Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

ЗАСІДАННЯ ІІ

09.10. 2023

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про рекомендацію до затвердження робочих навчальних програм та силабусів навчальних дисциплін спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент на 2022/2023 н.р.
2. Про рекомендацію до затвердження:
– Програма переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 «Психологія» / [упорядник] Н.Г. Торба. Біла Церква: БІНПО, 2022. 34 с.;
– Програма переддипломної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом») / [упорядники] І.С. Грозний, О.В.Фархшатова, О.О. Рудич,. Біла Церква: БІНПО, 2022. 41 с.;
– Програма переддипломної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент») / [упорядники] І.С.Грозний, О.О.Рудич, О.В. Фархшатова. Біла Церква: БІНПО, 2022. 44 с.;
– Програма науково-педагогічної практики спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» ОПП «Педагогіка вищої школи» / [упорядники] В.С. Кулішов, О.П. Юденкова. Біла Церква: БІНПО, 2022. 38 с.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial