Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ПП та М 2023 РІК

04.07. 2023

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему «Психолого-педагогічні чинники розвитку компетенцій і навичок фахівців у комплексній системі короткострокового прогнозування попиту на професії в умовах повоєнного відновлення України» у межах загальної теми НДР БІНПО «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» (РК № 0122U202007), яка затверджена протоколом Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» №  12 Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України від 21 грудня  2022 р. та протоколом № 10 засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України від 21 грудня 2022 р.

До виконання НДР  залучено 11 науково-педагогічних працівників кафедри, з яких 3 є докторами наук, 5 – кандидатами наук, 1 старший викладач та 2 викладачі без наукового ступеня.

Об’єкт дослідження – розвиток компетенцій і навичок фахівців.

Предмет дослідження – сукупність психолого-педагогічних чинників розвитку компетенцій і навичок фахівців у сфері вищої і професійної освіти у комплексній системі короткострокового прогнозування попиту на професії в умовах повоєнного відновлення України

Мета науково-дослідної роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психолого-педагогічні чинники розвитку компетенцій і навичок фахівців у комплексній системі короткострокового прогнозування попиту на професії в умовах повоєнного відновлення України

Відповідно до об’єкта, предмета, мети, визначено такі завдання дослідження:

  1. Проаналізувати сучасний стан (за основними показниками ринку праці 2019–2023 рр.) і виявити новітні тенденції глобального і національного ринку праці, бізнес-чинники, попит на компетентності, кваліфікації у сфері вищої і професійної освіти.
  2. Описати параметри ринку праці за відповідними галузями для прогнозування затребуваних компетентностей, навичок і сфер діяльності при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців, маркетингу освітніх послуг.

Методи дослідження: вивчення та аналіз психолого-педагогічної, науково-методичної літератури, що забезпечить розгляд теоретичних питань з проблеми дослідження;  вивчення, аналіз і узагальнення педагогічного досвіду, порівняння, систематизація, моделювання змісту освітніх проектів.

Визначено – понятійний апарат, концептуальні засади і методологічну базу НДР.

Значущими психолого-педагогічними чинниками розвитку компетенцій і навичок фахівців у комплексній системі короткострокового прогнозування попиту на професії в умовах повоєнного відновлення України є мотивація професійної діяльності, професійна спрямованість стресостійкість, стійкість до негативних емоцій, почуттів та станів, високий рівень вольового самоконтролю, професійні, комунікативні та організаторські здібності, розвинені професійно-значущі пізнавальні процеси, риси характеру та якості, самореалізація, внутрішьоособистісні конфлікти, особливості формування ринку праці кваліфікованих робітничих кадрів в Україні, вплив кваліфікації робітників на рівень оплати та зайнятості у період після воєнного відновлення України, соціальний статус кваліфікованих робітників у період післявоєнного відновлення України, попит на кваліфікованих працівників в умовах повоєнного відновлення України.

Очікувані результати дослідження: визначення чинників розвитку компетенцій і навичок фахівців у комплексній системі короткострокового прогнозування попиту на професії в умовах повоєнного відновлення України сприятиме оптимізації та підвищенню ефективності освітнього процесу у системі неперервної професійної освіти та забезпеченню якості вищої і професійної освіти.

Мета І етапу (теоретико-аналітичного) – аналіз сучасного стану (за основними показниками ринку праці 2019–2023 рр.) і виявлення новітніх тенденцій, вимог, підходів на світовому і вітчизняному ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного періоду.

Здійснено:

  • Опис, відбір і ранжування новітніх тенденцій на світовому і вітчизняному ринку праці, відстеження психолого-педагогічних чинників розвитку компетентностей і навичок для прогнозування затребуваних і сфер діяльності при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців в умовах  повоєнного відновлення країни з метою маркетингу освітніх послуг і нетворкінгу з представникми виробництва, бізнесу;
  • Аналіз параметрів ринку праці за відповідними галузями національного господарства та сферами економічної діяльності. Простеження статистики економічно активного населення за видами економічної діяльності у 2019-2023 роках. Подання структури вакансій за видами економічної діяльності та визначення динаміки потреби сільськогосподарських, будівельних, промислових тощо підприємств у працівниках у 2019-2023 роках.

За звітний період науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки, психології та менеджменту підготовлено 83 наукових публікації.

Підготовлено 83 публікації:

офіційна продукція – 2; наукова продукція – 28: монографії – 4, публікації в наукометричних виданнях (Scopus або Web of Science Core Collection) – 6, фахові видання – 18; матеріали в збірниках наукових праць – 39 (у т.ч. матеріали міжнародних конференцій – 21, матеріали всеукраїнських конференцій – 13, матеріали регіональних семінарів – 5); навчальна продукція – 14: навчальні посібники, підручники – 5, електронні навчальні курси – 1, цифрові програмно-методичні комплекси – 1, освітні програми – 1, робочі програми та сила буси – 6.

За звітний період проведено науково-практичні масові заходи:

  • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція – 1;
  • Регіональний науково-практичний семінар – 1;
  • Дискусійна панель у межах Міжнародної спеціалізованої виставки – 1.

 
ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ І НАВИЧОК ФАХІВЦІВ У КОМПЛЕКСНІЙ СИСТЕМІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОФЕСІЇ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ» ЗА 2023 РІК


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial