Білоцерківський інститут неперервної професійної ОСВІТИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН України

LMS «Профосвіта»

28.07. 2022

Єдина освітньо-цифрова екосистема БІНПО включає: LMS«Профосвіта», хмарний сервіс Microsoft Teams платформи Office 365, Школу педагогічного коучингу та її цифровий двійник – Віртуальну школу педагогічного коучингу, Консалтинговий центр, онлайн консультпункт «Новітні виробничі технології», інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка», цифрові навчальні курси, персональні вебресурси викладачів, власний сайт БІНПО, власний Ютуб-канал тощо.

У віртуальному просторі сайт, що являє собою систему управління освітнім контентом під назвою LMS «Профосвіта», розміщений за адресою: https://profosvita.org. Зареєстровано понад 8000 користувачів (замовників освітніх послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів). LMS «Профосвіта» відображається та функціонує у відповідності до поставленого завдання в усіх браузерах та має адаптацію для мобільних пристроїв під керуванням операційних систем iOS, Android та Windows Phone. Відображення сайту при цьому може відрізнятися окремими дрібними деталями: закругленими куточками, рівнем тіні, градієнтною або суцільною заливкою. Кольорова гама, розташування елементів, структура сайту залишаються незмінними.

LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) це інноваційне освітньо-цифрове середовище, яке поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб’єктів з метою забезпечення якості освітньої діяльності на основі цифрових технологій у віртуальному просторі.

LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) функціонує як віртуально-інтегроване співтовариство творчих, соціально-активних фахівців міжпредметної й трансдисциплінарної сфери, вітчизняних та іноземних педагогів, які здійснюють освітню, наукову, методичну та організаційну діяльність, зорієнтоване на створення доступної бази знань, поширення кращих освітніх практик.

Актуальність використання LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) як освітньо-цифрового середовища в процесі підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців полягає в розвитку у замовників освітніх послуг ключових компетентностей, формування навичок користування інформаційно-комунікаційними засобами, нарощувати обсяги інформації, створювати власні електронні продукти, вибудовувати власний стиль комунікації, що є фундаментом для навчання та успішної професійної діяльності.

Освітньо-цифрове середовище LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) сприяє мотивації до навчання впродовж життя, самостійності, допомагає краще сприймати та засвоювати навчальний контент. В умовах такого середовища є можливість проводити підвищення кваліфікації різних категорій слухачів, здійснювати підготовку здобувачів освіти, організовувати наукові конференції, стажування та обмін досвідом між фахівцями. Освітньо-цифрове середовище включає в себе засоби навчання, розроблені і реалізовані на базі інтерактивних та цифрових технологій.

Професійна значущість використання LMS «Профосвіта» для організації навчання як освітньо-цифрового середовища полягає в трансформації її від лінійної до мережевої (кластерної) моделі розвитку ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, формування європейських цінностей та вдосконаленні зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, їхніми замовниками та ключовими стейкґолдерами, формування навичок використовувати цифрові засоби, нарощувати обсяги інформації, створювати власні цифрові продукти.

Під час розробки LMS «Профосвіта»було узагальнено й систематизовано теоретичні надбання та враховані останні тенденції створення платформ дистанційного та змішаного навчання. Запропонована структура забезпечує опанування теоретичних і практичних аспектів навчальних курсів здобувачів освіти різних напрямків та спеціальностей.

Відкритий контент LMS «Профосвіта» побудований з урахуванням таких засадничих принципів:

  • масовість і доступність. Відкритий контент має практично безмежні можливості широкого охоплення всіх категорій замовників освітніх послуг із виходом на представників неформальної освіти, ключових стейкголдерів, організації вільного доступу до розроблених науково-педагогічними працівниками інформаційно-освітніх ресурсів;
  • адаптивність і гнучкість. Великий спектр можливостей для адаптації до умов зовнішнього середовища, що змінюються, до суттєвих трансформацій усіх елементів освітнього процесу; гнучка система здобуття знань, доступна всім, хто бажає, без освітнього цензу та регламентації періодичності й тривалості навчання;
  • інтернаціональність і глобалізація. Вільне функціонування електронних освітніх ресурсів поза державними кордонами;
  • відкритість інформаційно-освітніх ресурсів, можливість  спілкуватися, взаємодіяти в режимі онлайн (групові вебінари та індивідуальні консультації);
  • модульна структурованість та асинхронність. Модульний принцип конструювання змісту й організації освітнього процесу дає змогу прогнозувати й зреалізовувати професійний розвиток фахівців за індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням професійних потреб і можливостей, компетентнісного досвіду, суспільних та освітніх викликів, а також розносити у часі різні елементи освітнього процесу (асинхронний режим);
  • економічна ефективність. Освітній результат досягається з меншими, порівняно з традиційним навчанням, затратами часу, коштів тощо.

Основними елементами структури LMS «Профосвіта» є презентативна локація та освітня локація.

Презентативна локація LMS «Профосвіта»містить слайдер з актуальними новинами у вигляді елементу веб-дизайну, що містить блок фіксованої ширини в шапці сайту. Особливістю є елементи, що змінюються в ручному або автоматичному режимі, зокрема зображення, тексти і посилання.  Презентативна локація LMS «Профосвіта»містить постійно діючі освітні рубрики для інформальної освіти фахівців, їхнього самонавчання і саморозвитку впродовж життя, призначені для загального доступу незареєстрованих користувачів.

Освітня локація вміщує категорії слухачів із персональними вебресурсами тьюторів, викладачів та кураторів контенту, в основі яких – цифрові освітні курси.

Наприклад, категорія Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти містить наступний перелік підкатегорій: кафедра педагогіки, психології та менеджменту; кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну. Кожна з категорій містить відповідні підкатегорії з персональними вебресурсами. Зокрема кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну містить персональні поіменні вебресурси викладачів кафедри. Відповідно у кожному вебресурсі розміщено цифрові освітні курси за певним шаблоном. Контент шаблону обов’язково містить вітальне слово тьютора у вигляді відеофрагменту, навчальний план освітнього процесу, тестування на відповідних рівнях просування по курсу. Викладений матеріал представлено у текстовому вигляді, що супроводжується презентаціями, аудіо та відеоматеріалами.

Освітній процес відбувається з використанням вебінарів, що проводяться в окремих кімнатах для кожної категорії, зокрема bigbluebutton, wiziq тощо. Тьютор має можливість доповнити матеріали елементами гейміфікації з використанням онлайнових сервісів, на зразок leaningapps. Зворотній зв’язок в курсовий та міжкурсовий період забезпечено за допомогою тематичних форумів та засобу індивідуального листування, що передбачено функціоналом системи управління контентом. За необхідності проводиться анкетування та онлайн-інтерв’ювання, на зразок ресурсу https://ovr.com.ua. Моніторинг освітнього процесу відбувається за допомогою інструментарію системи управління освітнім контентом за напрямом: активність у курсі, кількість відпрацьованого часу тощо.

 LMS «Профосвіта» використовувається в системі:

  • формальної освіти – в освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації за різними моделями і формами навчання (спеціалізація, стажування, перепідготовка) у закладах вищої, фаховох та професійної  освіти, на всіх етапах міжкурсового періоду, а також у системі науково-методичної роботи з педагогічними працівниками на місцевому рівні (у системі науково-методичної роботи районних (міських) методичних кабінетів (центрів), об’єднаних територіальних громадах;
  • неформальної освіти – під час  проведення різноманітних форм роботи, що здійснюється в контексті навчально-просвітницьких ініціатив(зокрема громадськими організаціями, просвітницькими центрами, фондами, іншими суб’єктами, а також під час індивідуальних занять під керівництвом андрагогів, коучів, супервізорів та ін.) і спрямовується на розвиток додаткових умінь і навичок, набуття компетенцій;
  • в інформальній освіті – у процесі самоорганізованої освіти, самоосвіти замовників освітніх послуг і ключових стейкхолдерів задля перетворення освітнього потенціалу суспільства знань у дієві чинники власного саморозвитку, набуття нових компететностей.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial