Торба, Н. Г. (2023). Інноваційні підходи до організації видів практик здобувачів вищої освіти в період воєнного стану. Вісник Національної академії педагогічних наук України5(1), 1-15. https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5110

  9. Сидоренко, В.В. (2022) Інформаційно-ресурсне забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах війни та повоєнного відновлення України Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2 (4). стор. 1-11. ISSN 2707-305X https://lib.iitta.gov.ua/735127/

  Матеріали конференцій, тези доповідей:

  1. Сидоренко В.В. Безперервний професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти. зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 25 травня 2018 року, м. Київ. – ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» http://lib.iitta.gov.ua/710780/
  2. Сидоренко В.В. Відбувся всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога нової української школи для формальної і неформальної освіти». Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти: програма Всеукраїнського освітнього коворкінгу з онлайн-трансляцією 09 квітня 2019 р. ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» м. Київ / за ред. В.В. Сидоренко; упорядкування: Т.С. Кравчинська, Н.П. Волинець. К.: Агроосвіта, 2019. 46 с. С. 5-7.
  3. Сидоренко В. В. Відбулась ІІI-а Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» / Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах: Ч. 1. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. С. 12-15.
  4. Сидоренко В. В. Віртуальна кафедра андрагогіки як альтернативна модель професійного розвитку фахівців у суспільстві, яке навчається / Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін»28 березня 2018 року. –  Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710788/.
  5. Сидоренко В. В. Всеукраїнська нарада тренерів із питань упровадження Державного стандарту початкової освіти. 15 березня 2018 р. м.Київ. Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1364/
  6. Сидоренко В.В. Забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання на LMS  MOODLE. Методологічний семінар «Якість освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання» (24.04.2019). Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710780/.
  7. Сидоренко В.В. Забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації за різними моделями і формами навчання на основі відкритого контенту і освітніх ресурсів кафедри філософії і освіти дорослих: доповідь на вченій раді ЦІПО ДВНЗ «УМО» (12 лютого 2019 р.). Київ. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/716451/.
  8. Сидоренко В.В. Інноваційні напрями науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / В. Сидоренко // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садком. – К.: РА «Освіта України». 2016. № 7-8(48).  С. 22-29.
  9. Сидоренко В.В. Керівник Нової української школи: уміння вчитится як головна компетентність. В. Сидоренко, О. Нежинська, Т. Кравчинська. Управління освітою. № 9 (417). вересень. 2019. С. 22-39.
  10. Сидоренко В.В. Концептуальні засади Нової української школи: ціннісно-світоглядний аспект. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах: Ч. 1. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. 282 с. С.122 -129. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710777/
  11. Сидоренко В. В. Концепти Нової української школи: ключові компетентності, ціннісні орієнтири, освітні результати. Методист. 2018. №5 (77). травень. С.4-21. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710778/
  12. Сидоренко В.В. Ключові компетентності керівника Нової української школи: компетентність щодо самовдосконалення, уміння вчитися. В. Сидоренко, О. Нежинська, Т. Кравчинська. Методист. 2018. №12 (84). грудень. 2018 . С.4-24.
  13. Сидоренко В.В. Концепція маркетингу освітніх послуг для професійного розвитку фахівців нової української школи. матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15-22 травня 2017 року) КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. №5(27). Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html.
  14. Сидоренко В.В.  Методика викладання фахових дисциплін: робоча навчальна програма. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти: збірник робочих навчальних програм / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. К.: Агроосвіта, 2020. 172 с. С.10-54. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/720905/
  15. Сидоренко В. В. Методична діяльність в суспільстві, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи розвитку. Методист. № 2 (74). лютий. 2018. С. 14-27.
  16. Сидоренко В. В. Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні / матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» Запорізький ОІППО (14-21 травня 2018 р.). Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/15cOXwHM3Cmhz4HJ6ts5gIFn2JSgn74P-/view
  17. Сидоренко В.В. Нова парадигма освіти в суспільстві знань / Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації / наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. С. 5-12.
  18. Сидоренко В. В. Новій школі – новий зміст методичної діяльності. Методист. № 4 (76). квітень. 2018. С. 7-14, 20-22.
  19. Сидоренко В. В. Освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно / В. В.Сидоренко // Методист. № 6 (78). червень. 2018. С.10-15.
  20. Сидоренко В. В. Полілог в академічному дискурсі // зб.матеріалів Міжнародної  науково-практичної  конференції  здобувачів  вищої  освіти  і молодих учених  «Академічна культура дослідника  в освітньому просторі», Сумський  державний  педагогічний  ун-т  імені А. С. Макаренка,  17 травня 2018 року. – Суми. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710798/
  21. Сидоренко В. В. Про життєдайні начала Добра, Любові, Істини і Краси Івана Зязюна. Круглий стіл з онлайн-трансляцією «Професійний розвиток фахівців освітньої галузі у теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна», 28 лютого 2018 року, м.Київ, Україна. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710286/
  22. Сидоренко В.В. Професійний розвиток педагога в суспільстві, яке навчається. Післядипломна освіта в Україні.  № 1. 2018. С. 76-83.
  23. Сидоренко В.В. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти. Методист.  № 26(78). червень. 2018. С. 17-23.
  24. Сидоренко В.В. Професійний розвиток педагога Нової української школи: виклики, проблеми, перспективи: передмова / Сидоренко Вікторія, Скрипник Марина / Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л.Швень. К.: Агроосвіта, 2018. С. 12-17.
  25. Сидоренко В. В. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: пояснювальна записка / В. В.Сидоренко // Методист. № 6 (78). червень. 2018. С. 17-23.
  26. Сидоренко В.В. Професійний розвиток слухачів курсів підвищення кваліфікації в освітньому середовищі Віртуальної кафедри андрагогіки. Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019». Колоквіум «Відкритий університет як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців» (16 березня 2019 р.). Київ. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/716449/.
  27. Сидоренко В.В.  Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти: збірник робочих навчальних програм. / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. К.: Агроосвіта, 2020. 172 с. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/720905/
  28. Сидоренко В.В. Розвиток Soft Skills педагога професійної (професійно-технічної) освіти в умовах діджиталізації: компетенції, цінності, поведінкові індикатори, результати. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Глухів, 05 листопада 2020 року). Глухівський НПУ ім. О.Довженка. Глухів, 2020. 228 с. C. 26-30. ISBN 978-966-376-078-0.
  29. Сидоренко В.В. Селф-коучинг як технологія самолідерства та управління професійними змінами. квітень. 2020. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/720150/
  30. Сидоренко В.В. Технології професійного навчання і виховання. 2020. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710395/
  31. Сидоренко В.В. Формування Homo legens в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» / матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (24 травня 2019 р.). Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710285/.
  32. Сидоренко В.В. Цикл Шухарта-Демінга (PDCA) для організації безперервного професійного розвитку фахівців. In: VІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (12-18 травня 2020 року). Режим доступу:  https://lib.iitta.gov.ua/720165/11 с.
  33. Сидоренко В.В. Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти» (09 квітня 2019 року). Київ. Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1568/.
  34. Сидоренко В.В. Чек-лист розвитку ключових компетентностей педагога Нової української школи: експлікація понять. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти» (09 квітня 2019 року). Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710363/.
  35. Сидоренко В.В. Школа педагогічного коучингу як компетентнісно орієнтована модель професійного саморозвитку сучасного фахівця. Професійна освіта. № 2 (91) 2021. С. 18-22.
  36. Сидоренко В. В. Що таке освітня інновація? / В. В.Сидоренко // Методист. № 3 (75). березень. 2018. С. 68-73, 75-79.

  Студінський Володимир Аркадійович

  Навчальні посібники, підручники:

  1. Студінський В.А. Ресурс свободи як чинник формування економічної поведінки суб’єкта: конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2019. 18 с.
  2. Студінський В.А. Екологічна складова у сучасному поведінковому процесі суспільства. конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2019. 22 с.
  3. Студінський В.А. Історична пам’ять у контексті формування економічної поведінки нації: конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2019. 24 с.
  4. Студінський В.А. Історичний часопростір Юрка Гудзя: конспект лекції. Малин: НДНЦ «ПринцепС», 2020. 24 с.

  Монографії: 

  1. Studinsky V. Scientific development and achievements. Brand in the evalution he economic component of strategic partnership (On the example of Ukraine – France relations) / Studinska G., Studinsky V. London: SCIEMCEE, 2018. V. 2. P. 357-373.

  Наукові публікації у фахових виданнях:

  1. Студінський В.А. Українська класична література як джерело вивчення економічного розвитку України у ХІХ – на прочатку ХХ століття. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2017. Вип. 33/2. С. 83-87.
  2. Студінський В.А. Висвітлення актуальних економічних питань освітньої сфери в працях Т.М. Боголіб. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2018. Вип. 36/1. С. 17-23.
  3. Студінський В.А. Питання земельної власності в системі економічних відносин у творчості Івана Франка. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2018. Вип. 37/1. С. 185- 189.
  4. Студінський В.А., Студінська Г.Я. Стратегічне партнерство України та ЄС. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 7-8. С.22-35.
  5. Студінський В.А., Долгопол І.С. Сучасні тренди високошвидкісних перевезень у контексті політики європейської інтеграції України: визначення проблеми Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2019. Вип. 40. С. 129-133.
  6. Студінський В.А., Студінська Г.Я. Українсько-польські торговельні відносини: ретроспективний аналіз. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3. С.69-82.
  7. Студінський В.А., Рошкар К.М. Історико-економічний аналіз співробітництва Міжнародного валютного фонду та України в розрізі сучасних викликів. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2020. Вип. 44. С. 165-172.
  8. Студінський В.А., Щипська Т.П. Економічні та організаційні засади удосконалення діяльності педагога в системі професійної (професійно-технічної) освіти України. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький: П-ХДПУ, 2021. Вип. 49. С.31-37.

  Наукові публікації в матеріалах конференцій:

  1. Студінський В.А., Лінчевська М.О. Актуальні питання діджиталізації економіки послуг на сучасному етапі. Цифрова економіка: збірник матеріалів ІІ Національної науково-методичної конференції. К.: КНЕУ, 2019. С.322-325.
  2. Студінська Г.Я., Студінський В.А. Дорожня карта бренд-особистості С.К.Харічкова. Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ОНПУ, 2019. С.133-137.
  3. Студінський В.А. Маніпуляції у ЗМІ як засіб впливу на громадську думку в умовах гібридної війни. Журналістика та реклама: вектори взаємодії: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: КНТЕУ, 2020. С.199-202.
  4. Студінський В.А. Глобальні суспільно-економічні трансформації в контексті пандемії covid-19. Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект: матеріали VІ науково-практичної конференції (23 квітня 2020 року, м. Черкаси) / Упор. Т. О. Дроздова. Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2020. С.25-29.
  5. Студінський В.А. Урбаністичне краєзнавство: теоретико-методологічні питання в системі міждисциплінарного дослідження. Родина Рильських у європейському культурному просторі ХІХ-ХХ століття. Новоград-Волинський: Новоград, 2020. С.309-315.
  6. Студінський В.А. Соціальні наслідки першого постчорнобильського десятиліття на Житомирщині (1986-1996 рр.): історико-економічний аналіз. Сучасний менеджмент економічних систем у координатах парадигми сучасного розвитку. Дніпро: Середняк Т.К., 2020. С.202-205.
  7. Студінський В.А. Проблемні питання організації ефективного управління територіями в умовах адміністративної реформи в Україні. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи. Одеса: Принт бистро, 2020. С.90-92.
  8. Студінський В.А. Висвітлення та акцентуалізація соціально-економічних питань українського суспільства в творчості Панаса Мирного. П’яті Череванівські наукові читання (на пошану професора А.С.Череваня): збірник наукових статей. Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2020. Випуск V. С.32-38.

  Сумець Олександр Михайлович

  Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

  1. Сумець О. Стратегії управління бізнесом. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2018. Vol. 4. No. 1. Pp. 52–64. URL: www.are-journal.com. (Журнал індексується в базі WS).
  2. Сумець О. Ключові аспекти сучасної парадигми операційного менеджменту. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2018. Vol. 4. No. 3. Pp. 129–147. URL: www.are-journal.com. (Журнал індексується в базі WS).
  3. Сумець О. Економічна оцінка ефективності системи менеджменту аграрного закладу освіти // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. Vol. 5. No. 2. Pp. 141154. URL: http://are-journal.com. (Журнал індексується в базі WS).
  4. Сумець О.М. Фінансові потоки в логістичних системах виробничих підприємств / О. М. Сумець, М. О. Кизим, П. С. Сиромятников, О. В. Козирєва, О. О. Вірко. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність проблеми теорії та практики». 2019. Вип. 3. № 30. С.165-175. (Журнал індексується в базі WS).
  5. Kozyrieva O. Methodical Approach to Determining the Points of Economic Growth in the Center and Peripheral Rates in Ukraine / O. Kozyrieva, O. Garafonova, А. Sumets, A. Olkhovska // Advances in Economics, Business and Management Research : Proceedings of the 6th International Conference on Strategie, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). volume 95. P. 293-296. (матеріали конференції проіндексовані в базі Scopus).
  6. Сумець О. Методичний підхід до оцінки системи менеджменту виробничих підприємств // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. Vol. 6. No. 2. С. 126-143. URL: http://are-journal.com. (Web of Science). (Журнал індексується в базі WS).
  7. Сумець О., Сербов М., Скриньковський Р., Фалдина В., Сатушева К. Аналіз факторів впливу на розвиток аграрних підприємств на основі технологій е-комерції. Agricultural and Resource Economics. 2020. Vol. 6. No. 4. Pp. 211–231. URL: https://are-journal.com. (Журнал індексується в базі WS).
  8. Сумець О., Князь С., Георгіаді Н., Фарат О., Скриньковський Р., Мартинюк В. Методичний підхід до вибору варіантів забезпечення конкурентоспроможності підприємств у системі розвитку агрокластерів. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. No. 1. Pp. 192–210. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.10. (Журнал індексується в базі WS).
  9. Сумець О., Князь С., Георгіаді Н., Скриньковський Р., Мацук В. Методичний інструментарій оцінювання  рівня  стабільності  аграрних підприємств. Agricultural  and  Resource Economics. 2022.  Vol.8.  No.1. Pp.235–255. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01. (Журнал індексується в базах WS і Scopus).
  10. Сумець О., Тиркало Ю., Попович Н., Полякова Ю., Крупін В. Моделювання системи управління екологічними ризиками агропідприємства з урахуванням цінностей сталого розвитку. Agricultural and Resource Economics. 2022. Vol. 8. No. 4. Pp. 244–265. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.11. (Журнал індексується в базах WS і Scopus).
  11. Horoshkova L.,KhlobystovIe., Shvydka S., Menshov O., Tarasenko D.,  Sumets A. (2022). Monitoring and modeling of infrastructure indicators development of united territorial communities. 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. European Association of Geoscientists & Engineers.https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Mon-22-057.pdf (матеріали конференції проіндексовані в базі Scopus).

  Навчальні посібники, підручники: 

  1. Сумець О.М. Стратегічний менеджмент: підручник. Харків: ХНУВС, 2021. 208 с.
  2. 2. Сумець О.М. Проектування операційних систем : підручник. Київ : вид-во ун-ту КРОК, 2021. 320 с.
  3. Сумець О.М. Виробнича логістика: технічні системи і прийоми раціоналізації переміщення матеріальних потоків : навч. посібник / О.М. Сумець, П.С. Сиромятніков / Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Харків : ТОВ «Пром-Арт», 2018. 100 с.
  4. Сумець О.М. Стратегії управління бізнесом : навч. посібник / О.М. Сумець, В.М. Власовець / Для студентів спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і 051 «Економіка». Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2018. 120 с.
  5. Сумець О.М. Логістичний менеджмент : навч. посіб. для сам. роботи / О.М. Сумець, С.О. Огієнко. Харків : РВВ ХНТУСГ, 2018. 64 с.
  6. Сумець О.М. Організація і проектування операційних систем. Ч.1. Операційна система: поняття, структура, типологія, життєвий цикл, режим функціонування : навч. посібник. Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2019. 132 с.
  7. Сумець О.М. Організація і проектування операційних систем. Ч.2. Операційна система: поняття, структура, типологія, життєвий цикл, режим функціонування : навч. посібник. Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2020. 132 с.
  8. Сумець О.М., Огієнко, С.О., Співакова М.О. Порадник до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістра : навч. посібник для самостійної роботи (для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Медичний та фармацевтичний менеджмент» денної та заочної форм навчання). Харків : ТОВ «Планета-Принт», 2022. 100 с.
  9. Сумець О.М. Проектно-орієнтоване управління організацією: навч. посібник. Київ : Університет економіки і права «КРОК», 2022. 167 с.

  Монографії:

  1. Сумец А. М. Как это было / А. М. Сумец // Академическая среда второй половины ХХ века : харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. Харьков : Изд-во НУА, 2018. С. 201–207.
  2. Sumets A. M. Problem learning as an effective instrument of developing students’ creativity / Sumets A. M., Tarasova Ye. V. // To be creative and active: hov modern universities develop students : monografiya. LAP LAMBERT Academic Publishing, 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius, 2018. C. 169-179. (Сумец А. М. Проблемное обучение – эффективный инструмент развития творческой активности студентов / А. М. Сумец // Современные технологии развития творческой активности студентов : монография.  Харьков : Изд-во НУА, 2018. С. 146-161).
  3. Sumets O., Demchenko N., Siromiatnikov P. The economic security service of the modern company: analog model, creation algorithm // Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: collective monograph; in edition I. Markina. Prague : Nemoros s.r.o., 2019. P. 147–154.
  4. Sumets O., Kozyrieva О., Zoidze D. Grounds for the necessity of implementation and development of clinical research management // Management of the 21ST century: globalization challenges. Issue 2: collective monograph; in edition I. Markina. Prague : Nemoros s.r.o., 2019. P. 224–229.
  5. Бухгалтерская информационная система современности : монография / под ред. Т.М. Мезенцевой, В.В. Богатыревой. Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. 312 с. (Внесок автора: Сумец А.М. Логистические затраты производственных предприятий: рекомендации к совершенствованию учета (подраздел 3.4, с. 102-110).
  6. Менеджмент клінічних досліджень (управлінський аспект підготовки здобувачів вищої освіти) : монографія [ О.М. Сумець, О. В. Козирєва, В. Є. Доброва та ін. ] ; за заг. ред. проф. О. М. Сумця. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2020. 148 с.
  7.  Актуальні проблеми логістики та дистрибуції : монографія / [Сумець О.М., Телєпнева О.С., Білявська В.А. та ін.]; за ред. О.М. Сумця. Київ : Студцентр, 2021. 200 с

  Наукові публікації у фахових виданнях:

  1. Сумець О.М. Фінансові потоки в логістичних системах: призначення, утворення, визначення, основні характеристики, класифікація. Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2017. № 5-6 (72-73) : Сентябрь-декабрь. С. 52-56.
  2. Сумець О. М., Короп А.В. Якісний аналіз підходів щодо оцінки стану економічної безпеки підприємств різної галузевої належності. Вчені записки університету КРОК. № 48. 2017. С. 122-128
  3. Сумец А.М. Кросс-докинг – эффективная технология в логистике складирования. Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2018. № 1 (74) : Январь–февраль. С. 30-33.
  4. Сумець О.М., Веретенніков С.В. Вартісний показник оцінки економічної стійкості логістичної системи виробничого підприємства. Вчені записки ХГУ «НУА». Харків : Вид-во НУА, 2018. Т. 24. С. 256-262.
  5. Сумець О.М., Грушко О.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі економічної безпеки: транспарентність та джерела інформації в мережі Інтернет. Вчені записки ХГУ «НУА». Харків : Вид-во НУА, 2018. Т. 24. С. 287-297.
  6. Сумец А.М. Smart-продукты для логістики. Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2018. № 3 (76) : Май–июнь. С. 42-51.
  7. Блокчейн-технологии в логистике: возможности колоссальные, но требуются масштабные инвестиции (результаты блиц-опроса экспертов) / [Коршевнюк Л., Крупенченкова К., Лебедева В., Мазура Е., Сумец А.]. Логистика : проблемы и решения. 2018. № 3 (76) : Май–июнь. С. 12-13.
  8. Сумец А.М. Специфічні особливості управління логістичною діяльністю на виробничих підприємствах. Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2018. № 4 (77) : Июль-август. С.36-43.
  9. Умная логистика: отдельные элементы активно используются, но целостное понимание еще не сложилось (результаты блиц-опроса экспертов) / [Антонов В., Копенкина Г., Потапова Н., Сумец А.]. Логистика : проблемы и решения. 2018. № 4 (77) : Июль-август. С. 12-13.
  10. Сумець О.М., Короп А.В. Фактори впливу на економічну безпеку підприємств хімічної промисловості. Наук.-практ. журнал «Подільськй науковий вісник». 2018. № 2 (жовтень). С. 24–29.
  11. Сумець О.М. Особливості операційного менеджменту у сфері освітніх послуг. Наук.-практ. журнал «Подільськй науковий вісник». 2018. № 3 (жовтень). С. 88-96. (РІНЦ (eLIBRARY.RU), Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor та Scientific Indexing Services).
  12. Сумець О.М., Лисенко Ю.С. Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичного підприємства. Приазовський економічний вісник. 2019. № 1 (12). С. 126-133. URL : : http. // pev.kpu.zp.ua/vypusk-1-12.
  13. Сумець О.М., Максимова М.В. Дослідження логістичних витрат фармацевтичного підприємства. Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2019. № 1 (80) : Январь–февраль. С. 35-41.
  14. Сумец А. М. Международная транспортная логистика в Украине: достижения ощутимы, но резервы роста огромны (материалы блиц-опроса экспертов) / [Потапова Н., Козырева Е., Сумец А.]. Логистика : проблемы и решения. 2019. № 1 (80) : Январь–февраль. С. 16-17.
  15. Сумець О.М., Миколенко О.П. Підготовка фахівців у сфері клінічного менеджменту: результати дослідження. Маркетинг і реклама. 2019. № 4 (271). С. 38-41.
  16. Сумец А.М. Склады – важнейшее звено цепи поставок, которое постоянно развивается (материалы блиц-опроса экспертов) / [Громадський М., Карпенко К., Новикова И., Сумец А.]. Логистика : проблемы и решения. 2019. № 2 (81) : Март-апрель. С. 20-21.
  17. Sumets O. M. The paradigm of the professional education program “Clinical Research Management” / O. M. Sumets, O. P. Mykolenko, O. V. Kozyryeva // Socìal’na farmacìâ v ohoronì zdorov’â. 2019. Vol. 5, No. 2, РР. 1-5.
  18. Сумец А.М. Мультимодальные перевозки: понятие, преимущества, особенности (материалы блиц-опроса экспертов) / [Боечко С., Карпенко К., Новикова И., Потапова Н., Сумец А.]. Логистика : проблемы и решения. 2019. № 3 (82) : май-июнь. С. 18-19.
  19. Сумець О.М. Проектно-орієнтоване управління організацією: узагальнені критерії вибору проектів / О.М. Сумець, П.С. Сиромятніков // Наук. журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». 2019. № 15. С. 229-235.
  20. Сумец А.М. Термин «Финансовая логистика» может обсуждаться. Но без финансвового обеспечения управление цепями поставок єффективно рабо тать не может! (материалы блиц-опроса экспертов) / [Опанасик В., Сичка А., Сумец А.]. Логистика : проблемы и решения. 2019. № 4 (83) : июль-август. С.16-17.
  21. Сумець О.М. Логістичні фінансові потоки: визначення, місця утворення, класифікація. Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2019. № 4 (83) : июль-август. С. 18-24.
  22. Сумець О.М. Фактори розвитку менеджменту клінічних досліджень. Наук.-практ. журнал «Подільськй науковий вісник». 2019. № 3 (11) (жовтень). С. 76-83. (РІНЦ (eLIBRARY.RU), Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor та Scientific Indexing Services).
  23. Сумець О.М. Управління ефективністю економічної діяльності державних підприємств. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 146. Дніпро : ПДАБА, 2019. 210 с. (C. 125-137).
  24. Сумец А. М. Эффективность логистики: подходы к пониманию различны, критерии размыты, система показателей отличается. Но все согласны, что это сверхважно! (материалы блиц-опроса экспертов) / [Барановский Б., Карпенко К., Коршевнюк Л., Опанасик В., Сумец А.]. Логистика : проблемы и решения. 2019. № 6 (86) : Ноябрь–декабрь. С. 17-18.
  25. Сумець О.М. Логістична інфраструктура: сутність, функції та склад. Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2020. № 1 (86) : Январь–февраль. С. 22-29.
  26. Сумец А. М. Инфраструктура остается слабым местом отечественной логистики, но она, несмотря ни на что, развивается (материалы блиц-опроса экспертов) / [Барановский Б., Сумец А., Карпенко К.]. Логистика : проблемы и решения. 2020. № 1 (86) : Январь–февраль. С. 13-14.
  27. Сумец А.М. SMАRT-решения в логистике, розничной торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении. Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2020. № 2 (87) : март-апрель. С. 40-47.
  28. Сумец А. М. Логистическая недвижимость в Украине: тенденции развития позитивны, но пандемия може их изменить (по материалам блиц опроса экспертов) / Кирилко В., Потапова Н., Сумец А.  Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2020. № 2 (87) : март-апрель. С. 16-17.
  29. Сумець О.М. Технологія blockchain у медицині: як визначити економічний ефект від її використання. Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2020. № 4 (89) : июль-август. С. 24-27.
  30. Сумец А. Логистика в условиях пандемии (по материалам блиц опроса экспертов). Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2020. № 4 (89) : июль-август. С. 15-16.
  31. Сумець О.М. Розвиток парадигми логістики у спектрі її еволюції. Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. 2020. № 5 (90) : сентябрь-октябрь. С. 36-39.
  32. Cумець О.М., Алькема В.Г. Управлінська проблема вибору закладу для проведення клінічних досліджень. Вчені записки Університету “КРОК”, 2020. №3(59). С. 61-69.
  33. Сумець О.М. Логістичні зони і інноваційні термінали – нові можливості розвитку регіонів. Логистика: проблемы и решения. 2021. № 1 (92) январь–февраль. С. 36-39.
  34. Сумець О.М. Украинская логистика: основные тренды 2021 года: материалы опроса экспертов. Логистика: проблемы и решения. 2021. № 1 (92) январь–февраль. С. 24-26.
  35. Сумець О.М. Уберізація – інструмент підвищення ефективності здійснення транспортних процесів і обслуговування клієнтів. Логистика: проблемы и решения. 2021. № 2 (93) март-апрель. С. 17.
  36. Sumets Alexander. Evaluation of the investments efficiency in the development of the key component of the supply chain. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. 2021. № 5. РР. 53-61.
  37. Sumets А. Management of the formation of stocks of material resources of the enterprise. Економіка та управління АПК, 2021, № 1. С. 191-197
  38. Сумець О.М. Чинники розвитку агрологістики в Україні. Логистика: проблемы и решения. 2021. № 3 (94) май-июнь. С. 26-33.
  39. Сумець О.М. Материалы опроса экспертов. Логистика: проблемы и решения. 2021. № 3 (94) май-июнь. С. 14.
  40. Cумець О.М., Алькема В.Г. Стан мотивації управлінського персоналу комунальних некомерційних закладів другого і третього рівнів медичної допомоги. Вчені записки Університету “КРОК”. 2021. №3(63). С. 67-74.
  41. Сумець О.М., Співакова Н.О. Розвиток смарт-інструментарію логістики: практика і перспективи використання. Логистика: проблемы и решения. 2021. № 4-5 (95-96) июль-октябрь. С. 14-29.
  42. Sumets О.М. The eventual model of the algorithm for designing the logistics system of a production enterprise. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. 2021. № 9. РР. 53-66. URL: https://smart-scm.org/en/journal-9-2021/the-eventual-model-of-the-algorithm-for-designing-the-logistics-system-of-a-production-enterprise/– DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-9-5.
  43. Сумець О.М., Лукашевич Н.М. Обґрунтування доцільності створення на виробничих підприємствах системи реєстрації, аналізу й контролю логістичних витрат. Логистика: проблемы и решения. 2021. № 6 (97) ноябрь-декабрь. С. 34-39.
  44. Сумець О.М., Огієнко С.О., Карпунь О.В. Агрологістика: переваги і недоліки транспортування зерна в контейнерах. Логистика: проблемы и решения. 2021. № 6 (97) ноябрь-декабрь. С. 48-55.
  45. Сумець О.М. Логістика в Украине: итоги года вполне позитивны, перспективы развития обнадеживающие : материалы опроса экспертов. Логистика: проблемы и решения. 2021. № 6 (97) ноябрь-октябрь. С. 12.
  46. Сумець О.М., Горошкова Л.А. Евентуальна модель пошуку місця локації логістичних об’єктів соціально-економічного розвитку територій регіонального рівня. Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів. Вип. 53. Переяслав : Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі 2022. С. 139-151. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-53.
  47. Сумець О.М., Горошкова Л.А. Практика застосування евентуальної моделі для визначення місцеположення об’єктів логістичної інфраструктури України та її регіонів. Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів. Вип. 53. Переяслав : Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі 2022. С. 152-170. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-53.

    

   Патенти і авторські свідоцтва

   1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Стаття «The paradigm of the professional program «Clinical research Management»» / О.М. Сумець, О.В. Козирєва, О.П. Миколенко. – № 95345 ; заявка від 16.12.2019 за № 96542 ; зареєстр. 14.01.2020.

   Наукові публікації в матеріалах конференцій:

   1. Сумець О. М. Логістична інфраструктура – ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності України. Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : зб. тез доп. шостої Всеукр. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2017 р., м. Харків : електрон. вид. / Нац. акад. Нац. гвардії України, ф-т економіки і менеджменту. Харків, 2017. С. 186–187. (у список публікацій за 2017 р. не було включено).
   2. Сумець О. М. Особливості впровадження логістики в підприємницьку діяльність. Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : зб. тез доп. шостої Всеукр. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2017 р., м. Харків : електрон. вид. / Нац. акад. нац. гвардії України, ф-т економіки і менеджменту. Харків, 2017. С. 185.
   3. Сумець О. М. Організація логістичної діяльності на аграрних підприємствах: теоретико-методологічний аспект / Сумець О.М., Сиромятніков П.С. // World Scientisic Extent : Collection of Scientific Articles. – [Coventry], 2017. – С. 101–104.
   4. Сумец А. М. Аналоговая модель обучения и контроля знаний студентов / Сумец А. М. // Экспертные оценки элементов учебного процесса : программа и материалы XIX межвуз. науч.-практ. конф., 25 нояб. 2017 г. / Нар. укр. акад., каф. информ. технологий и математики. Харьков, 2017. С. 103–105.
   5. Сумець О. М., Конєва В.В. Розвиток підприємницької діяльності аграрних навчальних закладів. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2017 р. / Наук. екон. орг. «Перспектива». Дніпро, 2017. Ч. 1. С. 117–119.
   6. Сумець О. М. Сиромятніков П. С. Аналогова модель системи реєстрації, аналізу й контролю логістичних витрат на виробничих підприємствах. Anticrisis management : State, Region, Enterprise: Proceeding of the International Scientific Conference / Le Mans University. – Le Mans, 2017. – Part 3. С. 88–90.
   7. Сумец А. М., Сыромятников П. С. Проблемы логистического управления производственным процессом современного предприятия. Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов : сб. материалов ХІ Междунар. науч.-практ. конф., 23 нояб. 2017 г. : в 2 т. / Белорус. нац. техн. ун-т. Минск, 2017. Т. 1. С. 268-269. (у список публікацій за 2017 р. не було включено).
   8. СумецА.М., Огиенко С. А. Основные подходы построения операционных систем торговых предприятий. Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов : сб. материалов ХІ Междунар. науч.–практ. конф., 23 нояб. 2017 г. : в 2 т. / Белорус. нац. техн. ун–т. Минск, 2017. Т. 1. С. 266–267.
   9. СумецА.М., Кутья О. В. Моделирование деятельности предприятий: ключевые составляющие. Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов : сб. материалов ХІ Междунар. науч.–практ. конф., 23 нояб. 2017 г. : в 2 т. / Белорус. нац. техн. ун–т. Минск, 2017. Т. 1. С. 264–265.
   10. Сумець О.М. Сучасні технології четвертої промислової революції – джерело ризиків для освітньої системи. Образовательные риски: суть и подходы к решению: материалы ежегодной ХVІ Международ. научно-практ. конф., 15 февр. 2018 г., г. Харьков / Народная украинская академия. Харьков, 2018. С. 268-270.
   11. СумецА.М. Стратегии – практическая платформа управления бізнесом. Наука – образованию, производству, экономике : мтериалы ХХІІІ (70) Регион. науч.–практ. конф. преподавателей науч. сотр. и аспирантов, 15 февр. 2018 г. : в 2 т. / Витебск. гос. ун-т им. П. М. Машерова. Витебск, 2018. Т. 1. С. 376–378.
   12. Сумец А. М., Короп А. В. Основные недостатки подходов к оценке экономической безопасности субъектов хозяйствования. Наука – образованию, производству, экономике : мтериалы ХХІІІ (70) Регион. науч.–практ. конф. преподавателей науч. сотр. и аспирантов, 15 февр. 2018 г. : в 2 т. / Витебск. гос. ун–т им. П.М. Машерова. Витебск, 2018. Т. 1. С. 376–378.
   13. Сумец А. М. Ключевые аспекты инноваций в производственные системы / А. М. Сумець, П. С. Сыромятников // Science and education: trends and prospects : Collection of scientific articles. Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. P. 268-271.
   14. СумецА.М. Логистическая деятельность предприятий масложировой отрасли: виды, практика управления, необходимость определения приоритета / Сумец Александр Михайлович // Логистика – евразийский мост : материалы 13-й Междунар. науч.-практ конф. (25–28 мая 2018 г., Красноярск) / Красноярск. гос. аграр. ун-т [и др.]. Красноярск, 2018. Ч. 1. С. 208-211.
   15. Сумець О. М. Напрями забезпечення економічної стійкості логістичних систем виробничих підприємств / Сумець О. М., Веретенніков С. В. // Зб. наук. пр. VIII-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Транспорт і логістика: проблеми та рішення». До 100-річчя НАН України, 23–25 трав. 2018 р., м. Одеса / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Одес. нац. мор. ун-т [та ін.]. Одеса. С. 343–345.
   16. Грушко О. І. Транспаретизація фінансової звітності комунальних підприємств / Грушко О. І., Сумець О. М. // Зб. наук. пр. VIII-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Транспорт і логістика: проблеми та рішення». До 100-річчя НАН України, 23–25 трав. 2018 р., м. Одеса / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Одес. нац. мор. ун-т [та ін.]. Одеса. С. 318–320.
   17. Сумец А. М. Новые технологии пятого этапа развития логистики / А. М. Сумец // Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты [Электронный ресурс] : электронный сб. статей II Междунар. научн.-практ. конф., посвященной 50-летию Полоцкого гос. ун-та, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий гос. ун-т. Новополоцк, 2018. С. 643-646.
   18. Сумец А. М. Стратегия – ключевой фактор эффективности бизнеса / А. М. Сумец // Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы : материалы XXII Междунар. научн.-практ. конф., г. Гомель, 2 февр. 2018 г. / Гомельский филиал Междунар. ун-та «МИТСО»; под общ. ред. С. И. Ляха. Гомель : ОДО «Центр оперативной печати», 2018. С. 85-86.
   19. Сумець О. М. Узагальнені рекомендації щодо удосконалення системи економічної безпеки сучасного підприємства / СумецьО.М., Лисенко Ю.С. // Матеріали VIІ наук.–практ. конф. з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (1 лист. 2018 р.) / Нац. фарм. ун–т [та ін.]. Харків: Монограф, 2018. С. 82–84.
   20. Сумець О. М. Парадигма операційного менеджменту / СумецьО.М. // Матеріали VIІ наук.–практ. конф. з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (1 лист. 2018 р.) / Нац. фарм. ун–т [та ін.]. Харків: Монограф, 2018. С. 282–284.
   21. Сумець О. М. Трактування терміну логістичні витрати / СумецьО.М., Максимова М.В. // Матеріали VIІ наук.–практ. конф. з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (1 лист. 2018 р.) / Нац. фарм. ун–т [та ін.]. – Харків: Монограф, 2018. – С. 371–374.
   22. Сумець О. М. Логістична діяльність регіону: визначення, головна мета і завдання / СумецьО.М., Суїнов Е.Н. // Матеріали VIІ наук.–практ. конф. з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (1 лист. 2018 р.) / Нац. фарм. ун–т [та ін.]. Харків: Монограф, 2018. С. 374–375.
   23. Сумець О. М. Узагальнена класифікація груп чинників розвитку логістики / СумецьО.М., Сиромятников П. С. // Матеріали VIІ наук.–практ. конф. з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (1 лист. 2018 р.) / Нац. фарм. ун–т [та ін.]. Харків: Монограф, 2018. С. 375–377.
   24. Сумець О.М. Парадигма логістичної діяльності виробничих підприємств / Сумець О. М. // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (25 жовт. 2018 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: «Діса плюс» 2018. С. 208-210.
   25. Сумец А.М. Логистика или SMART-логистика? / Сумец А. М. // Матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (25-26 жовт. 2018 р.) / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. Х.: Вид-во НФаУ, 2018. С. 110-111.
   26. Сумець О.М. Логістична інформаційна система виробничого підприємства / Сумець О. М., Сиромятніков П.С. // Матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (25-26 жовт. 2018 р.) / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. Х.: Вид-во НФаУ, 2018. С. 112-113.
   27. Сумець О.М. Концептуальні положення організації на виробничих підприємствах системи обліку логістичних витрат : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. «Фінансові механізми сталого розвитку України» (25-26 жовт. 2018 р.) / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2018. С. 236-238.
   28. Сумец А. М. Операция – ключевое понятие в операционном менеджменте / А.М. Сумец, П. С. Сыромятников // Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов : сб. материалов XIII Междунар. науч.–практ. конф., 22 нояб. 2018 г. / Белорус. нац. техн. ун–т. Минск, 2018. С. 222-223.
   29. Сумець О.М. Стратегії – основа стратегічного розвитку підприємств // Матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (22-23 лист. 2018 р., м. Полтава). Полтава : ПУЕТ, 2019. С. 174-177.
   30. Сумець О.М. Проектно-орієнтоване управління – ключовий чинник конкурентоспроможності організації // Зб. тез доп. Восьмої наук.-практ. конф. «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (29 лист. 2018 р., Харків) ; Нац. академія Нац. гвардії України, фак-т логістики. Харків: НаНГУ, 2018. С. 227-229.
   31. Сумець О.М. Логістичні витрати – ключовий фактор конкурентоспроможності вітчизняних виробничих підприємств // Зб. тез доп. Восьмої наук.-практ. конф. «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (29 лист. 2018 р.) ; Нац. академія Нац. гвардії України, фак-т логістики. Харків: НаНГУ, 2018. С. 229-231.
   32. Сумець О. М., Максимова М. В. Фактори-визначники конкуренції на вітчизняному ринку меблів // Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки : матеріали Між нар. наук.-практ. конф., 19 січ. 2019 р. : в 2-х частинах. Дніпро : НО «Перспектива», 2019. Ч. 1. С. 94-97.
   33. Козирєва О. В., Зупанець І. А., Сумець О. М., Доброва В. Є. Напрями удосконалення менеджменту освіти в Україні // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 бер. 2019 р. / редкол.: В. В. Малий та ін. Харків: Нац. фармац. ун-т, 2019. С. 15-17.
   34. Сумець О. М., Сиромятников П.С. Ключові завдання щодо організації ефективної логістичної діяльності на виробничих підприємствах // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 бер. 2019 р. / редкол.: В. В. Малий та ін. Харків: Нац. фармац. ун-т, 2019. С. 103-106.
   35. Сумець О. М. Визначення ефективності управлінських дій системи менеджменту фармацевтичного підприємства з використанням соціального підходу // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 бер. 2019 р. / редкол.: В. В. Малий та ін. Харків: Нац. фармац. ун-т, 2019. С. 120-122.
   36. Kovalenko P.V., Kozureva O.V., Sumets A.M. Social and economic aspects the implementasion of the educational program «management of clinical research» in the educational activities of the national university of pharmacy //матеріали ХХVI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 10-12 квіт. 2019 р. Харків: НФаУ, 2019. С. 344-346.
   37. Сумець О. М. Інформаційне забезпечення управління потоками відходів на підприємствах // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квіт. 2019 р. / за ред. І. А. Маркіної. Полтава: ТОВ «Сімон», 2019. С. 93-95.
   38. Сумец А.М. Проблемно-ориентированная логистика / А. М. Сумец // Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты [Электронный ресурс] : электронный сб. статей Ш Междунар. научн.-практ. конф. в формате onlin, Новополоцк, 18–19 апреля 2019 г. / Полоцкий гос. ун-т. Новополоцк, 2019.
   39. Сумец А.М. Логистические затраты фармацевтического предприятия / А. М. Сумец // Современный аудит и учет: состояние, проблемы и направления развития: сб. матер. Всерос. научно-практ. конф., 17 апр. 2019 г. Махачкала: ГАОУ ВО «Дагестанский гос. ун-т народного хозяйства», 2019. ­С. 244-247.
   40. Сумець О. М. Підготовка менеджерів для сфери клінічних досліджень: мета, спрямування та ключові програмні результати // Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів: матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф., 22-26 квіт. 2019 р., м. Рубіжне. Рубіжне: Видавець О. Зень, 2019. 301 с.
   41. Kozureva Olena, Sumets Oleksandr. Clinical survey management – challenge of the day // International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part II, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. PP. 183-186.
   42. Sumets O., Kozureva O. New educational programme «clinical survey management» // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (25-26 квіт. 2019 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. Х.: НФаУ, 2019. С. 305-308.
   43. Козирєва О.В., Зупанець І.А., Сумець О.М. Необхідність підготовки фахівців з менеджменту клінічних досліджень // Надбання сучасної епідеміології та біостатистики як запорука покращання громадського здоров’я в Україні: матеріали науково-практичної конференції (з нагоди 120-річчя від дня народження З.А. Гуревича, видатного соціал-гігієніста, завідувача кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я ХМІ), 18 квітня 2019 р. Харків, 2019. С. 97-99.
   44. Сумець О. М. Інформаційне забезпечення управління потоками відходів на підприємствах // Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків, 29-30 квіт. 2019 р. / за ред. Л. О. Радченко. Харків: вид-во «Goodprint», 2019. С. 205-207.
   45. Сумець О.М. Витрати на логістику фармацевтичних підприємств // Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, 28 травня 2019 р. / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Х.: «Стильна типографія», 2019. С. 323-326.
   46. Сумець О.М. До питання формування методологічних засад створення на вітчизняних підприємствах системи управління економічною безпекою // Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств: матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 16-17 травня 2019 р. Дніпро : ННІЕ, 2019. С. 186-188.
   47. Sumets A. M. Economic safety of enterprises: features of the technique // Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов [Электронный ресурс]: сб. материалов XIVМеждунар.научно-практ. конф., посв. 25-летию Конституции Республики Беларусь. 21 марта 2019 г., г. Минск / М-во образования Республики Беларусь, Белорусский нац. техн. ун-т; редкол. : С. Ю. Солодовников [и др.]. – Электрон. текст дан. (объем 4 Мb). – Минск: БНТУ, 2019. – С. 87-88. Режим доступа: https://rep.bntu.by/. Дата доступа: 04.06.2019.
   48. Сумец А. М., Сыромятников П. С. Базовые преимущества проектно-ориентированного управления предприятием // Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов [Электронный ресурс]: сб. материалов XIVМеждунар.научно-практ. конф., посв. 25-летию Конституции Республики Беларусь. 21 марта 2019 г., г. Минск / М-во образования Республики Беларусь, Белорусский нац. техн. ун-т; редкол. : С. Ю. Солодовников [и др.]. – Электрон. текст дан. (объем 4 Мb). –Минск: БНТУ, 2019. С. 44-45. Режим доступа: https://rep.bntu.by/. Дата доступа: 04.06.2019.
   49. Сумец А. М. Причины инерционности внедрения логистики в деятельность субъектов хозяйствования аграрного сектора экономики/ А. М. Сумец // Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы : материалы XXIIІ Междунар. научн.-практ. конф., г. Гомель, 8 февр. 2019 г. / Гомельский филиал Междунар. ун-та «МИТСО»; под общ. ред. С. И. Ляха. Гомель : ОДО «Центр оперативной печати», 2019. С. 194.
   50. Sumets O.M. Innovations in operating systems of manufacturing enterprises / O.M. Sumets, O.V. Kozyryeva // The 1stInternational scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» October 2-4, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. Р. 306-313.
   51. Сумець О.М. Завдання і проблеми застосування логістики в діяльності підприємств олійно-жирової галузі / О. М. Сумець // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. С. 206-208.
   52. Sumets А.M. Main feuters of the educational and professional programme «Management of clinical survey» / А.M. Sumets, O.V. Kozyrieva // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. –Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 44-46.
   53. Сумець О.М. Ключові фактори розвитку менеджменту клінічних досліджень / О.М. Сумець // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 47-9.
   54. Sumets O.M. Necessity and possibilities of the project-oriented approach implementation to management of the organizations / O.M. Sumets, S. Ogienko, N. Spivakova // The 2nd International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (October 23-25, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. P. 314-319.
   55. Сумець О. М. Особливості організації управління ризиками суб’єктів господарювання / О.М. Сумець, Ю. В. Кириченко // Матеріали VIІ наук.–практ. конф. з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (1 лист. 2019 р.) / Нац. фарм. ун–т [та ін.]. Харків: Монограф, 2019. С. 65-66.
   56. Сумець О. М. Удосконалення процесу контролю управлінських рішень / О.М. Сумець, В. Івашко // Матеріали VIІ наук.–практ. конф. з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (1 лист. 2019 р.) / Нац. фарм. ун–т [та ін.]. Харків: Монограф, 2019. С. 146-147.
   57. Сумець О. М. Метод аналізу ієрархій у встановленні пріоритетних напрямів конкурентної стратегії підприємства / О.М. Сумець, А. Приходько // Матеріали VIІ наук.–практ. конф. з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (1 лист. 2019 р.) / Нац. фарм. ун–т [та ін.]. Харків: Монограф, 2019. С. 148-150.
   58. Сумець О. М. Конкурентна стратегія / О.М. Сумець, А. Приходько, О. Кот, С. Шостак // Матеріали VIІ наук.–практ. конф. з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (1 лист. 2019 р.) / Нац. фарм. ун–т [та ін.]. Харків: Монограф, 2019. С. 150-152.
   59. Зупанець І. А. Належна освітня підготовка професіоналів клінічних досліджень як запорука якісного менеджменту у сфері клінічних випробувань в Україні / Зупанець І. А., Доброва В. Є., Попов О. С., Козирєва О. В., Сумець О. М. // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: Матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.): Збірник. Х.: Монограф. 2019. С. 320-322.
   60. Сумець О.М. Про необхідність формування організаційного механізму управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання / О.М. Сумець // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів», 28 травня 2019 р. / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Х.: «Стильна типографія», 2019.
   61. Сумець О.М. Інтеграція операційного менеджменту в систему підготовки фахівців для сфери транспорту / Сумець О. М. // Матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (15 лист. 2019 р.) / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019.
   62. Сумець О.М. Стратегії – основа становлення та розвитку об’єднаної територіальної громади / О.М.Сумець, І.С. Дмитренко // Матеріали IX Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (21-22 лист. 2019 р., м. Полтава). Полтава : ПУЕТ, 2019. С. 128-131.
   63. Сумец А. М. Ограничения и особые условия, накладываемые на понятие мощности операционной системы / А. М. Сумец, С. А. Огиенко// Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов : сб. материалов ХV Междунар. науч.-практ. конф., 21 нояб. 2019 г. / Белорус. нац. техн. ун-т. Минск, 2019. С. 134-135.
   64. Сумец А.М. О взаимосвязи логистической деятельности предприятия и его логистической системы / А. М. Сумец // Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов : сб. материалов ХV Междунар. науч.-практ. конф., 21 нояб. 2019 г. / Белорус. нац. техн. ун-т. Минск, 2019. С. 28-29.
   65. Сумець О.М. Роль моделювання в процесі формування конкурентної стратегії фармацевтичного підприємства // Зб. тез доп. 9-ої наук.-практ. конф. «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (28 лист. 2019 р., Харків) ; Нац. академія Нац. гвардії України, фак-т логістики. Харків: НаНГУ, 2019. С. 216-217.
   66. Сумець О.М. Важливість застосування логістичної концепції в діяльності підприємств олійно-жирової галузі / О.М. Сумець // Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 31 бер. 2020 р.). / ПДДА : кафедра економіки та міжнародних економічних відносин. Полтава, 2020. С. 155-159.
   67. Сумець О.М. Організація і проектування операційних систем виробничих підприємств: особливості перехідного режиму функціонування / О.М. Сумець // Менеджмент ХХ1 століття: глобалізаційні виклики : матеріали ІV Міжнарод. наук.-практ. конф., 14-15 квіт. 2020 р.). / ПДДА : кафедра менеджменту. Полтава, 2020. С. 10-13.
   68. Сумець О.М. СМАРТ-логістика і інформаційні технології. Актуальні питання сучасної науки: зб. наук. праць ІІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бережани, 6 квітня 2020 р.). Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж», 2020. С. 299-302.
   69. Сумець О.М. Загальний підхід до формування системи управління економічною безпекою підприємства. Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти : матер. Наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 12 трав. 2020 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 264 с. (С. 158-161).
   70. Сумець О.М. Система інформаційного забезпечення управління потоками відходів виробничих підприємств. Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів. Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2020 р., м. Рубіжне / О.А. Колпакова, І.М. Свилогузов. Рубіжне: видавець О. Зень, 2020. 317 с. (С. 218-220).
   71. Сумець О.М. Особливості підготовки здобувачів освіти з огляду на сучасні реалії. Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 15 травня 2020 року / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; Харк. нац. техн. ун-т сільськ. госп-ва імені Петра Василенка. Х.: «Стильна типографія», 2020. 217 с.
   72. Сумець О.М., Співакова Н.О. Положення і принципи побудови системи показників оцінки системи менеджменту закладів охорони здоров’я // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 316-322. URL : https://sci-conf.com.ua.
   73. Сумець О. М., Ворощук С. В. Організаційна структура управління комунальним некомерційним підприємством «Міська поліклініка № 5» Харківської міської ради. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 1 листопада 2020 р. Харків, 2020. С. 67 – 69.
   74. Сумець О. М., Славненко Н. С. Загальний алгоритм оцінки ефективності системи менеджменту підприємства. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 1 листопада 2020 р. Харків, 2020. С. 69 – 71.
   75. Сумець О. М., Зікрата К. С. Оцінювання системи менеджменту аптечного закладу. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 1 листопада 2020 р. Харків, 2020. С. 177 – 180.
   76. Сумець О. М., Мартинова Л. А. Діагностика системи управління аптечного закладу. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 1 листопада 2020 р. Харків, 2020. С. 180 – 182.
   77. Сумець О.М., Огієнко С.О. Управлінські зв’язки в операційних системах виробничих підприємств. Modern problems in science: VIII-а Міжнародна науково-практична конференція, м. Прага (Чехія), 09-12 листопада 2020 р. Прага, 2020. С. 276-277.
   78. Сумец А.М. Современные виды обучения в общей технологии преподавания в высших учебных заведениях. Экспертные оценки элементов учебного процесса. ХХIІ‑ямежвузовская научно-практическая конференция, г. Харьков, 21 ноября 2020 г. Харьков : Народная украинская академия, 2020. С. 24-26.
   79. Сумець О.М., Співакова Н.О. До питання методології формування логістичної діяльності виробничих підприємств. The world of science and innovation. IV-а Міжнародна науково-практична конференція, м. Лондон (Великобритания), 11-13 ноября 2020 года. Лондон, 2020. С. 126-128.
   80. Сумець О.М. До питання оцінки логістичної діяльності суб’єктів господарювання агро ринку. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики. VIІІ-а науково-практична internet-конференція з міжнародною участю, м. Харків, 12 листопада 2020 р. Харків: НФаУ. С 74-76.
   81. Сумець О.М. Фактори впливу на розвиток менеджменту клінічних досліджень. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку. ІІ-а Міжнар. конф., м. Київ, 20 лист. 2020 р. Київ : Ун-т економіки і права «КРОК», 2020. С.120-121.
   82. Sumets O., Ostrovskyi M. Implementation of blockchain technology in the clinical research data management. The IV International Science Conference «Prospects and achievements in applied and basic sciences», February 9–12, 2021, Budapest, Hungary. 706 p. (р. 258-261).
   83. Сумець О.М. Логістичні зони – нові можливості розвитку регіонів. Економічні читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна (Харків, 19 лют. 2021 р.). Харків : Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2021 С. 375-376.
   84. Сумець О.М., Догадіна В. Ю. Інноваційні технології і системи в торговельно-посередницькій діяльності. Економічні читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна (Харків, 19 лют. 2021 р.). Харків : Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2021 С. 306-307.
   85. Сумец А.М. Логистическая недвижимость: что под этим следует понимать? Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний збірник наукових робіт : матеріали IX Міжнарод. наук.-практ. дистанційної конф. (Харків, 18 берез. 2021 р.). Харків. : Нац. фармац. ун-т, 2021. С. 478-479.
   86. Сумець О.М. Проблемне навчання – відповідь викликам нової реальності. Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода : тези допов. наук. конф. (Київ, 5 березня 2021 р.). Київ : Університет «КРОК», 2021. URL : https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/369.
   87. 88. Сумец А.М. Инновационные технологии на транспорте: опыт Израиля. Инжиниринг и управление: от теории к практике. Сб. материалов XVIII Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 15 апр. 2021 г.). Минск : БНТУ, 2021.
   88. Сумець О.М. Логістика в умовах локдауну: тенденції розвитку. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. Ч 2. м. (Полтава, 31 березня 2021 р.). Полтава: ПАА, 2021. С. 384-385.
   89. Сумець. О. М. Особливості розробки освітньої програми “Громадське здоров’я”.Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: наукова конф., Україна, кві. 2021. Наявний у: <https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/507>. Дата доступу: 23 кві. 2021.
   90. Сумець О. Цифровізація економіки і майбутні професії. Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: наукова конф., Україна, кві. 2021. Наявний у: <https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/506>. Дата доступу: 23 кві. 2021.
   91. Сумец А. М. SMАRT-решения – новый уровень инновационного развития розничной торговки. Проблемы социально ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы: материалы XXV Междунар. научно-практ. конф., (г. Гомель, 5 февраля 2021 г.) / под общ. ред. С. Д. Колесникова. – Гомель: Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», 2021. С.93-95.
   92. Сумець О.М. Розвиток професійних компетентностей фахівців сфери охорони здоровʼя. Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Рівне, 17 березня 2021 р. / редкол.: Р.О. Сабадишин та ін. – Рівне: КЗВО «Рівненська медична академія», 2021. С. 120-123.
   93. Козирєва О.В., Сумець О.М., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Актуальні аспекти менеджмент-освіти в підготовці сучасного працівника галузі охорони здоровʼя в Україні. Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Рівне, 17 березня 2021 р. / редкол.: Р.О. Сабадишин та ін. – Рівне: КЗВО «Рівненська медична академія», 2021. С. 44-50.
   94. Сумець О.М. Підготовка фахівців для сфери менеджменту: нові вимоги. Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. Львів : ЛьвДУВС, 2021. 122-124 с.
   95. Сумець О.М. Розумні системи і інтернет речей: практика застосування. Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін : матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Харків, 15 берез. 2021 р.). Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2021. 286-288 с.
   96. Сумець О.М. Фактори занепаду інноваційної діяльності в аграрному секторі України. Теоретичні та практичні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Харків, 20 травня 2021 р.) Харків : ХНАУ, 2021. С. 49-51 с.
   97. 98. Сумець О.М. Орієнтири розвитку менеджерських компетентностей фахівців сфери охорони здоров’я. Актуальні питання клініки, діагностики, лікування та реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. із міжнародною участю (м. Рівне, 13-14 травня 2021 р.) / редкол.: О.В. Штрімайтіс та ін. – Рівне: КЗВО «Рівненська медична академія», 2021. С. 62-65.
   98. Сумець О.М. Майбутні професії у сфері менеджменту в умовах цифровізації економіки. Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр. Полтава : ПП «Астрая», 2021. С. 86-89.
   99. Сумець О.М. Цифровізація економіки і вплив її на сферу освіти. Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: Матеріали ІIІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 12 травня 2021 року; редкол.: Т. Г. Маренич [та ін.]. Харків: Стильна типографія, 2021. С. 131-134.
   100. Сумець О.М. Алгоритм реалізації методу переваг щодо визначення місця розташування логістичного об’єкту у межах визначеної території. Моделювання і оптимізація у транспорті та логістиці : матеріали 7-ої Міжнар. наук. конф.; присв. 85-річчю з дня народження академіка НАН України Наума Зуселевича Шора (м. Кишинів-Киів, 21-25 бер. 2022 р.). Київ : Академія транспорту, інформатики і комунікацій, 2022.
   101. Сумець О.М. Ключові фактори організації розподільчих логістичних центрів регіонального рівня. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14 – 15 квітня 2022 р.) Полтава, 2022. С. 770-773.
   102. Olexander Sumets. Key aspect of organization of logistics costs accounting at production enterprises. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, ACCOUNTING AND FINANCE-2021. Scientific Center of Innovative Researches. URL : https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/330.
   103. Сумець О.М., Лукашенко Н.І. Дослідження поняття «бізнес» в управлінському аспекті. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку-2021. IІІ Міжнародна конф. Київ : Університет економіки і права «КРОК». URL : https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/705.
   104. Сумець О.М. Правове підґрунтя соціально-економічного розвитку держави. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку-2021. IІІ Міжнародна конф. Київ : Університет економіки і права «КРОК». URL : https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/673.
   105. Сумець О.М., Горошкова Л. Евентуальна модель пошуку місця локації логістичних об’єктів соціально-економічного розвитку територій регіонального рівня в Україні. Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою (21-22 квітня 2022 р., м. Переяслав. Переяслав : Ун-т Григорія Сковороди, 2022.
   106. Горошкова Л. А., Сумець О. М., Хлобистов Є. В. Значущість розвитку інфраструктури річкової логістики. Боголібські читання : матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр. / за ред. С. Ю. Кучеренко, Л. Ю. Леваєвої. Переяслав: ФОП Домбровська Я.М., 2022. С. 29-31.
   107. Сумець О.М., Горошкова Л.А. Логістичні зони – перспективний напрям розвитку інфраструктури України. Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: ХX МНПК 28-29 жовт. 2022 р. Зб. доповідей / Відп. ред. В.В. Матвєєв, Л.В. Савченко. Київ : НАУ, 2022. С. 200-204.
   108. Сумець О.М., Горошкова Л.А. Логістична інфраструктура як ключова ланка соціально-економічного розвитку територій України. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: Зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 27 жовтня 2022 р.). Полтава, 2022.
   109. Сумець О.М., Огієнко С.О. Загальні проблеми організації обліку логістичних витрат на підприємствах України. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: Зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 27 жовтня 2022 р.). Полтава, 2022.
   110. Сумець О.М., Співакова Н.О. Економічне обґрунтування діяльності підприємства, що створюється. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: Зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 27 жовтня 2022 р.). Полтава, 2022.
   111. Сумець О.М. Ключові аспекти сучасної парадигми економічної безпеки держави в умовах війни. Фінансові розслідування як інструмент зміцнення економічної безпеки : наук.-практ. семінар (м. Львів, 24 лист. 2022 р.). Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022.
   112. Сумець О.М. Застосування методу переваг в оцінюванні елементів навчального процесу. Експертні оцінки елементів навчального процесу: програма і матеріали XXIV межвуз. наук.-практ. конф., Харків, 26 листопада 2022 р. / Нар. укр. акад., каф. ін-форм. технологій і математики. Харків: Вид-во НУА, 2022. – 108 с. (с. 90-93).
   113. Сумець О.М. Хваль С.О. Особливості планування доставки фреш-продукції від складу до пунктів реалізації торговельної мережі. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку-2021: IV Міжнародна конф. Київ : Університет економіки і права «КРОК» (7 грудня 2022 р., м. Київ). URL : https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/author/submission/1223.
   114. Сумець О.М. Інноваційний логістичний інструмент для ефективного ведення бізнесу. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку-2021: IV Міжнародна конф. Київ : Університет економіки і права «КРОК» (7 грудня 2022 р., м. Київ). URL : https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/author/submission/1181.
   115. Горошков С.В., Горошкова Л.А., Сумець О.М. Евентуальна модель логістичної інфраструктури України. Актуальні проблеми математики та інформатики : збірка тез доповідей XIII Всеукр., двадцятої регіональної наук. конф. молодих дослідників (15-16 травн. 2022, м. Запоріжжя). Запоріжжя : ЗНУ, 2022. 120 с. (С.74-76).

   Тарасова Ганна Олександрівна

   Монографії:

   1. Тарасова, Г.О., Аллахвердян, А.В., Безчасний, О.У., Жовковська, Т.Т., Котькалова-Литвін І.В., 2015. Управління розвитком промислових підприємств: теорія і практика: монографія, кол. монографія, Київ: Європейський університет, 198 с.
   2. Тарасова Г.О., 2018. Формування стратегії управління розвитком промислових підприємств в умовах економічної нестабільності: теорія, методологія та практика: монографія. Київ: ФОП Халіков Р.Х., 326 с. (15,80 друк. арк.).

   Статті у наукових фахових виданнях України, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та в наукових періодичних виданнях іноземних держав:

   1. Skrypnyk M., Tarasova H., 2017. Management of organizational communications in conditions of economic instability. Thai Science Review, Part 1(Summer), NongKhangphlu Sub District, Bangkok, Thailand,  р. 117 – 120.
   2. Tarasova H., Hroznyi I., Malevskiy E., 2017. Development of industrial enterprise: methodical approach. Економіка і управління, вип. №3 (67), Київ: Європ. Універ, с. 48 – 52.
   3. Tarasova, H., 2017. Management of the development of industrial enterprises taking into account the components of economic security. Thai Science Review, Part 1(Autumn), NongKhangphlu Sub District, Bangkok, Thailand, p. 103 – 108.    
   4. Тарасова, Г.О., 2017. Управління економічною безпекою промислового підприємства в умовах кризи. Економіка і управління, вип. №4 (68),  Київ: Європ. Універ, с. 56- 62.
   5. Тарасова, Г.О., Безчасний, О.У., 2017. Проблеми організаційних комунікацій в системі управління підприємствами машинобудування. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Т. XVІІІ. Серія  «Економіка»; вип. 304,  Маріуполь, с. 166 – 172.
   6. Tarasova H., Kuzmak Olena, Kuzmak Oleh, Yana Buchkovska Modern realities of risk management in the activities of Ukrainian banks // «Banks and Bank System», Volume 13, 2018, Issue #1, pp. 150-161 Access date: https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-277/present-day-realities-of-risk-management-in-the-activity-of-ukrainian-banks
   7. Тарасова, Г.О., Шостаковська, А.В., 2018. Розвиток промислових підприємств в кризових умовах. Економіка і управління, вип. №1 (77), Київ: Європ. Універ, с. 71-79
   8. Тарасова, Г.О., 2018. Адаптаційна диверсифікація розвитку промислового підприємства в умовах кризи. Вісник Ужгородського Національного університету, № 19, с. 91-97
   9. Тарасова, Г.О., 2018. Прогнозування кризових явищ при управлінні розвитком промислового підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, №4 (15), с. 247 – 253. Режим доступу до ресурсу: http: // www.easterneurope-ebm.in.ua/ 15-2018-ukr
   10. Тарасова, Г.О., 2018. Реалізація науково-методичного підходу до прогнозування кризових явищ при управлінні розвитком промислових підприємств. Інфраструктура ринку, № 21, с. 185-191/ Режим доступу до ресурсу: http: // www. market – infr.od.ua/uk/21-2018              
   11. Тарасова, Г.О., 2018. Кореляційно-регресійний аналіз впливу факторів на стабільність процесів розвитку підприємства в умовах кризи. Причорноморські економічні студії, №33, с. 45-47.  
   12. Тарасова, Г.О., 2018. Забезпечення планування роботи з сигналами в антисипативному управлінні розвитком промислового підприємства. Економіка та суспільство, № 18, с. 72-77.
   13. Тарасова, Г.О., 2018. Теоретичні засади управління розвитком підприємства в умовах кризи. Економіка і управління, вип. №2 (70), Київ: Європ. Універ. с. 39-44.
   14. Тарасова, Г.О., Камінська Б. 2018. Ітераційний підхід до моніторингу зовнішнього середовища в умовах економічної нестабільності. Економіка і управління, вип. №3 (71), Київ: Європ. Універ. с. 65-69.
   15. Тарасова, Г.О., 2018. Інформаційне забезпечення аналізу потенціалу розвитку промислового підприємства в антисипативному управлінні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, №6 (17). Режим доступу до ресурсу: http: // www.easterneurope-ebm.in.ua/ 17-2018-ukr
   16. Lakhno, V., Buriachok, V., Parkhuts, L., Tarasova, H., Kydyralina, L., Skladannyi, P., Skrypnyk, M., Shostakovska, A., 2018. Development of a conceptual model of adaptive access rights management with using the apparatus of Petri nets. International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET), vol. 9, Issue 11, November 2018, p. 95–104, ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316; Journal Impact Factor (2016): 9.7820 Calculated by GISI (www.jifactor.com); InfoBase Index IBI Factor for the year 2015–16 is 4.19; Thomson Reuters’ Researcher ID: B-7378-2016.
   17. Тарасова, Г.О., 2018. Інформаційне забезпечення аналізу потенціалу розвитку промислового підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, Випуску 6 (17), с. 361-368.
   18. Tarasova, H. (2018). Scientific and methodical approach to adaptive diversification of industrial enterprises development under crisis conditions. Virtual Economics, 1(1), 42-52. https://virtual-economics.eu/VE_1_1/Tarasova_3_VE_1_1_ 2018_42-51.pdf  
   19. H. Tarasova, S. Zaharov, M. Vereskun, V. Kolosok, 2019. Preventiveanticrisisstrategyfordevelopmentofindustrialenterprise. IndependentJournalofManagement&Production (IJM&P). Access date:  http://www.ijmp.jor.br v. 10, n. 5, September-October 2019 ISSN: 2236-269X DOI: 10.14807/ijmp.v10i5.890, p. 1405-1420.
   20. Hanna, T., Pavlenko, I., Liliia, M., Viktoriia, K., &Iryna, L-K. 2020. Modelsofdevelopmentoftheindustrialenterpriseundercomplex. JournalofManagementInformationandDecisionSciences, 23(4), 269-283.Accessdate:  https://www.abacademies.org/articles/models-of-development-of-the-industrial-enterprise-under-complex-crises-conditions-9495.html

   Навчальні посібники, підручники з грифом МОНУ:

   1. Аналіз бухгалтерської звітності: Навчальний посібник / Безчасний О.У., Тарасова Г.О., Лубенченко О.Е – К. , 2017. – 242 с.

   Торба Наталія Григорівна

   Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

   1. Торба Н.Г.  «Психологічні чинники профілактики конфліктів у педагогічному процесі професійно-технічних навчальних закладів». Дис.  канд. пед. наук: 19.00.07. – 2014

   Навчальні посібники, підручники:

   1. Торба Н.Г. Тренінг в роботі сучасного педагога ПНЗ: навчально-методичний посібник / уклад Н.Г. Торба – Біла Церква : БІНПО УМО, 2015. – 163 с.
   2. Торба Н.Г Психолого-педагогічні корекція міжособистісних відносин в системі педагог-учень / уклад Н.Г. Торба – Біла Церква : БІНПО УМО, 2016. – 140 с.
   3. Торба Н.Г Психолого-педагогічні чинники особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі: навчально-наочний посібник / уклад Н.Г. Торба Н.Г. – :БІНПО УМО 2017. – 180 с.
   4. .Торба Н.Г Подолання конфліктної поведінки, як складова розвитку толерантних форм взаємовідносин в системі « педагог-учень: навчально-методичний посібник / уклад. Н.Г. Торба – Біла Церква : БІНПО УМО, 2018. – 170 с.
   5. Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри  виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук. Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла Церква : БІНПО УМО, 2020. –  81с.

   Монографії:

   1. Borshchenko V., Bukhovets B., Dikhtyarenko S., Dolinskyi В., Fasolia N., Galushko L., Gulbs O., Hasai Y., Kapinus N., Klymova V., Kobets O., Kovalenko O., Lavrut O., Malieieva O., Matsokina N., Meleshko L., Oliinyk O., Pischel O., Pogorelova O., Poul V., Salahub L., Sheredeka G., Shynhof I., Soldatenko M., Talbot C., Todorova V., Torba N., Tyshakova L., Yatsenko T., Zaritskyi O., Zavhorodnia N. «Development and self-development of teacher’s professional skills in modern conditions» B. Shneider (ed.). Dallas: USA: Primedia eLaunch LLC. 2021.P 165-182. ISBN 978-1-63848-592-6 Підготовка до видання розділу у колективній монографії «Розробка індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в контексті концепції «Навчання впродовж життя» Тема: «Розвиток і саморозвиток професійних навичок педагогів в сучасних умовах»с 165-182 (США Далас)»

   Наукові публікації у фахових виданнях:

   1.   Торба Н.Г. Безконфліктна взаємодія у педагогічному процесі – запорука формування духовності молодого покоління. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип 743. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 248-252.
   2. Торба Н.Г. Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання. Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О.Л. Аануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 14(27) / голов. ред. В.В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С 241-249.
   3. Торба Н.Г. Соціально-психологічний тренінг, як засіб профілактики конфліктів у педагогічному процесі. Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2015 – С. 257-262.
   4. Торба Н.Г. Професійна самовизначеність та вибір професії майбутнього фахівця. Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15(28) / голов. ред. В.В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С. 246-253
   5. Торба Н.Г. Психологічні чинників виникнення та профілактики конфліктів у педагогічному процесі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до вип. 36, Том V (65) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015,. – С. 513-522.
   6. Торба Н.Г. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей учасників педагогічного процесу ПТНЗ за методикою SSST (символічні завдання на виявлення соціального Я). / Н.Г. Торба //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць-Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». –Вип..21 –Кн.3.-том II(76).-К.:- Гнозис, 2017с. 267-277
   7. Лукіянчук А.М., Торба  Н.Г. Конфлікт як складова посттравматичного стресу та подолання його на основі мотивації саморозвитку / А.М. Лукіянчук, Н.Г. Торба  // Посттравматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – міжнародне науково-практичне видання / заг.ред: І.Маноха, Г.Собчук – ТомІ – Варшава-Київ: ПАН – Гнозис, 2017 – С- 389-401
   8. Торба Н.Г. Дослідження поведінкової детермінанти конфліктної поведінки учасників освітнього процесу ЗП(ПТ)О за методикою К.Томаса / Н.Г.Торба // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта країни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».-№ 6.-Book 2.-Volume II (80)/-K.: Gnosis.2018.с-323-330
   9. Торба Н.Г. Теоретичний аналіз психологічних чинників профілактики конфліктів у освітньому процесі ЗП(ПТ)О.  / Н.Г. Торба  // Вісник післядипломної освіти: зб.наук.пр. / Ун-т менедж.освіти НАПН України; 2019 – 124-138с

   Наукові публікації в матеріалах конференцій:

   1. Торба Н.Г. Безконфліктна взаємодія у педагогічному процесі – запорука формування духовності молодого покоління // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості (14-15 травня 2015року), Чернівецький національний університет. С. 248-252.
   2. Торба Н.Г. Профілактика та попередження педагогічних конфліктів у навчальному закладі // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психологічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (22 жовтня 2015 року). Біла Церква, БІНПО ДВНЗ УМО. С. 138-142
   3. Торба Н.Г. Основні підходи в оцінюванні освітніх досягнень учнів // Матеріали Міжнародної науково-практичної ON-LINE конференції «Сучасні форми і методи оцінювання навчальних досягнень учнів: досвід, перспективи» (29 жовтня 2015 року). Тараз (Казахстан), ФАО НЦПК «ОРЛЕУ».- 2015.-с. 35-38 т 1.
   4. Торба Н.Г. Деякі аспекти проявів агресії в молодіжному середовищі. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Тенденції розвитку психології та педагогіки» (6-7 листопада 2015 року). Київ, ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології». С. 128-131
   5. Торба Н. Г. Соціально-психологічна проблема агресивності в підлітковому середовищі. // матеріали  II міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (10 листопада 2016) / Біла Церква: БІНПО ДВЗН УМО, 2016.-с.19-22
   6. Торба Н. Г. Актуальные вопросы развития системного мышления в современных профессиональных учебных заведениях. \Международная online-конференция / Н.Г. Торба \\Системное мышление: педагогические условия, технологии формирования, методы развития:Сборник материалов ON-LINE международной конференції ФАО «НЦПК «Орлеу» институт повышения квалификации педагогических работников по Жамбылской области, 2017-174-176  стр.
   7. Торба Н.Г. Національне виховання, як фактор цілісного формування особистості // матеріали  III міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (30 листопада 2017) / Біла Церква: БІНПО ДВЗН УМО, 2017.-с.266-269
   8. Торба Н. Г. Инклюзивное образование в Украине в контексте евроинтеграционных процессов / Н.Г. Торба // Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы: Сборник материалов международной научно-практической on-line конференции (25 вересня 2018 года), Республика Казахстан, г.Тараз, «Өрлеу», 2018. – 100-102С.
   9. Торба Н.Г. Психологічні особливості підліткового віку // VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (16 березня – 13 квітня 2015 року). Біла церква ІПО ІПП УМО. с. 34-38
   10. Торба Н.Г. Соціально-психологічний тренінг, як засіб профілактики конфліктів у педагогічному процесі. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Шості Сіверянські читання» (25 листопада 2015 року). Чернігів, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. с. 257-261
   11. Торба Н.Г. Роль спілкування у формуванні особистості сучасного підлітка / Н.Г. Торба // Матеріали VІI Всеукраїнської інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (28 березня – 21 квітня 2016 року). – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016. – С. 226-228.
   12. Торба Н.Г. Проблема розвитку креативного мислення як складова організації навчально-виховного процесу. Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матеріали VІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції (28 березня – 21 квітня 2017 р.): у 2-х т / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти.- Біла Церква: БІНПО, 2017.-т. 1.с. 108-111
   13. Торба Н.Г. Концептуальні засади впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників. // Н.Г. Торба / Матеріали IХ Всеукраїнської інтернет-конференції «Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення» (26 березня – 19 квітня 2018 року). – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. – Ст. 58-62
   14. Торба Н.Г. Проблема конфліктів у творчості Василя Сухомлинського / Н.Г.Торба // Гуманізація освітнього процесу в контексті педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської ювілейної науково-практичної інтернет-конференці (20.09.2018) / Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» – Біла Церква : БІНПО, 2018 – С 332-336
   15. Торба Н.Г. Теоретичне розуміння конфликтологічної освіти та її необхідність у сучасній професійній школі// Н.Г. Торба Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі: матеріали науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої до – 40-річчя утворення Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (27 лютого 2019) / Біла Церква: БІНПО ЖВНЗ УМО, 2019 – с. 376-378
   16. Торба Н.Г. Дистанційне навчання в контексті оновленої парадигми освіти // Управління освітою ( подано до друку).
   17. Торба Наталья Григорьевна. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ / Н.Г. Торба //Материалы международной научно-практической on-line конференции «Основные направления развития инклюзивного образования» – Тараз, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области 2020 г. – С.521-525

   Фархшатова Ольга Василівна

   Статті у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science:

   1. Farhshatova O. S. Zaharov, M. Vereskun, V. Kolosok Formation of competitive advantages of the enterprise based on adaptive management. – Marketing and Management of Innovations – №1, 2019. C. 244-256. – [Електронний ресурс] –  Режим доступу http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2019/1/244-256

   Наукові публікації у закордонних виданнях:

   1. Фархшатова О.В. Зовнішньоекономічна політика України. – Materiały IV międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wykształce-nie i nauka bez granic», (Przemyśl, 07-15 grudnia 2008 roku): Nauka i studia.-  V.1. Ekonomic-zne nauki. – S. 99-101.
   2. Фархшатова О.В. Проблеми залучення та регулювання інвестиційних ресурсів на промислових підприємствах. – Materiały V międzynarod-owej naukowi-praktycznej konferencji «Wykształce-nie i nauka bez granic», Przemyśl , 07-15 кvinіa 2009 roku: Nauka i studia.- V.1. Ekonomiczne nauki. – 2009. – S. 49-50.
   3. Фархшатова О.В. Злиття та поглинання: стратегічні цілі, перспективи і досвід українських компаній. – Materiały V męzinarodni vedecko-praktika konference «Veda a vznik 2009/2010» (Praha, 2009/2010), Publising House Education and Science.– Dil 4. –  S.11-16.
   4. Фархшатова О.В. Аналіз галузевої конкурентоспроможності України на тлі світової кризи. – Матеріали за 6-а международна научна практична конференция, «Образование и наука 21 век», Бялград, 2010, София, «Бял ГРАД БГ» ООД. – Том 5. Икономики, С. 24-27
   5. Farhshatova O. Synergic effect of unification of system-reflexive approach with strategic management. – International Scientific Conference: Economics and Proceedings, June 20, 2017. Manila, Volume II, Part 1, Technological University of Philippines, Informa-tion Technology Center, 64 pages. – p. 13-17.

   Наукові публікації у фахових виданнях:

   1. Фархшатова О.В. Аналіз дефініцій адаптивного підходу до управління конкурентними перевагами підприємства. – Сб. науч. трудов «Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины», (м.Донецьк, 2008р.), НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. Вып. 1: В 2 ч., ч. 2 –  – С. 353-366.
   2. Фархшатова О.В. Аналіз підходів до адаптивного управління конкурентними перевагами промислового підприємства. – Науковий журнал «Інтелект ХХІ»: Донецьк: СПД Купріянов В.С. – № 1/2’2009. – С. 100-110.
   3. Фархшатова О.В.  Механізм адаптивного управління конкурентними перевагами підприємства. – Збірник наукових праць «Науковий вісник Чернівецького національного університету» м. Чернівці, – 2009 р. Чернівецький нац. ун-т. – Вип. 494. -Економіка.– С. 115-121.
   4. Фархшатова О.В. Стан розвитку підприємств машинобудування в сучасних умовах. – Збірник наукових праць «Науковий вісник ЧДІЕУ»,  м. Чернігів, 2010, ЧДІЕУ, Серія 1, Економіка: – №1(5). – 194с. – С.105-116.
   5. Фархшатова О.В. Аналіз структури конкурентної переваги підприємства та взаємозв’язків кожного з елементів її структури. – Збірник наукових праць «Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою», м. Донецьк: ДонДУУ, 2010. – т. ХІ. – С. 322-337. – серія «Економіка»; вип. 173).
   6. Фархшатова О.В. Застосування системи індикаторів та інтегрального показника для оцінки стану конкурентної переваги підприємства. – Зб.наук.праць  «Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою», м. Донецьк,  2011, ДонДУУ,– т. XII.– С. 210-221. – (серія ―Економіка‖; вип. 190).
   7. Фархшатова О.В. Антикризове управління сучасними промисловими підприємствами України за рахунок застосування стратегії системно-рефлексивного управління. – Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: «Економіка і управління», Том 30 (69). № , 2019, С. 181-185
   8. Фархшатова О.В. Формування системи оцінки конкурентоспроможності  підприємства на засадах принципів рефлексивного управління. – Науковий журнал: Економіка і управління. Європейський університет, Київ. – № 4, 2018 р. – 286с., С. 52-57.
   9. Фархшатова О.В. Аналіз розвитку промисловості України в умовах трансформаційних змін 2014-2018 рр. – Науково-виробничий журнал ПВНЗ Міжнародний університет бізнесу і права , м. Херсон. – 2019. – № 1 (50). – 173с. – С. 110-114.
   10. Фархшатова О.В. Управління розвитком венчурного підприємництва як каталізатор інноваційної діяльності в Україні. – Інфраструктура ринку.  – 2019. – № 28.С 211-214.  [Електроний ресурс] – режим доступу до ресурсу https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Farhshatova-O.-V..pdf

   Наукові публікації в матеріалах конференцій:

   1. Фархшатова О.В. Формування соціально-економічного потенціалу персоналу підприємства як процес покращення його конкурентоспроможності. – Матеріали ІІІ Всеукр. Наук. Конф. «Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб’єктів господарювання»,  м. Донецьк, 23 квітня 2009 р., ДонНТУ: СПД Воробьев.– Т.2 – С. 46-49.
   2. Фархшатова О.В. Зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному середовищі. – Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. «Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб’єктів господарював-ня», м. Донецьк, 23 квітня 2009 р., ДонНТУ: СПД Воробьев.– Т.2 –С.101-104.
   3. Фархшатова О.В. Сучасний стан управління трудовим потенціалом на українських підприємствах. – Матеріали ІІІ Всеукр. Наук. Конф. «Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб’єктів господарювання», м. Донецьк, 23 квітня 2009 р., ДонНТУ: СПД Воробьев.– Т.2 –С. 201-203.
   4. Фархшатова О.В. Диспропорція розвитку інвестиційного простору України. – Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука в умовах глобальних викликів», м. Сімферополь 12-14 червня 2009 р. ЦРОНІ, –  Т.ІІ. – С.30-32.
   5. Фархшатова О.В. Аналіз етапів розвитку підходів до управління робочим часом на підприємстві. – Матеріали VІ міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми економічного й соціального розвитку виробничої сфери», м. Донецьк, 21-22 травня 2009 р., ДВНЗ «Дон НТУ». – Т.2. – С.250-251.
   6. Фархшатова О.В. Розробка концепції адаптивного управління конкурентними перевагами підприємства. – Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції «Інституційна природа ринкових трансформацій:»,  м. Чернівці, 15-16 жовтня 2009 р.), ДрукАрт, – С. 159-162.
   7. Фархшатова О.В. Взаємозв’язок стану характеристик конкурентної переваги з її життєвим циклом. – Матеріали міжнародної наук.-практич. конф. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», м. Харків 15-16 листопада 2010 р., – Вид. ХНЕУ. – с. 123-126.
   8. Фархшатова О.В. Формування реакції підприємства у відповідь на потенційні зміни шляхом адаптивного управління конкурентними перевагами. – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів людського буття», м. Київ, 26 квітня 2010 р. – «Університет сучасних знань». – c.127-131
   9. Фархшатова О.В. Оцінка стану конкурентної переваги підприємства з урахуванням впливу факторів середовища. – Матеріали всеукраїнського семінару молодих учених та студентів «Участь України у глобалізаційних процесах», м. Сімферополь, 14-15 квітня 2011 р., КЕІ ДВНЗ«КНЕУ ім. В.Гетьмана», ПП «Підприємство Фенікс», 2011. – С.120-122.
   10. Фархшатова О.В. Узагальнена інтегральна оцінка реального стану конкурентної переваги підприємства. – Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку», м. Тернопіль,  29 вересня – 1 жовтня 2011 р., ТНЕУ. – СМП «ТАЙП», С.85-87.
   11. Фархшатова О.В. Управління розвитком промислових підприємств на основі системно-рефлексивного підходу. – Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем.  Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 7-8 квітня 2017 р.– м. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. –  212 с. С. 204-206.
   12. Фархшатова О.В. Управління розвитком підприємства на основі системно-рефлексивного підходу. – Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. V міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 20-21 квітня 2017 р.  / Х.: Вид-во НФаУ, 2017. С 521с. – С. 311-314.
   13. Фархшатова О.В. Застосування принципів рефлексивного управління в економічній складовій. – Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матер