Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

10.04. 2020

Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють перспективні наукові дослідження з проблем педагогіки та психології професійної освіти, розробляють інтерактивні засоби навчання (ділові ігри, майстер-класи, круглі столи, дискусії, тренінги тощо), створюють електронні навчально-методичні комплекси, працюють над розв’язанням актуальним проблем безперервної професійної освіти на основі випереджувального характеру наукових досліджень.

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної освіти» у межах загальної теми НДР БІНПО «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381) , яка затверджена протоколом Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  №  12   від   21.11.2016 р. та протоколом Вченої ради Білоцерківського  інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України № 1 від 25.01.2017 р. Термін виконання: з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2020року.

До виконання НДР  залучено понад 10 наукових та науково-педагогічних працівників кафедри, з яких 2 є докторами наук, 6 – кандидатами наук та 2 старших викладача без наукового ступеня.

Основні завдання дослідження:

  1. Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до дослідження проблеми психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у вітчизняній та зарубіжній педагогіці;
  2. Визначення та уточнення умов розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної освіти у сучасних умовах;
  3. Розробка методики дослідження психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної освіти за обраними напрямами;
  4. Проведення емпіричного дослідження та визначення сприятливих та несприятливих умов розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної;
  5. Розробка моделі психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної освіти
  6. Створення інформаційно-методичного ресурсу як бази для забезпечення організаційних умов розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в курсовий та міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації.

Концептуальні положення дослідження:

Значущими складовими психолого-педагогічної компетентності є:

  1. Мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, (А.М. Лукіянчук)
  2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності (В.Є. Харагірло , Є.В. Хлобистов)
  3. Індивідуалізація професійного розвитку майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичного навчання; (Л.Є. Коваль, Є.В. Хлобистов)
  4. Конфліктологічна компетентність педагогічних працівників. (Н.Г. Торба, Н.В. Верченко)

Педагогічний напрямок науково-дослідної роботи кафедри ПП та М торкається проблем, спрямованих на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому просторі, формування покоління молоді, здатного робити особистісний вибір, набувати вмінь, навичок продуктивної та творчої праці.

Психологічний напрямок охоплює велику кількість проблем, які стосуються, перш за все, питань створення позитивного соціально-психологічного клімату. Саме тому необхідною умовою для досягнення поставленої мети є впровадження методів корекції соціальних стосунків, розвиток соціально-перцептивного інтелекту педагогічних працівників, навичок рефлексії та самоаналізу, загальної комунікативної культури, вміння саморегулювати емоційний стан, що забезпечує подолання конфліктів серед педагогів і учнів ЗП(ПТ)О.

В експерименті прийняли участь понад 700 педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Дніпропетровської, Донецької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

З метою організації роботи з експериментальною групою у листопаді  2017 року було створено віртуальну школу педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО Рівненської області. Викладачами кафедри розроблено положення «Про віртуальну школу педагогічного коучингу в системі післядипломної освіти», експериментальну навчальну програму розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти, ці документи  було затверджено на засіданні Вченої ради БІНПО. Для організації самостійного етапу слухачів віртуальної школи педагогічного коучингу розроблено робочий зошит слухача віртуальної школи «Розвиток психолого-педагогічної компетентності».

У теперішній час слухачі віртуальної школи педагогічного коучингу виконують самостійний проект «Проектування власної траєкторії професійного розвитку»

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Публікації.

Науково-педагогічні працівники кафедри підготували

Наукова продукція – 128 (в тому числі: статті у  scopus або web of science core collection – 7, монографія – 3, фахові – 19, матеріали міжнародних конференцій – 41, матеріали Всеукраїнських конференцій – 53, збірники науково-практичних конференцій – 8)

Виробничо-практична продукція -9 (начально-методичних посібників – 5, методичні рекомендації – 3, практичний порадник -1)

Навчальна продукція – 19 (робочі навчальні програми -15, збірник освітньо-професійних програм -2, робочий зошит -1, електронний навчально-методичний комплекс -1)

За звітний період проведено науково-практичних масових заходів:

– Міжнародна конференція – 3,

– Всеукраїнська конференція з міжнародною участю – 1,

– Всеукраїнські науково-практичні семінари – 8;

– Регіональні науково-практичні семінари – 11;

– круглі столи – 12;

– майстер-класи – 6,

– тренінги – 2


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial