Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЛІТОПИС КАФЕДРИ

10.04. 2020

Історія кафедри

Кафедра Технологій навчання, охорони праці та дизайну є структурним підрозділом Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ УМО НАПН України.

Історія кафедри починається з вересня 2008 року. Перша назва кафедри – кафедра «Інформаційного захисту та цивільної безпеки», пріоритетним завданням якої була підготовка майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій та інспекторів з охорони праці. На той час кафедру очолив провідний науковець з напрямку захисту інформації та управління інформаційною безпекою, доктор педагогічних наук Коляда Михайло Георгійович. До новоствореної кафедри увійшли висококваліфіковані науковці та фахівці з інформаційних технологій, матеріалознавства, метрології та сертифікації, безпеки життєдіяльності, промислової, екології, гігієни та санітарії тощо. Серед них були: В.М  Молчанов, М.П Костюченко, С.І.  Козютенко, О.В. Горбатенко. Основні зусилля науково-педагогічних працівників спрямовувалися на підготовку інтегрованих фахівців, які могли б займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах і бути висококваліфікованими фахівцями у відповідних професійних сферах.

У 2009 році за участю викладачів кафедри були проліцензовані три спеціальності: 6.170202 «Охорона праці», 6.010104 «Професійна освіта. Охорона праці», 6.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технологогії», з загальним обсягом ліцензованого набору студентів 650 осіб.

Кадровий склад кафедри упродовж наступних років оновлювався. У 2011році на кафедру прийшли кандидат історичних наук Артем Станіславович Даценко та старші викладачі О.В. Лященко й С.І. Красний. Упродовж 2013 року кафедра акредитувала спеціальність 6.010104 «Професійна освіта. Охорона праці» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) та отримала ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальності 8.010104 «Професійна освіта. Охорона праці» (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр).

Наприкінці 2014 року кафедра у складі Інституту була переведена до міста Біла Церква, де продовжила свою науково-педагогічну діяльність. Сучасну назву – «Технологій навчання, охорони праці та дизайну» кафедра отримала у 2015 році. Діяльність кафедри відбувається за двома напрямами: підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти різних категорій та підготовка фахівців різних спеціальностей (навчання студентів денної та заочної форм).

З 2016 року в.о. завідувача кафедри Даценко Артем Станіславович кандидат історичних наук, працюють на посадах Красний Сергій Іванович, доцент Сахно  Олександр Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук.

З 2018 року склад кафедри поповнюється викладачками Вірою Володимирівною .Грядущою та Анастасією Володимирівною Денисовою зі старшою лаборанткою Світланою Іванівною Удовик. Кафедра «технологій навчання, охорони праці та дизайну» на той час визначилася з місією: науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності та працеоохоронної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти для навчання впродовж життя.

У 2020 році, в Україні, початок дистанційного навчання відбувся в контексті широкого поширення захворювання на COVID-19. Це була нова реальність та виклик для членів кафедри. З метою забезпечення безпеки та здоров’я здобувачив освіти, уряд України ввів карантинні обмеження та перехід до дистанційної форми навчання. Актуальним питанням стало використання веб-ресурсів та електронних платформ. Початок дистанційного навчання в 2020 році став каталізатором для впровадження нових технологій та інновацій у систему освіти, викликавши необхідність адаптації до нової реальності та сприяючи розвитку цифрової компетентності у всіх учасників освітнього процесу тому на кафедрі чітко сформована візія: кафедра – один із лідерів у сфері підготовки фахівців з охорони праці в Україні; підготовка «цифрового фахівця», для якого цифрові технології стають невід’ємним складником продуктивної професійної діяльності, а розвиток цифрової компетентності – однією з ключових для повноцінного життя, соціальної інтеграції і соціальної активності.

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну у період російської агресії в Україні в 2022 році стала невід’ємною частиною боротьби за безпеку та стійкість в освітньому середовищі. Викладачі та здобувачі освіти нашої кафедри виявили непохитну волю та відданість своїй місії, зосередившись на розробці та впровадженні інноваційних підходів до навчання, які враховували непередбачувані обставини. Вони активно використовували віддалені технології, дистанційні платформи та веб-ресурси для забезпечення продуктивного та безпечного навчального процесу. Кафедра також приділяла особливу увагу охороні праці та безпеці, забезпечуючи необхідну інформацію, навчання та рекомендації, щоб забезпечити безпеку та добробут здобувачів освіти. Уміння адаптуватися до складних умов та показати солідарність дозволило кафедрі технологій навчання, охорони праці та дизайну бути підтримкою і опорою для освітян та всього навчального закладу у непростий період російської агресії. На той період на кафедрі працювали доктор педагогічних наук Самойленко Олександр Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент Івашев Євген Володимирович, кандидатка фізико-математичних наук Маслова Оксана Володимирівна та старша викладачка Гончарова Ірина Петрівна.

Склад кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну станом на 23.06.2023 року:

Штатних працівників – 6 осіб, з них: доктор педагогічних наук, доцент – Самойленко Олександр Миколайович; кандидати фізико-математичних наук, доценти – Маслова Оксана Володимирівна, Швидка Світлана Петрівна; кандидат технічних наук, доцент – Нечипоренко Юрій Леонідович; старша викладачка –Гончарова Ірина Петрівна та лаборант кафедри – Костина Анастасія Миколаївна.

З березня 2024 року склад кафедри оновлюється. Кафедру очолює Коссова-Сіліна Галина Олександрівна, кандидатка педагогічних наук; співробітниками кафедри є: доцентка Швидка Світлана Петрівна; кандидат технічних наук, старші викладачі Геревенко Андрій Михайлович та Головко Дар’я Юріївна, лаборант, внутрішній сумісник кафедри Костина Анастасія Миколаївна, внутрішній сумісник кафедри Крівобок Анна Сергіївна.

Діяльність кафедри, реалізація її місії і візії здійснюється на засадах кластерного підходу як основної форми взаємодії і партнерства між усіма учасниками освітнього кластеру за завданнями:

− модернізація освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації відповідно до вимог і запитів споживачів освітніх послуг на основі сучасних досягнень вітчизняних та закордонних практиків;

− інтеграція наукових здобутків в освітній процес з метою підвищення якості освіти у професійної та фахової передвищої освіти;

− удосконалення науково-методичного супроводу навчальних модулів за усіма формами підвищення кваліфікації шляхом оновлення змісту та застосування цифрових технологій;

− розвиток взаємодії із закладами професійної, фахової передвищої та вищої освіти (передусім із кафедрами відповідного профілю), навчально-методичними центрами професійної освіти;

− розробка методичних рекомендацій, методичних посібників з проблем застосування інноваційних технологій навчання, забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності закладів професійної освіти, організації професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища ЗП(ПТ)О.

Кафедра має достатній кадровий потенціал для проведення науково-дослідних робіт та занять на високому науково-методичному рівні зі слухачами та студентами. У своїй діяльності колектив кафедри прагне до високої якості підготовки фахівців усіх рівнів, яка б відповідала Європейським стандартам


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial