НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

СКЛАД ВІДДІЛУ

ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ ЩИПСЬКА Тетяна Петрівна

КОНТАКТИ ВІДДІЛУ

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ІНСТИТУТУ

«ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІАЦІЇ ФАХІВЦІВ»

ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ «Підвищення кваліфікації фахівців»:

 • планування та організація управління освітнім процесом;
 • здійснення контролю за якістю й ефективністю освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації, системне вдосконалення її;
 • оперативне керівництво та координація діяльності кафедр та структурних підрозділів щодо забезпечення виконання освітньо-професійних програм, навчальних планів для всіх категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації за різними формами і моделями навчання;
 • моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти;
 • участь у розробленні навчальних планів та робочих навчальних планів за напрямами та спеціальностями підготовки фахівців в Інституті;
 • нормоконтроль навчальної документації та ведення особових справ студентів;
 • контроль ведення документації, необхідної для організації навчальної роботи в Інституті (списки студентів, залікові книжки або індивідуальні навчальні плани студентів, заліково-екзаменаційні відомості студентів, списки викладачів, перелік предметів у відповідності з навчальним планом, навчальні картки студентів; журнал навчальних занять  тощо)
 • участь у розробленні проєктів нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів із питань планування та організації освітнього процесу;
 • облік динаміки руху контингенту слухачів, підготовка та надання відповідної звітності;
 • здійснення позабюджетної діяльності із підвищення кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб.

НАУКОВА ІНФРАСТРУКТУРА:

обласні Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти, навчально-методичні кабінети, заклади професійної (професійно-технічної) освіти України.

За держзамовленням заплановано 3 категорії слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки і старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти в обсязі 2000 осіб за очною, заочною та очно-дистанційною формами навчання на базі ЗП(ПТ)О у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Черкаській та НМК у м. Київ (17 областей і м. Київ).

з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні  
1. Координація діяльності структурних підрозділів щодо забезпечення виконання навчальних планів і програм усіх категорій підвищення кваліфікації упродовж року Щипська Т.П., методисти відділу
2. Формування навчальних груп слухачів згідно річного плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О України на 2021 рік. упродовж року Щипська Т.П., Сажко С.М., Князєва М.О.
3. Погодження організаційних питань з обласними НМЦ ПТО. упродовж року Щипська Т.П., Сажко С.М.
4. Планування загального навчального навантаження, погодження із завідувачами кафедр обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр Інститут грудень-січень Щипська Т.П., Князєва М.О.
5. Документальний супровід освітнього процесу підвищення кваліфікації упродовж року методисти відділу
6. Організація моніторингу якості освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О упродовж року Сажко С.М., Щипська Т.П.
7. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань організації освітнього процесу, представлення відповідних матеріалів для розгляду на оперативних нарадах директора та Вченій раді Інституту упродовж року методисти відділу
8. Облік чисельності і динаміки руху контингенту слухачів, підготовка та надання відповідної звітності щоквартально, за рік відповідно до розпоряджень ДЗВО «УМО» Щипська Т.П., Сажко С.М.
9. Здійснення позабюджетної діяльності з підвищення кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб упродовж року методисти відділу
10. Контроль за розподілом та виконанням навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр інституту упродовж року Щипська Т.П., Князєва М.О.
11. Складання річного плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О України на 2022 рік листопад   Сажко С.М.
12. Наповнення сайту Інституту матеріалами, що входять до компетенції відділу упродовж року методисти відділу

Ризики для реалізації освітнього кластеру «Підвищення кваліфікації фахівців»

ЗОВНІШНІ РИЗИКИ

Законодавчі:

 • ризик зміни пріоритетів/стратегій державної політики в галузі освіти;
 • ризик зміни законодавства щодо регулювання (регламентування) діяльності закладів післядипломної освіти;

Операційно-технологічні:

 • контингент-ризики, збільшення рівня конкуренції на ринку освітніх послуг;

Фінансово-господарські:

 • ризик недостатнього бюджетного фінансування.

ВНУТРІШНІ РИЗИКИ

Нормативні:

 • обсяг документаційних потоків;

Операційно-технологічні:

 • своєчасне надходження заявок від ключових стейкхолдерів;
 • своєчасне надходження звітності від науково-педагогічних працівників, тьюторів;
 • відповідність первинних документів та звітності;
 • невідповідність технічним, санітарним, пожежним та іншим нормам безпеки життєдіяльності;

Кадрові:

 • недостатній для сучасних соціокультурних та освітніх викликів професійно-кваліфікаційний рівень персоналу;
 •  плинність кадрів;
 • демотивування персоналу;

Фінансово-господарські:

 • зростання вартості освітніх послуг;
 • недосконістьі механізмів залучення коштів стейкхолдерів.

Заходи контролю та моніторингу результатів щодо мінімізації ризиків освітнього кластеру «Підвищення кваліфікації фахівців»

Ризики Ззаходи контролю Очікувані результати від реалізації заходів контролю (операційна ціль)
Контингент-ризики Формування резерву контингенту Виконання плану-графіка
Своєчасне надходження заявок від стейкхолдерів Організація контролю за виконанням документів Виконання плану-графіка
Ризик недосконалості механізмів залучення коштів стейкхолдерів Визначення правил і вимог до здійснення операцій Виконання планів щодо формування контингенту
Ризик своєчасного надходження звітності від науково-педагогічних працівників Здійснення систематичного перегляду звітності Оптимізація документаційних потоків
Ризик своєчасного надходження звітності від тьюторів Здійснення систематичного перегляду звітності Оптимізація документаційних потоків
Ризик завеликого обсягу документаційних потоків Розмежування обов’язків між працівниками у роботі з документами Оптимізація документаційних потоків, мінімізація допущення помилок та недоліків щодо процесів пов’язаних з організацією підвищення кваліфікації
Ризик зменшення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу Здійснення систематичного перегляду роботи кожного працівника відділу для визначення якості виконання посадових обов’язків та поставлених завдань, розробка індивідуальних планів підвищення кваліфікаційного рівня Мінімізація допущення помилок та недоліків щодо процесів пов’язаних з організацією підвищення кваліфікації
Ризик демотивування персоналу Вдосконалення системи морального та матеріального заохочення Мінімізація допущення помилок і недоліків щодо процесів, пов’язаних із організацією підвищення кваліфікації
Відповідність первинних документів та звітності Проведення звірок облікових даних із фактичними Оптимізація документаційних потоків, мінімізація випадків порушень у наданні звітності
Ризик невідповідності технічним, санітарним, пожежним та іншим нормам безпеки життєдіяльності Дотримання вимог технічних, санітарних, пожежних та інших норм безпеки життєдіяльності Відповідність нормам
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
captcha
Генерація паролю