Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

08.07. 2022

 1. Кучерак І.В. ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ// Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи : матер. ІІ заоч. Всеукр. наук.-практ. конф. Електронне видання / за ред. В. Ф. Русакова, І. М. Зарішняк. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 224 с. 222с., с.202-204
 2. Кучерак Ірина. Інклюзивна компетентність як важлива складова професійної майстерності учителя// Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. 317 с,  с. 156-158
 3. Кучерак Ірина. Цифрова трансформація викладача в умовах освітнього процесу // Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці» Проблематика конференції: Модель діджиталізації сучасного закладу фахової передвищої освіти. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції – Вінниця: ВСП «ВТЕФК КНТЕУ», ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2022. 264 с.  с.159-161
 4. Петрушак О.М. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ОСУЧАСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ// VІІ збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 2021, с. 108-110
 5. Масліч С.В. До питання формування та розвитку цифрової компетентності майстрів виробничого навчання закладу професійної (професійно-технічної) освіти// Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : збірник матеріалів ХV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 25 березня 2021 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2021. С. 189–191
 6. Масліч С.В. Науково-методичний супровід професійної діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти: основні аспекти// Theoretical and practical aspects of modern scientific research: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Seoul, April 30, 2021. Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. & European Scientific Platform, 2021. С. 89-90
 7. Масліч С.В. Цифрова компетентність педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу// Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 109–112
 8. Масліч С.В. Методологія організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах карантину// Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 102–104
 9. V. V. Yahupov, S. V. Maslich, T. P. Shchypska. Use of Smart-complexes in training of future tourist industry specialistsZhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 1 (108). 2022. P. 265–282.
 10. Масліч С.В. Особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах сьогодення. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. С. 174–176.
 11. Масліч С.В. Організація освітнього процесу за дистанційною формою у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: огляд нормативно-правових документів. Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), May 27, 2022. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform. С. 11–12.
 12. Мозгова Світлана Віталіївна. До проблем розвитку самоменеджменту керівника закладу загальної середньої освіти. Адаптивні процеси в освіті: збірник матеріалів Першого міжнародного наукового форуму. 07-08 лютого 2022 р. Харків, 2022. С.286-288. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730339

 13. Мозгова С.В. Дотримання діджитал-етикет як важлива умова розвитку загальнопрофесійної компетентності кваліфікованого робітника. Інноваційні технології при підготовці фахівців сфери послуг та народних ремесел в умовах воєнного та повоєнного часу: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції. 22 вересня 2022 р. БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, м. Біла Церква, Україна. 2022. С. 179-183.URL: https://lib.iitta.gov.ua/732953/

 14. Мозгова С.В. Сучасні наукові погляди на розвиток самоменеджменту керівників закладів загальної середньої освіти. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості: зб. тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 10 жовтня 2022 р. Київ, 2022. URL: https://lib.iitta.gov.ua/732958/

 15. Мозгова С.В. Діджитал-етикет як основа комфортного дистанційного навчання під час воєнного стану. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії стратегії: зб. матеріалів ІV Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму. 27 жовтня 2022 р. Київ, 2022. С.38-40. URL: http://lib.iitta.gov.ua/732962/

 16. Мозгова С.В. Діджитал-етикет як важлива складова цифрового громадянства. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства: зб. тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 10 листопада 2022 р. Київ, 2022. URL: http://lib.iitta.gov.ua/732961/

 17. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти: зб. матеріалів VIII-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Біла Церква, 15 грудня 2022 р. / за заг. ред. В.С. Кулішова, І.В. Кучерак. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 228 c.

 18. Геревенко А. М. Сучасні можливості розробки навчально-методичного забезпеченняІ Міжнародна мультидисциплінарна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інноваційні проєкти та парадигми міжнародної освіти» Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян»,2023. м. Київ, Україна.

 19. Шевчук С.С. Портфоліо як системний показник рівня професійної компетентності педагога. /збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської НПК “Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій”, Глухів, 07.05,23. с.406-410.
 20. Геревенко А.М. Сучасні виклики та стратегії педагогічного працівника в галузі охорони праці та в освітньому середовищі. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: «Виклики та проблеми охорони праці в ЗП(ПТ)О». Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти: зб. матеріалів Всеукр. науково-практ. інтернет-конф., 26 жовтня 2023 р. 2023. м. Біла Церква, Україна. С. 24-26. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737357

 21. Головко Д. Ю. Роль віртуальних симуляторів у формуванні навичок безпеки та підготовки до ринку праці. Виклики та проблеми охорони праці в закладі професійної (професійно-технічної) освіти : зб. матеріалів Всеукр. науково-практ. інтернет-конф., м. Біла Церква, 26 жовт. 2023 р. 2023. С. 67–70. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738109

 22. Кривобок А.С. Актуальні проблеми охорони праці в ЗП(ПТ)О. Виклики та проблеми охорони праці в ЗП(ПТ)О: зб. матеріалів Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Біла Церква, 26 жовтня 2023 р., м. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України. С. 11-13. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738113

 23. Кривобок А.С. Застосування інноваційних технологій навчання при при підготовці фахівців агропромислового комплексу. Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України: зб. матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції, 28 вересня 2023 р., м. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України. С. 67-69. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738112 1

 24. Кривобок А.С. Шляхи підготовки сучасного кваліфікованого працівника в умовах сьогодення. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії: зб. матеріалів V-го Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму, 20 вересня 2023 р.: Мала академія наук, м. Київ, Україна. С. 78-81. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738111

 25. Кравченко Г. Ю. Організаційні умови вивчення дисципліни спецкурсу «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці. Виклики та проблеми охорони праці в закладі професійної (професійнотехнічної) освіти : зб. матеріалів Всеукр. науково-практ. інтернет-конф., м. Біла Церква, 26 жовт. 2023 р. 2023. С. 46-49

 26. Кучеренко І. А., Жук М. В., Линчак О. В., Шевчук С. С. Сучасна дидактика для розвитку професійних навичок кваліфікованих робітників: освітні тренди і вимоги ринку праці : збірник матеріалів Регіонального науково-методичного інтенсиву (28 березня 2024 року). БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України / упор. І. Кучеренко, М. Жук, О. Линчак. С. Шевчук. Біла Церква, 2024. 226 с.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial